Xem mẫu

 1. B o v cu c s ng c a b n kh i b nh ti u ư ng (Kỳ 1) B nh ti u ư ng ang gia tăng v i t c áng kinh ng c, nhưng nó cũng là m t trong nh ng b nh có th phòng ng a.
 2. B nh ti u ư ng ang "xâm l n" vào cu c s ng c a chúng ta nhanh m t cách áng kinh ng c, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có th t b o v mình n u có cu c s ng i u . nh: Getty images. G n 25% ngư i M có d u hi u c nh báo v nguy cơ b b nh ti u ư ng - m t d ng b nh gây ra do lư ng ư ng trong máu tăng nh và nó s phát tri n thành b nh ti u ư ng trong kho ng 10 năm sau - nhưng ch có 4% trong s h bi t ư c i u này. T hơn n a, m t n a trong s h chưa ý th c ư c r ng c n ph i gi m cân, ăn ít hơn và t p th d c nhi u hơn nh m h n ch nguy cơ m c b nh. ó ch là m t vài thói quen t t có th làm gi m thi u nguy cơ m c b nh ti u ư ng và ch c ch n r ng b n s không bao gi ph i u ng thu c, theo dõi lư ng ư ng huy t su t i hay s tăng nguy cơ m c các b nh v tim m ch, Alzheimer… cũng như nh ng nguy cơ s b m c nhi u căn b nh khác. Hãy chú ý n 12 thói quen ơn gi n mà b n có th b t u ngay hôm nay:
 3. 1. Ki m soát tr ng lư ng: Vi c gi m ư c kho ng 5 kg là b n ã gi m áng k nguy cơ m c b nh. Ngay c khi b n ch gi m ư c 5% tr ng lư ng cơ th thì kh năng b n s không m c b nh ti u ư ng tăng lên n 70%. Ví d n u b n n ng 75kg và gi m ư c 4kg, thì kh năng b n s không “giáp m t” v i b nh ti u ư ng tăng 70% . Do ó, hãy s d ng b ng calory theo dõi lư ng calory b n ã tiêu th so v i lư ng calory b n c n gi m b t theo ch ăn kiêng – n u b n mu n gi m cân. 2. Ch n món khai v thích h p
 4. Ch ăn giàu rau xanh, ch t xơ, gi m tinh b s giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng trong máu. nh: Getty images. Chúng tôi gi i thi u cho b n món rau tr n. Hãy dùng thêm rau xanh tr n v i d u gi m trư c khi ăn nh ng món ăn có nhi u tinh b t s giúp b n ki m soát ư c lư ng ư ng trong máu. Theo k t qu nghiên c u c a i h c Arizona thì ngư i b nh ti u ư ng tuýp 2 - m t d ng ti u ư ng do kháng insulin, có lư ng ư ng trong máu th p hơn bình thư ng - nên dùng thêm 2 mu ng canh gi m ăn trư c khi ăn nh ng món ăn giàu tinh b t. Giáo sư Carol Johnston, trư ng nhóm nghiên c u,
 5. cho bi t: “Gi m ăn có ch a acid acetic, có kh năng làm c ch s ho t ng c a các emzym tiêu hoá tinh b t, làm ch m quá trình tiêu hoá ch t b t ư ng”. Th c v y, gi m có tác d ng gi ng như 1 lo i thu c h ư ng huy t. N u b n ang tìm công th c làm món rau tr n, b n có th tham kh o công th c sau: 3 mu ng canh gi m ăn, 2 mu ng canh d u h t lanh, ¼ thìa m t ong, 3 mu ng canh s a chua, 1 c t i, m t ít mu i, h t tiêu en tuỳ theo kh u v (chia làm 4 ph n, m i ph n 2 mu ng canh) 3. H n ch i xe. Hãy i b càng nhi u càng t t m i khi có th . B n s kho hơn ngay c khi b n ch ng gi m ư c kí – lô – gam nào c . M t nghiên c u Ph n Lan cho th y, v i nh ng ngư i t p th d c nhi u hơn 4gi /tu n hay 35
 6. phút/ngày có kh năng gi m nguy cơ m c b nh ti u ư ng lên n 80%, ngay c khi h ch ng gi m cân tí nào. i u này ư c minh ch ng trong hàng lo t các nghiên c u, ví d : nghiên c u n i ti ng Nurses’ Health cho th y r ng vi c xông hơi m i tu n 1 l n giúp ph n gi m 30% nguy cơ m c b nh ti u ư ng. Các nhà nghiên c u Trung Qu c xác nh n r ng nh ng ngư i có ư ng huy t cao nên t p th d c v a ph i và thay i m t vài thói quen khác trong cách s ng có th gi m n 40% kh năng phát tri n b nh ti u ư ng. T i sao i b l i t t như v y? M t nghiên c u ch ra r ng t p th d c giúp các n i ti t t insulin ho t ng hi u qu hơn b ng cách tăng s lư ng các th th insulin trong t bào. Insulin giúp chuy n ư ng trong máu vào t bào t o năng lư ng và ch t dinh dư ng. N u không có insulin thì ư ng s l n trong máu, bám vào thành m ch máu gây t c ngh n và sinh b nh.
 7. 4. Hãy là m t ngư i ăn ngũ c c sành i u Ch n ư c lo i ngũ c c thích h p có th giúp b n m nh mai hơn và n nh ư c lư ng ư ng huy t. M t ch ăn g m nhi u lo i ngũ c c còn nguyên h t cũng giúp gi m t l các b nh ung thư vú, ti u ư ng tuýp 2, cao huy t áp, t qu . Ngũ c c còn là lo i th c ph m c u ói t t nh t n u b n bi t ch n úng lo i. M t vài mách nh : hãy chú ý n lư nng ch t xơ và m b o r ng có ít nh t 5g ch t xơ cho m i ph n ăn. C n nh c b n như v y vì m t s s n ph m ã làm gi m b t l i ích c a ch t xơ b ng cách tăng lư ng tinh b t, ư ng và ch t béo giàu cholesterol Gi i mã các lo i h t ngũ c c: ngu n g c c a ch t xơ cũng quan tr ng không kém, vì th hãy ki m tra danh sách thành ph n c a món ăn bi t xu t x c a ch t xơ là t nh ng lo i rau qu nào? H t kê, rau
 8. d n, quinoa, và y n m ch luôn luôn là nguyên h t, nhưng n u b n không nhìn th y t “còn nguyên h t” phía trư c “lúa mì, ngô, lúa m ch, ho c g o” thì ch c ch n r ng các lo i h t ã ư c tinh ch và không có l i cho s c kho . Hãy coi ch ng các lo i ư ng “ti m n”: t t c các lo i ư ng ư c li t kê các ăn óng h p thư ng không phân bi t là ư ng ư c chi t xu t theo phương pháp công nghi p hay ư ng t nhiên. Cách t t nh t là c k l i m t l n n a các thành ph n ch a bên trong. Sau ây là nh ng lo i ư ng ư c s n xu t theo phương pháp công nghi p: ư ng nâu, ch t ng t chi t xu t t ngô, siro ngô, ư ng dextrose, ư ng fructose ( ư ng trái cây), ư ng maltose, m ch nha, ư ng m t, ư ng và ư ng mía. Khi mua s n ph m mà trong thành ph n có nh ng lo i ư ng này thì b n c n cân nh c k . 5. Tho mãn cơn “ghi n” café c a b n.
 9. Ch t caffeine trong cà phê thúc y quá trình chuy n hóa ư ng trong cơ th . nh: Getty images. Hãy ti p t c dùng cà phê n u b n th c s thích nó. Lo i th c u ng này có th giúp b n tránh xa nguy cơ b ti u ư ng. Trong m t cu c nghiên c u kéo dài 18 năm v i s tham gia c a 126.210 ngư i c nam và n , các nhà nghiên c u t i khoa Y t v s c kh e c ng ng trư ng i h c Harvard nh n th y nhóm ngư i u ng
 10. hơn 6 tách cà phê m i ngày ã gi m ư c 29 – 54% nguy cơ m c b nh ti u ư ng. C th : u ng t 4 – 5 tách café m i ngày s gi m ư c kho ng 29 % nguy cơ, u ng 3 tách h u như không có s khác bi t. Lo i cà phê ã tách ch t caffeine không mang l i hi u qu . Caffeine thư ng có trong trà, cà phê, sô cô la. Các nhà nghiên c u cho r ng caffeine ã thúc y quá trình chuy n hóa ư ng trong cơ th . Nghiên c u cũng cho th y cà phê có ch a kali, ma-giê và các ch t oxi hóa giúp h p thu lư ng ư ng. 6. Tránh xa các món ăn nhanh Th nh tho ng b n cũng có th ăn th c ăn nhanh, nhưng n u b n ã tr thành khách hàng thân thi t ó, nguy cơ m c b nh ti u ư ng c a b n cũng s tăng cao. ó là nh ng gì nh ng nhà khoa h c thu c trư ng i h c Minnessota ã k t lu n sau khi kh o sát trên
 11. 3000 ngư i t 18 n 30 tu i trong 15 năm. Lúc u, nh ng ngư i này u có tr ng lư ng như nhau. Nhưng nhóm ngư i ăn th c ăn nhanh hơn 2 l n/tu n ã tăng g n 5kg và m c kháng insulin tăng g p ôi, ây là 2 y u t nguy cơ gây ra b nh ti u ư ng, so v i nhóm ngư i không ăn, ho c ăn 1 l n /tu n. i kèm v i kh u ph n ăn l n hơn là lư ng ư ng và ch t béo có h i cho s c kh e cũng nhi u hơn và nguy cơ m c b nh ti u ư ng vì th cũng cao hơn m c dù b n ch ng tăng cân t o nào. Bí quy t: hãy luôn mang theo m t ít h t h nh nhân trong túi phòng khi ói b ng. H t h nh nhân là lo i h t giúp h ư ng huy t t t mà nhi u nhà khoa h c khuyên dùng.
nguon tai.lieu . vn