Xem mẫu

  1. Chương 9: THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT CUÛA HAÕNG INDELEC I. KIM THU SEÙT : 1. Kim Franklin : Kim Franklin cuûa haõng INDELEC coù muõi nhoïn, maûnh. Kim naøy ñöôïc laøm baèng ñoàng maï croâm hay theùp khoâng ræ, vôùi nhieàu kích côõ töø 1,3 - 2,3m. Ngoaøi ra coøn coù caùc kieåu kim ñaëc bieät: TD inox daønh cho oáng khoùi, “Jupiter” daønh cho choáng seùt cho caùc chong choùng cao, coät angten, hoaëc caùc coät cao. 2. Kim PREVECTRON : a. Caáu taïo : Thieát bò choáng seùt taïo tia tieân ñaïo bao goàm :  Kim thu seùt trung taâm baèng ñoàng ñieän phaân hoaëc theùp khoâng ræ, kim naøy coù taùc duïng taïo moät ñöôøng daãn doøng seùt lieân tuïc töø tia tieân ñaïo vaø daãn xuoáng ñaát theo daây daãn seùt. Kim thu seùt naøy ñöôïc gaén treân truï ñôõ cao toái thieåu 2m.  Hoäp baûo veä baèng ñoàng hoaëc theùp khoâng ræ, coù taùc duïng baûo veä thieát bò taïo ion beân trong. Hoäp naøy gaén vaøo kim thu seùt trung taâm.  Thieát bò taïo ion, giaûi phoùng ion vaø taïo tia tieân ñaïo: ñaây laø thieát bò coù tính naêng ñaëc bieät cuûa ñaàu thu seùt PREVECTRON. Nhôø thieát bò naøy maø ñaàu thu seùt PREVECTRON coù theå taïo ra moät vuøng baûo veä roäng lôùn vôùi möùc ñoä an toaøn cao.
  2.  Heä thoáng ñieän cöïc phía treân: coù taùc duïng phaùt tia tieân ñaïo.  Heä thoáng caùc ñieän cöïc phía döôùi: coù taùc duïng thu naêng löôïng ñieän tröôøng khí quyeån, giuùp cho thieát bò choáng seùt hoaït ñoäng. b. Nguyeân taéc hoaït ñoäng : Trong tröôøng hôïp gioâng baõo xaûy ra, ñieän tröôøng khí quyeån gia taêng nhanh choùng khoaûng vaøi ngaøn ( voân/meùt), ñaàu thu seùt PREVECTRON seõ thu naêng löôïng ñieän tröôøng khí quyeån baèng heä thoáng caùc ñieän cöïc phía döôùi. Naêng löôïng naøy ñöôïc tích tröõ trong thieát bò ion hoùa. Tröôùc khi xaûy ra hieän töôïng phoùng ñieän seùt ( maø ta thöôøng goïi laø ‘seùt ñaùnh’), coù moät söï gia taêng nhanh choùng vaø ñoät ngoät cuûa ñieän tröôøng khí quyeån, aûnh höôûng naøy taùc ñoäng laøm thieát bò ion hoùa giaûi phoùng naêng löôïng ñaõ tích luõy döôùi daïng ion, taïo ra moät ñöôøng daãn tieân ñaïo veà phía treân, chuû ñoäng daãn seùt . c. Ñaëc ñieåm quaù trình ion hoùa : Quaù trình ion hoùa ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc tính chaát sau:  Ñieàu khieån söï giaûi phoùng ion ñuùng thôøi ñieåm: Thieát bò ion hoùa cho pheùp ion phaùt ra trong khoaûng thôøi gian raát ngaén vaø taïi thôøi ñieåm thích hôïp ñaëc bieät, chæ vaøi phaàn cuûa giaây tröôùc khi coù phoùng ñieän seùt, do ñoù ñaûm baûo daãn seùt kòp thôøi, chính xaùc vaø an toaøn.  Söï hình thaønh hieäu öùng Corona : Söï xuaát hieän cuûa moät soá löôïng lôùn caùc electron tieân ñaïo cuøng vôùi söï gia taêng cuûa ñieän tröôøng coù taùc duïng ruùt ngaén thôøi gian taïo hieäu öùng Corona.  Söï chuaån bò tröôùc moät ñöôøng daãn seùt veà phía treân : Ñaàu thu seùt PREVECTRON phaùt ra moät ñöôøng daãn seùt chuû ñoäng veà phía treân nhanh hôn baát cöù ñieåm nhoïn naøo gaàn ñoù. Do ñoù seõ ñaûm baûo daãn seùt chuû ñoäng vaø chính xaùc. Trong phoøng thí
  3. nghieäm, ñaëc ñieåm naøy ñöôïc ñaëc tröng baèng ñaïi löôïng T, ñoä lôïi veà thôøi gian phaùt ra moät ñöôøng daãn seùt veà phía treân giöõa ñaàu thu seùt PREVECTRON vaø caùc loaïi kim loaïi thu seùt thoâng thöôøng khaùc . d. Phaân loaïi : Coù 5 loaïi ñaàu thu seùt PREVECTRON (ñöôïc phaân chia theo caáu taïo vaø thôøi gian phaùt trieån sôùm cuûa tia tieân ñaïo T ), moãi loaïi ñöôïc chia ra laøm hai nhoùm khaùc nhau:  Loaïi caáu taïo baèng ñoàng: kim thu seùt trung taâm vaø caùc ñieän cöïc ñöôïc cheá taïo baèng ñoàng ñaûm baûo thu vaø daãn seùt toát.  Loaïi caáu taïo baèng theùp khoâng ræ: kim thu seùt trung taâm, caùc ñieän cöïc vaø hoäp baûo veä laøm baèng theùp khoâng ræ. Loaïi ñaàu thu seùt naøy thích hôïp vôùi moâi tröôøng aên moøn vaø nôi coù nhieàu buïi baëm. Loaïi  T(S ) P (kg) S6.60 60 4,2 S4.50 50 4,0 S3.40 40 3,8 TS3.40 40 2,5 TS2.25 25 2,3 5. Vuøng baûo veä : Vuøng baûo veä Rp cuûa ñaàu kim thu seùt PREVECTRON ñöôïc tính theo coâng thöùc ñaõ ñöôïc ñònh bôûi tieâu chuaån NFC 17-102 (7/1995) Rp = h(2 D  h)  L(2 D  L) vôùi h  5m ( ñoái vôùi h
  4.  Ñoä lôïi veà thôøi gian T cuûa töøng loaïi ñaàu kim PREVECTRON ( baûng treân ) töø ñoù tính ñöôïc L theo coâng thöùc : L(m) = 106 . T(s)  Caáp baûo veä (I,II hoaëc III) tuøy theo yeâu caàu cuûa töøng loaïi coâng trình vaø ñöôïc xaùc ñònh theo phuï luïc B cuûa tieâu chuaån NFC 17- 102. + Caáp baûo veä cao nhaát ( caápI) : D = 20m + Caáp baûo veä trung bình ( caáp II ) : D = 45m + Caáp baûo veä tieâu chuaån ( caáp III ): D = 60m Chieàu cao thöïc cuûa coät thu loâi tính töø maët baèng phaûi baûo veä laø h. Töø ñoù ta coù baûng baùn kính baûo veä cho töøng loaïi ñaàu thu seùt, ñoái vôùi töøng caáp baûo veä. Caáp I: D = 20m h(m) 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 S6.60 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80 S4.50 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70 S3.40 23 35 46 58 58 58 59 59 60 60 TS3.4 23 35 46 58 58 58 59 59 60 60 0 TS2.2 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45 5 Caáp II : D = 45m h(m) 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 S6.60 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105 S4.50 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95 S3.40 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85
  5. TS3.4 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85 0 TS2.2 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70 5 Caáp III : D = 60m h(m) 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 S6.60 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120 S4.50 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110 S3.40 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100 TS3.4 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100 0 TS2.2 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85 5 6. Caùc öu ñieåm :  Baùn kính baûo veä roäng.  Khaû naêng baûo veä coâng trình ôû möùc cao.  Töï ñoäng hoaït ñoäng hoaøn toaøn, khoâng caàn nguoàn ñieän cung caáp, khoâng caàn baûo trì.  Noái ñaát ñôn giaûn nhöng tin caäy, hoaït ñoäng tin caäy, an toaøn.