Xem mẫu

  1. Chương 7: Heä thoáng noái ñaát a. Toång quan : Moãi daây daãn seùt phaûi söû duïng moät hoaëc hai ñieåm noái ñaát. Ñeå taûn nhanh doøng seùt vaø giaûm thieåu vieäc quaù ñieän aùp nguy hieåm trong vuøng baûo veä, hình daùng vaø kích thöôùc cuûa heä thoáng noái ñaát cuøng vôùi giaù trò ñieän trôû noái ñaát phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa tieâu chuaån naøy. Heä thoáng noái ñaát phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu sau :  Heä thoáng phaûi coù ñieän trôû nhoû hôn hay baèng 10  vaø phaûi ño trong tröôøng hôïp caùch ly vôùi caùc caáu truùc khaùc.  Toång trôû soùng vaø caûm khaùng cuûa heä thoáng noái ñaát phaûi coù giaù trò thaáp ñeå giaûm thieåu aûnh höôûng ñieän ñoäng, laøm giaûm aûnh höôûng gia taêng ñieän xaûy ra trong khi coù phoùng ñieän, vôùi yeâu caàu naøy, heä thoáng noái ñaát neân söû duïng baèng nhöõng coïc vaø thanh daøi. Vieäc duøng nhöõng coïc choân saâu trong loøng ñaát thì khoâng thuaän lôïi laém ngoaïi tröø ñaát coù ñieän trôû suaát cao. Tuy nhieân heä thoáng noái ñaát seõ coù toång trôû soùng cao khi chuùng ñöôïc choân saâu quaù 20m. Trong tröôøng hôïp naøy phaûi söû duïng moät soá lôùn nhöõng coïc ñöùng vaø thanh ngang vaø chuùng phaûi noái vôùi nhau. Töông töï nhö vaäy, ñoàng neân ñöôïc söû duïng laøm heä thoáng noái ñaát thay cho theùp. Caáu taïo vaø hình daùng cuûa heä thoáng noái ñaát theo tieâu chuaån naøy gioáng nhö tieâu chuaån NFC15 - 100. Ngoaïi tröø nhöõng tröôøng hôïp khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, heä thoáng noái ñaát phaûi ñaët beân ngoaøi coâng trình. b. Caùc hình thöùc noái ñaát :
  2. Hình thöùc vaø kích thöôùc heä thoáng noái ñaát phuï thuoäc vaøo ñieän trôû suaát cuûa vuøng noái ñaát. Ñieän trôû suaát cuûa ñaát coù theå ño tröïc tieáp baèng caùc thieát bò chuyeân duøng hoaëc coù theå xaùc ñònh nhö sau. Khi ñieän trôû suaát cuûa ñaát ñöôïc xaùc ñònh, chieàu daøi cuûa heä thoáng noái ñaát ñöôïc tính nhö sau : L = 2/R Trong ñoù :  (m) : Ñieän trôû suaát cuûa ñaát. R () : Ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát. L (m) : Chieàu daøi cuûa heä thoáng noái ñaát. Vôùi moãi daây daãn seùt, heä thoáng noái ñaát ít nhaát phaûi bao goàm:  Daây daãn coù tieát dieän vaø vaät lieäu gioáng nhö daây daãn seùt, cheá taïo thaønh heä thoáng chaân quaï vaø ñöôïc choân saâu 50  80 cm.  Heä thoáng coïc ñoùng thaúng ñöùng vôùi chieàu daøi toång coäng ít nhaát laø 6m vaø ñöôïc saép xeáp boá trí theo ñöôøng thaúng hoaëc hình tam giaùc vaø caùc coïc caùch nhau ít nhaát baèng chieàu daøi cuûa coïc vaø ñöôïc noái vôùi nhau baèng daây daãn phuø hôïp choân saâu ít nhaát 50 cm. * Baûng ñieän trôû suaát cuûa ñaát : Loaïi ñaát Ñieän trôû suaát cuûa ñaát (m) Ñaát buøn laày ñeán 30 Ñaát phuø sa 20  100 Ñaát muøn 10  150
  3. Ñaát than buøn aåm 5  100 Ñaát seùt meàm 50 Ñaát seùt laãn voâi 100  200 Ñaát caùt seùt 50  500 Ñaát caùt coù tính silicaùt 200  3000 Ñaát ñaù traàn 1500  3000 Ñaát ñaù coù cô bao phuû 300  500 Ñaát ñaù voâi meàm 100  300 Ñaát ñaù voâi cöùng 1000  5000 Ñaát ñaù voâi nöùt neû 5001000
  4. D D B B C C D : Daây daãn seùt B : Moùng kim loaïi cuûa coâng trình C : Heä thoáng noái ñaát choáng seùt d. Bieän phaùp giaûm ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát choáng seùt : Khi ñieän trôû suaát cuûa ñaát quaù cao khoâng theå ñaït ñöôïc ñieän trôû heä thoáng noái ñaát choáng seùt R  10  (ñoái vôùi caáp baûo veä tieâu chuaån), coù theå duøng moät soá bieän phaùp sau ñaây ñeå laøm giaûm bôùt ñieän trôû noái ñaát :  Taêng cöôøng theâm moät soá chaát laøm giaûm ñieän trôû suaát cuûa ñaát (muoái, than).  Taêng cöôøng theâm moät soá coïc noái ñaát.  Taêng cöôøng moät soá ñieåm noái ñaát vaø noái chuùng laïi vôùi nhau.  Aùp duïng caùc phöông phaùp ñeå laøm taêng khaû naêng taûn doøng seùt cuûa heä thoáng tieáp daøi. Khi taát caû caùc bieän phaùp treân cuõng khoâng ñaït ñöôïc ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát nhoû hôn hay baèng 10  thì coù theå chaáp nhaän raèng heä thoáng noái ñaát coù theå taûn doøng seùt an toaøn khi
  5. chuùng coù ñoä daøi lôùn hôn 100 m choân treân ñaát vaø moãi thanh hay coïc khoâng daøi quaù 20 m. e. Lieân keát caùc ñieåm noái ñaát laïi vôùi nhau : Khi coâng trình coù nhieàu ñieåm noái ñaát thì coù theå lieân keát caùc ñieåm noái ñaát naøy laïi vôùi nhau baèng daây daãn tieâu chuaån (trình baøy trong baûng tieâu chuaån daây). Vieäc lieân keát caùc ñieåm noái ñaát phaûi ñaûm baûo deã daøng caùch ly chuùng baèng nhöõng thieát bò ñaëc bieät ñeå coù theå deã daøng caùch ly ñeå kieåm tra töøng heä thoáng. Daây daãn noái chuùng vôùi nhau khi ñi trong coâng trình phaûi traùnh nhöõng ñieåm uoán cong ñeå khoâng aûnh höôûng leân caùc thieát bò vaø heä thoáng caùp trong coâng trình. Khi coù nhieàu caáu truùc naèm trong vuøng baûo veä thì heä thoáng noái ñaát choáng seùt coù theå noái vaøo heä thoáng noái ñaát ñaúng theá cuûa caùc caáu truùc naèm trong coâng trình. f. Khoaûng caùch an toaøn trong ñaát : Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng noái ñaát choáng seùt phaûi coù khoaûng caùch toái thieåáu vôùi nhöõng vaät daãn ñieän, oáng daãn baèng kim loaïi (choân ngaàm) nhö baûng sau: Vaät daãn Khoaûng caùch an toaøn toái thieåu  ñaát  500  m  ñaát > 500  m Vaät daãn ñieän HAT 0,5 0,5 Vaät daãn coù voû kim loaïi LV khoâng noái ñaát 2 5 Heä thoáng noái ñaát LV 10 2,0 Ñöôøng oáng daãn ga 2 5
  6. Khoaûng caùch an toaøn treân chæ aùp duïng vôùi caùc vaät daãn kim loaïi vaø khoâng noái vaøo daây daãn caân baèng ñieän theá vaø khoâng ñoøi hoûi vôùi caùc vaät daãn khoâng kim loaïi. g. Vaät lieäu duøng laøm heä thoáng noái ñaát : Vaät lieäu Tính Tieát dieän toái thieåu naêng - Caùp deïp : 30 x 2 mm Ñoàng traàn Ñieän - Caùp troøn : ñöôøng kính 8 mm hoaëc maï theá thaáp - Löôùi daây : tieát ñieän 10 mm2 thieác vaø - Coïc : ñöôøng kính 25 mm, daøi choáng 1m aên moøn - Thanh daïng oáng : ñöôøng kính ngoaøi 25 toát mm ,daøi 1m. Theùp maï - Coïc : ñöôøng kính 15 mm, daøi ñoàng 1m Choáng - Caùp deïp : 30 x 2 mm Theùp aên moøn - Caùp troøn : ñöôøng kính 10 mm khoâng ræ toát - Coïc : ñöôøng kính 10 mm Theùp maï Choáng - Caùp deïp : 30 x 2 mm Gavanized aên moøn - Caùp troøn : ñöôøng kính 10 mm keùm - Coïc : ñöôøng kính 10 mm, daøi 2m