Xem mẫu

  1. Chương 16: TÍNH BAÙN KÍNH BAÛO VEÄ LÖÏA CHOÏN THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY I. TÍNH BAÙN KÍNH BAÛO VEÄ CHO NHAØ MAÙY: 1. Baùn kính baûo veä cho khu vöïc boàn chöùa: Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caáp baûo veä cho khu vöïc boàn chöùa D = 45m: caáp baûo veä trung bình, doøng xung ñænh 9,5 KA. Baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu Seùt ñaët taïi khu vöïc boàn chöùa ñöôïc tính theo coâng thöùc: Rp = h ( 2 D  h )  L ( 2 D  L ) khi h  5m Hoaëc tra baûng khi h
  2. Hoaëc tra baûng khi h < 5m (xem chöông 3 - Thieát bò choáng seùt INDELEC). ÖÙng vôùi kích thöôùc cuûa xöôûng voâ lon vaø toaø nhaø vaên phoøng, L2 = 68m, W2 = 40m, H2 = 11m; caáp baûo veä D = 60 m, chieàu cao cuûa ñaàu thu Seùt so vôùi maët baèng caàn baûo veä laø h = 5m. Loaïi ñaàu thu Seùt taïo tia tieân ñaïo ñöôïc choïn laø TS 2 . 25 ñöôøng kính 100 mm, chieàu cao 330 mm, loaïi baèng ñoàng coù caùc thoâng soá sau:  Baùn kính baûo veä RP = 65m.  Ñoä lôïi veà thôøi gian phoùng tiatieân ñaïo T = 25 (s).  Maõ soá loaïi ñoàng 1201.  Troïng löôïng ñaàu thu Seùt P = 2,3 (Kg). II. CHOÏN THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY : Heä thoáng baûo veä choáng Seùt duøng thieát bò taïo tia tieân ñaïo ñöôïc choïn theo tieâu chuaån Phaùp NFC 17 - 102 7 /1995. 1. Choïn thieát bò choáng Seùt cho khu vöïc boàn chöùa : * Kim thu Seùt taïo tia tieân ñaïo PREVECTRON ñöôïc choïn sau khi ñaõ tính ñöôïc vuøng baûo veä cuûa khu vöïc boàn chöùa. Caùc thoâng soá cuûa kim thu Seùt nhö sau: Loaïi Maõ T (s) RP (m) h (m) TS 2.25 1201 25 46 4m * Coät naâng : Ñoái vôùi khu vöïc boàn chöùa, kim thu Seùt khoâng theå gaén tröïc tieáp leân boàn chöùa maø phaûi gaén treân coät naâng ñoäc laäp nheï; ñöôïc cheá taïo baèng oáng nheï, maï noùng, moãi phaàn töû töø 3 - 6m, noái nhau baèng buø lon.
  3. Coät naâng ñoäc laäp nheï coù theå ñaët treân moät ñeá beâ toâng hay treân moùng. Caùc thoâng soá cuûa coät ñöôïc choïn: Kieåu Maõ L(m) P(kg) Ba ñeá lieàn moùng 2054 16 18 * Thieát bò noái keát giöõa kim thu Seùt vôùi coät naâng, caùc thoâng soá choïn Loaïi Maõ Kích thöôùc P(kg) 2 voøng 3037 60 3 * Daây daãn Seùt: Ñaàu kim thu Seùt cuûa khu vöïc boàn chöùa chæ noái vôùi moät daây daãn xuoáng, loaïi vaø tieát dieän ñöôïc choïn Loaïi Maõ Ñöôøng kính  P(kg) (mm) Daây troøn baèng ñoàng 5011 8 0,448 maï thieác * Thieát bò gaén daây daãn Seùt : Daây daãn Seùt phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén baèng 3 keïp giöõ cho moãi meùt, traùnh vieäc khoan vaøo daây daãn. Daâydaãn Seùt cuûa heä thoáng naøy ñöôïc gaén treân coät naâng kim loaïi. Do ñoù phaûi duøng thieát bò ñai moûng baèng theùp khoâng ræ ñöôïc choïn Loaïi Maõ Côõ (mm) P(kg) Ñai moûng cuoän 6055 10 2 50m
  4. * Noái kieåm tra : Moãi daây daãn Seùt phaûi coù moät noái kieåm tra ôû ñoä cao 2m so vôùi maët ñaát ñeå caùch ly caùc caáu truùc khaùc cuûa coâng trình khi kieåm tra ñieän trôû tieáp ñaát. Choïn noái kieåm tra coù caùc thoâng soá sau Loaïi Maõ L(m) P(kg) Noái kieåm tra 7001 0,1 0,5 * Voû baûo veä : Daây daãn Seùt tröôùc khi tieáp xuùc vôùi heä thoáng noái ñaát phaûi ñöôïc boïc baèng voû kim loaïi hay vaät lieäu chòu nhieät cao trong khoaûng 2m keå töø maët ñaát, ôû ñaây choïn : Loaïi Maõ L(m) P(kg) Voû baûo veä daây troøn 7012 2 0,5 theùp maï 2. Choïn thieát bò choáng Seùt cho phaân xöôûng voâ lon vaø toaø nhaø vaên phoøng: * Kim thu Seùt PREVECTRON coù caùc thoâng soá sau: Loaïi Maõ T(s) h(m) RP(m) P(kg) TS 2.25 1201 25 5 57 2,3 * Coät naâng: Ñoái vôùi phaân xöôûng voâ lon. Coät naâng laø nhöõng oáng theùp cöùng ñaëc bieät, ñöôïc maï caû beân trong vaø beân ngoaøi. Moãi thaønh phaàn ñöôïc gaén vaøo bôûi 2 vít xieát baèng theùp khoâng ræ vôùi ñai khoâng cho nöôùc thaám qua. Caùc thoâng soá cuûa coät naâng ñöôïc choïn Loaïi Maõ L(m) P(kg) Keát hôïp vôùi ba coät A + 2023 5,5 8,6
  5. B+C * Daây daãn Seùt : Vôùi caáu truùc cuûa xöôûng voâ lon coù chieàu ngang lôùn hôn chieàu ñöùng. Do ñoù kim thu Seùt ôû ñaây phaûi ñöôïc lieân keát vôùi 2 daây daãn Seùt. Loaïi vaø tieát dieän ñöôïc choïn Loaïi Maõ Ñöôøng kính  P(kg) (mm) Daây troøn ñoàng 5011 8 0,448 maï thieác xung quanh * Thieát bò gaén daây daãn Seùt : Vôùi daây troøn ñöôøng kính 8 mm, duøng keïp inox troøn 3 caùi cho moãi meùt Kieåu Maõ P(kg) Moùc inox 6143 0,02 * Noái kieåm tra : Ñöôïc ñuùc baèng ñoàng thau, noái kieåm tra cho pheùp taùch daây daãn Seùt vaø heä thoáng noái ñaát, aùp duïng ño ñieän trôû.  Tieän lôïi cho daây deïp hay troøn.  Gaén bôûi vít. Loaïi Maõ L(m) P(kg) Noái kieåm tra 7001 0,1 0,5 * Voû baûo veä : Baûo veä daây daãn xuoáng khoûi va chaïm cô khí vuøng ñaát. Thöôøng ôû phía döôùi noái kieåm tra.
  6. Laøm baèng theùp maï noùng hay theùp khoâng ræ. Giöõ baèng 3 keïp inox. Loaïi Maõ L(m) P(kg) Voû baûo veä daây troøn 7012 2 0,5 theùp maï * Thieát bò ñeám Seùt : Hai thieát bò ñeám Seùt noái tieáp, cho 2 heä thoáng choáng Seùt neâu treân ñöôïc laép ñaët sau ñieåm noái kieåm tra. Maùy coù kích thöôùc 117 x 6 cm, ñöïng trong hoäp kín, khoâng caàn phuï kieän ngoaøi. Kieåu Maõ P(kg) Maùy ñeám noái tieáp daây troøn 8010 0,7