Xem mẫu

  1. Báo Ti n Phong i n t và b n c báo ti n phong i n t I.Vài nét v s hình thành và phát tri n c a báo Ti n Phong 1.S ra i Báo Ti n Phong ra i ngày 16.11.1953 t i Chi n khu Vi t B c, v i ch ng ư ng phát tri n g n n a th k , t báo ã góp ph n không nh vào vi c ng viên hàng tri u thanh niên lên ư ng làm nhi m v c u nư c trong hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và qu c M . Nh ng óng góp c a Ti n Phong trong công cu c i m i, xây d ng t nư c cũng ư c ánh giá r t cao. ã t lâu, báo Ti n Phong là ngư i b n thân thi t c a thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o cùng hàng tri u thanh niên c nư c. Ti n Phong hi n nay là m t nh t báo v i 6 s m t tu n và m t s ch nh t cùng v i các n ph m: Ti n phong cu i tháng ra i năm 1989 in 4 màu kh nh , có bìa, t p trung cho các v n xã h i văn hoá th thao Ngư i p Vi t nam ra i năm 1995 ca ng i v p c a con ngư i, các giá tr tinh th n, hư ng các b n tr s ng p và t làm p cho mình. Tri th c tr ra i năm 1995: cung c p tri th c v m i lĩnh v c khoa h c và i s ng, ch y u là nh ng ki n th c thư ng th c, có ý nghĩa th c ti n cao. T p chí M Ph m v các m ph m, th i trang… V i ngũ phóng viên, báo Ti n Phong là cơ quan báo chí u tiên c a Vi t Nam ti n hành thi tuy n phóng viên (L n u tiên năm 1988) n nay, toàn
  2. b toà so n và 4 ban i di n b n a phương: TP H Chí Minh, C n Thơ, à N ng, Buôn Mê Thu t và các phóng viên thư ng trú có g n 200 ngư i. i ngũ c ng tác viên ông o có 150 ngư i ư c báo c p ph c p hàng tháng do c ng tác tích c c và có hi u qu . Hi n xu t b n kho ng 15 tri u b n/năm. 2. ý nghĩa c a vi c ra i www.tienphongonline.com.vn Ra i trang báo i n t là con ư ng phát tri n t t y u c a m t t báo l n như Ti n Phong, s ki n này có ý nghĩa h t s c to l n: + C nh tranh thông tin: v i s bùng n v phương ti n truy n thông i chúng như hi n nay, b t kì t báo nào cũng ph i t mình vào th c nh tranh kh c li t. N u không có nh ng phương ti n kĩ thu t cao v i vai trò như nh ng “vũ khí” m nh, t báo khó mà gi ư c c gi . Báo i n t ra i th i m t làn gió m i, tăng thêm s c m nh cho t báo chi n th ng trong cu c ch y ua này. +Thúc y báo in phát tri n. Hi n nay, v n làm PR(Puplic Relation) cho chính t báo c a mình ư c coi là m t chi n lư c c a các t báo l n. Vi c ra i Ti n Phong i n t là m t kênh thông tin quan tr ng trong vi c qu ng bá hình nh Ti n Phong t i nh ng i tư ng công chúng ông o trong và ngòai nư c. i u này có m t ý nghĩa h t s c quan tr ng. (M i quan h gi a báo in và báo i n t s ư c làm rõ hơn trong ph n sau c a niên lu n). +Khai thác i tư ng c gi m i: Ti n Phong có m t i tư ng b n c truy n th ng là thanh niên nông thôn, h i o. Nhưng m t t l l n nh ng ngư i truy c p Internet l i s ng trên a bàn thành ph , th tr n, khu ông dân cư. Chính vì v y, t Ti n Phong i n t ra i là cơ h i qu ng bá hình nh t báo và lôi kéo m t i tư ng không nh c gi các thành ph l n quan tâm n t Ti n Phong gi y hơn n a. 3. i tư ng c gi truy n th ng c a Ti n Phong là thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o.
  3. V i nh ng chuyên m c như làm p làm duyên, h p thư k t b n, thanh niên và th i i, thanh niên và cu c s ng, b n tr v i vi c làm, thanh niên l p nghi p, gương sáng trên công trư ng… c bi c là m t chuyên m c có tu i i vào hàng cao niên: Sau lũy tre làng, Ti n Phong th c s là t báo g n gũi v i b n tr nông thôn, mi n núi, h i o. Qua kh o sát các s báo ti n Phong trong Tháng 4-2005 cho chúng tôi s li u sau: a bàn ph n ánh: Vùng nông thôn chi m 67% i tư ng ph n ánh: Nông dân, thanh niên nông thôn, mi n núi, h i o chi m 74%. (Ngoài ra là các i tư ng: Thương nhân, chính tr gia, khách du l ch, sinh viên…) - Vài s i sánh v i Thanh niên, Tu i tr : V i t Thanh Niên, i tư ng c a h hư ng n khá ông o và r ng kh p. Tuy nhiên, thông tin ăng t i v n là nh ng thông tin bao quát v nhi u m ng, nhi u lĩnh v c. Trong các bài vi t v i tư ng là thanh niên, ph n l n trong s ó là gương m t doanh nhân, nh p s ng ô th …T l tin bài v thanh niên nông thôn thành th không nhi u. V a bàn, Ti n Phong hi n v trí khá t t trong lòng c gi ngòai B c và Mi n Trung, nhưng t i Mi n Nam, T báo không có ư c v trí t t như ib n doanh Mi n B c. c bi t, v i Tu i tr : Trong chi n d ch m r ng th ph n ra mi n B c b ng các ho t ng phúc l i, khuy n m i, t ng báo…như th i gian g n ây, t l tin bài v khu v c Mi n B c ã tăng áng k . Tuy nhiên, có th nh n ra m t i u: V vùng nông thôn, Tu i Tr v n chưa ư c nhi u ngư i bi t n. i u này có nguyên nhân c v truy n th ng và hi n t i. Truy n th ng là t báo c a Thành oàn thành ph H CHí Minh, m t trung tâm kinh t l n nh t c nư c. Do ó, th i gian ti p c n v i v n thanh niên nông thôn nói riêng và c gi là ngư i dân nông thôn nói chúng chưa nhi u. Hi n t i, v t l tin bài, Tu i tr là t báo
  4. phù h p v i nh ng ngư i có trình hi u bi t khá cao. Thích h p v i thương nhân, trí th c thành th , không phù h p l m v i nông dân, thanh niên nông thôn. V tình c m cũng như hình nh c a t báo trong m t ngư i dân, nh t là ngư i dân nông thôn ng b ng B c B , có th kh ng nh: Tu i Tr chưa th có ch ng v ng ch c như Ti n Phong. Như v y có th th y, v i c gi vùng nông thôn, mi n núi, t báo Ti n Phong ã có nh ng b n c truy n th ng và h t s c ông o. V i phân tích như trên, có th kh ng nh, báo Ti n Phong ang có m t l i th so sánh n i b t: ó là m t i tư ng c gi truy n th ng h t s c ông o. Trên 70 % dân s Vi t Nam s ng nông thôn, t c là có kho ng 56 tri u ngư i. Trong ó, s ngư i tr t 18 n 30 chi m t l khá l n. Tuy nhiên, n u nhìn v lâu dài trong chi n lư c phát tri n, chúng ta có th nh n th y ây cũng là m t thách th c b i quá trình ô th hóa ang diên ra r t nhanh. Nhi u i tư ng ngư i dân s chuy n t nông thôn ra thành th ho c chính nơi h ang s trong hi n t i s la ô th trong tương lai. T l dân s thành th s cao, dân nông thôn s gi m. Con s th ng kê qua b ng trên có th s thay i trong vài năm t i. Nói như v y th y r ng, chi n lư c c nh tranh thông tin, c nh tranh i tư ng c gi m r ng th ph n báo chí là v n c t y u, mang tính s ng còn c a m t t báo hi n nay. ý nghĩa c a chi n lư c này s ư c phân tích sâu hơn ngay trong ph n ti p theo. 4.M r ng i tư ng b n c là chi n lư c phát tri n Trong tình hình m i, Ti n Phong ang c ng c i tư ng b n c cũ và m r ng sang các i tư ng b n c m i: Thanh niên thành th , trí th c, gi i tr các thành ph , th xã. ây là i tư ng ư c qua tâm c a nh ng t báo l n b i h chính là ngư i có i u ki n mua báo và có nhu c u c báo l n nh t.
  5. c bi t, n u không m r ng t c là không phát tri n, v i quá trình ô th hoá như hi n nay, trong kho ng ch c năm t i, nhi u vùng nông thôn, mi n núi s tr thành th tr n, th xã. N u Ti n Phong không thay i, ương nhiên, s m t d n b n cb i c gi truy n th ng ã thay i. Cùng v i quá trình ô th hóa, môi trư ng s ng khác i, nhu c u thông tin khác i, i u ki n cơ s v t ch t nâng cao, h có nhi u cơ h i l a ch n thông tin hơn, phương ti n gi i trí a d ng hơn. N u chúng ta không thay i, ch cho h ăn món ăn ã nhàm chán, ã không còn phù h p, i u t t y u ngư i dân s chuy n sang m t kênh thông tin khác, m t t báo khác. II. Ho t ng c a Báo Ti n Phong i n t và b n c báo Ti n Phong i n t 1. Mô hình t ch c toà so n báo Ti n Phong i n t Báo Ti n Phong i n t cũng như m t s t báo i n t n m trong t báo in khác, trong t ch c b máy ho t ng, ng u v n là T ng biên t p, sau ó n phó t ng biên t p, thư ký tòa so n và n các phóng viên, h a sĩ trình bày. Th i i m hi n t i (tháng 5 năm 2005), ph trách ban i n t là Phó t ng biên t p Nguy n Ng c Nam, thư ký tòa so n là Nguy n Vi t Hùng ch u trách nhi m trưc ti p m i công vi c c a tòa so n, t u tháng 5, ch Nguy n Ng c Linh tr thành m t thư ký tòa so n ph trách n i dung. Cùng v i TKTS Nguy n Vi t Hùng biên t p và y bài lên website. Cũng như h u h t các ban i n t trong lòng báo in khác, báo Ti n Phong i n t có cơ c u nhân s h t s c g n nh và r t ít ngư i. T ng s phóng viên báo Ti n Phong lên t i g n 200 ngư i, trong khi c Ban i n t ch có 4 phóng viên chính th c. T l là 0,02 %
nguon tai.lieu . vn