Xem mẫu

  1. B o qu n vitamin t ng h p sau khi ã m n p như th nào? "Các viên vitamin b sung thư ng ư c c t trong t b p có th s b m t toàn b tác d ng sau 1 tu n ngay c khi ng trong h p kín", các chuyên gia n cho bi t.
  2. thu c trong b p, nhà t m, nh ng nơi có m cao d khi n các dư ng ch t truong thu c "b c hơi". Vi c c t các s n ph m này trong chai l v i n p y kín không giúp làm ng ng s hao h t các ch t trong viên thu c. Các nhà khoa h c th c ph m v a phát hi n ra các lo i vitamin C và m t s d ng vitamin B và m t s viên dinh dư ng b sung khác ng trong l th y tinh s không th ch ng l i ư c quá trình phân h y không th o ngư c. i u này có nghĩa r ng v i m cao trong b p, phòng t m, các vi ch t dinh dư ng thi t y u này s d dàng “b c hơi”. Lisa Mauer, chuyên gia th c ph m, công tác t i H Purdue ( n ), khuyên nên c t các viên
  3. u ng b sung nơi khô ráo. “B n nhìn th y ư ng và mu i b t u ch y nư c thì ó chính là m t d u hi u cho th y chúng ang b phân h y”. Theo các chuyên gia, quá trình này có th gây s b t n nh v hóa h c trong các s n ph m. “N u các thành ph n này b “rã ám” thì chúng s làm gi m ch t lư ng và “tu i th ” c a s n ph m và làm gi m giá tr dinh dư ng v n có. Và các lo i ng có n p y không ph i lúc nào cũng ngăn ư c s phân rã này”, Bà Mauer gi i thích. GS Mauer khuyên: “M và óng n p h p s n ph m s làm thay i áp su t trong ó. N u m và óng n p h p phòng t m, thì m t chút ch t m và kem dư ng ã k p vào “ ” trong s n ph m. Và ph thu c và i u ki n, công th c s n
  4. ph m, có th ch trong 1 tu n, toàn b lư ng vitamin C trong l vitamin b sung ã “b c hơi””.