Xem mẫu

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 6 I. SAO CHÉP HO C CHUY N D I FOLDER VÀ FILE Vi c sao chép và di chuy n t p tin hay thư m c trong ph m vi và gi a các volume NTFS có th nh hư ng n c p truy c p ban u ã áp d ng cho t p tin hay thư m c. Chương này tôi s c g ng nh l i nh ng gì mình thu th p ư c gi i thích 1 cách rõ ràng k t qu x y ra cho quy n truy c p khi có thư m c hay t p tin b di chuy n ho c copy. II. SAO CHÉP T P TIN (FILE) HAY FOLDER (THƯ M C) Khi các b n sao chép m t t p tin hay thư m c trong cùng 1 volume NTFS ho c copy sang 1 volume NTFS khác thì t p tin hay thư m c này s th a hư ng c p truy c p ã áp d ng cho thư m c ích, và các b n nh r ng ng oi copy thư m c hay folder này s thành ch s h u. III. DI CHUY N T P TIN VÀ THƯ M C Khi di chuy n t p tin ho c thư m c trong cùng 1 volume NTFS thì thư m c này v n gi nguyên c p c a ch s h u ban u. Tuy nhiên n u b n di chuy n sang m t volume NTFS khác thư m c và t p tin này s th a hư ng c p truy c p áp d ng cho thư m c ích, còn ch s h u m i chính là b n nào di chuy n nó, gi ng h t như ti n trình sao chép t p tin ho c thư m c v y. Các yêu C u V Quy n Truy C p M t ng oi dùng không th sao chép ho c di chuy n t p tin hay thư m c trong ph m vi gi a các volume NTFS khác nhau ,tr khi ng oi này có quy n truy c p c p thích h p (hihih tôi th y tôi dùng t thích h p th t chu n xác ) Dư i ây tôi s trình bày v i các b n 1 s c p truy c p c n có khi b n di chuy n ho c copy folder hay file trên cùng 1 volume NTFS ho c sang Volume NTFS khác. Khi b n mu n sao chép thì c p truy c p c n có c a b n là ADD v i thư m c ích. truy c p ADD v i thư m c và Delete i v i thư m c Khi b n mu n di chuy n b n c n có c p ngu n.Vì sao l i c n có Delete v i thư m c ngu n…??? Chà chà ph i i h i th y m i ư c Ta ph i có quy n Del vì khi thư m c hay t p tin ư c chuy n i nó ph i huy b kh i thư m c ngu n và t và thư m c ích. Các b n nh i u này nhé! Nh ng thư m c và t p tin ư c sao chép ho c di chuy n sang các volume FAT s m t i c p truy c p áp d ng cho chúng ,vì Volume FAT không h tr quy n truy c p NTFS. Tóm l i c chương này các b n ph i g p l i các ý chính và nh nh ng i u sau: Khi m t thư m c ho c t p tin sao chép t thư m c này sang thư m c khác nó s th a hư ng • c p truy c p áp d ng cho các thư m c ích,còn ng oi nào ti n hành sao chép s tr thành ch s h u thư m c hay t p tin a i m m i. Khi m t thư m c ho c t p tin ư c di chuy n trong cùng volume c p truy c p và ch s • h u không thay i.trong trư ng h p thư m c hay t p tin ư c d i sang volume khác m i vi c lúc này x y ra gi ng như khi thư m c và t p tin ư c sao chép. Mu n sao chép m t t p tin hay thư m c ng oi dùng c n có quy n truy c p c p ADD • i v i thư m c ích.Mu n di chuy n t p tin hay thư m c ng oi dùng c n có quy n ADD v i thư m c và quy n DEL v i thư m c ngu n.
nguon tai.lieu . vn