Xem mẫu

  1. Báo chí tr c tuy n. Nh n xét v m t trang báo i n t : thanh niên online, báo i n t c a báo thanh niên. 1. Trang ch . ây là trang web quy hoach theo ki u 1. Tuy nhiên, có m t s i m không hoàn toàn gi ng nhau. Thanh menu ư c t bên trái màn hình. nh nh t bên trái màn hình, dành kho ng tr ng cho các bài text. Quy ho ch g n ch t, không có nhi u kho ng tr ng, s d ng nhi u phương ti n h tr i u hư ng. Ph n tâm c a trang ch không có các chuyên m c ã hi n th trên website mà là các bài n i n t v i y title, sapo và dùng ư ng link t i các bài liên quan. T ng th trang chia thành 4 c t, kích thư c b ng nhau, các bài text chi m 2 c t gi a. Thanhnienonline là t báo i n t c a báo in thanh niên là di n àn c a h i liên hi p thanh niên Vi t Nam. Vì i tư ng ch y u c a thanhnienonline là nh ng ngư i tr tu i cho nên phong cách cu thanhnienonline là tr trung, màu sáng, phù h p v i i tư ng là các b n tr . • C u trúc: C u trúc c a thanhnienoline s d ng d ng 3 c p ó là: trang ch , trang chuyên , trang n i dung. S phân c p thông tin c a thanhnienonline là ưa tin m i nh t, phù h p v i tiêu chí n i dung, tin quan tr ng trư c, tin ng trư c sau ó là các tin kém quan tr ng hơn, phù h p v i n i dung tiêu chí c a thanhnienonline ng th i cũng phù h p v i tính th i s c a c a thanhnienonline. Do ó, màu s c, nh minh ho sao cho thu hút c gi chú ý vào thông tin m i c a báo, nh n ra ó là tin bài m i post. i v i trang 1
  2. ch c a thanhnienonlinen thì màu s c hài hoà, có nhi u kho ng tr ng, bài m i nh t quan tr ng nh t ư c phân c p theo th t t trên xu ng dư i, bài quan tr ng nh t m i nh t c a thanh niên online ư c ưa lên trên u sau ó là n các bài ư c s p x p theo th t . Tuy nhiên, kích thư c c a các bài l i không ư c b ng nhau, không phân bi t bài m i nh t, kích thư c c a các bài u b ng nhau, không có nh to làm n i b t, không có bài làm i m nh t làm n i b t nh t. Các bài ư c s p x p theo th t t trên xu ng dư i, trong di n tích b ng nhau. Như th không t o ư c i m nh n, không ưa ư cm t c gi n tin quan tr ng nh t. Tuy nhiên, gi a tin quan tr ng nh t và các bài ã ư c ăng tin thì ư c phân bi t b ng m t m c qu ng cáo. Sau tin quan tr ng nh t ó là “chào bu i sáng” và ti p theo là các tin chính tr xã h i, th gi i tr , văn hoá ngh thu t, giáo d c, khoa h c. Không gian c a các bài có nhi u kho ng tr ng, t o nhi u kho ng tr ng, làm cho n n c a giao di n trang nhã hơn, hài hoà hơn. Bên c t trái phía trên sau menu là các thông tin quan tr ng, liên h toà so n, d báo th i ti t, thông tin c n thi t, tim vi c nhanh, và cu i cùng là m c qu ng cáo, v i màu s c n i b t tương i thu hút m t c gi . Bên c t ph i trên cùng là thông tin n i b t, qu ng cáo, các thông tin khác. T cách s p x p thông tin trên, cho ta th y “ nh ng m nh t p” u dành cho thông tin c a thanhnienonline và cu i cùng r i m i n qu ng cáo. Qu ng cáo trong thanhnienonline chi m t l không nhi u, các m c qu ng cáo trong thanhnienonline có màu s c n i b t hơn c , làm cho trang ch có màu s c không ơn i u, t o c m giác nóng hơn cho trang ch , làm cho trang ch thêm sinh ng. • Phông ch : Dùng phông ch nh , thu hút ư c m t ư c m t ngư i ư c, phông ch c a bài text cùng phông ch v i title. Tuy nhiên, phông ch c a title 2
  3. ư c dùng màu s c n i b t hơn. nh trong trang ch nh , không có nh ch o, nh m t ngư i chi m t l nhi u hơn là nh m t ngư i, nh ch p không p. nh ư c t ngay dư i title nên m t ngư i c chuy n hư ng t p trung sang text. Tuy nhiên, nh trong trang ch có nhi u nh tr c di n nên cũng thu hút ư c m t c gi . T ó, có th th y ư c nh trong trang ch c a thanhnienonline không b t ư c m t c gi tr c tuy n. S lư ng linh v c mà thanhnienonline mu n c p ư c trình bày rõ ràng d hi u, d tìm ki m trên thanh menu. Các ư ng link làm cho không gian m ra r ng hơn, t o liên k t gi a các trang v i nhau, nh các ư ng link mà c gi nh n bi t ư c mình ang âu. Các ư ng link trong thanhnienonline rõ ràng phát huy ư c h t các công d ng c a m t ư ng link. Thanhnienonline là t báo tr c tuy n song v n chưa thoát kh i suy nghĩ báo i n t là b n c a báo in ( mà h u h t các báo i n t c a các t báo trên th gi i m c ph i). T c có nghĩa là bê nguyên si c u trúc, cách t ch c makét c a báo in lên th gi i online. Tuy nhiên, thanh nienonline ã d n thoát kh i cái phiên b n c a báo in, d n mang phong cách c a m t tò báo i n t , nhưng cái s tách bi t ó v n chưa hoàn toàn rõ nét. • Không gian Không gian trong thanhnienonline thoáng, có nhi u kho ng tr ng, màu s c hài hoà h p lý, t o s d ch u cho m t c a ngư i c, các lĩnh v c thông tin s p x p h p lý giúp cho c gi d tìm ki m, ó là m t thu n l i áng k . Tuy nhiên, trang ch c a thanhnienonline không có bài ch o, không t o i m nh n, các bài u u nhau, không t p trung m t c gi vào m t bài nh t nh, nh trong trang ch , không có nh l n, nh ngay dư i title nên không thu hút ư c m t c gi . 3
  4. 2. Trang th c p. nh c a trang th c p h u như là nh so v i n i dung c a bài, nh không thu hút, nh không p. Title, sapo theo nghiên c u ư c 95% c gi c. Title trong trang th c p có phông ch to hơn text, có màu s c n i b t, phân bi t ư c gi a sapo, text, title. Tuy nhiên có nhi u bài v n chưa có nh t o c m giác quá nhi u ch có th gây cho c gi c m giác lư i c. C t bên trái là thanh menu, và qu ng cáo, bên ph i t t c là các thông tin quan tr ng, tuy nhiên qu ng cáo trang th c p l i chiêm t l c c kkì nh , nhưng i u này cũng ph thu c vào n i dung c a trang th c p. N u như trang th c p v lĩnh v c công ngh thông tin, hay gi i trí… thì qu ng cáo s ư c chi m nhi u di n tích hơn. Các bài trong trang th c p cũng ư c phân c p theo c p tính th i s , và tinh ng, tuỳ theo n i dung c a trang th c p. Các ư ng link trong trang th c p t o ra m t c m giác siêu liên k t n vô t n. • Nh n xét chung v trang th c p: Màu s c nh t không ư c thu hút c gi , ít nh t o c m giác nhi u ch . Không có bài ch o, không có nh to, nh ch o, không t o ư c i m nh n. Tuy nhiên, có nhi u kho ng tr ng t o c m giác thông thoáng, d tìm ki m. Có m t ưu i m trang th c p ó là các thông tin n i b t t tc các lĩnh v c n ưa bên c t bên ph i, g m có nh và title, như th ch c n 1 cú click là c gi c a tr c tuy n có th chuy n ngay sang nh ng thông tin n i b t c a lĩnh v c khác. ó chính là m t cách thông minh ưa c gi n m t thông tin c a m t lĩnh v c khác mà ch c n m t m t giây, như th có th gi chân ư c c gi c a chúng ta lâu hơn. 4
  5. 3. Trang n i dung. nh trong trang n i dung c a thanhnienonline nh , không t o ư c n tư ng. Tuy nhiên, title và sapo l i d tìm, b i phông ch to, màu s c phân bi t v i bài text như th khi c gi c trang n i dung, thì sapo và title ư c chú ý ên u tiên. Bài text trong trang n i dung không quá dài. Tuy nhiên, cách ng t dòng, ng t kh l i không ng n g n, như th t o c m giác text n i dung d i, gây c m giác chán n n. Các ư ng link trong trang n i dung là s liên k t gi a các bài c a cùng m t n i dung. C t bên trái và c t bên ph i cũng gi ng như trang th c p, t o i u ki n thu n l i cho c gi nh y sang trang khác m t cách d dàng ch c n m t cú click. 4. Nh n xét chung. Giao di n là di n tích ti p xúc c a m t trang báo tr c tuy n v i c gi trên màn hình máy tính. Nó là b m t, là thương hi u c a m t t báo i n t . Nó nh hình và khu bi t t báo này v i muôn vàn website và trang báo tr c tuy n c a th gi i online. Có th coi giao di n là hình th c c a m t trang báo tr c tuy n, là t t c nh ng gì ngư i ta có th th y ư c khi truy c p vào m t trang báo online. Giao di n giúp c gi giúp nh n di n nhanh và ghi nh truy c p b t c khi nào c n tìm ki m thông tin h u ích cho mình. Th gi i internet vô cùng r ng l n và phong phú, n u các t báo tr c tuy n không t o ư c c trưng và phong cách riêng c a mình ngư i c có th d dàng nh n bi t và tìm n, c gi s quên ngay t báo c a b n ngay sau khi v a truy c p. 5
  6. Giao di n c a thanhnienonline có nh ng c i m như sau, có nhi u kho ng tr ng, t o không gian thông thoang d th , d tìm ki m l a ch n thông tin. Màu s c hài hoà h p lý, song có ph n hơi ơn i u. Các lĩnh v c thông tin không quá nhi u không ch ng chéo nhau, ư c s p x p theo b c c ch t ch , quy c . Tuy nhiên trang ch không có nh ch o, không t o ư c i m nh n, gi a các bài n i b t v i nhau. T o c m giác u u, không gây n tư ng cho c gi . nh trong thanhnienonline không l n, không t o c m giác thu hút ư c ngư i c. Title và sapo phân bi t ư c v i bài text. Tóm l i thanhnienonline và t báo c a oàn thanh niên Vi t Nam, ã mang l i ư c phong cách riêng, tuy nhiên có nhi u như c i m, mà chính nh ng như c i m ó l i không thu hút ư c m t c gi d ng chân lâu t i thanhnienonline. 6
  7. M CL C 1. Trang ch . ....................................................................................................................... 1 • C u trúc: ................................................................................................................. 1 • Phông ch :.............................................................................................................. 2 • Không gian.............................................................................................................. 3 2. Trang th c p. ................................................................................................................. 4 • Nh n xét chung v trang th c p:........................................................................... 4 3. Trang n i dung................................................................................................................ 5 4. Nh n xét chung. .............................................................................................................. 5 7