Xem mẫu

  1. Báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại VN* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng (trường hợp gói thầu xây lắp) và Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng, Chủ đầu tư phải gửi báo cáo bằng văn bản Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Đưa vào hồ sơ quản lý
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; Chủ đầu tư gửi báo cáo bằng văn bản, bằng thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ quản lý ngành (đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ hoặc do Bộ trưởng quyết định đầu 2. tư), Bộ Xây dựng (đối với các gói thầu xây lắp) và gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương (đối với dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để tổng hợp và theo dõi Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo về thông tin của nhà thầu Số bộ hồ sơ: 03-04
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài Nghị định 58/2008/NĐ- 1. trúng thầu tại Việt Nam CP của C... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục II MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ) [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên dự án/Gói thầu] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............, ngày ....... tháng ....... năm ............... BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ hợp đồng đã ký giữa [ghi tên chủ đầu tư] và nhà thầu [ghi tên nhà thầu nước ngoài trúng thầu] để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] thực hiện tại [ghi địa điểm thực hiện gói thầu] với giá ký hợp đồng là [ghi giá hợp đồng đã ký], [ghi tên chủ đầu tư] báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
  5. 1. Tên Hợp đồng (số, ngày ký):................................................................. 2. Tên nhà thầu trúng thầu:........................................................................... 3. Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch: .................................................................................................................................. Số điện thoại:........................................... Fax:................................................ E-mail:................................................ Website (nếu có):.............................. 4. Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): .................................................................................................................................... Số điện thoại:........................................... Fax:................................................. E-mail:................................................ Website (nếu có):.............................. 5. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày .... tháng .... năm ..... đến ngày .... tháng .... năm ..... [ghi theo thời gian thực hiện gói thầu trong hợp đồng đã ký]. 6. Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu: Trong đó, cố vấn trưởng là: ..........; giám đốc dự án ............; đội trưởng ...............; .................................................................................................................................... 7. Tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của các cán bộ chủ chốt nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện gói thầu, bao gồm: 1)................................................................................................................................ 2)................................................................................................................................ 3)................................................................................................................................
  6. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Bộ... (nếu có); - Sở KH&ĐT Tỉnh/Tp ........
nguon tai.lieu . vn