Xem mẫu

Triển Vọng Phát Triển
Chăn Nuôi Việt Nam

Làm thế nào để cân bằng
công nghiệp hóa chăn nuôi
với chiến lược phát triển nông thôn
và biến đổi môi trường?

Tài liệu Hội thảo
Hà Nội – Việt Nam
Ngày 29/11/2010

Triển Vọng Phát Triển
Chăn Nuôi Việt Nam

Làm thế nào để cân bằng
công nghiệp hóa chăn nuôi
với chiến lược phát triển nông thôn
và biến đổi môi trường?

Tài liệu Hội thảo
Hà Nội – Việt Nam
Ngày 29/11/2010
2

Biên soạn :

Guillaume DUTEURTRE và Vũ Trọng Bình

Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của:

Sáng kiến hành động INRA-CIRAD
“Productions animales en régions chaudes”

Thành viên ban tổ chức:

Đỗ Kim Tuyên (Cục chăn nuôi)
Duteurtre Guillaume (CIRAD)
Vũ Trọng Bình (IPSARD)

Hoàng Vũ Quang (IPSARD)
Nguyễn Mai Hương (IPSARD)
Phạm Duy Khánh (IPSARD)
Trân Thị Thúy (IPSARD)

© Cirad and Ipsard
Hanoi, November 2010
3

Lời Ngỏ

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung
ương khóa X về “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn” đã đưa ra những định hướng chiến
lược cho việc thương mại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn đồng thời thiết lập cơ sở
hạ tầng và dịch vụ nông thôn. Theo đó, phát triển ngành chăn nuôi là một chủ trương lớn
trong chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn – nông dân trong giai đoạn tới.
Cục chăn nuôi, Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn (Viện CSCL) phối hợp
với các cơ quan nghiên cứu nông nghiệp của Pháp (CIRAD và INRA) đồng tổ chức Hội thảo
Triển Vọng Phát Triển Chăn Nuôi Việt Nam
Làm thế nào để cân bằng
công nghiệp hóa chăn nuôi
với chiến lược phát triển nông thôn
và biến đổi môi trường?
Hội thảo nhằm cập nhật các định hướng mới về phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam trong
bối cảnh của Nghị quyết số 26, chia sẻ kết quả nghiên cứu, hiểu biết và xác định ưu tiên phát
triển, các định hướng chính sách và thể chế nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển
bền vững. Đặc biệt, Hội thảo sẽ xin ý kiến tham vấn các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan
nghiên cứu về phương pháp thiết lập một hệ thống theo dõi và giám sát chăn nuôi tại Việt Nam

Xin chân thành cảm ơn Quý đại biểu, và chúc Hội thảo thành công tốt đẹp

CỤC TRƯỞNG

HOÀNG KIM GIAO

4

Chương trình
Ngày 29/11/2010

SÁNG
8:00

Đăng kí đại biểu

8:30

Khai mạc
Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn Nuôi – Bộ NN PT NT

Phần 1 : Ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới
Chủ trì: Hoàng Kim Giao (Cục chăn nuôi) and Benoit Dedieu (INRA)
8:45

Tình hình chăn nuôi Việt Nam 2010 và định hướng phát triển những năm tiếp theo
(20’)
Đỗ Kim Tuyên (DLP)

9:05 : Nghị quyết Tam Nông và chiến lược phát triển nông thôn mới: triển vọng cho chính
sách phát triển ngành chăn nuôi
(20’)
Vũ Trọng Bình (RUDEC/IPSARD)
9:25

Thảo luận

10:10 Nghỉ giải lao

Phần 2 : Những khó khăn, hạn chế đối với phát triển ngành chăn nuôi
trong tương lai
Chủ trì: Vũ Chí Cường (NIAS) and Philippe Lecomte (CIRAD)
10:30 Chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi trên thế giới và tai Việt nam trong điều kiện biến đổi khí
hậu
(20’)
Lê Viết Ly
10:50 Ngành chăn nuôi ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu: kinh nghiệm và các vấn
đề cần nghiên cứu
(20’)
Philippe Lecomte (CIRAD)
11:10 Thảo luận
12:00 Ăn trưa

5

nguon tai.lieu . vn