Xem mẫu

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TPHCM KHOA KYÕ THUAÄT IN BOÄ MOÂN QUAÙ TRÌNH IN BAÙO CAÙO ÑEÀ TAØI: CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI GVHD: CHEÁ QUOÁC LONG Ngöôøi Thöïc Hieän: LYÙ SAÙNG HUY (03108062) PHAÏM VUÕ YEÂN CHINH (03108014) 4/2006
 2. Muïc luïc I. GIÔÙI THIEÄU ...................................................................................................Trang 1 II. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ MAÙY IN OFFSET .........................................1 III. PHAÂN LOAÏI MAÙY IN OFFSET ................................................................................2 IV. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI ...............2 A. NHOÙM MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI MOÄT MAËT ..............................................3 B. NHOÙM MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI TRÔÛ MAËT ................................................4 V. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI ....................................4 A. BOÄ PHAÄN CAÁP GIAÁY TÖÏ ÑOÄNG .....................................................................6 B. HEÄ THOÁNG CHUYEÀN GIAÁY .........................................................................12 C. BOÄ PHAÄN IN (CAÙC OÁNG) – ÑÔN VÒ IN ......................................................14 D. BOÄ PHAÄN CAÁP MÖÏC .....................................................................................15 E.BOÄ PHAÄN CAÁP AÅM .........................................................................................17 F. BOÄ PHAÄN RÖÛA LOÂ .........................................................................................18 G. BOÄ PHAÄN RA GIAÁY VAØ THU NHAÄN SAÛN PHAÅM .....................................19
 3. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Ñeà taøi: CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI I. GIÔÙI THIEÄU Maùy in coù khuoân in phaúng ngaøy xöa laø maùy in litho, daïng maùy in thuû coâng coù naêng suaát thaáp. Maùy in litho in hình aûnh tröïc tieáp leân tôø giaáy baèng caùch tröïc tieáp eùp tôø giaáy vaøo beà maët phaúng cuûa taám ñaù ñaõ phuû möïc. Ngaøy nay hình aûnh offset ñöôïc in tröïc tieáp töø baûn in ñaõ phuû möïc ñöôïc gaén leân truïc truyeàn qua truïc cao su roài ñeán giaáy- thöôøng goïi laø maùy in offset. Maùy in offset phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa coâng ngheä khoa hoïc kyõ thuaät. Nhöõng phaùt minh môùi ñeàu ñöôïc öùng duïng vaøo caûi tieán maùy in. Cho ñeán ngaøy nay, moät maùy in offset ñöôïc trang bò raát hieän ñaïi. Nhieàu boä phaän ñöôïc töï ñoäng hoaù, khaû Hình 1 – Maùy In Litho naêng in toác ñoä cao vôùi chaát löôïng in toát nhaát, ñoä choàng maøu chính xaùc nhaát. II. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ MAÙY IN OFFSET Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa caùc maùy in offset döïa treân cô sôû söï truyeàn hình aûnh töø baûn in sang tôø giaáy thoâng qua moät beà maët cao su trung gian. Thoâng thöôøng trong caùc maùy in offset ngöôøi ta söû duïng caùc baûn in phaúng (laøm baèng keõm, ngaøy nay söû duïng baûn hôïp kim nhoâm), treân caùc baûn in ñoù caùc phaàn töû in vaø caùc phaàn töû troáng (coøn goïi laø phaàn töû khoâng in) gaàn nhö cuøng naèm treân moät maët phaúng. Do quaù trình gia coâng hoaù baûn in maø caùc phaàn töû khoâng in treân baûn in giöõ laïi moät lôùp moûng dung dòch laøm aåm (nöôùc hoaëc coàn), coøn caùc phaàn töû in thì coù khaû naêng giöõ laïi ñöôïc lôùp möïc in khoâng hoaø tan vôùi dung dòch laøm aåm. Khoå giaáy in cuûa maùy in offset chuû yeáu laø 37cm × 52cm ñeán 72cm × 104cm , khoå lôùn nhaát laø 120cm × 162cm - Trang 1 -
 4. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Toác ñoä maùy in trong khoaûng 10000-18000 tôø/giôø. Tuyø thuoäc vaøo khoå maùy in, ñaëc tính cuûa vaät lieäu in vaø kieåu caáp giaáy. III. PHAÂN LOAÏI MAÙY IN OFFSET Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa giaáy ñöôïc söû duïng trong maùy in, ngöôøi ta coù theå chia caùc loaïi maùy in offset thaønh hai loaïi chính: in offset tôø rôøi vaø in offset cuoän. -Maùy in offset tôø rôøi laø nhöõng maùy in offset söû duïng giaáy ñöôïc caét ra thaønh nhöõng tôø rôøi nhau. -Maùy in offset cuoän laø nhöõng maùy in offset söû duïng giaáy in vaãn ñeå nguyeân daïng baêng daøi (cuoän). Ngoaøi ñaëc ñieåm phaân loaïi chính (theo daïng giaáy in) ngöôøi ta coøn chia caùc loaïi maùy in offset theo caùc ñaëc ñieåm khaùc: -Theo soá löôïng maøu cho moät löôït in, ngöôøi ta chia laøm maùy in offset moät maøu vaø maùy in offset nhieàu maøu. -Theo soá löôïng maët in cho moät löôït in, ngöôøi ta chia maùy in offset moät maët, hai maët (maùy in offset trôû). -Theo nguyeân taéc caáu taïo boä phaän in, ngöôøi ta chia ra laøm maùy in offset 3 oáng, 4 oáng; maùy in offfset daïng haønh tinh. Hình 2 – Maùy In Tôø Rôøi Hieän Ñaïi IV. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC CAÁU TAÏO CUÛA MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI. Taát caû caùc maùy in tôø rôøi ñöôïc chia laøm hai nhoùm goàm nhoùm maùy in tôø rôøi moät maët vaø nhoùm maùy in tôø rôøi hai maët. - Trang 2 -
 5. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI A. NHOÙM MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI MOÄT MAËT 1. Maùy in tôø rôøi moät maøu Maùy in chæ coù moät ñôn vò in vôùi moät maøu. Thoâng thöôøng maùy in tôø rôøi moät maøu duøng ñeå in caùc saûn phaåm coù khoå khoâng lôùn laém. 2. Maùy in offset moät maët nhieàu maøu Maùy in coù töø hai ñôn vò in trôû leân. Maùy in moät maët nhieàu maøu coù theå ñöôïc caáu taïo theo ba kieåu phoå bieán sau ñaây: a. Boá trí moät soá oáng baûn, oáng cao su (theo soá löôïng maøu cuûa maùy) xung quanh moät oáng in b. Boá trí theo thöù töï töøng khoái (ñôn vò in) moät maøu (caùc khoái theo nguyeân lyù 3 oáng: oáng baûn, oáng cao su, oáng saét). c. Boá trí theo töøng khoái 2 maøu (moãi khoái naøy theo nguyeân lyù 5 oáng: 1 oáng saét, 2 oáng cao su, 2 oáng baûn). Maùy hai maøu thöôøng coù boä phaän in theo nguyeân lyù 5 oáng vôùi truïc ñoái xöùng thaúng ñöùng hoaëc naèm ngang, coù 2 oáng baûn, 2 boä phaän möïc vaø boä phaän laøm aåm. Nhìn chung ñoái vôùi loaïi maùy nhieàu maøu caáu taïo theo sô ñoà naøy thöôøng raát coàng keành, phöùc taïp, khoâng thuaän lôïi cho vieäc vaän haønh maùy. Nguyeân lyù naøy thöôøng chæ ñöôïc aùp duïng cho maùy in khoå lôùn. Trong caùc maùy in 4 maøu caáu taïo theo nguyeân lyù haønh tinh, xung quanh oáng in coù ñöôøng kính lôùn ngöôøi ta boá trí 4 khoái offset goàm caùc oáng cao su vaø caùc oáng baûn, caùc boä phaän caáp möïc vaø caùc boä phaän caáp aåm. Neáu oáng eùp in coù ñöôøng kính lôùn gaáp 4 laàn ñöôøng kính oáng baûn hay oáng cao su thì treân noù (oáng eùp in) ngöôøi ta boá trí 4 haøng nhíp baét vaø nhöõng haøng nhíp naøy seõ ñöa giaáy töø baøn ñaët giaáy ñeán ñeå leân baøn nhaän giaáy laàn löôït ñi ra caùc khoái in roài chuyeån cho guoàng ra. Maùy naøy duøng cô caáu nhíp trao döôùi. Maùy in offset kieåu haønh tinh coù ñoä chính xaùc khaù cao do tôø in khi in nhieàu maøu khoâng bò chuyeån qua caùc boä phaän trung gian. Hình 3 – Caáu Taïo Maùy In Tôø Rôøi Kieåu Haønh Tinh - Trang 3 -
 6. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Thoâng thöôøng caùc maùy in nhieàu maøu caáu taïo bôûi moät vaøi khoái moät maøu vaø hai maøu. Quaù trình chuyeån tôø in töø khoái naøy sang khoái khaùc ñöôïc thöïc hieän bôûi cô caáu truyeàn ñaëc bieät, nhöõng cô caáu naøy ñöôïc chia laøm hai nhoùm chính: -Caùc oáng chuyeån tieáp -Chuyeån tieáp baèng xích guoàng. Caùc oáng chuyeån tieáp coù theå moät hoaëc moät vaøi haøng nhíp, caùc haøng nhíp naøy ñöôïc boá trí doïc theo ñöôøng sinh cuûa oáng. Heä thoáng chuyeån giaáy baèng oáng chuyeån tieáp coù theå laø: -Chuyeån giaáy baèng moät soá oáng coù ñöôøng kính baèng ñöôøng kính cuûa oáng in. Soá oáng chuyeån thöôøng laø soá leû ñeå ñaûm baûo khi giaáy chuyeån töø khoái naøy sang khoái khaùc vaãn in ñuùng maët ñaõ ñöôïc in ôû khoái tröôùc ñoù. Tuy nhieân ñeå naâng cao ñoä chính xaùc khi in caùc saûn phaåm coù nhieàu maøu thì soá oáng chuyeån neân laø toái thieåu -Chuyeån giaáy baèng moät oáng coù ñöôøng kính gaáp 2 hay 3 laàn ñöôøng kính oáng in. -Chuyeån giaáy baèng nhieàu oáng coù ñöôøng kính khaùc nhau Heä thoáng chuyeån giaáy baèng xích guoàng coù theå coù hai daïng nhö sau: - Chuyeån giaáy töø oáng in cuûa khoái naøy sang oáng in cuûa khoái tieáp sau. - Chuyeån giaáy ñi qua laàn löôït taát caû caùc oáng in. Nhaän xeùt: +Chuyeån giaáy baèng moät oáng chuyeån coù ñoä chính xaùc cao. +Chuyeån giaáy baèng xích guoàng coù theå thay ñoåi ñoä daøi cuõng nhö ñöôøng ñi moät caùch deã daøng vaø cho pheùp môû roäng khoaûng caùch giöõa caùc khoái taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng nhaân thao taùc vaø vaän haønh maùy. B. NHOÙM MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI TRÔÛ MAËT Tôø giaáy ñöôïc truyeàn baèng ba oáng trung gian coù ñöôøng kính khaùc nhau. Thoâng thöôøng khi in caùc saûn phaåm nhieàu maøu tôø giaáy ñöôïc chuyeån ñi baèng caùc haøng giaáy keïp chaët meùp tröôùc cuûa noù. Khi in trôû maët tôø giaáy khi ñi qua oáng trung gian coù ñöôøng kính lôùn seõ chuyeån ñoäng cho tôùi khi meùp sau cuûa noù ñaït tôùi ñöôøng noái hai taâm cuûa hai oáng coøn laïi. Taïi ñieåm naøy meùp sau cuûa tôø giaáy seõ bò haøng nhíp treân oáng nhoû keïp chaët laáy, quay trôû laïi vaø ñöa noù vaøo haøng nhíp cuûa oáng in khoái maøu tieáp sau. V. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Caùc maùy in offset tôø rôøi thöôøng bao goàm caùc boä phaän chính sau ñaây: 1. Boä phaän vaøo giaáy Chöùc naêng caáp giaáy (töøng tôø moät) vaøo boä phaän in cuûa maùy. Bao goàm: ñaàu huùt giaáy, baøn vaøo giaáy (hay baøn xuoáng giaáy), cô caáu voã giaáy (tay keâ ñaàu, tay keâ hoâng), haøng nhíp trao vaø oáng chuyeån tieáp. 2. Boä phaän chuyeàn giaáy - Trang 4 -
 7. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Chuyeån tôø giaáy töø khoái naøy sang khoái khaùc cuûa maùy in. 3. Boä phaän in Chöùc naêng thöïc hieän chuyeån möïc töø treân baûn in (taïi caùc phaàn töû in treân baûn) sang taám cao su, vaø töø taám cao su sang tôø in. 4. Boä phaän caáp möïc vaø aåm Chaø möïc leân caùc phaàn töû in treân baûn vaø cho dung dòch nöôùc leân caùc phaàn töû khoâng in treân baûn. 5. Boä phaän ra giaáy vaø thu hoài tôø in Chuyeån tôø giaáy ñaõ in xong töø boä phaän in ra vaø ñaët chuùng vaøo baøn nhaän giaáy. 6. Boä phaän truyeàn vaø daãn ñoäng ñieän vaø cô 7. Caùc thieát bò kieåm tra hoaït ñoäng cuûa maùy vaø caùc thieát bò an toaøn cho maùy Caùc boä phaän cô baûn cuûa maùy in offset tôø rôøi tuyø theo töøng loaïi maùy, khoå maùy vaø coù caáu taïo cuï theå, khoâng nhaát thieát phaûi coù caùc boä phaän treân ñaây. Ngoaøi ra caùc maùy in coøn coù theå coù caùc boä phaän phuï trôï khaùc tuyø theo caáu taïo, chöùc naêng cuï theå cuûa töøng maùy. Vôùi caùc theá heä maùy in-line coøn coù theâm ñôn vò coù chöùc naêng in traùng phuû vaø heä thoáng laøm khoâ (saáy baèng khí noùng vaø laøm laïnh trôû laïi). Heä Thoáng Heä thoáng Thay Baûn laøm aåm Ñaàu Huùt Ñôn Vò Caáp Möïc Baùn Töï baèng coàn Giaáy Choàng Giaáy Toác Ñoä Cao Ñoäng Baêng Ra Thieát Bò Naïp Ñaûo Giaáy Giaáy Laøm Khoâ Chöùc Naêng Ñieàu Khieån Maùy In Töø Xa Hình 4-Caùc Thieát Bò Treân Maùy In Hieän Ñaïi - Trang 5 -
 8. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI A. BOÄ PHAÄN CAÁP GIAÁY TÖÏ ÑOÄNG Caáu taïo goàm caùc boä phaän: -Baøn ñaët choàng giaáy, cô caáu naâng baøn vaø baøn phuï -Baøn cung caáp giaáy (baøn naïp giaáy, baøn xuoáng giaáy) -Boä phaän taùch giaáy -Heä thoáng chuyeån giaáy trung gian -Heä thoáng xích taûi Chöùc naêng cung caáp giaáy vaøo ñeàu ñaën (moãi moät tôø giaáy cho moãi chu kyø laøm vieäc cuûa maùy) cho haøng nhíp baét cuûa oáng eùp in (oáng saét). Khi in caùc saûn phaåm nhieàu maøu treân maùy in tôø rôøi moät hay hai maøu, tôø giaáy in seõ phaûi ñi qua maùy vaøi laàn. Ñoä chính xaùc töøng maøu cuûa saûn phaåm in seõ phuï thuoäc raát nhieàu cuûa vieäc ñöa giaáy vaøo nhíp baét cuûa oáng in. Boä phaän vaøo giaáy phaûi ñaûm baûo ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng chuyeån giaáy. Ñoä chính xaùc cuûa vò trí tôø giaáy khi noù ñöôïc trao cho nhíp baét cuûa oáng in. 1.Baøn ñaët choàng giaáy, cô caáu naâng baøn vaø baøn phuï Boä phaän caáp giaáy trong caùc maùy non-stop (taïm dòch laø khoâng caàn döøng maùy khi thay choàng giaáy vaøo) coù theâm choàng giaáy phuï. Ñeå khi choàng giaáy caáp heát khoûi phaûi döøng maùy ñeå thay choàng giaáy môùi. Khi choàng giaáy coøn dö moät ít, ñieàu naøy seõ laøm cho choàng giaáy phuï hoaït ñoäng va tieáp quaûn choàng giaáy dö sau khi thieát bò ñôõ giaáy ñöôïc dôøi ra, keá ñoù choàng giaáy phuï töø töø ñöôïc naâng leân vaø keát hôïp vaøo choàng giaáy dö. Hoaït ñoäng cuûa maùy vaãn dieãn ra bình thöoøng. Maùy khoâng caàn döøng laïi ñeå thay choàng giaáy vaøo. 2.Boä phaän taùch giaáy: Chöùc naêng caáp giaáy töø choàng giaáy vaøo maùy in theo kieåu töøng tôø moät cho moãi chu kyø laøm vieäc cuûa maùy. Quaù trình naøy caàn thoaû maõn moät soá ñieàu kieän sau ñaây: a) Tôø giaáy ñöôïc ñaàu huùt caáp vaøo maùy phaûi tôùi ñöôïc tay keâ ñaàu vaøo thôøi ñieåm xaùc ñònh trong chu kyø laøm vieäc cuûa maùy. b) Khi tôø giaáy tôùi ñöôïc tay keâ ñaàu, ñoä leäch cuûa tôø giaáy, khoâng vöôït quaù möùc 3 ñeán 4mm c) Moãi chu kyø laøm vieäc cuûa maùy chæ ñöa vaøo moät tôø giaáy, khi khoâng coù giaáy hoaëc giaáy ñöa vaøo vöôït quaù soá löôïng (lôùn hôn moät tôø giaáy – hieän töôïng ñuùp giaáy). Boä phaän an toaøn phaøi laøm vieäc ngay, vaø ñieàu khieån cho maùy coù cuøng boä phaän ñaàu huùt ngöøng laøm vieäc (ngöøng vieäc caáp giaáy cho maùy). d) Khoâng ñöôïc laøm hoûng tôø giaáy in vaø caùc phaàn töû in coù saün ôû treân giaáy. e) Coù ñoä beàn cao, coù theå laøm vieäc ñöôïc lieân tuïc trong thôøi gian daøi. Phuï thuoäc vaøo caùch ñaåy tôø giaáy treân cuøng cuûa choàng giaáy vaøo maùy. - Trang 6 -
 9. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI 2 3 1 1-Giaáy ñöôïc naâng leân bôûi caùc ñaàu huùt vaø ñöa ra phía tröôùc ñaàu huùt 2-Giaáy chuyeån vaøo baøn naïp giaáy 3-Tay keâ ñaàu ñaûm baûo cho giaáy di chuyeån ñuùng höôùng phía tröôùc Hình 5 – Boä Phaän Vaøo Giaáy Töï Ñoäng Theo caùch huùt giaáy, ñaàu huùt giaáy chia laøm hai loaïi: -Ñaàu huùt duøng khí neùn: Tôø giaáy ñöôïc taùch ra khoûi choàng giaáy baèng caùc mieäng huùt chaân khoâng vaø luoàng khí neùn. Vieäc ñöa tôø giaáy vaøo baøn naïp giaáy laø do söï chuyeån ñoäng veà phía tröôùc cuûa hai mieäng huùt cuøng vôùi tôø giaáy. -Ñaàu huùt ma saùt: tôø giaáy ñoàng thôøi ñöôïc taùch khoûi choàng giaáy vaø ñöa vaøo baøn giaáy nhôø löïc ma saùt giöõa boä phaän ñöa giaáy vaø Hình 6 – Ñaàu Huùt Giaáy Duøng Khí Neùn beà maët treân cuûa tôø giaáy. Theo phöông phaùp ñöa giaáy vaøo, ngöôøi ta coù theå chia ñaàu huùt ra laøm hai loaïi: -Ñaàu huùt caáp giaáy kieåu rôøi raïc -Ñaàu huùt caáp giaáy lieân tuïc Kieåu ñaàu huùt caáp giaáy rôøi raïc laø noù caáp giaáy vaøo maùy töøng tôø moät nhöng giöõa tôø noï vaø tôø kia coù moät khoaûng caùch nhaát ñònh. Coøn ôû kieåu thöù hai giaáy cuõng ñöôïc caáp vaøo maùy töøng tôø moät nhöng chuùng ñöôïc xeáp choàng leân nhau, töùc laø meùp tröôùc cuûa tôø giaáy tieáp sau laïi naèm döôùi meùp sau cuûa tôø giaáy ñi tröôùc noù treân haønh trình tôùi cuïm tay keâ ñaàu. Caùc ñaàu huùt duøng khí neùn thöôøng coù caùc boä phaän chính sau ñaây: -Cô caáu taùch giaáy ra khoûi choàng giaáy. - Trang 7 -
 10. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI -Cô caáu vaän chuyeån tôø giaáy tôùi cuïm tay keâ ñaàu -Cô caáu baøn ñôõ choàng giaáy. Cô caáu baøn ñôõ giaáy: Taïo khaû naêng taêng toác cho baøn ñôõ giaáy khi naïp giaáy hoaëc laáy giaáy ra. Trong quaù trình laøm vieäc cuûa ñaàu huùt luoân giöõ cho choàng giaáy ôû möùc coá ñònh, ñieàu naøy raát quan troïng ñeå cô caáu taùch giaáy ôû ñaàu huùt laøm vieäc oån ñònh vaø tin caäy. 3.Baøn cung caáp giaáy (Baøn naïp giaáy) Chöùc naêng daãn giaáy vaøo boä phaän nhíp baét giaáy. Coù hai loaïi baøn naïp giaáy: -Baøn duøng baùnh xe vaø daây baêng: thay ñoåi khoå giaáy in phaûi phaûi ñieàu chænh baùnh xe cho phuø hôïp -Baøn duøng daây baêng coù loã huùt giaáy (khoâng coù caùc baùnh xe): thay ñoåi khoå giaáy in khoâng caàn ñieàu chænh Goàm coù caùc boä phaän: a) Daây baêng b) Caùc cô caáu voã giaáy (tay keâ ñaàu, tay keâ hoâng) Caùc tôø giaáy tröôùc khi ñöôïc ñöa vaøo boä phaän in cuûa maùy nhaát thieát phaûi ñöôïc doã laïi moät caùch caån thaän vôùi muïc ñích ñaûm baûo ñoä chính xaùc khi in, töùc laø ñaûm baûo vò trí chính xaùc cuûa töøng maø treân tôø in vaø ñaûm baûo ñoä truøng khôùp caùc maøu vôùi nhau. Hình 7 – Tay Keâ Ñaàu vaø Tay Keâ Hoâng Tay keâ ñaàu vaø tay keâ hoâng coù taùc duïng canh cho tôø giaáy ñi vaøo song song vôùi nhíp baét - Trang 8 -
 11. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI 4. Cô caáu nhíp trao Tay Keâ Ñaàu Truïc Truyeàn Nhíp Baét Hình 8 – Cô Caáu Nhíp Trao Döôùi Cô caáu nhíp trao cuûa maùy duøng ñeå caëp tôø giaáy treân baøn vaøo giaáy (sau khi ñaõ ñöôïc voã), sau ñoù chuyeån cho noù moät gia toác vaø trao noù cho haøng nhíp cuûa oáng chuyeàn hoaëc haøng nhíp cuûa oáng eùp in. Tuyø theo vò trí cuûa haøng nhíp trao maø coù loaïi nhíp trao treân (truïc cuûa noù laép phía treân baøn vaøo giaáy) vaø nhíp trao döôùi (truïc cuûa noù laép phía döôùi baøn vaøo giaáy). Nhíp trao treân trao giaáy tröïc tieáp vaøo nhíp oáng eùp in coøn nhíp trao döôùi trao giaáy cho haøng nhíp cuûa oáng truyeàn. Yeâu caàu cô baûn cuûa boä phaän nhíp trao laø phaûi chính xaùc, khoâng coù ñoä sai leäch khi trao giaáy vaøo haøng nhíp cuûa oáng trung gian hoaëc oáng in. 5. Heä thoáng chuyeån giaáy (oáng chuyeàn) OÁng trung gian duøng ñeå chuyeån tôø giaáy töø nhíp trao vaøo haøng nhíp cuûa oáng eùp in vaø noù coøn coù chöùc naêng laøm nhanh quaù trình giaûi phoùng meùp sau cuûa tôø giaáy ñöôïc trao khoûi baøn ñöa giaáy vaøo. Trong caùc maùy in offset tôø rôøi oáng chuyeàn ñöôïc söû duïng trong ñoù: -Loaïi oáng chuyeån vôùi moät caëp caùnh môû ñeå taêng toác ñoä keùo tôø giaáy khoûi baøn nghieâng cuûa maùy. -Loaïi oáng chuyeån leäch taâm, loaïi naøy chuyeån dòch beà maët cuûa oáng chuyeån töông ñoái vôùi truïc oáng in. Caû hai loaïi coù moät yù nghóa vaø cuøng thöïc hieän moät chöùc naêng. - Trang 9 -
 12. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI 6.Thieát bò lieân ñoäng kieåm tra cuûa heä thoáng caáp giaáy Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa boä phaän vaøo giaáy coù theå xaûy ra nhöõng hieän töôïng sau ñaây: -Giaáy caáp bò ñuùp -Khoâng caáp giaáy hoaëc giaáy ñöôïc caáp khoâng ñuùng thôøi ñieåm quy ñònh trong chu kyø laøm vieäc cuûa maùy in. -Giaáy xuoáng bò leäch quaù möùc cho pheùp. Giaáy caáp bò ñuùp (2 tôø moät luùc) hoaëc nhieàu hôn seõ daãn tôùi vieäc laøm hoûng taám cao su treân oáng cao su cuûa maùy. Coøn neáu giaáy khoâng ñöôïc caáp maø maùy vaãn chaïy thì möïc coù treân oáng cao su dính treân oáng in, laøm baån beà maët cuûa oáng in vaø seõ laøm baån maët sau cuûa tôø giaáy tieáp sau ñoù. Coøn khi giaáy xuoáng quaù leäch thì tôø giaáy chæ ñöôïc keïp moät phaàn meùp tröôùc cuûa noù neân khi vaän chuyeån coù theå seõ bò rôi hoaëc ñi ngöôïc leân heä thoáng loâ cuûa boä phaän caáp möïc, hoaëc noù seõ bò gaáp laïi vaø laøm hoûng taám cao su cuõng nhö heä thoáng nhíp baét cuûa heä thoáng vaän chuyeån giaáy. Vì vaäy caùc hieän töôïng nhö treân phaûi ñöôïc phaùt hieän kòp thôøi, vaø ñeå traùnh caùc hieän töôïng ñoù gaây ra cho maùy ngöôøi ta söû duïng caùc thieát bò kieåm tra vaø an toaøn. Trong caùc tröôøng hôïp nhö vaäy phaûi ñaït ñöôïc caùc ñieàu kieän nhö sau: -Caét hoaït ñoäng cuûa ñaàu huùt vaø noù ngöøng ngay vieäc caáp giaáy vaøo maùy. -Khoaù tay keâ ñaàu vaø caùc taám chaén ôû vò trí treân ñeå khoâng cho pheùp tôø giaáy tieán leân phía tröôùc. Trong moät vaøi loaïi maùy tôø giaáy treân baøn giaáy ñöôïc giöõ laïi baèng hôi huùt, huùt chaët noù vaøo baøn. -Khoaù nhíp baét cuûa boä phaän nhíp trao. Chuùng khoâng theå ñoùng laïi (nhö luùc keïp giaáy vaø khoâng rôøi khoûi baøn xuoáng giaáy. -Töï ñoäng ngaét eùp in-oáng cao su rôøi khoûi oáng baûn vaø oáng saét. -Ngöøng chaø möïc vaø nöôùc leân baûn in. -Chuyeån toác ñoä maùy sang cheá ñoä quay chaäm. Ñeå traùnh hieän töôïng giaáy hai tôø vaø giaáy bò leäch raùch, ngöôøi ta söû duïng moät soá caûm bieán ñeå theo doõi hoaït ñoäng cuûa maùy. a) Caûm bieán kieåm tra ñuùp giaáy Loaïi caûm bieán naøy coù theå theo nguyeân lyù: caûm bieán quang ñieän, caûm bieán ñieän dung, caûm bieán cô ñieän. b) Caûm bieán kieåm tra hieän töôïng khoâng caáp giaáy hoaëc giaáy xuoáng bò leäch. Caùc caûm bieán naøy coù theå laø: -Caûm bieán ñieän cô -Caûm bieán tieáp xuùc -Caûm bieán ñieän quang -Caûm bieán cô hoïc. - Trang 10 -
 13. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Ñaàu Thu Ñaàu Phaùt Hình 9 - Caûm Bieán Quang Ñieän Hình 10 – Thieát Bò Doø Phaùt Hieän Giaáy Ñeán Tay Keâ Ñaàu Sôùm Hay Treã - Trang 11 -
 14. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Cuøng vôùi thieát bò caûm bieán phaùt hieän giaáy hai tôø, coøn coù thieát bò doøø phaùt hieän giaáy ñöa vaøo tay keâ ñaàu sôùm hay treã. Thieát bò naøy phaùt ra soùng ñieän vaø döïa vaøo söï phaûn xaï laïi nguoàn soùng ñoù ñeå phaùt hieän giaáy ñöa vaøo coù bò leäch hay khoâng. Giaáy ñeán chaïm tay keâ ñaàu sôùm hay treã ñeàu xem nhö giaáy bò leäch, seõ aûnh höôûng ñeán caùc truïc in. Khi giaáy ñeán sôùm, thieát bò naøy seõ ñieàu khieån boä phaän caáp giaáy töï ñoäng ngaét caáp giaáy. Coøn neáu giaáy ñeán treã thì thieát bò naøy seõ ñieàu khieån maùy döøng eùp in. B. HEÄ THOÁNG CHUYEÅN GIAÁY Chöùc naêng cuûa heä thoáng chuyeån giaáy ñeå chuyeån giaáy töø heä thoáng nhíp baét cuûa nhíp trao vaøo nhíp baét cuûa oáng in vaø töø nhíp baét cuûa oáng in naøy sang nhíp baét cuûa oáng in khaùc cuûa maùy. 1. Heä thoáng chuyeån giaáy baèng oáng Tuyø theo khoå maùy vaø sô ñoà boá trí caùc khoái cuûa maùy maø giaáy ñöôïc chuyeån töø khoái naøy sang khoái khaùc baèng moät hoaëc vaøi oáng coù ñöôøng kính baèng hoaëc gaáp hai laàn ñöôøng kính cuûa oáng baûn. Ñeäm Khí Taát caû caùc oáng chuyeån giaáy lieân keát vôùi nhau bang baèng heä thoáng baùnh raêng vaø ñoä dòch chuyeån töông ñoái cuûa caùc oáng ñöôïc quyeát ñònh bôûi khe hôû Hình 11 – OÁng Chuyeån Coù Ñöôøng Kính Gaáp Ñoâi giöõa caùc baùnh raêng OÁng Baûn vôùi nhau vaø ñoâi khi noù coøn do hieän töôïng xoaén cuûa caùc baùnh raêng khi tieáp xuùc aên khôùp vôùi nhau. Caùc vaønh raêng naøy coù theå ñieàu chænh ñöôïc. OÁng chuyeån coù ñöôøng kính nhoû, ñöôøng ñi cuûa giaáy ngaén giaáy bò uoán cong nhieàu, thích hôïp cho in giaáy moûng. Coøn oáng chuyeån coù ñöôøng kính lôùn hoaëc heä thoáng oáng chuyeån 3 oáng, ñöôøng ñi cuûa giaáy daøi, giaáy ít bò bieán daïng thích hôïp in giaáy daøy, giaáy bìa… OÁng chuyeån coù theå boïc goïi laø baêng saùt vôùi caùc veát xoaén oác cao leân gioáng nhö caùc loâ daãn giaáy treân maùy in cuoän hoaëc baèng vaät lieäu khoù baét möïc offset. - Trang 12 -
 15. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Ñeå loaïi tröø heát vaáy baån möïc treân heä thoáng naøy, ôû xung quanh oáng chuyeån ñöôïc laép caùc laù kim loaïi coá ñònh. Maët khoâng in cuûa tôø giaáy ñöôïc thoåi vaøo nhöõng tia khoâng khí töø taâm cuûa oáng chuyeån ra. Heä thoáng chuyeån giaáy cuûa heä thoáng in nhieàu maøu coù theâm cô caáu ñeå ñaûo maët tôø ñaõ in xuoáng döôùi cho pheùp söû duïng maùy naøy ñeå in hai maët. Hình 12 – OÁng Chuyeån Coù Chöùc Naêng Ñaûo Giaáy In Hai Maët OÁng 1 OÁng 3 OÁng 2 Hình 13 - Cô Caáu Ñaûo Giaáy - Trang 13 -
 16. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Heä thoáng töï ñaûo giaáy caáu taïo goàm 3 oáng, oáng giöõa (oáng 2) coù ñöôøng kính gaáp ñoâi hai oáng beân (oáng 1 vaø oáng 3). OÁng 1 vaø oáng 3 coù ñöôøng kính baèng nhau. Khi in trôû maët, giaáy ñöôïc truyeàn töø oáng 1 qua oáng 2. Khi ñaàu tôø giaáy ñi qua ñieåm tieáp xuùc giöõa oáng 2 vaø oáng 3 thì nhíp baét cuûa oáng 3 chöa baét laáy tôø giaáy maø ñeán khi ñuoâi giaáy ñi qua thì nhíp baét cuûa oáng 3 môùi baét laáy ñuoâi tôø giaáy roài chuyeån sang nhíp baét cuûa ñôn vò in keá tieáp. Khi qua nhíp baét cuûa ñôn vò in keá tieáp thì maët giaáy ñaõ ñöôïc ñaûo. 2. Heä thoáng chuyeån giaáy baèng xích Heä thoáng chuyeån giaáy baèng xích bao goàm moät vaøi guoàng nhíp, caùc guoàng nhíp naøy theo thöù töï chuyeån töø oáng saét cuûa khoái maøu thöù nhaát, keïp meùp treân cuûa tôø giaáy sau ñoù vaän chuyeån chuùng tôùi oáng saét cuûa khoái maøu thöù hai, caùc guoàng nhíp naøy ôû phía hai ñaàu cuûa chuùng ñöôïc gaén vôùi hai guoàng xích kheùp kín, chuyeån ñoäng theo caùc thanh daãn höôùng. Baûn thaân guoàng nhíp laø moät caùi truïc treân ñoù laép caùc boä nhíp gioáng nhau, hai ñaàu truïc laø giaù ñôõ noái caùc xích. Giaù ñôõ laø moät khoái kim loaïi ñuùc, ôû hai beân cuûa giaù ñôõ laép hai caëp con laên. Hai con laên phía ngoaøi khi guoàng nhíp chuyeån ñoäng seõ tyø vaøo caùc thanh daãn höôùng, coøn hai con laên trong ñöôïc laép treân cuøng truïc vôùi con laên ngoaøi seõ coá ñònh giaù ñôõ vaøo thôøi ñieåm trao nhaän giaáy. C. BOÄ PHAÄN IN (CAÙC OÁNG) – ÑÔN VÒ IN Boä phaän in coù nhieäm vuï chuyeån chính xaùc hình aûnh töø khuoân in leân taám cao su ñaøn hoài cuûa oáng offset vaø töø ñoù in leân maët giaáy khi coù aùp löïc. Boä phaän in trong maùy in offset tôø rôøi haàu nhö ñöôïc taïo bôûi ba oáng ñoù laø: oáng in, oáng cao su vaø oáng laép baûn. OÁng Baûn OÁng Cao Su OÁng EÙp In Hình 14 – Ñôn Vò In - Trang 14 -
 17. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI OÁng eùp in: oáng eùp in cuûa maùy in offset tôø rôøi ñeå nhaän tôø giaáy töø nhíp baét cuûa nhíp trao hoaëc oáng chuyeån daãn noù ñi qua döôùi söï eùp in cuûa oáng offset vaø chuyeån tôø giaáy ñeán caùc cuïm in keá tieáp, cuoái cuøng cho nhíp baét treân giaù tröôït cuûa guoàng ra giaáy. Treân oáng eùp in coù loøng maùng doïc theo ñöôøng sinh coù heä thoáng nhíp baét gioáng nhö oáng chuyeån. Ñöôøng kính cuûa oáng eùp in coù theå baèng hoaëc gaáp ñoâi ñöôøng kính oáng baûn tuyø theo in giaáy daøy hay moûng. OÁng baûn: OÁng baûn cuõng gioáng nhö oáng cao su vaø oáng in, beà maët phaúng nhaün ôû hai ñaàu coù hai gôø oáng kieåm tra, caùc gôø oáng naøy ñeå ñaët aùp löïc caàn thieát giöõa caùc oáng. Treân oáng baûn coù loøng maùng coù laép caùc giaù ñôõ vôùi cô caáu thanh keïp ñeå keïp baûn. Baûn in ñöôïc gaén vaøo thanh keïp vaø ñöôïc coá ñònh bôûi caùc buloâng coù theå dòch chuyeån baûn in tieán luøi hay sang traùi, phaûi. OÁng baûn coøn coù theå chaïy ñöôïc sang traùi hoaëc sang phaûi bôûi cô caáu laép ñaàu truïc oáng baûn. Treân caùc maùy in hieän ñaïi, coù boä phaän laép hay thay baûn in ngoaøi vieäc thöïc hieän baèng tay coøn ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng baèng chöông trình kyõ thuaät soá. OÁng cao su: oáng cao su ñöôïc boïc lôùp cao su ñaøn hoài ñeå nhaän hình aûnh töø khuoân in vaø chuyeån noù leân giaáy khi ñi qua döôùi aùp löïc cuûa oáng in. Treân oáng coù raõnh ñeå keïp vaø caêng taám cao su ñeå tao ra aùp löïc khi in. D. BOÄ PHAÄN CAÁP MÖÏC Goàm coù nhieàu loâ möïc coù ñöôøng kính khaùc nhau vaø coù chöùc naêng khaùc nhau. Boä phaän cung caáp möïc in cho maùy thöôøng thöïc hieän ba chöùc naêng cô baûn sau ñaây: -Cung caáp löôïng möïc caàn thieát -Daøn löôïng möïc ñöôïc caáp thaønh moät lôùp moûng ñoàng ñeàu. -Truyeàn möïc qua caùc loâ möïc -Chaø möïc leân baûn in. Yeâu caàu ñoái vôùi boä phaän caáp möïc: caáp möïc ñuû, oån ñònh vaø truyeàn möïc ñuû moûng, ñeàu cho baûn in. 1.Nhoùm caáp möïc Goàm coù: maùng möïc coù caùc vít chænh möïc (ñeå ñieàu chænh khe hôû cuûa maùng möïc) vaø loâ laáy möïc Nhieäm vuï cung caáp möïc in cho maùy, löôïng möïc ñöôïc caáp phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa baûn in. Löôïng möïc cung caáp vaøo maùy khoâng chæ phuï thuoäc vaøo ñoä daøy cuûa lôùp möïc treân beà maët cuûa loâ truyeàn, maø coùn phuï thuoäc vaøo ñoä daøy cuûa lôùp möïc treân beà maët cuûa loâ maùng. Maø ñoä daøy cuûa lôùp möïc treân beà maët cuûa loâ maùng chính baèng khe hôû giöõa beà maët cuûa loâ maùng vaø löôõi dao möïc. - Trang 15 -
 18. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Hình 15 - Maùng Möïc 2.Nhoùm daøn ñaùnh möïc vaø truyeàn möïc Goàm coù caùc loâ saøng vaø caùc loâ trung gian. -Loâ saøng : vöøa quay troøn vöøa di chuyeån theo chieàu doïc truïc taùn moûng lôùp möïc ñöôïc chuyeån töø loâ laáy qua. -Loâ trung gian : coù tính ñaøn hoài cao, söï tieáp xuùc giöõa chuùng giuùp ñöa möïc töø loâ saøng (ñaàu tieân ) xuyeân suoát caùc loâ trong heä thoáng loâ möïc . Nhoùm naøy coù chöùc naêng laáy möïc töø nhoùm Hình 16 - Daøn Moûng Möïc caáp möïc, daøn ñaùnh löôïng möïc ñoù thaønh moät lôùp ñeàu vaø moûng chuyeån ñeán cho nhoùm chaø möïc. Hình 17 - Heä Thoáng Loâ Truyeàn 3.Nhoùm chaø möïc Nhoùm caùc loâ chaø trong caùc maùy in offset tôø rôøi hieän ñaïi thoâng thöôøng goàm 4 quaû loâ cao su. Ñöôøng kính cuûa caùc loâ naøy vaø khoaûng caùch giöõa chuùng ñöôïc löïa choïn ñeå sao cho khi maùy in laøm vieäc caùc phaàn töû in cuûa baûn coù theå tieáp xuùc vôùi caùc ñoaïn khaùc nhau cuûa caùc loâ chaø. Tyû leä truyeàn möïc cuûa caùc loâ chaø möïc khoâng baèng nhau do ñöôøng kính caùc loâ chaø möïc khoâng baèng nhau. - Trang 16 -
 19. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Hình 18 – Söï Chaø Möïc E.BOÄ PHAÄN CAÁP AÅM Caáu taïo cuûa heä laøm aåm truyeàn thoáng: -Maùng nöôùc -Loâ maùng nöôùc -Loâ laáy boïc næ -Loâ saøng -Loâ chaø boïc næ Loâ trung gian Loâ laáy boïc næ Loâ maùng nöôùc Loâ chaø boïc næ Loâ daãn nöôùc Hình 19 - Heä Thoáng Loâ Truyeàn Hoaït ñoäng: Loâ maùng nöôùc ñöôïc nhuùng trong maùng nöôùc, khi quay seõ keùo lôùp maùng nöôùc. Loâ laáy boïc næ, dao ñoäng nhaän nöôùc töø loâ maùng nöôùc truyeàn qua loâ saøng. Loâ saøng vöøa taùn moûng nöôùc, vöøa truyeàn nöôùc vaøo loâ chaø. Loâ chaø baèng næ chaø moät lôùp nöôùc moûng leân beà maët baûn in. - Trang 17 -
 20. CAÁU TAÏO MAÙY IN OFFSET TÔØ RÔØI Daïng loâ næ coøn ñöôïc söû duïng raát ít, do toác ñoä maùy ngaøy caøng cao vaø khoâng thích hôïp vôùi dd laøm aåm baèng coàn. F. BOÄ PHAÄN RÖÛA LOÂ Boä phaän möïc in cuûa maùy in offset goàm nhieàu loaïi loâ coù vaät lieäu vaø kích thöôùc khaùc nhau. Coâng vieäc röûa loâ baèng tay voâ cuøng khoù khaên phöùc taïp, vì vaäy caùc maùy in hieän ñaïi ñeàu ñöôïc thieát keá vaø trang bò boä phaän röûa loâ chuyeân duøng. Ngaøy nay ôû moät soá maùy hieän ñaïi nhö Roland 700, Komory, Speed Master… vieäc röûa oáng offset (oáng cao su) vaø oáng in cuõng ñöôïc töï ñoäng hoaù. Hình 20 - Cô Caáu Röûa OÁng Hình 21- Cô Caáu Röûa Loâ Kín - Trang 18 -