Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý việc kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính

Luận Văn - Báo Cáo,Điện-Điện tử-Viễn thông
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      28      0
Mã tài liệu 7d8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Điện-Điện tử-Viễn thông Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 28
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung báo cáo gồm: gồm có các nội dung: Chương 1: Nghiên cứu hiện trạng việc kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính tại Việt Nam, chương 2: Nghiên cứu, cập nhật thông tin về quản lý kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính tại một số nước, chương 3: Tổng hợp, phân tích và đánh giá về các vấn đề liên quan đến kết nối mạng bưu chính, chương 4: Đề xuất các giải pháp quản lý kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> VỤ BƯU CHÍNH<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT<br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VIỆC KẾT NỐI MẠNG<br /> GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH<br /> <br /> Mã số: 68-15-KHKT-QL<br /> <br /> Chủ trì đề tài:<br /> <br /> Nguyễn Vũ Hồng Thanh<br /> <br /> Cộng tác viên:<br /> <br /> - Phạm Hồng Lê - Vụ Bưu chính<br /> - Vũ Thu Thủy - Vụ Bưu chính<br /> - Lê Văn Chung - Vụ Bưu chính<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> VỤ BƯU CHÍNH<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT<br /> GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VIỆC KẾT NỐI MẠNG<br /> GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH<br /> <br /> Mã số: 68-15-KHKT-QL<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> <br /> Chủ trì đề tài<br /> <br /> Nguyễn Vũ Hồng Thanh<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11/2015<br /> <br /> Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý việc kết nối<br /> mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính” - Mã số 68-15-KHKT-QL<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Sau 8 năm kể từ ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức<br /> Thương mại Thế giới (WTO), số lượng doanh nghiệp tham hoạt động trên<br /> thị trường bưu chính tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng – 160 doanh<br /> nghiệp, gấp 20 lần so với số doanh nghiệp năm 2007. Đa số các doanh<br /> nghiệp bưu chính hoạt động ổn định và phát triển lành mạnh. Nhiều doanh<br /> nghiệp đã từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng tốt để tham gia vào các hoạt<br /> động thương mại điện tử đang trở thành trào lưu, xu hướng phát triển trên<br /> toàn thế giới.<br /> Các doanh nghiệp tham gia thị trường bưu chính phần đông là các<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức vốn đầu tư hạn chế. Việc đầu tư xây dựng<br /> mạng lưới bưu chính rộng khắp, đội ngũ lao động phù hợp, các thiết bị,<br /> phương tiện cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ đã công bố, đảm bảo an<br /> toàn cho bưu gửi, cho con người, cho hệ thống trang thiết bị … là việc<br /> không phải doanh nghiệp bưu chính nào đã có thể thực hiện được ngay khi<br /> tham gia thị trường bưu chính. Do vậy, các doanh nghiệp bưu chính ngày<br /> càng có xu hướng phải tìm kiếm sự kết nối mạng của các doanh nghiệp bưu<br /> chính khác để cung ứng dịch vụ cho khách hàng.<br /> Vấn đề kết nối mạng của các doanh nghiệp bưu chính (cùng sử dụng<br /> chung cơ sở hạ tầng bưu chính) đã nhận được nhiều sự quan tâm và là chủ<br /> đề của các nghiên cứu, các cuộc Hội thảo nhằm hướng tới sự đồng nhất<br /> trong quan điểm của các bên liên quan (doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà<br /> nước các cấp, các tổ chức/cá nhân liên quan). Trong khuôn khổ của một đề<br /> tài khoa học với sự giới hạn về thời gian và các nguồn lực để nghiên cứu nên<br /> nhóm nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp phân tích và đánh giá hiện<br /> trạng kết nối mạng bưu chính giữa các doanh nghiệp bưu chính, đồng thời<br /> cập nhật kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này để làm cơ sở cho các đề xuất,<br /> khuyến nghị về việc kết nối của các doanh nghiệp bưu chính tại Việt Nam.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý việc kết nối<br /> mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính” - Mã số 68-15-KHKT-QL<br /> <br /> 2. Kết cấu của đề tài nghiên cứu<br /> Để đạt được mục tiêu đánh giá thực trạng việc kết nối mạng giữa các<br /> doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ bưu chính và đề xuất các giải pháp<br /> quản lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính,<br /> đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người sử dụng dịch<br /> vụ bưu chính, báo cáo kết quả đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề<br /> xuất giải pháp quản lý việc kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính”<br /> gồm có các nội dung:<br /> Chương I: Nghiên cứu hiện trạng việc kết nối mạng giữa các doanh nghiệp<br /> bưu chính tại Việt Nam<br /> Chương II: Nghiên cứu, cập nhật thông tin về quản lý kết nối mạng giữa các<br /> doanh nghiệp bưu chính tại một số nước<br /> Chương III: Tổng hợp, phân tích và đánh giá về các vấn đề liên quan đến kết<br /> nối mạng bưu chính<br /> Chương IV: Đề xuất các giải pháp quản lý kết nối mạng giữa các doanh<br /> nghiệp bưu chính<br /> <br /> CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG KẾT NỐI MẠNG<br /> GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH TẠI VIỆT NAM<br /> I. Các quy định của pháp luật về cung ứng dịch vụ bưu chính<br /> Trong phần này, báo cáo đã đề cập đến các căn cứ pháp lý về bưu<br /> chính có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bưu chính trong<br /> kết nối mạng (Khoản 1 Điều 29 và khoản 9 Điều 3 Luật bưu chính quy định<br /> doanh nghiệp Việt Nam có quyền thiết lập mạng bưu chính, Khoản 2 Điều 6<br /> của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định về “Hồ sơ đề<br /> nghị cấp GPBC” thì doanh nghiệp phải cung cấp bản “Thỏa thuận với doanh<br /> nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt đối với trường hợp kết nối<br /> mạng cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính<br /> 2<br /> <br /> Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý việc kết nối<br /> mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính” - Mã số 68-15-KHKT-QL<br /> <br /> đề nghị cấp phép”, Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày<br /> 17/6/2011 quy định về “Phương án kinh doanh” thì doanh nghiệp phải cung<br /> cấp các thông tin về “Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ<br /> chức hoặc kết nối mạng cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường<br /> hợp kết nối mạng với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy<br /> phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi kết nối mạng, công tác<br /> phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi<br /> thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ)” và Điều 2 của Giấy phép bưu<br /> chính cấp cho các doanh nghiệp bưu chính quy định về nghĩa vụ của doanh<br /> nghiệp là “Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ,<br /> kể cả trường hợp …(doanh nghiệp) kết nối mạng với doanh nghiệp khác để<br /> chấp nhận, vận chuyển và phát thư”).<br /> Như vậy, pháp luật về bưu chính đã có quy định về quyền và nghĩa vụ<br /> của các doanh nghiệp bưu chính khi kết nối mạng để cung ứng dịch vụ trên<br /> cơ sở các bên có sự thống nhất về công tác phối hợp để đảm bảo an toàn, an<br /> ninh bưu chính, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử<br /> dụng dịch vụ.<br /> II. Các doanh nghiệp trên thị trường dịch vụ bưu chính ở Việt Nam<br /> Trong phần này, báo cáo cung cấp các thông tin chung về doanh<br /> nghiệp bưu chính hoạt động trên thị trường cũng như các số liệu về dịch vụ,<br /> doanh thu, theo đó:<br /> - Hiện nay, trên thị trường bưu chính có các doanh nghiệp bưu chính<br /> thuộc đủ mọi loại hình doanh nghiệp tham gia hoạt động với nguồn vốn đầu<br /> tư khác nhau:<br /> * Phân nhóm doanh nghiệp Nhà nước hoặc có vốn Nhà nước: Tổng<br /> công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng công ty Viễn thông quân đội<br /> (Viettel), Công ty CP dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn (SPT)...<br /> * Phân nhóm doanh nghiệp tư nhân: Các doanh nghiệp chuyên kinh<br /> doanh dịch vụ chuyển phát nhanh như Công ty cổ phần chuyển phát nhanh<br /> <br /> 3<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý việc kết nối mạng giữa các doanh nghiệp bưu chính

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
7d8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Điện-Điện tử-Viễn thông
Thể loại
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Quản lý việc kết nối mạng , Doanh nghiệp bưu chính, Kết nối mạng bưu chính, Dịch vụ bưu chính
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
28
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-tom-tat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-Nghien-cuuA-danh-gia-hien-trang-va-de-xuat-giai-phap-quan-ly-viec-ket-noi-mang-giua-cac-doanh-nghiep-buu-chinh.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT