Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra-đa hàng hải sử dụng ngoài hệ thống cứu nạn (non-SOLAS)

Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      30      0
Mã tài liệu wd8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.24 M Lần tải 0 Lần xem 30
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu, khảo sát tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar hàng hải sử dụng trên tàu non-SOLAS, tìm hiểu tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới và ở Việt Nam, và đưa ra lựa chọn sở cứ xây dựng quy chuẩn cho thiết bị ra-đa hàng hải sử dụng trên tàu non-SOLAS.

Báo cáo đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> ------------------------<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Tên đề tài: XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT<br /> VỀ THIẾT BỊ RA-ĐA HÀNG HẢI SỬ DỤNG NGOÀI HỆ THỐNG CỨU NẠN<br /> (NON-SOLAS)<br /> Mã số: 14-15-KHKT-TC<br /> <br /> Chủ trì :<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Thu Trang<br /> KS. Phan Thị Nga<br /> <br /> Cộng tác viên : KS. Ngô Thị Mỹ Hà<br /> <br /> HÀ NỘI 2015<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> MỤC LỤC<br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu đề tài.......................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Tên đề tài ...................................................................................................3<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mã số đề tài................................................................................................3<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Tên dự thảo quy chuẩn ...............................................................................3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nghiên cứu, khảo sát tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar hàng hải sử<br /> dụng trên tàu non-SOLAS. ......................................................................... 3<br /> <br /> 2.1<br /> Tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS<br /> của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới....................................................................3<br /> <br /> 2.2<br /> Nam<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Tổ chức hàng hải quốc tế IMO ...........................................................3<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Các tiêu chuẩn về thiết bị dẫn đường hàng hải của IEC ......................4<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu - ETSI .........5<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Liên minh viễn thông quốc tế ITU ......................................................6<br /> <br /> Tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS ở Việt<br /> 6<br /> 2.2.1<br /> <br /> Cục hàng hải Việt Nam ......................................................................6<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) ............................................7<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...........................................9<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Nhận xét ...........................................................................................10<br /> <br /> 2.3<br /> Lựa chọn sở cứ xây dựng quy chuẩn Tương thích điện từ cho thiết bị ra đa<br /> sử dụng trên tàu ngoài hệ thống cứu nạn ................................................................11<br /> 3<br /> <br /> Xây dựng quy chuẩn về thiết bị ra-đa sử dụng trên thuyền ngoài hệ thống<br /> cứu nạn (non-SOLAS).............................................................................. 12<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Cách thức xây dựng nội dung quy chuẩn ..................................................12<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Dự thảo quy chuẩn ...................................................................................12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đánh giá kết quả đạt được của đề tài ........................................................ 13<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu đề tài<br /> <br /> 1.1 Tên đề tài<br /> Tên đề tài theo đề cương được duyệt: “Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về<br /> thiết bị ra-đa hàng hải sử dụng ngoài hệ thống cứu nạn (non-SOLAS)".<br /> 1.2 Mã số đề tài<br /> Mã số: 14-15-KHKT-TC<br /> Thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn<br /> 1.3 Tên dự thảo quy chuẩn<br /> Qua hai lần hội thảo, dựa trên các ý kiến góp ý nhóm thực hiện xem xét đề xuất đổi tên<br /> Dự thảo quy chuẩn thành: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra – đa hàng hải sử<br /> dụng trên tàu non-SOLAS”.<br /> 2<br /> <br /> Nghiên cứu, khảo sát tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị radar hàng hải sử<br /> dụng trên tàu non-SOLAS.<br /> <br /> 2.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa cho thiết bị radar sử dụng trên tàu non-SOLAS<br /> của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới<br /> 2.1.1 Tổ chức hàng hải quốc tế IMO<br /> IMO là tổ chức hàng hải quốc tế được thành lập năm 1958 bao gồm nhiều uỷ<br /> ban kỹ thuật, trong đó uỷ ban về an toàn hàng hải là quan trọng nhất, chuyên về các<br /> lĩnh vực an toàn hàng hải, thông tin vô tuyến và tìm kiếm cứu nạn v.v. Năm 1979 tổ<br /> chức này đã đưa ra Chỉ thị về hệ thống an toàn và cứu nạn toàn cầu (GMDSS- Global<br /> Maritime Distress and Safety System). Hệ thống GMDSS bao gồm các dịch vụ vô<br /> tuyến mặt đất và vệ tinh đảm bảo thông tin an toàn và tìm kiếm cứu nạn giữa tàu- tàu<br /> và tàu-bờ. Năm 1988, IMO đã sửa đổi bổ xung hiệp ước an toàn sinh mạng trên biển<br /> SOLAS (Safety of Life at Sea) yêu cầu các tàu biển trang bị thiết bị GMDSS. Đến năm<br /> 1999, IMO yêu cầu bắt buộc các tàu phải trang bị thiết bị GMDSS.<br /> Hệ thống GMDSS phải tuân thủ các thể lệ vô tuyến của ITU R, các yêu cầu tính<br /> năng thiết bị liên quan của IMO và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị chi tiết của các tổ<br /> chức tiêu chuẩn quốc tế hoặc vùng như ETSI, IEC..<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> Một số thiết bị thuộc hệ thống GMDSS gồm: thiết bị điện báo in trực tiếp băng<br /> hẹp (NAVTEX), radiotelex; phao vô tuyến chỉ vị trí cấp cứu; bộ phát đáp ra đa; thiết<br /> bị thông tin vô tuyến gọi chọn số; v.v.<br /> Công ước SOLAS ban hành năm 1974 qui định các yêu cầu về an toàn sinh<br /> mạng trên biển và vào năm 1980 các quốc gia thành viên tham gia công ước SOLAS<br /> bắt buộc áp dụng. Các tiêu chuẩn về hệ thống an toàn và cứu nạn hàng hải quốc tế<br /> GMDSS đã được áp dụng rộng rãi trên lĩnh vực giao thông vận tải hàng hải của nhiều<br /> quốc gia.<br /> 2.1.2 Các tiêu chuẩn về thiết bị dẫn đường hàng hải của IEC<br /> Ủy ban kỹ thuật điện tử quốc tế (IEC) có ban kỹ thuật TC 80 đưa ra các tiêu<br /> chuẩn sử dụng trong nghiệp vụ dẫn đường hàng hải. Thành lập năm 1980, Ủy ban kỹ<br /> thuật IEC TC 80 đã đưa ra các thao tác và các yêu cầu thực hiện cùng với các phương<br /> pháp thử nghiệm đối với các hệ thống và thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng<br /> hải. Ủy ban này cung cấp các tiêu chuẩn được chấp nhận bởi chính phủ vì thích hợp<br /> cho yêu cầu của tổ chức hàng hải quốc tế SOLAS. TC 80 thực hiện được điều này<br /> bằng cách bảo đảm rằng nó có các đại diện từ ngành công nghiệp, người sử dụng,<br /> chính phủ và các tổ chức chứng thực. Hiện nay đang có 20 quốc gia thành viên tham<br /> gia trong ủy ban này và có sự liên kết với tất cả các tổ chức hàng hải quốc tế. IEC TC<br /> 80 có hai tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến thiết bị ra đa hàng hải sử dụng trên tàu<br /> non-SOLAS, đó là:<br />  IEC 62252 – Thiết bị, hệ thống thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải: Rađa cho các thuyền nhỏ không tuân thủ chương V của công ước SOLAS – Các<br /> yêu cầu thực hiện, phương pháp đo và các kết quả đo yêu cầu (Maritime<br /> navigation and radiocommunication equipment and systems -Ra-đa for craft not<br /> in compliance with IMO SOLAS Chapter V - Performance requirements,<br /> methods of test and required test results). Tiêu chuẩn này đã bị IEC thu hồi năm<br /> 2013 và cho đến nay chưa có phiên bản thay thế.<br />  IEC 60945- Maritime navigation and radiocommunication equipment and<br /> systems - General requirements - Methods of testing and required test results.<br /> Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung cho hệ thống và thiết bị thông tin vô<br /> tuyến và thiết bị vô tuyến dẫn đường hàng hải. Ở đây đưa ra các yêu cầu chung<br /> tổng thể cho tất cả các thiết bị trên tàu như: điều kiện môi trường hoạt động,<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáo tóm tắt đề tài 14-15-KHKT-TC<br /> nguồn cung, yêu cầu tương thích điện từ (chỉ có phát xạ dẫn và phát xạ bức xạ<br /> cổng vỏ), không có yêu cầu riêng cho loại thiết bị đặc thù nào.<br /> 2.1.3 Các tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu - ETSI<br /> Thông tin truyền thông rất cần thiết cho các thủy thủ trong các hoạt động hàng<br /> ngày và cho mục đích an toàn. ETSI chịu trách nhiệm đưa ra một loạt các tiêu chuẩn<br /> kỹ thuật và báo cáo liên quan đến thiết bị vô tuyến và sử dụng hệ thống đường thủy<br /> nội địa và hàng hải.<br /> Công việc của nhóm làm việc ETSI là phải bao hàm được cả các yêu cầu của<br /> quốc tế và của châu âu, do đó viện đã làm việc chặt chẽ với tổ chức hàng hải quốc tế,<br /> bộ phận thông tin vô tuyến của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU-R) và Ủy ban châu<br /> Âu và các tổ chức khác để đảm bảo các sản phẩm của ETSI phù hợp với các quy định<br /> và công ước khác về hàng hải.<br /> 2.1.3.1 Các thiết bị vô tuyến hàng hải không thuộc quy định của công ước SOLAS<br /> Công ước SOLAS yêu cầu các tàu vận tải hành khách lớn và các tàu chiến lớn<br /> cần phải mang một số tiết bị cụ thể cho mục đích an toàn. Tuy nhiên, các thiết bị tương<br /> tự cộng thêm một số thiết bị khác mà công ước SOLAS không quy định mà các tàu<br /> nhỏ khác sử dụng. Mặt khác, các tàu nhỏ này cũng có thể mang theo các loại thiết bị<br /> vô tuyến thông dụng khác nhưng Công ước SOLAS không quy định.<br /> Những thiết bị vô tuyến không được IMO quy định thì lại được Chỉ thị R&TTE<br /> quy định. Đây là một cách tiếp cận mới của Chỉ thị này, dựa trên “các chuẩn hài hòa”<br /> được tổ chức tiêu chuẩn châu âu công nhận. ETSI có thể được sử dụng để minh họa sự<br /> phù hợp với các yêu cầu đặc biệt của chỉ thị này.<br /> ETSI sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu cho các thiết bị thông tin nằm trong phạm vi<br /> của Chỉ thị về thiết bị hàng hải và Chỉ thị dịch vụ thông tin đường sông. Và cũng tạo ra<br /> các chuẩn hài hòa cho truyền thông, ra đa và các thiết bị dẫn đường thuộc phạm vi của<br /> Chỉ thị R&TTE . Do đó, với những thiết bị này, ETSI đã phát triển các tiêu chuẩn<br /> thuộc nhiều phần:<br />  Phần 1 bao gồm các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị<br />  Phần 2 là chuẩn hài hòa, những yêu cầu trong phần 1 là cần thiết để sử dụng<br /> hiệu quả phổ tần tránh các nhiễu có hại (điều 3.2 của chỉ thị)<br />  Phần 3, là một tiêu chuẩn hài hòa, chỉ ra các yêu cầu cần thiết để đảm bảo tiếp<br /> cận các dịch vụ mới nổi (Điều 3.3 của chỉ thị)<br /> Nếu thiết bị được sản xuất phù hợp với phần 2 và phần 3 (nếu có), nhà sản xuất có thể<br /> tuyên bố sự phù hợp với các yêu cầu cần thiết có liên quan của chỉ thị R & TTE.<br /> 5<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị ra-đa hàng hải sử dụng ngoài hệ thống cứu nạn (non-SOLAS)

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
wd8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Kiến trúc - Xây dựng
Thể loại
Đề tài khoa học và công nghệ, Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, Thiết bị ra đa hàng hải, Hệ thống cứu nạn, Sở cứ xây dựng quy chuẩn
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
30
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-tom-tat-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-Xay-dung-quy-chuan-ky-thuat-ve-thiet-bi-ra-da-hang-hai-su-dung-ngoai-he-thong-cuu-nan-non-SOLAS.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT