Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia kỹ thuật hệ thống và phần mềm kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      30      0
Mã tài liệu zd8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 10 Dung lượng 0.27 M Lần tải 0 Lần xem 30
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích của bộ các tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm TCVN xxxx : 201x nhằm xác định một tập hợp quốc tế thống nhất các tiêu chuẩn để thử nghiệm phần mềm có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức khi thực hiện bất kỳ hình thức kiểm thử phần mềm nào. Tiêu chuẩn này cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản về định nghĩa, các khái niệm và các phương pháp kiểm thử điển hình trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và đặc biệt là các tổ chức đánh giá...

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> ---------<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC<br /> GIA KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM KIỂM THỬ PHẦN MỀM PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA<br /> Mã số: 26-15-KHKT-TC<br /> <br /> (Tài liệu sau nghiệm thu cấp Bộ)<br /> <br /> Chủ trì đề tài:<br /> <br /> KS. Hoàng Minh Ánh<br /> <br /> Cộng tác viên:<br /> <br /> ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> ThS. Trần Thị Tố Nga<br /> ThS. Đặng Quang Dũng<br /> KS. Đào Đức Dương<br /> KS. Nguyễn Thị Phương Nam<br /> <br /> Hà Nội, năm 2015<br /> <br /> Formatted: Font: 18 pt, Bold<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU ......................................................................................................................... 1<br /> 1.1 Tên đề tài ......................................................................................................................... 1<br /> 1.2 Mã số............................................................................................................................... 1<br /> 1.3 Mục tiêu ........................................................................................................................... 1<br /> 1.4 Nội dung .......................................................................................................................... 1<br /> 1.5 Kết quả ............................................................................................................................ 1<br /> 2. NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐNHS GIÁ NHU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM<br /> THỬ PHẦN MỀM .................................................................................................................... 1<br /> 2.1 Hiện trạng ......................................................................................................................... 1<br /> 2.2 Nhu cầu ............................................................................................................................ 2<br /> 2.3 Cơ hội............................................................................................................................... 2<br /> 2.4 Đào tạo ............................................................................................................................. 3<br /> 3. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ XU THẾ CHUẨN HÓA ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG TIÊU<br /> CHUẨN “KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA” VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM .................................... 3<br /> 3.1 Ngoài nước....................................................................................................................... 3<br /> 3.2 Trong nước....................................................................................................................... 4<br /> 4. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA................................................................................ 5<br /> 4.1 Lựa chọn tài liệu tham chiếu chính ................................................................................... 5<br /> 4.2 Lý do xây dựng tiêu chuẩn............................................................................................... 5<br /> 4.3 Mục đích của tiêu chuẩn ................................................................................................... 6<br /> 4.4 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn .............................................................................................. 6<br /> 4.5 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn ................................................................................. 6<br /> 5. CẤU TRÚ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TIÊU CHUẨN TCVN XXXX-1:201X ....................... 7<br /> 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 8<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU<br /> 1.1 Tên đề tài<br /> Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm – Phần 1: Khái<br /> niệm và định nghĩa”.<br /> 1.2 Mã số<br /> <br /> 26-15-KHKT-TC<br /> 1.3 Mục tiêu<br /> Phục vụ công tác kiểm thử phần mềm.<br /> 1.4 Nội dung<br /> - Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng và đánh giá nhu cầu đối với việc kiểm thử phần<br /> mềm.<br /> - Nghiên cứu tình hình và xu thế chuẩn hóa đối với việc xây dựng bộ tiêu chuẩn<br /> “khái niệm và định nghĩa” về kiểm thử phần mềm.<br /> - Nghiên cứu, phân tích lựa chọn tài liệu tham chiếu.<br /> - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái<br /> niệm và định nghĩa”, bao gồm:<br /> + Thuật ngữ, định nghĩa<br /> + Các khái niệm kiểm thử phần mềm;<br /> + Các Phụ lục<br /> - Tài liệu viện dẫn chính: ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 “Software and systems<br /> engineering - Software testing - Part 1: Concepts and definitions”.<br /> 1.5 Kết quả<br /> - Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.<br /> - Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định<br /> nghĩa”.Giới thiệu tên đề tài, mục tiêu, nội dung cũng như kết quả của đề tài<br /> 2. NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐNHS GIÁ NHU CẦU ĐỐI<br /> VỚI VIỆC KIỂM THỬ PHẦN MỀM<br /> 2.1 Hiện trạng<br /> Tại Việt Nam, kiểm thử phần mềm đã và đang phát triển khá mạnh trong khoảng<br /> chục năm trở lại đây. Đơn cử như công ty LogiGear ban đầu chỉ khoảng vài chục kỹ sư<br /> kiểm thử nhưng sau vài năm con số đó đã lên vài trăm. Một số công ty khác đều đặt mục<br /> tiêu phấn đấu tăng gấp đôi con số kỹ sư kiểm thử trong vòng 1 năm. Nhiều công ty mở<br /> rộng thêm chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu về kỹ sư kiểm thử. Tương<br /> tự, rất nhiều thông báo tuyển dụng kỹ sư kiểm thử với số lượng lớn trên các website<br /> <br /> 1<br /> <br /> tuyển dụng với những ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, có một thực tế là ngành kiểm thử phần<br /> mềm ở Việt Nam đã đi sau nhiều nước khác.<br /> Về cơ bản kiểm thử phần mềm ở Việt Nam đang kém về cả số lượng lẫn chất lượng.<br /> Về mặt số lượng thì không có gì phải bàn cãi nếu so với Mỹ, Ấn Độ hay Trung Quốc. Về<br /> mặt chất lượng thì ở Việt Nam chủ yếu là các dự án outsource mà đa phần các dự án này<br /> chủ yếu tập trung những vào những công việc cấp thấp (low-level) như thực thi trường<br /> hợp kiểm thử (tình huống kiểm thử, được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn<br /> yêu cầu đặt ra hay không), kiểm thử hồi quy. Những đầu việc cấp cao (high-level) như<br /> lên kế hoạch kiểm thử, quản lý kiểm thử, soát xét kết quả kiểm thử đều được quản lý bởi<br /> khách hàng nước ngoài. Đó là các nguồn dự án đến từ nước ngoài, còn đối với các dự án<br /> nội bộ thì gần như bỏ qua khâu kiểm thử hoặc làm cho có. Trên thế giới kiểm thử phần<br /> mềm như một phần tất yếu của phát triển phần mềm và tập trung hướng đến nâng tầm giá<br /> trị của kiểm thử. Hiện nay, ở Việt Nam cũng nhiều công ty phát triển phần mềm đảm<br /> nhận những dự án lớn, có giá trị cao nhưng số lượng đó vẫn còn rất ít và đây là thời điểm<br /> cần phải tăng tốc để bắt kịp trình độ của thế giới.<br /> Theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ kỹ sư kiểm thử phần mềm tại Việt Nam còn thấp so<br /> với mặt bằng thế giới. Ở trên thế giới, tỷ lệ giữa lập trình viên và kiểm thử là 1:3, tức là<br /> cứ 3 lập trình viên thì có 1 kiểm thử, còn tỷ lệ này tại Việt Nam hiện là 5 lập trình viên<br /> mới có 1 kiểm thử.<br /> 2.2 Nhu cầu<br /> Cơ hội phát triển nghề nghiệp nhanh hơn cộng với thù lao hấp dẫn đang cám dỗ<br /> những người làm ở các vị trí khác nhau trong các công ty phần mềm chuyển sang làm<br /> kiểm thử phần mềm (tester). Kiểm thử phần mềm là lĩnh vực luôn được coi là lựa chọn<br /> không xảy ra với những người làm công nghệ thông tin (CNTT). Tuy nhiên, vai trò ngày<br /> càng tăng của kiểm thử phần mềm đang dần thay đổi nhận thức này. Từ chỗ chỉ một<br /> ít người làm việc kiểm thử, các tổ chức ngày nay đang mở những đơn vị riêng làm việc<br /> này. Trong lĩnh vực gia công phần mềm, kiểm thử ngày nay là một trong những dịch vụ<br /> phát triển nhanh và có tương lai sáng sủa. Nguồn cung người làm kiểm thử ít hơn lập<br /> trình viên, do đó cơ hội phát triển nghề nghiệp nhanh hơn vì vậy có rất nhiều lập trình<br /> viên muốn chuyển sang làm kiểm thử phầm mềm.<br /> Kiểm thử phần mềm là khâu cuối cùng trước khi chuyển sản phẩm đến khách hàng.<br /> Người kiểm thử được coi như là người đại diện cho khách hàng, là người kiểm tra cho<br /> khách hàng xem sản phẩm đó đã đảm bảo chất lượng chưa. Vì vậy, người kiểm thử đóng<br /> vai trò quan trọng với sự thành công của dự án và chất lượng sản phẩm.<br /> 2.3 Cơ hội<br /> Thông thường các lập trình viên thường chỉ biết một môđul nào đó trong quá trình<br /> phát triển sảm phẩm phần mềm, nhưng người làm kiểm thử phải nắm được toàn bộ hệ<br /> thống. Do đó, ngoài kiến thức về quy trình phần mềm, lập trình, người kiểm thử phải nắm<br /> được kiến thức nghiệp vụ để hiểu các yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, làm dự án về ngân<br /> hàng, thì người kiểm thử phải tìm hiểu cơ bản những kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng.<br /> Ngoài ra, người kiểm thử cần biết thêm kỹ năng phân tích, thiết kế và hiểu biết về các<br /> lĩnh vực ứng dụng khác nhau của phần mềm. Tiếng Anh đủ để viết và đọc hiểu các tài<br /> liệu chuyên ngành cũng là một yêu cầu quan trọng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Những người làm kiểm thử có thể tiến đến các mức cao hơn trong lĩnh vực kiểm thử<br /> như kỹ sư kiểm thử, kỹ sư kiểm thử cao cấp, trưởng nhóm, quản lý kiểm thử. Sau một hai<br /> năm có kinh nghiệm, người làm kiểm thử cũng có thể chuyển sang các vị trí khác trong<br /> công ty phần mềm như làm quản lý chất lượng hoặc chuyển sang làm ở bộ phận kinh<br /> doanh.<br /> Đặc thù của công việc kiểm thử phần mềm phù hợp với người cẩn thận, kiên nhẫn,<br /> có tư duy logic và nói chung là phù hợp với nữ giới. Về thu nhập, vị trí kiểm thử phần<br /> mềm có thu nhập tương đương với các vị trí khác như lập trình hay đảm bảo chất lượng.<br /> 2.4 Đào tạo<br /> Kiểm thử phần mềm hiện nay được coi là một nghề trong ngành phần mềm. Tuy<br /> nhiên, ở trong các trường, các sinh viên được đào tạo rất ít kiến thức liên quan đến kiểm<br /> thử phần mềm. Khi tuyển người, các công ty buộc phải đào tạo lại khoảng một đến ba<br /> tháng theo kiểu cầm tay chỉ việc và qua các dự án thực tế. Tuy nhiên, một số doanh<br /> nghiệp phần mềm dự báo, sau thời gian gia nhập WTO, cùng với sự tham gia mạnh mẽ<br /> hơn của các công ty phần mềm nước ngoài ngoài, có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn những<br /> đơn vị đào tạo về kiểm thử phần mềm.<br /> 3. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ XU THẾ CHUẨN HÓA ĐỐI VỚI VIỆC XÂY<br /> DỰNG TIÊU CHUẨN “KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA” VỀ KIỂM THỬ PHẦN<br /> MỀM<br /> 3.1 Ngoài nước<br /> - Sản phẩm phần mềm ngày nay đang trở thành một lĩnh vực được quan tâm và được<br /> kiểm soát chặt chẽ, theo những tiêu chuẩn nhất định. Các tiêu chuẩn có thể là các kinh<br /> nghiệm hoặc các phương pháp hiệu quả nhất, được đề xuất từ các hiệp hội nghề nghiệp<br /> như IEEE, ISO/IEC … hoặc các quy tắc chuẩn hóa để giao tiếp giữa sản phẩm với<br /> nhau,...hoặc đơn giản do chính tổ chức phát triển phần mềm đề ra để áp dụng cho<br /> chính họ.<br /> - Việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn trong lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt là các<br /> tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống và phần mềm đã được triển khai rộng khắp ở hầu hết các<br /> quốc gia trên thế giới. Hàng năm các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế vẫn liên tục cập nhật<br /> và xây dựng mới các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống và phần mềm.<br /> - Trong số các tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực phần mềm có bộ tiêu chuẩn<br /> ISO/IEC/IEEE 29119:2013 trình bày khá chi tiết về kiểm thử phần mềm mới được ban<br /> hành năm 2013.<br /> - Một số nước đã áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 “Software and<br /> systems engineering - Software testing - Part 1: Concepts and definitions” để xây dựng<br /> và ban hành tiêu chuẩn quốc gia như: Anh, Brazilian, Na Uy, Nederland,<br /> Singapore,….<br /> Nhận xét: Trong số các tiêu chuẩn trên, chỉ có chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 trình<br /> bày chi tiết về các Khái niệm và định nghĩa trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Cho đến<br /> nay, tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 được áp dụng rộng rãi trên thế giới và rất<br /> <br /> 3<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia kỹ thuật hệ thống và phần mềm kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
zd8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
Thể loại
Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm, Kiểm thử phần mềm, Hình thức kiểm thử phần mềm, Cơ quan quản lý nhà nước
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
10
Dung lượng
0.27 M
Lần xem
30
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-tom-tat-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-Nghien-cuu-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-ky-thuat-he-thong-va-phan-mem-kiem-thu-phan-mem-Phan-1-Khai-niem-va-dinh-nghia.PDF[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT