Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      36      0
Mã tài liệu 1d8cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin Ngày đăng 14/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 8 Dung lượng 0.24 M Lần tải 0 Lần xem 36
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử nhằm bổ sung thêm tiêu chuẩn vào hệ thống tiêu chuẩn về lĩnh vực kiểm thử phần mềm hiện còn đang thiếu nhiều của Việt Nam để khuyến nghị áp dụng tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> ---------<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA<br /> “KIỂM THỬ PHẦN MỀM –<br /> PHẦN 3: TÀI LIỆU KIỂM THỬ”<br /> Mã số: 28-15-KHKT-TC<br /> <br /> (Tài liệu sau Nghiệm thu cấp Bộ)<br /> <br /> Chủ trì đề tài:<br /> <br /> ThS. Trần Thị Tố Nga<br /> <br /> Cộng tác viên:<br /> <br /> ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> ThS. Đặng Quang Dũng<br /> KS. Đào Đức Dương<br /> KS. Hoàng Minh Ánh<br /> KS. Nguyễn Thị Phương Nam<br /> <br /> Hà Nội, năm 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 1. Giới thiệu ............................................................................................................. 1<br /> 2. Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng và đánh giá nhu cầu đối với việc kiểm thử<br /> phần mềm………….. .............................................................................................. 1<br /> 2.1 Trong nước: ....................................................................................................... 1<br /> 2.2 Ngoài nước: ........................................................................................................ 1<br /> 3. Nghiên cứu tình hình và xu thế chuẩn hoá đối với tài liệu kiểm thử trong<br /> lĩnh vực kiểm thử phần mềm.................................................................................. 2<br /> 3.1 Các tổ chức tiêu chuẩn hóa nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin ............. 2<br /> 3.2 Động lực thúc đẩy xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 29119 ....................................... 3<br /> 3.3 Các tiêu chuẩn về tài liệu liên quan đến kỹ thuật hệ thống và phần mềm ............. 4<br /> 4 Nghiên cứu, phân tích và lựa chọn tiêu chuẩn tham chiếu. ............................... 5<br /> 4.1 Mục tiêu của tiêu chuẩn ...................................................................................... 5<br /> 4.2 Lý do xây dựng tiêu chuẩn ................................................................................. 5<br /> 4.3 Nhu cầu thực tế và khả năng áp dụng ................................................................. 5<br /> 4.4 Mục đích xây dựng tiêu chuẩn ........................................................................... 5<br /> 4.5 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn ................................................................................. 5<br /> 4.6 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn...................................................................... 5<br /> 5. Nội dung của bản dự thảo tiêu chuẩn ................................................................ 6<br /> 6. Kết luận ............................................................................................................... 6<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1. Giới thiệu<br /> Giới thiệu tên đề tài, mục tiêu, nội dung cũng như kết quả của đề tài.<br /> 2. Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng và đánh giá nhu cầu đối với việc kiểm thử<br /> phần mềm<br /> 2.1 Trong nước:<br /> Tại Việt Nam, kiểm thử phần mềm đã và đang phát triển khá mạnh trong khoảng<br /> chục năm trở lại đây nhưng chúng ta đang phải cạnh tranh gay gắt với các nước trên<br /> thế giới như Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc do gặp một thách thức về nguồn cung ứng<br /> nhân lực cho dự án của các công ty còn hạn chế.<br /> Trước tình hình phải đảm bảo chất lượng sản phầm phần mềm, Việt Nam đã chú<br /> trọng xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm phần mềm.<br /> Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, người tiêu dùng và người sử dụng,<br /> cũng như trong công tác thực hiện và quản lý chất lượng sản phẩm phần mềm, Bộ<br /> Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực đánh<br /> giá chất lượng sản phẩm phần mềm. Một số tiêu chuẩn đã được ban hành: TCVN<br /> 8702:2011, TCVN 8703:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN<br /> 8706:2011, TCVN 8707:2011, TCVN 8708:2011, TCVN 10539:2014<br /> (ISO/IEC 12207:2008), TCVN 10540:2014 (ISO/IEC 25051:2006).<br /> 2.2 Ngoài nước:<br /> Sản phẩm phần mềm ngày nay đang trở thành một lĩnh vực được quan tâm và<br /> được kiểm soát chặt chẽ, theo những tiêu chuẩn nhất định. Các tiêu chuẩn có thể là các<br /> kinh nghiệm hoặc các phương pháp hiệu quả nhất, được đề xuất từ các hiệp hội nghề<br /> nghiệp như IEEE, ISO, IEC… hoặc các quy tắc chuẩn hóa để giao tiếp giữa sản phẩm<br /> với nhau,... hoặc đơn giản do chính tổ chức phát triển phần mềm đề ra để áp dụng cho<br /> chính họ.<br /> Từ “những năm cuối thế kỷ 20, tổ chức ISO đã tập trung rất nhiều vào các tiêu<br /> chuẩn chất lượng cho phần mềm. Cách tiếp cận về chất lượng của ISO đã thực sự tiến<br /> thêm một bậc, toàn diện hơn, phù hợp hơn. Kết quả của sự tập trung này là một loạt<br /> các bộ tiêu chuẩn đã ra đời, nhằm hướng tới đánh giá chất lượng toàn diện trong suốt<br /> vòng đời của sản phẩm phần mềm, từ khi phôi thai cho tới lúc lạc hậu cần thay thế”.<br /> Nhận xét:<br /> Theo mô hình vòng đời của Boehm và Hệ thống các tiêu chuẩn ISO về kỹ thuật<br /> hệ thống và phần mềm thì kiểm thử phần mềm thuộc nhóm các tiêu chuẩn đánh giá và<br /> triển khai quá trình, đây là một phần không thể thiếu trong mỗi vòng đời của sản phẩm<br /> phần mềm. Kiểm thử phần mềm chính là triển khai một quá trình trong các quá trình<br /> vòng đời phần mềm đã nêu trong TCVN 10539:2014 (ISO/IEC 12207:2008): “Kỹ<br /> thuật hệ thống và phần mềm - Các quá trình vòng đời phần mềm”.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Với việc Việt Nam gia nhập WTO, cạnh tranh trong ngành phần mềm ngày càng<br /> gay gắt, nhu cầu kiểm thử chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn khi chất lượng sản phẩm được<br /> đề cao. Hầu hết doanh nghiệp làm phần mềm hiện nay có đơn vị kiểm thử phần mềm<br /> riêng. Có công ty bộ phận kiểm thử nằm cùng nhóm đảm bảo chất lượng (quality<br /> assurance - QA), có công ty bộ phận kiểm thử đứng tách riêng hoặc là bộ phận độc lập<br /> nằm trong nhóm phát triển phần mềm.<br /> Hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có một văn bản quy chuẩn về việc kiểm thử phần<br /> mềm bằng tiếng Việt. dẫn tới sự lộn xộn trong việc xây dựng bài thuyết minh cho từng<br /> dự án công nghiệp phần mềm và sự nhìn nhận chưa được hoàn chình về ngành kiểm<br /> tra chất lượng sản phẩm phần mềm, gây ra những thiệt thòi cho các tổ chức và cá nhân<br /> hoạt động trong ngành đồng thời tăng chi phí cho việc sản xuất kinh doanh các sản<br /> phẩm phần mềm tin học.Chính vì vậy, việc xây dựng bô tiêu chuẩn về kiểm thử phần<br /> mềm là cần tiết. Bộ tiêu chuẩn này sẽ giúp cho cơ quan quản lý có công cụ hữu hiệu<br /> trong việc quản lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm của các tổ chức, doanh<br /> nghiệp phát triển, sản xuất và cung cấp phần mềm hoạt động tại Việt Nam.<br /> 3. Nghiên cứu tình hình và xu thế chuẩn hoá đối với tài liệu kiểm thử trong lĩnh<br /> vực kiểm thử phần mềm.<br /> Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên<br /> liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Kiểm thử<br /> có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc lập về phần<br /> mềm để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình triển<br /> khai phần mềm.<br /> Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình<br /> hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi phần mềm (bao gồm các lỗi và các thiếu<br /> sót) mà còn là một quá trình phê chuẩn và xác minh một chương trình máy tính/ứng<br /> dụng/sản phẩm nhằm:<br /> <br /> <br /> Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm.<br /> <br /> <br /> <br /> Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng.<br /> <br /> <br /> <br /> Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự.<br /> <br /> <br /> <br /> Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan.<br /> <br /> Mỗi sản phẩm phần mềm có một đối tượng phục vụ riêng. Vì vậy, khi một tổ chức<br /> phát triển hoặc đầu tư vào một sản phẩm phần mềm, họ có thể đánh giá liệu các sản<br /> phẩm phần mềm có được chấp nhận bởi người dùng cuối, đối tượng phục vụ, người<br /> mua, hay những người giữ vai trò quan trọng khác hay không. Và việc kiểm thử phần<br /> mềm là một quá trình nỗ lực để đưa ra những đánh giá này.<br /> 3.1 Các tổ chức tiêu chuẩn hóa nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin<br /> Việc tạo ra các tiêu chuẩn được quản lý bởi một số lượng lớn các tổ chức tiêu<br /> chuẩn hóa. Có một số tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ như ISO, IEC, ITU, CEN) và<br /> các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia (ví dụ như ANSI, BSI, DIN) được đại diện trong các<br /> <br /> 2<br /> <br /> tổ chức quốc tế. Ngoài ra còn có một số tiêu chuẩn có phạm vi cụ thể (domain-specific<br /> standards) (ví dụ: NASA, ESA, FAA trong lĩnh vực hàng không vũ trụ), các tiêu chuẩn<br /> này thường bao gồm các lĩnh vực liên quan đến an toàn.<br /> Do phụ thuộc vào CNTT, các tổ chức quốc phòng cũng đã phát triển các tiêu<br /> chuẩn riêng của họ (ví dụ như DoD, NATO), mặc dù DoD có một chính sách sử dụng<br /> các tiêu chuẩn quốc tế bất cứ nơi nào thích hợp. Điều này có nghĩa rằng việc công bố<br /> các tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm quốc tế sẽ có một tác động lớn đối với mọi nhà<br /> thầu quốc phòng cung cấp DoD, do đó họ rất quan tâm đến những tiêu chuẩn này.<br /> Có một nhóm các tổ chức tiêu chuẩn là những tổ chức CNTT vẫn duy trì các tiêu<br /> chuẩn (ví dụ như IEEE, INCOSE, W3C). Trong một động thái tương tự như DoD,<br /> IEEE có chính sách tặng các tiêu chuẩn của họ cho ISO, do đó làm giảm chi phí duy trì<br /> của họ và làm tăng sự gắn kết trong các tiêu chuẩn của CNTT. IEEE đã tặng cả IEEE<br /> 829 và IEEE 1008 cho ISO để xây dựng bộ tiêu chuẩn mới ISO/IEC/IEEE 29119 về<br /> kiểm thử phần mềm.<br /> <br /> Hình 1 - Các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống và phần mềm ISO/IEC<br /> Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông ISO thường xuyên phối hợp<br /> với IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) để xuất các tiêu chuẩn chung. ISO và IEC đã<br /> thành lập một tiểu ban (SC7) về kỹ thuật hệ thống và phần mềm, với các điều khoản<br /> tham chiếu cho các "tiêu chuẩn của các quy trình, công cụ hỗ trợ và hỗ trợ công nghệ<br /> cho kỹ thuật của sản phẩm phần mềm và hệ thống”. Đến năm 2013, tiểu ban SC7 đã có<br /> 59 thành viên tham gia tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Hình 1 cho thấy số lượng các tiêu<br /> chuẩn được công bố và duy trì bởi SC7 kể từ khi tiểu ban này được thành lập.<br /> 3.2 Động lực thúc đẩy xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 29119<br /> Cho đến bây giờ vẫn chưa có tiêu chuẩn kiểm thử phần mềm rõ ràng. Người tiêu<br /> dùng các dịch vụ kiểm thử phần mềm có thể không chỉ đơn giản là tìm kiếm “dấu hiệu<br /> của sự tuân thủ” và những người kiểm thử không có tài liệu thực hành tốt. Có nhiều<br /> tiêu chuẩn đề cập đến kiểm thử phần mềm, nhưng nhiều tiêu chuẩn trong số đó chồng<br /> chéo nhau và có những xung đột trong các định nghĩa, quy trình và thủ tục. Có một số<br /> <br /> 3<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
1d8cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
Thể loại
Báo cáo đề tài khoa học,Khoa học và công nghệ, Tiêu chuẩn quốc gia kiểm thử phần mềm, Tài liệu kiểm thử, Lĩnh vực kiểm thử phần mềm
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
8
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
36
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-tom-tat-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-Nghien-cuu-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-kiem-thu-phan-mem-Phan-3-Tai-lieu-kiem-thu.PDF[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT