Xem mẫu

 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I, Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty CP may B¾c Hµ-Young Shin 1.Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña DN -C«ng ty CP may B¾c Hµ - Young Shin tiÒn th©n lµ mét Doanh NghiÖp Nhµ Níc(DNNN) ®îc ®¨ng ký theo quyÕt ®Þnh sè:1194/G§-UB cña UBNN tØnh Hµ Nam ngµy 12/08/1996 vµ cã tªn lµ: C«ng ty s¶n xuÊt- xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ. Tªn giao dÞch: B¾c Hµ IMPORT COMPANY Tªn viÕt t¾t: BAHCO do UBND tØnh Hµ Nam s¸ng lËp Trô së chÝnh ®Æt t¹i : Thanh Hµ-Thanh Liªm-Nam Hµ. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi: 262T, ®êng Thuþ Khª, quËn T©y Hå, Hµ Néi. -C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ con dÊu theo mÉu cña Nhµ níc quy ®Þnh, DN cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vah ho¹t ®éng theo ph¸p luËt theo giÊy phÕp kinh doanh sè: 1141033/GP ngµy 26/6/1998 th×: Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ: 12.800.000.000VN§ Trong ®ã: +)Vèn cè ®Þnh lµ: 10.000.000.000VN§ +)Vèn lu ®éng lµ: 2.000.000.000VN§ -Sau 6 n¨m ho¹t ®éng, n¨m 2003 C«ng ty chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè: 11/Q§-UB ngµy 06/01/2003 cña UBND tØnh Hµ Nam vÒ viÖc cho phÐp chuyÓn ®æi h×nh thøc s¾p xÕp DNNN tõ cæ phÇn ho¸ sang b¸n DNNN ®èi víi C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ. -XÐt ph¬ng ¸n xin mua DNNN cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ngµy: 28/12/2002,xÐt ®Ò nghÞ cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t t¹i tê tr×nh sè: 816/TT-KHDN ngµy 30/11/2002 ®· phª duyÖt ph¬ng ¸n b¸n DNNN: C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong DN -Theo giÊy chøng nhËn chñ ®¨ng ký kinh doanh th× tªn C«ng ty ®îc ®æi thµnh: C«ng ty CP may B¾c Hµ Tªn giao dÞch: B¾c Hµ Garment Joint Stock Company Trô së chÝnh: Thanh Hµ-Thanh Liªm-Hµ Nam C¬ së vèn ®iÒu lÖ: 10.000.000VN§ MÖnh gi¸ cæ phÇn: 100.000VN§ Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -1-
 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn -Theo th«ng b¸o thay ®æi tªn DN sè: 01/BH-SKH/HN ngµy 21/9/2006 C«ng ty CP may B¾c Hµ ®îc ®æi thµnh: C«ng ty CP may B¾c Hµ- Young Shin. Vµ tªn DN ®îc sö dông ®Õn b©y giê. -Sè lîng lao ®éng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i giao ®éng tõ 359 ®Õn 362 C«ng nh©n vµ ®îc chia thµnh 7 tæ s¶n xuÊt. 2. VÞ trÝ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty CP may B¾c Hµ-Young Shin lµ mét thµnh viªn trong côm khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá cña tØnh Hµ Nam. NhËn thøc ®îc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña tØnh trong nÒn kinh tÕ më cöa cña ®Êt níc còng nh c¸c níc b¹n trªn ThÕ giíi, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ thuËn lîi cña tØnh lµ n»m trªn quèc lé 1A ®o¹n ®êng th«ng th¬ng cña nhiÒu tØnh l©n cËn. §Æc biÖt lµ n»m trong dù ¸n khu c«ng nghiÖp phÝa nam cña Hµ Néi nªn C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c¸c dù ¸n nh»m më réng quy tr×nh nhµ xáng còng nh ®a c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh»m n©ng cao chÊt lîng còng nh sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt H×nh thøc kinh doanh chñ yÕu cña DN lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng cña níc ngoµi vÝ dô nh: Hµn Quèc, TiÖp, NhËt.....cho nªn mÉu m· còng nh chÊt lîng cña s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu mµ ®èi t¸c ®a ra. Sau nhiÒu n¨m l¨n lén trªn thÞ trêng níc b¹n C«ng ty ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng, t¹o lËp ®îc tªn tuæi trªn nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, thu hót vèn tõ bªn ngoµi vµo tØnh. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã th× DN còng gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh: V× ®èi t¸c lµ níc ngoµi nªn ®ßi hái kü thuËt tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ t¬ng ®èi cao, vµ mét ssè m¸y mãc trang thiÕt bÞ cha ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt ....... Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -2-
 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn 3. Mét sè chØ tiªu trong SXKD cña DN ST tû lÖ lîng t¨ng T ChØ tiªu n¨m 2006 n¨m 2007 t¨ng gi¶m gi¶m 1 Sè vèn 21.356.718.0 24.350.982.00 14,02 2.994.264.0 kinh doanh 00 0 % 00 2 Tæng 28.715.634.5 37.469.852.00 30.49 8.754.217.5 doanh thu 00 0 % 00 3 Tæng chi 13.056.574.0 16.502.318.95 26,39 3.445.744.9 phÝ 00 0 % 50 4 LN tríc 15.659.060.5 20.967.533.05 33,9% 5.308.472.5 thuÕ 00 0 50 5 Nép NSNN 375.286.500 495.578.500 32,05 120.292.000 % 6 Tæng sè 342 360 1,053 18 lao ®éng % 7 Thu nhËp 850.000 1.130.000 1,33% 280.000 b×nh qu©n th¸ng ==)NhËn xÐt: Trong 2 n¨m gÇn ®©y tõ n¨m 2006 ®Õn 2007 th× C«ng ty CP may B¾c Hµ kh«ng cã thay ®æi g× nhiÒu vÒ lîng vèn còng nh doanh thu cña DN: Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -3-
 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) Sè vèn kinh doanh : tû lÖ t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 14,02% vµ lîng t¨ng gi¶m còng chØ lµ 2.994.264.000VN§ nguyªn nh©n cña viÖc sè vèn kinh doanh kh«ng t¨ng nhiÒu lµ do nguån vèn cña c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp vµo Dn kh«ng thay ®æi g× nhiÒu +) Tæng doanh thu: qua 2 n¨m th× doanh thu cña DN t¨ng kh¸ cao n¨m 2007 t¨ng 30,49% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng lµ 8.754.217.500VN§ nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng ®ã lµ sù thay ®æi vÒ lîng hµng s¶n xuÊt ra vµ xuÊt khÈu sang níc b¹n +) Tæng chi phÝ: do s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ cho nªn chi phÝ cña n¨m 2007 t¨ng 26,39% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng còng giao ®éng lµ 3.445.744.950VN§ +) Lîi nhuËn tríc thuÕ: Do doanh thu n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 nªn tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cña DN còng t¨ng 1 lîng ®¸ng kÓ lµ: n¨m 2007 t¨ng 33,9% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng gi¶m chªnh lÖch cña 2 n¨m 2007 vµ 2008 lµ: 5.308.472.550VN§ +) Sè tiÒn nép ng©n s¸ch Nhµ níc: n¨m 2007 t¨ng 32,05% so víi n¨m 2006 t¬ng øng víi 120.292.000VN§ +) Tæng lao ®éng: Trong 2 n¨m sè lîng lao ®éng kh«ng chªnh lÖch nhiÒu tû lÖ t¨ng gi¶m lµ 1,053% vµ lîng t¨ng gi¶m lµ 18 lao ®éng +) Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng: N¨m 2006 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng lµ 850.000VN§ cßn n¨m 2007 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng lµ 1.130.000VN§ tû lÖ t¨ng gi¶m lµ 1.33% lîng t¨ng gi¶m lµ 280.000VN§. 4. Chøc n¨ng nhiÖm vô Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang ph¸t triÓn th× sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty lµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra. Còng nh c¸c C«ng ty kh¸c n¾m b¾t ®îc thêi c¬ thuËn lîi nªn C«ng ty CP may B¾c Hµ- -Young Shin ®· tËn dông nh÷ng thêi c¬ thuËn lîi t¹o ®îc thÕ ®øng trong nÒn kinh tÕ trong còng nh ngoµi níc NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ lµ s¶n xuÊt c¸c laäi hµng may mÆc nh c¸c laäi ¸o JackÐt nam(n÷), ¸o s¬mi nam(n÷), quÇn ©u....®Ó xuÊt khÈu sang níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn kinh doanh thªm c¸c Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -4-
 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn mÆt hµng m©y tre ®an, mü nghÖ. Thi trêng chÝnh cña C«ng ty kh«ng chØ lµ thÞ trêng trong níc mµ cßn lµ thÞ trêng níc ngoµi: NhËt, Hµn, TiÖp, Angola...... B¶n th©n lµ C«ng ty võa vµ nhá nhng DN ®· thu hót ®îc mét lîng lao ®éng ®¸ng kÓ trong 3 n¨m trë l¹i ®©y lîng lao ®éng cdña DN thêng chØ giao ®éng tõ 359 ®Õn 362 lao ®éng ( thêng lµ æn ®Þnh). C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ®èi tîng, gi¶m ®îc mét lîng lín ngêi lao ®éng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm trong còng nh ngoµi tØnh. H»ng n¨m sè lîng lao ®éng cã tay nghÒ cña C«ng ty t¨ng cao ®Æc biÖt lµ C«ng ty cã tæ chøc kiÓm tra tay nghÒ cña c«ng nh©n theo tõng ®ît kiÓm tra. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty lu«n cã nh÷ng quan t©m ®Õn ngêi lao ®éng ®Æc biÖt lµ phô n÷. Lµ C«ng ty may nªn sè lîng lao ®éng n÷ cña C«ng ty chiÕm ®a sè trong tæng lao ®éng tham gia s¶n xuÊt, c¸c chÕ ®é thai s¶n ®îc hëng theo quy ®Þnh cña nhµ níc mÆt kh¸c C«ng ty cßn tæ chøc cho c«ng nh©n lµ n÷ (mang bÇu) uèng s÷a ®¶m b¶o søc khoÎ ®Ó s¶n xuÊt. II, C¬ cÊu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN 1.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý DN Héi §ång Qu¶n TrÞ §¹i biÓu H§ Cæ ®«ng Ban KiÓm So¸t Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -5-
 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc §iÒu Hµnh Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Kü KCS TCHC KHVT - KÕ To¸n ThuËt XNk Xëng s¶n xuÊt Tæ C¾tTæ MayTæ may… Tæ may Tæ Ho µn 1 2 8 Thµnh Lµ C«ng ty Cp cho nªn thµnh phÇn chÝnh lµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp cæ phÇn. §øng ®Çu C«ng ty lµ ®¹i biÓu héi ®ång cæ ®«ng n¾m toµn bé th«ng tin vÒ t×nh h×nh cña DN. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty do «ng NguyÔn Quý Quúnh ®øng ®Çu vÒ vèn còng nh t·i s¶n trong DN, tiÕp theo lµ c¸c phßng ban, vµ tæ s¶n xuÊt +) Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty: Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý chung cho toµn c«ng ty, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c phßng ban còng nh c¸c tæ s¶n xuÊt trong C«ng ty Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -6-
 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®óng ®¾n t×nh h×nh kinh doanh cung nh doanh thu vµ chi phÝ cña DN gióp ngêi qu¶n lý cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kinh tÕ cña C«ng ty +) Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Ra kÕ ho¹ch lao ®éng cho tõng phßng ban, kÕ ho¹ch an toµn cho ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc còng nh ch¨m lo ®êi sèng cña c«ng nh©n +)Phßng kÕ ho¹ch vËt t-xuÊt nhËp khÈu: LËp kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, ®Çu t khai th¸c nguån hµng, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc giao hµng cho kh¸ch còng nh x©y dùng ®Þnh møc cho tõng m· hµng vµ tõng s¶n phÈm, phßng XNK cã nhiÖm vô khai tê khai h¶i quan lµm thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc xuÊt hµng ra níc ngoµi +) Phßng kü thuËt: ThiÕt kÕ mÉu, giao dÞch voqÝ kh¸ch hµng vÒ ®Þnh møc vËt t vµ ra quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xó©t hµng ho¸ +) Phßng KCS: KiÓm tra hµng ho¸, vËt t tõ khi mua vÒ ®Õn khi s¶n xuÊt xong s¶n phÈm hµng ho¸. TiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l- îng cña s¶nphÈm tríc khi ®em nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng. +) Tæ c¾t: C¾t hµng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng. ¥ ®©y s¶n phÈm ®ùoc c¾t ®óng yªu cÇu vµ ®em xuèng x- ëng ®Ó may thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. +) Tæ may 1 ®Õn tæ may 7 cã nhiÖm vô may hoµn thµnh s¶n phÈm. +) Tæ hoµn thµnh: Hoµn thµnh c¸c kh©u cßn l¹i cña s¶n phÈm sau ®ã s¶n phÈm ®îc ®em ®Õn kho chê xuÊt b¸n. 2. Tæ chøc s¶n suÊt kinh doanh cña DN a) C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt Do yªu cÇu cña thÞ trßng cho nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña DN còng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt cña DN ph¶i theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh S¬ §å Qu¶n Lý S¶n XuÊt Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -7-
 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Bé Bé Bé Bé phË Kho phË phË phË n n c¬ n n c¾t ® iÖn may phô trî Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc c¸c bé phËn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé phËn m×nh -Bé phËn c¾t: C¾t v¶i theo ®óng mÉu m· vµ quy c¸ch s¶n phÈm ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ chØ tiªu kü thuËt -Bé phËn may: Gåm 7 tæ may cã nhiÖm vô may hoµn thµnh s¶n phÈm theo quy c¸ch kh¸ch hµng ®Ò ra -Bé phËn phô trî: Gåm c¸c thî phô cã nhiÖm vô gióp bé phËn may trong kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm: c¾t chØ, tÈy phÊn.... -Bé phËn c¬ ®iÖn: Lµm nhiÖm vô söa m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trong qu¸ tr×nh may s¶n phÈm -Kho: Lµ n¬i ®Ó s¶n phÈm hµng ho¸ sau khi ®· hoµn thµnh vµ kiÓm tra ®óng theo chÊt lîng vµ quy tr×nh cña s¶n phÈm b) Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm NhiÖm vô chñ yÕu cña DN lµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ: ¸o JackÐt nam(n÷), ¸o s¬ mi nam(n÷), quÇn ©u....§Ó cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi th× C«ng ty ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ cho tõng mÆt hµng còng nh tõng kh¸ch hµng cô thÓ. §Ó ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng th× DN lu«n ph¶i c¶i tiÕn d©y truyÒn c«ng nghÖ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng ngµy ®óng chÊt lîng vµ quy c¸ch s¶n phÈm C«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh sau: Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -8-
 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm V¶i C¾t May GiÆt lµ, ®ãng Hoµn gãi thµnh C¸c giai ®o¹n hoµn thiÖn s¶n phÈm +) Giai ®o¹n 1: ChuÈn bÞ v¶i theo ®óng yªu cÇu cña s¶n phÈm +) Giai ®o¹n 2: C¾t v¶i theo mÉu ®Ó chuyÓn sang giai ®o¹n sau +) Giai ®o¹n 3: Sau khi v¶i ®îc c¾t theo ®óng quy c¸ch sÏ ®îc chuyÓn xuèng xëng ®Ó may thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn +) Giai ®o¹n 4: Cßn gäi lµ giai ®o¹n hoµn thiÖn, s¶n phÈm sau khi may thµnh s¶n phÈm sÏ ®îc chuyÓn ®Õn kho ë ®©y s¶n phÈm sÏ ®îc hoµn thiÖn tÊt c¶ c¸c kh©u cßn l¹i: giÆt lµ, ®ãng gãi s¶n phÈm..... Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -9-
 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn c) Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong DN S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng ( Kiªm tæng hîp) KT tiÒn l­ KT TSC§, ¬ng tÝnh gi¸ Thñ Quü thµnh s¶n phÈm Phßng kÕ to¸n gåm cã 1 kÕ to¸n trëng, 2 kÕ to¸n viªn vµ 1 thñ quü +) KÕ to¸n trëng(Kiªm tæng hîp): Cã nhiÖm vô chØ ®¹o trùc tiÕp bé m¸y kÕ to¸n trong DN, gióp thñ trëng trong c«ng t¸c chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm tra gi¸m s¸t luång tiÒn trong DN . +) KÕ to¸n TSC§. NVL, CCDC: Ghi chÐp ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§, NVL, CCDC nh viÖc t¨ng gi¶m tµi s¶n, viÖc nhËp NVL, cïng víi kÕ ho¹ch vËt t x¸c ®Þnh ®Þnh møc NVL dïng cho tõng m· hµng hoÆc tõng s¶n phÈm +) KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Hµng th¸ng tiÕn hµnh chÊm c«ng ghi chÐp vµ tÝnh tiÒn l¬ng vµ c¸c bé phËn, ®èi víi c¸c tæ s¶n xuÊt do tÝnh tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ hµng nªn ®Ó tÝnh ®îc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th× kÕ to¸n tiÒn l¬ng tËp hîp ®îc tÊt c¶ gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c m· hµng ®· s¶n xuÊt trong th¸ng, ®¬n gi¸ hµng ®îc lÊy tõ kÕ to¸n NVL, CCDC, Bªn c¹nh viÖc tÝnh l¬ng Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 10 -
 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c kho¶n BHXH, BHYT cho c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. +) Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn tiÕn hµnh chi tr¶ tÊt c¸c chi phÝ cña DN ®ång thêi thu c¸c kho¶n doanh thu cña DN -H×nh thøc kÕ to¸n DN ¸p dông: Lµ C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp niªn ®é kÕ to¸n ®îc tÝnh tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 31/02/N. C«ng ty sö dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh trong th¸ng: S¬ §å H×nh Thøc NhËt Ký Chung Chøng tõ gèc NhËt khý Sæ kÕ to¸n NhËt ký chi tiÕt chung ®Æc biÖt Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 11 -
 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Sæ c¸i B¶ng tæng tµi hîp chi tiÕt kho¶n B¶ng c© n ® ph¸t sinh èi B¸o c¸o tµi chÝnh * Ghi chó: - Ghi hµng ngµy - Ghi cuèi th¸ng 3. Tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh a) Bé m¸y s¶n xuÊt -Bé m¸y DN ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p quy tr×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn: Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc ®a tõ kho lªn tæ c¾t, nguyªn vËt liÖu ®- îc chuyªn m«n ho¸n c«ng ®o¹n theo d©y truyÒn khÐp kÝn, l¾p r¸p hoµn thiÖn bé phËn may vµ ®îc tæ phô hoµn thiÖn nèt c¸c c«ng ®o¹n cßn l¹i : c¾t chØ, tÈy phÊn....sau khi s¶n phÈm ®· hoµn thiÖn sÏ ®îc phßng KCS kiÓm tra chÊt lîng vµ ®îc ®a xuèng kho tiÕn hµnh ®ãng gãi chê ngµy xuÊt kho giao cho kh¸ch hµng b) S¬ ®å bé m¸y s¶n xuÊt Nguyªn vËt Tæ Kho liÖu chÝnh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Tæ hoµn thµnh Häc sinh s¶n Khoa Qu¶n trÞ thµnh phÈm kinh doanh xuÊt tiÕn Líp KTTH – K4B hµnh - 12 - may
 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Tæ c¾t Nguyªn vËt liÖu phô Bao b×®ãng gãi III, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i DN 1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - Vèn b»ng tiÒn lµ 1 bé phËn cña SXKD thuéc Tµi s¶n lu ®éng ®îc h×nh thµnh chñ yÕu trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ trong quan hÖ thanh to¸n( tiÒn mÆt, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn göi ng©n hµng...) - C¸c quy tr×nh vÒ viÖc thanh to¸n vån b»ng tiÒn trong DN +) Sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ VN§ +) C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam, theo tû gi¸ do Ng©n hµng c«ng bè t¹i thêi ®iÓ ph¸t sinh, vµ ®îc theo dâi riªng cho tõng lo¹i nguyªn tÖ trªn Tµi kho¶n 007 Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 13 -
 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) C¸c lo¹i vµng, b¹c, ®¸ quý ®îc ®¸nh gi¸ b»ng tiÒn tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, theo gi¸ thùc tÕ vµ ®îc theo dâi riªng +) Vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m hoÆc cuèi niªn ®é, kÕ to¸n C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i c¸c lo¹i ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ 2) TiÒn mÆt: Lµ sè tiÒn hiÖn cã t¹i quü mµ thñ quü ®ang qu¶n lý - Chøng tõ kÕ to¸n +) PhiÕu thu: mÉu 02 – TT/BB +) PhiÕu chi: mÉu 01 – TT/BB +) B¶ng kª vµng, b¹c, ®¸ quý: mÉu 06 – TT/BB +) B¶ng kiÓm kª quü: mÉu 07a – TT/BB vµ mÉu 07b – TT/BB C¸c chøng tõ sau khi ®· kiÓm tra ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ ®îc ghi ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan bao gåm: +) Sæ quü tiÒn mÆt +) C¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ chi tiÕt liªn uan ®Õn tõng lo¹i ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n sö dông: tµi kho¶n 111” TiÒn MÆt”, tµi kho¶n nµy cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: +) TK 1111: tiÒn mÆt +) TK 1112: ngo¹i tÖ +) TK 1113: vµng, b¹c, ®¸ quý - Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ +) Bíc 1: LËp tiÕp nhËn vµ xö lý c¸c chøng tõ kÕ to¸n +) Bíc 2: C¸c kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n trëng kiÓm tra vµ ký c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc tr×nh lªn Gi¸m ®èc duyÖt +) Bíc 3: Ph©n lo¹i s¾p xÕp c¸c chøng tõ kÕ to¸n, ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n +) Bíc 4: Lu tr÷ vµ b¶o qu¶n chøng tï tr×nh tù kÕ to¸n 112 N 111 C N 112 C Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 14 -
 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn (1)Rót TGNH vÒ (8)Rót TM göi vµo TK NhËp quü TM 131 121 (2) Thu håi c¸c kho¶n (9) Rót TM ®Çu t DH, NH Nî ph¶i thu Gãp vèn kinh doanh 511 411 (3)b¸n hµng thu TM (10) Tr¶ l¹i vèn = TM 411 152 (4) NhËn gãp vèn LD (11)XuÊt tiÒn mua NVL CCDC, HH 121 621 (5)Thu håi vèn ®Çu t (12)Chi tiÒn cho NhËn kü quü, ký H§SXKD cîc nhËp quü 515 331 (6)Thu TM tõ H§BT (13) Tr¶ nî ngêib¸n, HoÆc H§TC tr¶ l¬ng, nép thuÕ 1381 (7)KiÓm kª quü thÊy thõa Cha râ nguyªn nh©n Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 15 -
 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn *) Mét sè lo¹i mÉu sæ Sæ Quü TiÒn MÆt ( kiªm b¸o c¸o quü) Ngµy ........th¸ng ........ n¨m ........... Sè hiÖu diÔn gi¶i sè chøng tõ tiÒn thu chi thu chi tån Sè d ®Çu ngµy ph¸t sinh trong ngµy Céng ph¸t sinh Sè d cuèi ngµy KÌm theo:.........chøng tõ thu Ngµy ......th¸ng......n¨m...... KÌm theo ......... chøng tõ chi Thñ quü ký Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 16 -
 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt quü tiÒn mÆt §¬n vÞ: ....... MÉu sè: S07a - DN §Þa chØ:....... < Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20-3-20069 cña Bé trëng BTC> Tµi kho¶n: .............. Lo¹i quü: ................ N¨m:........................ §VT:..... NT NT Sè hiÖu TK ®èi Ghi ghi chøn chøng tõ DiÔn Gi¶i øng Sè ph¸t sinh Sè chó sæ g tõ tån Thu Chi Nî Cã A B C D E F 1 2 3 G -Sè tån ®Çu kú -Sè ph¸t sinh trong kú Céng sè ph¸t sinh trong kú Sè tån cuèi kú Sæ nµy cã ......trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang......... Ngµy më sæ:............................ Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 17 -
 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Ngµy.......th¸ng........n¨m.... (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký, hä tªn. ®ãng dÊu) -TiÒn mÆt cña DN chñ yÕu lµ do nguån thu tõ c¸c cæ ®«ng gãp vèn hay do thu tõ c¸c nguån kh¸c: Doanh thu tõ bu«n b¸n hµng ho¸. Khi thu tiÒn vµo quü tiÒn mÆt th× DN ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nh ta ®· nãi ë trªn. HiÖn nay lîng tiÒn mÆt n»m trong quü cña DN mµ thñ quü ®ang gi÷ lµ 380 000 000VN§. TiÒn mÆt cña DN lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng thay ®æi 3) TiÒn göi Ng©n hµng(TGNH) - TGNH lµ sè tiÒn mah DN göi t5¹i c¸c ng©n hµng, kho b¹c Nhµ níc, hoÆc C«ng ty tµi chÝnh bao gåm: TiÒn VN, c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, ®¸ quý... - C¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn TGNH cña DN lµ: giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî hoÆc c¸c b¶ng sao kª cña Ng©n hµng kÌm theo chøng tõ gèc: uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, sÐc chuyÓn kho¶n. Khi nhËn c¸c chøng tõ do Ng©n hµng chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. Khi cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu kÕ to¸n ë ®¬n vÞ víi sè liÖu kÕ to¸n ë ng©n hµng th× ph¶i ghi theo sè liÖu cña ng©n hµng, sè chªnh lÖch ®îc theo dâi riªng ë tµi kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸c vµ th«ng b¸o cho ng©n hµng ®èi chiÕu l¹i. - C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông ë TK tiÒn göi ng©n hµng: Sæ TGNH, sæ nhËt ký chung - Ph¬ng ph¸p ghi sæ: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸nnh giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ TGNH vµ ®ay lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ NhËt ký chung Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 18 -
 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn - Tµi kho¶n sö dông: TK 112” TiÒn göi ng©n hµng” ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ sè hiÖn cã vÒ TK tiÒn göi ng©n hµng cña DN. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh sau: +) D ®Çu kú: Sè tiÒn cña DN hiÖn cßn trong tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng +) Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn VN,ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®· göi vµo ng©n hµng vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i, hoÆc do kh¸ch hµng tr¶ th«ng qua tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng +) Bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c ®· rót t¹i ng©n hµng vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i, hoÆc c¸c kho¶n tiÒn ®· tr¶ cho kh¸ch hµng th«ng qua ng©n hµng +) Sè d bªn nî: Sè tiÒn hiÖn cßn göi ë ng©n hµng - Tµi kho¶n 112 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: +) TK 1121: TiÒn ViÖt Nam +) TK 1122: Ngo¹i tÖ +) TK 1123: Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông nhiÕu TK kh¸c liªn quan HiÖn t¹i sè tiÒn hiÖn cßn göi t¹i c¸c ng©n hµng cña DN lµ 936 880 000VN§ nã bao gåm tiÒn ViÖt Nam , ngo¹i tÖ. - Tr×nh tù kÕ to¸n TGNH còng t¬ng tù nh Tµi kho¶n TM mµ ta ®· xÐt ë trªn. 4) KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn - TiÒn ®ang chuyÓn lµ kho¶n tiÒn mÆt, sÐc ®· xuÊt khái quü cña DN, hoÆc sè tiÒn mµ DN ®¬n vÞ kh¸c tr¶ tiÒn cho m×nh th«ng qua ng©n hµng hoÆc bu ®iÖn ®Ó göi vµo tµi kho¶n 112”TGNH”, hoÆc lµ c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n cho kh¸ch hµng th«ng qua bu ®iÖn hoÆc qua c¸c ng©n hµng mµ cha nhËn ®îc giÊy b¸o cña ng©n hµng - TiÒn ®ang chuyÓn lµ kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c ®¸ quý ®ang chuyÓn trong c¸c trêng hîp sau: +) Thu tiÒn mÆt, hoÆc nép sÐ nép th¼ng vµo ng©n hµng Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 19 -
 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) ChuyÓn tiÒn qua bu ®iÖn ®Ó tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ kh¸c +) Thu tiÒn b¸n hµng nép thuÕ ngay cho kho b¹c Nhµ níc - §Ó theo dâi tiÒn ®ang chuyÓn kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 113” TiÒn ®ang chuyÓn”, Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh sau: +) Sè d bªn Nî( d ®Çu kú): Sè tiÒn hiÖn cßn ®ang chuyÓn th«ng qua c¸c ng©n hµng hoÆc bu ®iÖn +) Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn ViÖt nam , ngo¹i tÖ, sÐc ®· nép vµo ng©n hµng, göi qua bu ®iÖn vµ sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ tû gi¸ ngo¹i tÖ lóc cuèi kú +) Bªn Cã: sè kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 112”TGNH”, hoÆc c¸c tµi kho¶n liªn quan vµ sè chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ ngo¹i tÖ lu¸c cuèi kú do ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ +) Sè d cuèi kú( D bªn Nî): c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn - Tµi kho¶n 113”TiÒn ®ang chuyÓn” cã 2 tµi kho¶n cÊp 2 +) TK 1131: TiÒn ViÖt Nam +) 1132: Ngo¹i tÖ Tr×nh tù ghi sæ c¸c nghiÖpvô kÕ to¸n 131,511 N 113 C 112 (1) Thu tiÒn b¸n hµng, thu lîi (4) NhËn ®îc giÊy b¸o cã Cña kh¸ch hµng nhËp cña NH, CTTC 333 th¼ng vµo NH, bu Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 20 -
nguon tai.lieu . vn