Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu mẫu số: 55 NL-P.TCCB PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị báo cáo: Phòng TCCB Đơn vị nhận: Phòng HCTH BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG QUÝ NĂM A. Biến động tăng Mã TT Họ và tên Ngày sinh Lý do tăng Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú ngạch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 B. Biến động giảm Mã TT Họ và tên Ngày sinh Lý do giảm Kể từ ngày Chức danh/chức vụ Trình độ Bộ môn/Trung tâm Ghi chú ngạch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 Người lập biểu Ngày tháng năm 20.. Trưởng Phòng Chú thích: (5) : Lý do tăng/giảm: Ghi rõ Chuyển công tác đến, tuyển mới hoặc điều động, nghỉ việc, nghỉ hưu, chuyển đi…. (6): Kể từ ngày ký hợp đồng chính thức hoặc chấm dứt hợp đồng (7): Chức vụ hiện tại ví dụ : Nghiên cứu viên hoặc CBGD …. (8): Ghi đầy đủ các loại bằng cấp và năm tốt nghiệp ví dụ: ĐH.1998; Ths.2002; TS.2007 (9): Bộ môn/Trung tâm/Tổ chuyên môn trực thuộc đơn vị. Định kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý