Xem mẫu

 1. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Môc lôc   Trang Lêi më ®Çu...........................................3   ¬ng I. C¬ së lý thuyÕt Ch   .............................4 1.1. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng.........4 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng......4 1.1.2. Vai trß cña tiÒn l¬ng..................5 1.1.3. Quü tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­ ¬ng.6 1.1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng.................7 1.2.  Lý luËn chung  vÒ  c«ng  t¸c  ®µo t¹o  ph¸t triÓn  nguån nh©n lùc.......................................10 1.2.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n...............10 1.2.2.TiÕn tr×nh x©y dng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o. 11 1.2.3. C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o nguån nh©n lùc. 12   ¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tiÒn l  Ch   ¬ng, ®µo t¹o, ph¸t    triÓn   nguån   nh©n   lùc   tai   c«ng   ty   TNHH   PS   Vina ...............................................1 5 2.1.   Tæng   quan   vÒ   c«ng   ty  . . . ...15 2.1.1.   Giíi   thiÖu   vÒ   c«ng   ty . . . ...15 2.1.2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . . . ...17 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  1   SV: Vò Quang Tr     êng
 2. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT 2.1.3.   §Æc   ®iÓm   lao   ®éng   cña   c«ng   ty . . . ...20 2.2. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña c«ng ty TNHH  PS   Vina . . . ...25 2.2.1.   C¸c   nh©n   tè   ¶nh   hëng . . . ...26 2.2.2. Néi dung chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña c«ng ty . . . ...26 2.2.3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña  c«ng   ty . . . ...30 2.3.   Thùc   tr¹ng  c«ng  t¸c   ®µo   t¹o   ph¸t  triÓn  nguån  nh©n lùc cña c«ng                      ty TNHH PS  Vina..............................................3 1 2.3.1.   C¸c   nh©n   tè   ¶nh   hëng . . . ...31 2.3.2.   Néi   dung   cña   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o . . . ...32 2.3.3.   §¸nh   gi¸   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o,   ph¸t   triÓn  nguån   nh©n   lùc   cña   c«ng   ty   TNHH   PS   Vina ...............................................3 3 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  2   SV: Vò Quang Tr     êng
 3. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT   ¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c Ch       qu¶n  trÞ  tiÒn   ¬ng,  ®µo  t¹o  ph¸t  triÓn  nguån  nh©n  lùc l     cña c«ng ty TNHH PS Vina..............................35 3.1.   Gi¶i   ph¸p   cho   c«ng   t¸c   qu¶n   trÞ   tiÒn   l¬ng . . . ...36 3.2. Gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t  triÓn   nh©n   lùc . . . ...38 KÕt   luËn . . . ...40 Tµi   liÖu   tham   kh¶o . . . ...41 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  3   SV: Vò Quang Tr     êng
 4. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Lêi nãi ®Çu Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng nhÊt cña mäi  doanh nghiÖp. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ con ®êng  c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o uy tÝn vµ  kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña DN trªn thÞ trêng c¹nh tranh ngµy  cµng khèc liÖt nh hiÖn nay. XuÊt   ph¸t   tõ   tÇn   quan   träng   cña   c«ng   t¸c   qu¶n   lý  nh©n   lùc   trong   doanh   nghiÖp   em   ®∙   chon   ®Ò   tµi:   “Thùc  tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n lùc  cña   c«ng   ty   TNHH   PS   ViNA”.   V×   thêi   gian   cã   h¹n   nªn  trong b¸o c¸o nµy em chØ xin phÐp ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò  trong qu¶n trÞ nh©n lùc ®ã lµ cån t¸c qu¶n trÞ tiÒn l­ ¬ng vµ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña  c«ng ty TNHH PS Vina. B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ Së Lý ThuyÕt. Ch¬ng 2: Thùc Tr¹ng C«ng T¸c Qu¶n TrÞ TiÒn L¬ng Vµ  §µo T¹o Ph¸t TriÓn Nguån Nh©n Lùc T¹i C«ng Ty TNHH PS  Vina. Ch¬ng 3: Mét Sè Gi¶i Ph¸p Vµ §Ò XuÊt. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  4   SV: Vò Quang Tr     êng
 5. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT TiÒn l¬ng cña lao ®éng vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña hä  lµ   ®¨c   biÖt   quan   träng   v×  nã   liªn  quan   trùc   tiÕp   tíi  lîi   Ých   kinh   tÕ   cña   c¶   DN   vµ   ngêi   lao   ®éng.   Lîi   Ých  kinh   tÕ   lµ   ®éng   lùc   thóc   ®Èy   ngêi   lao   ®éng   n©ng   cao  n¨ng suÊt lao ®éng lµm viÖc l©u dµi, vµ lµ c¬ së cho sù  tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña DN. Tõ viÖc g¾n liÒn,  tr×nh ®é tay nghÒ ngêi lao ®éng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng  s¶n   xuÊt   kinh  doanh   cña   DN   mét   mèi   quan   hÖ   kh«ng   thÓ  t¸ch rêi, lµm cho mèi quan hÖ nµy ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n  sÏ lµ c¬ së tõng bíc n©ng cao ®êi sèng lao ®éng vµ cao  h¬n   n÷a   lµ   hoµn   thiÖn  ®êi  sèng   loµi   ngêi   vµ   môc   ®Ých  cuèi cïng vµ lµ sè 1 ®ã lµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng DN. V×   thêi   gian   cã   h¹n   vµ   tr×nh   ®é   ph©n   tÝch   chuyªn  s©u cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai  sãt, rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña thÇy c« vµ  c¸c b¹n ! Em xin ch©n thµnh c¸m   ¬n! B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  5   SV: Vò Quang Tr     êng
 6. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Ch¬ng I: C¬ Së lý thuyÕt I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng vµ c«ng t¸c ®µo  t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.1. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng. 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm. ­  Theo   quan   niÖm   cña   Mac:   TiÒn   l¬ng   lµ   biÓu   hiÖn  b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng. ­ Theo quan niÖm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i:  TiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña lao ®éng, ®îc x¸c ®Þnh bëi quan  hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng. 1.1.1.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng. ­  Quy ®Þnh cña ph¸p luËt:  HiÖn nay theo ®iÒu 55­Bé  luËt lao ®éng ViÖt Nam quy ®Þnh tiÒn l¬ng cña ngêi lao  ®éng do hai bªn tháa thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ  ®îc t¶ theo hîp ®ång lao ®éng, chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng  viÖc. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 5 n¨m 2010 møc l¬ng tèi  thiÓu   cña   ngêi   lao   ®éng   do   nhµ   níc   quy   ®Þnh   lµ  750.000®/th¸ng. ­  Sè   lîng  vµ   chÊt  lîng   lao   ®éng:   Møc   l¬ng   vµ   c¸c  kho¶n trÝch theo l¬ng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña sè  lîng vµ chÊt lîng lao ®éng, ngêi lao ®éng cã chÊt lîng  cao (t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ trong mét thêi gian lao ®éng  nhÊt   ®Þnh)   th×   ®¬ng  nhiªn   møc   l¬ng   mµ   hä  nhËn   ®îc   sÏ  nhiÒu vµ ngîc l¹i. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  6   SV: Vò Quang Tr     êng
 7. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT ­ ChÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt   cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng: V× søc lao ®éng cña  ®∙ ®îc coi lµ mét lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt vµ nã ®îc ®em  ra   trao ®æi trªn thÞ trêng lao ®éng trªn c¬ së tháa  thuËn gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. ­ Gi¸ c¶ cña hµng hãa dÞch vô khi ®îc tiªu thô trªn   thÞ trêng: V× tiÒn l¬ng cßn lµ yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸  tr×nh s¶n xuÊt, vµ duy tr× cuéc sèng cña ngêi lao ®éng,  t¸i   s¶n   xuÊt   ra   søc   lao   ®éng   do   vËy   gi¸   trÞ   søc   lao  ®éng   (tiÒn   l¬ng)   còng   biÕn   ®éng   theo   gi¸   c¶   hµng   hãa  trªn   thÞ   trêng.   ChÝnh   v×   thÕ   nhµ   níc   vµ   c¸c   DN   lu«n  ph¶i ®iÒu chØnh møc long theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶  thÞ trêng. 1.1.1.3. Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc tiÒn l¬ng. Cã bèn nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: ­ Tr¶ l¬ng ngang nhau cho lao ®éng cïng mét ®¬n vÞ   s¶n xuÊt kinh doanh:  B¾t nguån tõ nguyªn t¾c ph©n phèi  theo   lao   ®éng,   cã  ý   nghÜa,   cã  ý   nghÜa  khi  quyÕt   ®Þnh  tiÒn   l¬ng,   nhÊt   thiÕt   kh«ng   ph©n   biÖt   tuæi   t¸c,   d©n  téc, giíi tÝnh. ­ §¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¾ng suÊt lao ®éng ph¶i nhanh   h¬n tèc dé t¨ng tiÒn l¬ng: §©y lµ nguyªn t¾c t¹o c¬ së  cho viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng tÝch lòy bëi v× n¨ng suÊt  lao ®éng kh«ng chØ phô thuéc vµo c¸c nh©n tè chñ quan  cña   ngêi   lao   ®éng   mµ   cßn   phô   thuéc   vµo   c¸c   nh©n   tè  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  7   SV: Vò Quang Tr     êng
 8. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT kh¸ch   quan   (nguyªn   vËt   liÖu,   khoa   häc   c«ng   nghª,   thÞ  trêng). ­ Ph¶i   ®¶m  b¶o  mèi  t¬ng  quan   hîp  lý vÒ  tiÒn  l¬ng  gi÷a nh÷ng ngêi lµm nghÒ kh¸c nhau trong c¸c lÜnh vùc   cña nÒn kinh tÕ quèc d©n,. ­ Ph¶i ®¶m b¶o tiÒn l¬ng thùc tÕ phï hîp víi gi¸ c¶   thÞ trêng: §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc t¸i s¶n  xuÊt søc lao ®éng, tiÒn l¬ng thùc tÕ phï hîp víi gi¸ c¶  thÞ   trêng  sÏ   t¸i   t¹o   søc   lao   ®éng  gióp   ngêi   lao   ®éng  ®¶m b¶o møc sèng tèi thiÓu cña hä. 1.1.2. Vai trß cña tiÒn l¬ng. VÒ mÆt s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, tiÒn l¬ng cã 4 vai trß  c¬ b¶n sau: ­ Vai trß t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: Trong   qu¸   tr×nh   lao   ®éng   lîi   Ých   kinh   tÕ   lµ   ®éng  lùc   m¹nh   mÏ   thóc   ®Èy   ho¹t  ®éng   cña   con   ngêi,  tiÕn   bé  kinh tÕ x∙ héi. Trong ba lîi Ých: X∙ héi, tËp thÓ, c¸  nh©n th× lîi Ých c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc quan  trong  vµ   trùc  tiÕp   ®èi   víi   sù  ph¸t   triÓn   kinh  tÕ.  V×  thÕ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n lµ ®éng lùc thóc ®Èy  søc m¹nh cña nh©n tè con ngêi trong tæ chøc vµ ph¶i ®¶m  b¶o: + KhuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã tµi. +   N©ng   cao   tr×nh   ®é   nghiÖp   vô   cho   ngêi   lao  ®éng. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  8   SV: Vò Quang Tr     êng
 9. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + Kh¾c phôc chñ nghÜa b×nh qu©n trong tiÒn l¬ng  vµ   biÕn   tiÒn   l¬ng   trë   thµnh  ®éng   lùc   thùc   sù   cña   qu¸  tr×nh s¶n xuÊt. ­ Vai trß thíc ®o gi¸ trÞ: Lµ c¬ së ®iÒu chØnh gi¸ c¶ cho phï hîp, mçi khi gi¸  c¶   biÕn   ®éng   khi   ®ã   tiÒn   l¬ng   ph¶i   phï   hîp   víi   chÝnh  gi¸ trÞ mµ søc lao ®éng t¹o ra. ­ Vai trß tÝch lòy: §¶m b¶o tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng kh«ng chØ duy  tr× ®îc cuéc sèng hµng ngµy cña ngêi lao ®éng mµ cßn cã  thÓ dù phßng cho cuéc sèng l©u dµi khi hä hÕt kh¶ n¨ng  lao ®éng hay khi gÆp bÊt tr¾c. 1.1.3. Quü tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.   *Quü tiÒn l¬ng: Quü   tiÒn   l¬ng   cßn   gäi   lµ   tæng   møc   tiÒn   l¬ng,   lµ  tæng  sè  tiÒn  mµ  doanh  nghiÖp  c¬  quan  tæ  chøc  dïng  ®Ó  tr¶   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   cã   tÝnh   tiÒn   l¬ng   cho  toµn bé c«ng nh©n viªn (thêng xuyªn vµ t¹m thêi) trong  mét thêi k× nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra trong tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cßn ®îc tÝnh c¸c  kho¶n tiÒn trî cÊp b¶o hiÓm x∙ héi cho c¸n bé c«ng nh©n  viªn trong thêi k× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng.  VÒ   ph¬ng   diÖn   h¹ch   to¸n,   tiÒn   l¬ng   tr¶   cho   c«ng   nh©n  viªn trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc chia lµm 2 lo¹i: + TiÒn l¬ng chÝnh. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  9   SV: Vò Quang Tr     êng
 10. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + TiÒn l¬ng phô. • TiÒn   l¬ng   chÝnh   lµ   tiÒn   l¬ng   tr¶   cho   c«ng   nh©n  viªn   trong   thêi   gian   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   chÝnh   cña   hä  bao gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ kho¶n phô cÊp kÌm  theo (phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc) • TiÒn l¬ng phô lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn  thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä vµ  thêi gian c«ng nh©n viªn nghØ ®îc hëng theo chÕ ®é quy  ®Þnh cña Nhµ níc (nghØ phÐp, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt)       ViÖc ph©n chia tiÒn l¬ng thµnh l¬ng chÝnh, l­ ¬ng phô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n  vµ ph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. TiÒn l ¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt g¾n liÒn  víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®îc h¹ch to¸n trùc  tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm.   TiÒn   l¬ng   phô   cña   c«ng   nh©n   s¶n   xuÊt   kh«ng   g¾n  liÒn víi tõng lo¹i s¶n phÈm nªn ®îc h¹ch to¸n gi¸n tiÕp  vµo  chi  phÝ  s¶n  xuÊt  s¶n  phÈm.   Qu¶n  lý  quü  tiÒn  l¬ng  cña doanh nghiÖp ph¶i trong quan hÖ víi viÖc thùc hiÖn  kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m sö  dông   hîp   lý   quü   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   thëng   thóc   ®Èy   t¨ng  n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. * C¸c c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o   hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn). B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  10   SV: Vò Quang Tr     êng
 11. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + Quü b¶o hiÓm x∙ héi: ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån  sau ®©y (theo ®iÒu 149 LuËt Lao ®éng ) Tæng quü BHXH lµ 25% trong ®ã ngêi sö dông lao ®éng  ®ãng   19%,   ngêi   lao   ®éng   ®ãng   6%   dïng   cho   c¸c   chÝnh  s¸ch.   1.1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l     ¬ng. HiÖn nay ë níc ta tiÒn l¬ng c¬ b¶n ®îc ¸p dông réng  r∙i, cã 2 h×nh thøc ®ã lµ: + Tr¶ l¬ng theo thêi gian + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. 1.1.4.1.Tr¶ l¬ng theo thêi gian. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng c¨n cø vµo thêi gian lao  ®éng,   l¬ng   cÊp   bËc   ®Ó   tÝnh   l¬ng   cho   c«ng   nh©n   viªn.  H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông chñ yÕu cho c¸n bé c«ng nh©n  viªn  chøc,   qu¶n  lý,  y tÕ  gi¸o  dôc,   s¶n  xuÊt  trªn  d©y  chuyÒn tù ®éng, trong ®ã cã 2 lo¹i: • Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n. • Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng. + Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: ®©y lµ sè tiÒn  tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo bËc l¬ng vµ thêi gian  thùc tÕ lµm viÖc kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ lao  ®éng. ­ L¬ng th¸ng: ¸p dông ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn  lµm ë bé phËn gi¸n tiÕp. Møc l¬ng = L¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp (nÕu cã) B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  11   SV: Vò Quang Tr     êng
 12. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT ­ L¬ng ngµy: ®èi tîng ¸p dông chñ yÕu nh l¬ng th¸ng  khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ®i lµm ®Òu. Sè   ngµy   lµm  Møc   l¬ng  Møc   l¬ng  = x viÖc   thùc  cb cb 1 ngµy tÕ 1 th¸ng + Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: thùc chÊt cña  chÕ ®é nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a viÖc tr¶ l¬ng theo thêi  gian ®¬n gi¶n vµ tiÒn thëng khi c«ng nh©n vît møc nh÷ng  chØ tiªu sè lîng vµ chÊt lîng ®∙ quy ®Þnh. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho c«ng nh©n phô (c«ng  nh©n   söa   ch÷a,   ®iÒu   chØnh   thiÕt   bÞ)   hoÆc   c«ng   nh©n  chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸, tù  ®éng ho¸, c«ng viÖc tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng. Møc l¬ng = L¬ng tÝnh theo thêi gian gi¶n ®¬n + TiÒn  thëng H×nh thøc nµy cã nhiÒu u ®iÓm h¬n h×nh thøc tr¶ l­ ¬ng   theo   thêi   gian   ®¬n   gi¶n,   võa   ph¶n   ¸nh   tr×nh   ®é  thµnh th¹o võa khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng cã tr¸ch  nhiÖm víi c«ng viÖc. Nhng viÖc x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng bao  nhiªu   lµ   hîp   lý   rÊt   khã   kh¨n.   V×   vËy   nã   cha   ®¶m   b¶o  ph©n phèi theo lao ®éng. 1.1.4.2.Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. + TiÒn l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm lµ mét h×nh thøc l¬ng  c¬   b¶n   ®ang   ¸p   dông   trong   khu   vùc   s¶n   xuÊt   vËt   chÊt  hiÖn nay, tiÒn l¬ng mµ c«ng nh©n nhËn ®îc phô thuéc vµo  ®¬n  gi¸  ®Ó  hoµn  thµnh  mét  ®¬n  vÞ  s¶n  phÈm.   H×nh  thøc  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  12   SV: Vò Quang Tr     êng
 13. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT tr¶ l¬ng nµy cã nhiÒu  u ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tr¶  l¬ng tÝnh theo thêi gian. + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã nh÷ng t¸c dông sau: • Qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo sè  lîng, chÊt lîng lao ®éng g¾n víi thu nhËp vÒ tiÒn l¬ng  víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña mçi c«ng nh©n,do ®ã kÝch thÝch  c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. • KhuyÕn khÝch c«ng nh©n ra søc häc tËp v¨n ho¸ kü  thuËt nghiÖp vô, ra søc ph¸t huy s¸ng t¹o, c¶i tiÕn kü  thuËt c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p lao ®éng, sö dông tèt m¸y mãc  thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn thóc  ®Èy c¶i tiÕn qu¶n lý doanh nghiÖp nhÊt lµ c«ng t¸c lao  ®éng vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch cô thÓ. • Khi mét doanh nghiÖp bè trÝ lao ®éng cha hîp lý,  viÖc   cung   øng   vËt   t  kh«ng   kÞp   thêi   sÏ   t¸c   ®éng   trùc  tiÕp  ®Õn  kÕt  qu¶  lao  ®éng  nh  n¨ng  suÊt  lao  ®éng  thÊp  kÐm dÉn ®Õn thu nhËp cña ngêi lao ®éng gi¶m. Do quyÒn  lîi  thiÕt  thùc   bÞ ¶nh  hëng  mµ  ngêi  c«ng  nh©n   sÏ kiÕn  nghÞ, ®Ò nghÞ bé m¸y qu¶n lý c¶i tiÕn l¹i nh÷ng bÊt hîp  lý hoÆc tù hä t×m ra biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ t¸c dông cña c«ng t¸c  tr¶  l¬ng  theo   s¶n  phÈm  nh»m  ®em  l¹i  hiÖu  qu¶  kinh   tÕ  cao ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau ®©y: B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  13   SV: Vò Quang Tr     êng
 14. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT +   Ph¶i   x©y   dùng   ®îc   ®Þnh   møc   lao   ®éng   cã   c¨n   cø  khoa häc. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¸  tiÒn l¬ng chÝnh x¸c. + Tæ  chøc  s¶n  xuÊt   vµ tæ  chøc  lao  ®éng   ph¶i  t¬ng  ®èi hîp lý vµ æn ®Þnh. §ång thêi tæ chøc phôc vô tèt  n¬i lµm viÖc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng trong  ca lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm  thu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm,  tr¸nh lµm bõa, lµm Èu, ch¹y theo sè lîng. + Bè trÝ c«ng nh©n vµo nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi  bËc thî cña hä. Cã c¸c chÕ ®é tr¶ l¬ng sau: • ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n:  c¸ch   tr¶   l¬ng   nµy   ®îc   ¸p   dông   réng   r∙i   ®èi   víi   ngêi  c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn quy  tr×nh lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n mang tÝnh ®éc lËp t­ ¬ng ®èi, cã thÓ quy ®Þnh møc kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n  phÈm   mét   c¸ch   riªng   biÖt.   §¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng   cña   c¸ch  tr¶ l¬ng nµy lµ cè ®Þnh vµ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®îc  tÝnh theo c«ng thøc: L = §G x Q Trong ®ã:  §G: ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.  Q: møc s¶n lîng thùc tÕ. + ¦u ®iÓm: lµ mèi quan hÖ gi÷a tiÒn l¬ng cña c«ng  nh©n nhËn ®îc vµ kÕt qu¶ lao ®éng thÓ hiÖn râ rµng ngêi  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  14   SV: Vò Quang Tr     êng
 15. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT lao ®éng x¸c ®Þnh ngay ®îc tiÒn l¬ng cña m×nh, do quan  t©m ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm cña hä. + Nhîc ®iÓm: lµ ngêi c«ng nh©n Ýt quan t©m ®Õn chÊt  lîng   s¶n   phÈm,   tinh   thÇn   tËp   thÓ   t¬ng   trî   lÉn   nhau  trong   qu¸   tr×nh   s¶n   xuÊt   kÐm,   hay   cã   t×nh   tr¹ng   dÊu  nghÒ, dÊu kinh nghiÖm. • ChÕ   ®é   tr¶   l¬ng   kho¸n:   ®îc   ¸p   dông   cho   nh÷ng  c«ng   viÖc   nÕu   giao   chi   tiÕt   bé   phËn   sÏ   kh«ng   cã   lîi  b»ng   giao   toµn   bé   khèi   lîng   cho   c«ng   nh©n   hoµn   thµnh  trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. ChÕ  ®é  l¬ng  nµy  sÏ  ®îc  ¸p dông   trong  x©y  dùng  c¬  b¶n   vµ   ¸p   dông   cho   nh÷ng   c«ng   nh©n   khi   lµm   viÖc   ®ét  xuÊt   nh  söa   ch÷a,   th¸o   l¾p   nhanh   mét   sè   thiÕt   bÞ   ®Ó  nhanh chãng ®a vµo s¶n xuÊt, ¸p dông cho c¸ nh©n vµ tËp  thÓ. + ¦u ®iÓm: trong chÕ ®é tr¶ l¬ng nµy ngêi c«ng nh©n  biÕt tríc ®îc khèi lîng tiÒn l¬ng mµ hä sÏ nhËn ®îc sau  khi   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc   vµ   thêi   gian   thµnh   c«ng   ®îc  giao.  Do  ®ã  hä  chñ  ®éng  trong  viÖc   s¾p  xÕp  tiÕn  hµnh  c«ng viÖc cña m×nh tõ ®ã tranh thñ thêi gian hoµn thµnh  c«ng viÖc ®îc giao cßn ®èi víi ngêi giao kho¸n th× yªn  t©m vÒ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. + Nhîc ®iÓm: ®Ó ®¶m b¶o thêi gian hoµn thµnh dÔ g©y  ra hiÖn tîng lµm bõa, lµm Èu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng.  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  15   SV: Vò Quang Tr     êng
 16. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Do vËy c«ng t¸c nghiÖm thu s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh mét  c¸ch chÆt chÏ. 1.2. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån  nh©n lùc. 1.2.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn  nguån nh©n lùc. ­ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: lµ tæng thÓ  c¸c ho¹t ®éng cã tæ chøc®îc tiÕn hµnh trong mét kho¶n  thêi gain nhÊt ®Þnh nh»m híng vµo sù thay ®æi hµnh vi  nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. Bao gåm 3 néi dung lµ:  ®µo t¹o, gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn. ­  Ho¹t ®éng ®µo t¹o:  lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho  ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiªn ®îc chøc n¨ng nhiÖm vô  trong c«ng t¸c cña m×nh cã hiÖu qu¶ h¬n. ­ Ho¹t ®éng gi¸o dôc: lµ qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó chuÈn  bÞ nghÒ nghiÖp cho t¬ng lai, con ngêi cho t¬ng lai hoÆc  thùc   hiÖn   ®îc   môc   ®Ých   thuyªn   chuyÓn   sang   mét   vÞ   trÝ  míi dùa trªn nhng c¬ së, nh÷ng ®Þnh híng t¬ng lai cña  tæ chøc hay doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét nhu cÇu  thêng   xuyªn   vµ   quan   träng   nhÊt   cña   tÊt   c¶   c¸c   doanh  nghiÖp. Trong sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x∙ héi, kÐo  theo   sù   tay   ®æi   trong   môc   tiªu,   c¬   cÊu,   thay   ®æi   vÒ  chÝnh trÞ, v¨n hãa x∙ héi... §ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ  ph¶i chu ®éng nh©n biÕt c¸c xu híng cña thêi cuéc tõ ®ã  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  16   SV: Vò Quang Tr     êng
 17. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT cã  kÕ ho¹ch  ®µo  t¹o  vµ  ph¸t  triÓn  nguån  nh©n  lùc  cho  phï hîp. §iÒu ®ã gióp ngêi lao ®éng hoµn thiÖn h¬n tay  nghÒ   b¶n   th©n   ®ång   thêi   gióp   t¨ng   lîi   thÕ   c¹nh   tranh  cña doang nghiÖp. 1.2.2. TiÕn tr×nh x©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t  triÓn nguån nh©n lùc. a. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o lµ x¸c ®Þnh xen bé phËn  nµo cÇn ngêi ®Ó ®µo t¹o, ®µo t¹o c¸i g× vµ sè lîng lµ  bao nhiªu. Nhu   cÇu   ®µo   t¹o   ®îc   x¸c   ®Þnh   dùa   trªn   viÖc   ph©n  tÝch nhu cÇu lao ®éng cña tæ chøc, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn  thøc, kiÕn thøc kÜ n¨ng cho thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ  ph©n tÝch tr×nh ®é, kiÕn thøc kÜ n¨ng hiÖ cã cña ngêi  lao ®éng. b. Môc tiªu ®µo t¹o. Môc tiªu chÝnh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ c«ng t¸c ®µo  ®¹o muèn ®¹t ®îc bao gåm: + Kü n¨ng cô thÓ cÇn ®îc ®µo t¹o vµ tr×nh ®é kÜ  n¨ng cã ®îc sau ®µo t¹o. +   Sè   lîng,   c¬   cÊu   häc   viªn   ®îc   ®µo   t¹o   hoµn  chØnh. + Thêi gian ®µo t¹o ng¾n, hiÖu qu¶. c. §èi tîng ®µo t¹o. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  17   SV: Vò Quang Tr     êng
 18. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Lùa chän ngêi cô thÓ cã nhu cÇu, kh¶ n¨ng ®Ó ®µo  t¹o  trªn  c¬  së  nghiªn  cøu  vµ  ph©n  tÝch   t×nh  h×nh  lao  ®éng hiÖn cã vµ nhu cÇu lao ®éng dù b¸o. 1.2.3. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Cã hai ph¬ng ph¸p:  1.2.3.1. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o trong c«ng viÖc. Lµ ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i n¬i lµm viÖc trong ®ã ngêi  häc  sÏ  ®îc  häc  nh÷ng  kiÕn  thøc   kÜ n¨ng   cÇn  thiÕt  cho  c«ng viÖc th«ng qua thùc tÕ c«ng viÖc vµ thêng häc díi  sù híng dÉn chØ b¶o cña nhõng ngêi lao ®éng lµnh nghÒ  h¬n. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p: *   §µo   t¹o   theo   chØ   dÉn   cña   c«ng   viÖc:   Ph¬ng  ph¸p   nµy   ®îc   ¸p   dông   phæ   biÕn   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   chøc  n¨ng trong c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Ngêi d¹y  lµ lao ®éng cã tay nghÒ cao h¬n, nhiÒu kinh nghiÖm h¬n,  gi¶i thÝch vÒ môc tiªu c«ng viÖc vµ chØ dÉn cô thÓ theo  tõng   bíc,   c¸ch   tiÕn   hµnh   häc   hái   nh  thÕ   nµo   råi   lµm  mÉu.  Ngêi  häc  sÏ ®îc  tao  ®æi  trùc  tiÕp  víi  ngêi  híng  dÇn thùc hµnh ®Õn khi nµo thµnh th¹o míi th«i. * §µo t¹o nghÒ: Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó d¹y mét  nghÒ hoµn chØnh cho cho ®éng. Ngêi häc sÏ b¾t ®Çu b»ng  viÖc häc trªn líp, sau ®ã häc viªn sÏ ®îc lµm viÖc díi  sù híng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ trong thêi gian mét  vµi n¨m häc, häc thµnh th¹o nh÷ng kÜ n¨ng cña nghÒ. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  18   SV: Vò Quang Tr     êng
 19. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT * KÌm cÆp chØ b¶o:  Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông chñ  yÕu cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn gi¸m s¸t. §îc tiÕn  hµnh  b»ng  c¸ch:  §èi  tîng  ®µo  t¹o  sÏ  ®îc  häc  nh÷ng   kÜ  n¨ng,   kiÕn   thøc   cho   c«ng   viÖc   tríc   m¾t   vµ   t¬ng   lai  th«ng qua sù kÌm cÆp cña cµn bé qu¶n lý giái h¬n. * Lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyªn c«ng viÖc: §©y  lµ   ph¬ng   ph¸p   chuyÓn   ngêi   lao   ®éng   tõ   c«ng   viÖc   nµy  sang   c«ng   viÖc   kh¸c   nh»m   cung   cÊp   cho   ngêi   lao   ®éng  nh÷ng kinh nghiÖm lµm ë nhiÒu l×nh vùc trong tæ chøc,  ®iÒu   ®ã   gióp   hä   cã   kh¶   n¨ng   ®¶m   nhiÖm   ®îc   nhng   c«ng  viÖc ®ßi hái cao h¬n trong t¬ng lai. ­ ¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ®µo t¹o trong c«ng viÖc: +   Kh«ng   yªu   cÇu   kh«ng   gian   riªng   hay   c¸c   trang  thiÕt bÞ phôc vô riªng biÖt, ®Æc thï. + Mang ý nghÜa thiÕt thùc, phï hîp víi nhiÒu ®èi t­ îng v× häc viªn cã thÓ cã thªm thu nhËp khi ®i häc. + Thêi gian ®µo t¹o ng¾n, thêi gian häc lý thuyÕt  vµ  thùc  hµnh  liªn  tiÕp   nhau  nªn  cã  thÓ  ®¸p  øng  nhanh  nhÊt nhu cÇu nh©n lùc cuae c«ng ty. + Ph¬ng ph¸p nµy gióp häc viªn cã thÓ gÆp gì nhiÒu  ®ång nghiÖp ®Ó cã thÓ häc hái kinh nghiÖm. ­ Nhîc ®iÓm: +   Lý   thuyÕt   ®îc   trang   bÞ   kh¸   s¬   sµi,   kh«ng   mang  tÝnh hÖ thèng, kh«ng mang tÝnh chyªn nghiÖp. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  19   SV: Vò Quang Tr     êng
 20. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT +   Häc   viªn   cã   thÓ   ®i   theo   lèi   mßn   cña   nhng   kinh  nghiÖm, thao t¸c l¹c hËu cña ngêi chØ ®¹o. 1.2.3.2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ngoµi c«ng viÖc. Lµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o mµ trong ®ã ngêi häc ®îc t¸ch  khái nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p: * Tæ chøc c¸c líp c¹nh doanh nghiÖp: Ph¬ng ph¸p  nµy ¸p dông víi c¸c nghµnh nghÒ kh¸ phøc t¹p, c¸c c«ng  viÖc cã tÝnh chÊt ®Æc thï mµ viÖc kÌm cÆp kh«ng thÓ ®¸p  øng. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c doanh nghiÖp tæ chøc c¸c  líp  ®µo  t¹o  víi  c¸c  thiÕt  bÞ  dµnh  riªng  cho  häc  tËp,  ch¬ng tr×nh ®µo t¹o bao gåm hai phÇn lý thuyÕt vµ thùc  tÕ râ rµng riªng biÖt. *   Cö   ®i   häc   ë   c¸c   trêng   chÝnh   quy:   Ngêi   lao  ®éng  ®îc  doanh    nghiÖp   cö ®i  häc  t¹i  c¸c  trêng  chÝnh  quy d¹y nghÒ hoÆc c¸c líp ®µo t¹o ®Æc biÖt, nhêi häc sÏ  ®îc trang bÞ kÜ n¨ng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. * C¸c bµi gi¶ng hoÆc héi nghÞ: Doanh nghiÖp cã  thÓ  tæ  chøc  riªng  c¸c  buæi   héi  th¶o  hoÆc  kÕt  hîp  víi  c¸c tr¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c, häc viªn sÏ ®îc häc hái  nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng th«ng qua viÖc th¶o luËn nhãm  tõng chñ ®Ò cho tõng buæi, nh÷ng ý kiÕn gãp ý phª b×nh  hay khen thëng cña c¸c thµnh viªn, c¸c cÊp ... T¹o nªn  tÝnh hÊp dÉn vµ hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. * §µo t¹o  theo  kiÓu ch¬ng tr×nh  v¨n  hãa,  víi   sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh: §©y lµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o hiÖn  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  20   SV: Vò Quang Tr     êng