Xem mẫu

 1. Báo cáo th c t p LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “Hoàn thi n công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung” 1
 2. Báo cáo th c t p M CL C L I NÓI U ........................................................................................................... 3 CHƯƠNG II: GI I THI U V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG. ..................... 5 1. Quá trình phát tri n c a công ty ........................................................................... 5 2. Công tác t ch c qu n lý và t ch c b máy k toán c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. .......................................................................... 6 2.1 c i m t ch c s n xu t kinh doanh ................................................................... 6 2.2 c i m t ch c b máy qu n lý .......................................................................... 7 2.3 c i m t ch c b máy k toán c a công ty........................................................ 8 PH N II: QUY TRÌNH T CH C CÔNG TÁC K TOÁN C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG .................................. 9 Ch c năng nhi m v c a b máy k toán trong công ty ............................................... 9 2. Th c tr ng công tác t ch c k toán NVL, CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung ................................................................................ 10 2.1. Phân lo i, NVL, CCDC trong công ty ................................................................. 10 ánh giá NVL, CCDC .............................................................................................. 11 Ch ng t k toán s d ng và th t c nh p-xu t kho................................................... 12 Hình th c s k toán áp t i công ty ............................................................................ 13 PH N III: NH N XÉT VÀ KI N NGHI V CÔNG TÁC K TOÁN NVL, CCDC T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG ..................................................................................................................... 16 Nh n xét chung v công tác k toán k toán NVL, CCDC t i công ty. ....................... 16 Nh ng ưu i m và k t qu t ư c ........................................................................ 16 1.2. Nh ng khó khăn t n t i ..................................................................................... 17 M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán NVL,CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung ......................................................... 18 K T LU N ............................................................................................................... 21 2
 3. Báo cáo th c t p L I NÓI U nư c ta hi n nay cùng v i vi c chuy n i n n kinh t t cơ ch t p trung bao c p sang n n kinh t th trư ng là s ra i c a nhi u thành ph n kinh t và các lo i hình doanh nghi p khác nhau. V i xu hư ng h i nh p qu c t (AFTA, APEC) và trong tương lai là vi c xoá b hàng rào thu quan thì vi c c nh tranh gay g t t n t i c a các doanh nghi p và các thành ph n kinh t là i u không th tránh kh i. t n t i và phát tri n các doanh nghi p ph i thi t l p m t cơ ch qu n lý ch t ch và h th ng thông tin có hi u qu . Vì v y các doanh nghi p ã s d ng m t trong các công c quan tr ng nh t, hi u qu nh t là h ch toán k toán. trong ó k toán NVL, CCDC ư c xác nh là kh u tr ng y u trong toàn b công tác k toán c a m i doanh nghi p s n xu t. Nguyên li u, v t li u là y u t chính c a quá trình s n xu t có tác ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m c a doanh nghi p. ây còn là ch tiêu ch t lư ng t ng h p quan tr ng ph n ánh trình s d ng v t tư và t ch c công ngh s n xu t s n ph m, là cơ s k toán giá thành tính úng chi phí s n xu t cho t ng ơn v s n ph m và t ng giá v n hàng bán. Công tác k toán NVL, CCDC th c hi n khoa h c h p lý, phù h p v i c i m t ch c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m t m c tiêu quan tr ng giúp doanh nghi p h giá thành s n ph m và nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng. Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p s n xu t, NVL óng vai trò quan tr ng trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Nh n th c ư c v n này cùng v i nh ng ki n th c ã h c v k toán NVL, CCDC và s giúp c a phòng tài chính-k toán t i ơn v th c t p em ã l a ch n tài “Hoàn thi n công tác k toán NVL, CCDC t i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung” làm báo cáo t t nghi p c a mình. Do trình còn h n ch nên không tránh kh i sai sót, em r t 3
 4. Báo cáo th c t p mong nh n ư c s ch b o và góp ý c a th y cô và các cô chú phòng tài chính- k toán. Báo cáo th c t p g m ba ph n chính: Ph n I: Gi i thi u v t ch c và ho t ng c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Ph n II: Quy trình t ch c công tác k toán NVL, CCDC c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Ph n III: Nh n xét và ki n ngh v công tác k toán NVL, CCDC c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. 4
 5. Báo cáo th c t p CHƯƠNG II: GI I THI U V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG. 1. Quá trình phát tri n c a công ty Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p ho t ng kinh t c l p tr c thu c t ng công ty máy và thi t b công nghi p- B CN nh (cũ). Ti n thân là nhà máy Cơ Khí Quang Trung, ư c thành l p theo Q 95/BCN ngày 27/04/1962. B công nghi p nh , d a trên cơ s sát nh p hai ơn v xư ng cơ khí 3/2- B n i thương và xư ng cơ Khí Tây ô. T năm 1962 n nay, tr i qua 43 năm thành l p và phát tri n công ty ã tr i qua nhi u bi n ng l n và ã i thành nhi u tên khác. Hi n nay theo quy nh m i nh t c a B công nghi p Q s 84/2004/Q -BCN c a B trư ng BCN ngày 31/08/2004 v vi c chuy n tên công ty Cơ Khí Quang Trung thành Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. Tên ơn v : Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung Thành l p: ngày 31/08/2004 Tr s chính: S 360km6- ư ng Gi i Phóng- Thanh Xuân- Hà N i Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t trong nh ng công ty s n xu t cơ khí l n nh t Vi t Nam. T ngày thành l p công ty ã cung c p cho ngành công nghi p trong và ngoài nư c hàng nghìn s n ph m máy móc có giá tr l n như: máy xén gi y, máy nghi n ĩa, cánh qu t hút m, n i hơi các lo i... có ư c v trí như hi n nay trong ngành cơ khí nói riêng và trong ngành công nghi p nói chung Công ty ã tr i qua m t quá trình hình thành và phát tri n y khó khăn cùng v i s n l c h t mình c a cán b công nhân viên trong công ty. Qua nhi u bi n i, hi n nay công ty ã i vào n nh s n xu t, t o công ăn vi c là cho kho ng 300 công nhân viên v i m c lương bình quân kho ng 1.300.000/ngư i/tháng. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t doanh nghi p có tư cách pháp nhân, h ch toán kinh t c l p, s d ng con d u riêng theo quy nh c a nhà nư c. 5
 6. Báo cáo th c t p 2. Công tác t ch c qu n lý và t ch c b máy k toán c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung. 2.1 c i m t ch c s n xu t kinh doanh S v n kinh doanh c a công ty kho ng 10 t . Ngoài v n t có do ngân sách nhà nư c c p và v n t b sung thì ơn v có vay v n ngân hàng (vay ng n h n và trung h n). Ngu n v n có ư c ch y u s d ng vào: s n xu t, kinh doanh v t tư hàng hoá, kinh doanh d ch v , u tư cơ s h t ng máy móc thi t b và góp v n liên doanh. Nhi m v chính c a công ty là chuyên s n xu t máy móc thi t b ph c v s n xu t kinh doanh. Hình th c ho t ng c a công ty là s n xu t kinh doanh và cung c p d ch v , ngành ngh kinh doanh ch y u g m: - Ch t o l p t chuy n giao công ngh dây chuy n s n xu t b t gi y v i công su t 5000 t n/năm - Ch t o l p t s a ch a n i hơi các lo i công su t 25 t n/gi , áp su t làm vi c 22kg/cm3 - Ch t o l p t k t c u thép, nhà xư ng, k t c u phi tiêu chu n - S n xu t ng thép hàn các lo i - Tư v n h tr k thu t an toàn, ki m tra siêu âm X quang các thi t b áp l c, s a ch a ki m nh các lo i ng h áp su t theo u quy n nh c p nhà nư c - S n xu t các lo i bao bì cactông Các s n ph m c a công ty r t a d ng v ch ng lo i và ư c s n xu t theo ơn t hàng. Vi c th c hi n t ch c ư c b trí theo các phân xư ng có ch c năng riêng bi t, quy trình công ngh riêng bao g m: - Xư ng thi t b áp l c: chuyên gia công s n ph m áp l c - Xư ng cơ khí: là xư ng s n xu t chính, chuyên gia công các chi ti t bán l r i ráp thành máy móc và các ph ting thay th - Xư ng thi t b công ngh : chuyên gia công t o hình cho s t thép, ng gang t phôi sau ó hàn thành các s n ph m k t n i 6
 7. Báo cáo th c t p 2.2 c i m t ch c b máy qu n lý T ch c b máy c a công ty theo cơ c u tr c tuy n ch c năng, b máy qu n lý v n hành linh ho t theo ch m t th trư ng. Công vi c qu n tr kinh doanh ư c chia làm các phòng ban hình thành lên nh ng ngư i lãnh o qu n tr th c hi n m t hay nhi u công vi c theo ph n s trách nhi m ư c giao. Sơ : c i m t ch c b máy qu n lý công ty T ng G Phó t ng ph trách Phó t ng ph trách Phó t ng ph trách s n xu t kinh doanh, XNK n i chính Chi XN PX PX PX Phòng Phòng Văn Phòng nhánh kinh cơ thi t thi t b k tài phòng b ov t i TP doanh khí b áp công ho ch chính- t ch c quân s HCM XNK l c nghi p SX,K k toán lao t ng thu t,K ng h p CS T ng giám c là ngư i ng u c a công ty ch huy toàn b ho t ng c a ơn v và là ngư i ch u m i trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v pháp lu t,v i u hành s n xu t kinh doanh. Các phó t ng có trách nhi m ngang nhau cùng i u hành các phòng ban c p dư i. Chi nhánh t i TPHCM là i lý giao d ch, gi i thi u s n ph m c a công ty. Phòng tài chính k toán ch u trách nhi m trư c t ng giám c v qu n lý và phát tri n v n c nh, v n lưu ng ng th i ki m tra vi c qu n lý s d ng tài s n và ngu n hình thành tài s n trong doanh nghi p. 7
 8. Báo cáo th c t p Phòng k ho ch s n xu t k thu t KCS có nhi m v tìm ki m h p ng kinh t , tìm ki m các nhà cung c p NVL, các i tác làm ăn và th trư ng tiêu th . ng th i ch u m i trách nhi m v k thu t và ch t lư ng s n ph m. Theo dõi quy trình công ngh s n xu t k t h p v i phòng t ch c ào t o nghi p v chuyên môn k thu t, tham gia nghiên c u và ưa vào s n xu t các m t hàng m i. Phòng t ch c lao ng ch u m i trách nhi m theo dõi và nghiên c u xây d ng hoàn thi n b máy qu n lý c a công ty. L p k ho ch ào t o và nâng b c tuy n d ng lao ng trong công ty, gi i quy t các ch lương b ng, hưu trí i v i ngư i lao ng. Xí nghi p s n xu t kinh doanh XNK t ng h p là xí nghi p chuyên mua bán XNK các m t hàng phôi thép c a công ty, và s n xu t ng thép hàn. 2.3 c i m t ch c b máy k toán c a công ty B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo hình th c t p trung. K toán trư ng tr c ti p i u hành các nhân viên k toán ph n hành thông qua khâu trung gian nhân l nh. Phòng tài chính k toán ch u trách nhi m trư c t ng giám c v qu n lý và phát tri n v n, th c hi n ch c năng th ng kê k toán, phân tích thông tin, s li u k toán, tham mưu xu t các gi i pháp ph c v yêu c u qu n tr và các quy nh k toán tài chính c a doanh nghi p. ng th i ki m tra giám sát tình hình tài chính, các kho n thu chi tài chính, các nghĩa v thu n p NSNN thanh toán n c a doanh nghi p, theo dõi các nghi p v v ti n lương, nh p xu t NVL và vi c qu n lý nhân s . Phòng k toán tài chính g m 5 ngư i: k toán trư ng, nhân viên k toán 1 ( phó phòng k toán), nhân viên k toán 2 (thành ph m, ngân hàng, giá thành, ph i thu khách hàng), nhân viên k toán 3 (k toán ti n m t, NVL,CCDC, thu ), nhân viên k toán 4 (th qu t m ng ph i thu khác). V i i ngũ cán b có thâm liên làm vi c lâu năm cùng v i nhân viên k toán có nghi p v v ng vàng công ty ã ngày m t phát tri n và có v th trong ngành công nghi p nói chung, ngành cơ khí nói riêng, i s ng cán b công nhân viên 8
 9. Báo cáo th c t p ngày m t n nh. M i năm công ty ã n p cho NSNN hàng t ng, năm 2004 doanh thu c a công ty t 299.255.030.148 (xem ph l c). PH N II: QUY TRÌNH T CH C CÔNG TÁC K TOÁN C A CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Ch c năng nhi m v c a b máy k toán trong công ty B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo quan h tr c tuy n, nghĩa là k toán trư ng tr c ti p i u hành các nhân viên k toán ph n hành. Hình th c t ch c b máy k toán Sơ : Phòng K Toán K Toán Trư ng NVK toán1: NV K toán 2: NV K toán 3: NV K toán 4: phó phòng k thành ph m, ti n m t, NVL, th qu , t m toán NH, Giá thành CCDC, thu ng, ph I thu khác -------------------------------------------------------------------------- Gi a các nhân viên k toán có quan h i chi u v i nhau K toán trư ng là ngư i ng u b máy k toán, qu n lý và i u hành các ho t ng kinh t tài chính, theo dõi s li u trên s sách và ch u trách nhi m v i ban giám c. NV k toán 1: phó phòng k toán ( k toán t ng h p, k toán tài s n c nh, k toán ti n lương) ph trách k toán t ng h p các ph n hành, nh n k t qu t các k toán viên. K toán t ng h p s t p h p s li u và vào s t ng h p, ngoài ra còn ph trách k toán t p h p chi phí s n xu t, giá thành, xác nh k t qu tiêu th , ti n lương và thanh toán cho ngư i bán. 9
 10. Báo cáo th c t p NV k toán 2: ph trách tiêu th và thanh toán v i khách hàng ch u trách nhi m theo dõi giá tr hàng hoá tiêu th và các kho n n ph i thu c a khách hàng. Ph trách các kho n ti n g i và ti n vay ngân hàng, các kho n thu ph i n p NSNN. NV k toán 3: ph trách k toán v t tư kiêm k toán ti n m t, nh n các ch ng t v nh p xu t v t tư, căn c vào ó tính giá thành, vào s chi ti t, s nh p xu t NVL và cu i kỳ chuy n chi k toán t ng h p vào s . ng th i là ngư i ch u trách nhi m viêt các phi u thu, phi u chi. NV k toán 4: ch u trách nhi m lưu tr , qu n lý s lư ng ti n m t hi n có t i công ty theo s chi và thu hàng ngày. 2. Th c tr ng công tác t ch c k toán NVL, CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung Công ty TNHH Nhà nư oc m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t ơn v mang tính ch t s n xu t, chuyên s n xu t máy móc thi t b cho ngành công nghi p nh cho nên nhu c u v NVL, CCDC là r t l n, s n ph m c a công ty cũng r t a d ng, công ty s d ng hàng nghìn lo i v t li u khác nhau như: thép, s t, inox, các lo i ng cơ... ó là nh ng NVL chính chi m t tr ng cao và r t nhi u lo i CCDC ph c v cho nhu c u s n xu t. V m t chi phí thì NVL chi m 70-80% giá thành s n ph m và toàn b chi phí s n xu t, cho nên ch c n m t s bi n ng nh v chi phí NVL chính cũng s làm cho giá thành s n ph m bi n ng. Vì th công ty ph i qu n lý ch t ch NVL, s d ng ti t ki m có hi u qu , nh t là NVL chính có th gi m t ng chi phí s n xu t và giá thành s n ph m, góp ph n tăng l i nhu n. 2.1. Phân lo i, NVL, CCDC trong công ty Công ty ã ti n hành phân lo i NVL trên cơ s công d ng kinh t và vai trò c a t ng lo i NVL i v i quá trình s n xu t s n ph m. Nh có s phân lo i này mà k toán NVL có th theo dõi tình hình bi n ng c a t ng lo i NVL do ó có th cung c p thông tin chính xác và k p th i cho vi c l p k ho ch thu mua và d tr NVL. Công ty phân lo i NVL thành các lo i ch y u sau: - NVL chính: s t, thép, Inox, các ng cơ i n, vòng bi, ĩa, con lăn... 10
 11. Báo cáo th c t p - NVL ph : d u, m , các lo i sơn, t èn... - CCDC: m t n hàn, á mài, á ánh bóng, ch i sơn... - Nhiên li u: xăng, d u, gá, than... - Ph tùng thay th : là các lo i ph tùng chi ti t ư c s d ng thay th , s a ch a máy móc, thi t b phương ti n v n t i. ánh giá NVL, CCDC NVL c a công ty ch y u t ngu n mua ngoài ( trong và ngoài nư c), mua t nhi u ngu n khác nhau nên chi phí mua hàng là khác nhau. thu n l i cho công tác k toán, công ty ch s d ng giá th c t h ch toán. i v i NVL nh p kho Giá th c t Giá mua trên Các lo i thu Chi phí Các kh an Mua ngoài = hoá ơn + không ư c + mua th c + gi m giá Nh p kho (chưa VAT) hoàn l i t chi t kh u (n u có) Trong ó chi phí mua g m: chi phí b c d , v n chuy n v t tư t nơi mua n ơn v , ti n thuê kho bãi, chi phí c a b ph n thu mua c l p, công tác chi phí cho cán b thu mua, giá tr v t li u hao h t (n u có). Vì v y công ty t ch c thu mua NVL là tr n gói, chi phí mua ã tính trong giá mua c a NVL nên khi NVL v nh p kho là k toán có th tính ngay ư c giá tr th c t c a s NVL ó. i v i NVL xu t kho: tr giá th c t c a NVL xu t kho ư c tính theo phương pháp ích danh. Theo phương pháp này khi xu t kho v t tư thì căn c vào s lư ng xu t kho thu c lô hàng nào và ơn giá th c t c a lô hàng ó tính tr giá v n th c t c a v t tư xu t kho. VD: Tình hình nh p xu t ng cơ i n 3 pha trong tháng 3/2004 như sau: Ngày Tình hình NX SL(cái) ơn giá Thành ti n 1/3 T n 8 3.200.000 25.600.000 10/3 Nh p 4 3.200.000 12.800.000 20/3 Xu t 4 11
 12. Báo cáo th c t p Ngày 20/3/2004 xu t 4 ng cơ i n 3 pha t n t u tháng s n xu t Ta có tr giá xu t 4 ng cơ này là : 4*3.200.000 = 12.800.000 Ch ng t k toán s d ng và th t c nh p-xu t kho 2.3.1 Quá trình nh p Công ty s d ng các lo i ch ng t và tài li u sau: Hoá ơn bán hàng; hoá ơn GTGT; Phi u nh p kho(m u s 01-VTBB); Th kho (m u s 06- VTBB); phi u báo v t tư còn l i cu i kỳ (m u s 07-VTHD); Biên b n ki m nghi m(m u s 05- VTHD); Biên b n ki m kê v t tư s n ph m hàng hoá(m u s 08-VTBB); ngoài ra còn có gi y báo nh n hàng... T i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung vi c cung ng v t li u ch y u là do mua ngoài, căn c vào ơn t hàng phòng k thu t xem kh i lư ng s n ph m chuy n lên phòng v t tư, phòng v t tư căn c vào nh m c k thu t mua v t li u.Theo th t c nh p kho c a công ty thì t t c các v t li u mua v u ph i qua ki m nghi m trư c khi nh p kho. Trong ó hoá ơn bán hàng ã quy nh ghi rõ các ch tiêu v ch ng lo i, s lư ng, ơn giá, thành ti n hình th c thanh toán... Căn c vào hoá ơn này ti n hành ki m nghi m. Biên b n ki m nghi m ư c ti n hành xem xét n i dung hoá ơn, n u n i dung ghi trong hoá ơn úng v i h p ng ã ký thì l p biên b n ki m nghi m và ng ý cho nh p s v t li u ó. Sau ó b ph n cung ng s l p phi u nh p kho trên cơ s các hoá ơn, gi y báo nh n và biên b n ki m nghi m r i trao cho phòng kinh doanh ký phi u nh p kho chuy n cho th kho. Th kho s ghi s v t li u th c nh p vào phi u r i chuy n cho phòng k toán là căn c ghi s . Phi u nh p kho ư c chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng k toán lưu l i Liên 2: Th kho ghi vào th kho sau ó chuy n lên phòng k toán Liên 3: Giao cho ngư i mua v t li u thanh toán 2.3.2 Quá Trình Xu t Các ch ng t có liên quan: 12
 13. Báo cáo th c t p Phi u xu t kho (m u s 02-VTBB) Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b Phi u v t tư theo h n m c (m u s 04-VTHD), Th kho (m u s 06- VT) V t li u ch y u xu t cho s n xu t kinh doanh, ngoài ra còn xu t bán, xu t góp v n liên doanh. Căn c vào phi u lĩnh v t tư theo nh m c( i v i nh ng v t tư s d ng thư ng xuyên không n nh) và phi u lĩnh v t tư không nh m c( i v i nh ng v t tư s d ng không thư ng xuyên) phòng k ho ch căn c vào k ho ch s n xu t và nh m c s d ng NVL. ng th i giao cho các phân xư ng khi xu t kho, th t c xu t kho ph i căn c vào phi u lĩnh v t tư (Trên phi u lĩnh v t tư có ghi rõ ơn v s d ng, tên v t li u, s lư ng lĩnh và y ch ký c a ngư i có trách nhi m) và cùng v i ngư i nh n v t tư ph i ki m tra và ký xác nh n. Phi u kĩnh v t tư ư c tính theo phương pháp ích danh, hàng ngày phân xư ng lên lĩnh v t tư sau khi ư c xét duy t phòng k ho ch s n xuât kinh doanh, sau ó căn c vào k ho chu lĩnh v t tư k toán s xu t kho cho ngư i lĩnh v t tư xu ng lĩnh, th kho căn c vào phi u xu t kho và th c hi n ghi s lư ng v t tư th c lĩnh và th kho. Phi u xu t kho ư c chia thành 3 liên: Liên 1: Phòng k toán lưu Liên 2: Th kho gi Liên 3: Giao cho ngư i lĩnh v t tư Hình th c s k toán áp t i công ty Doanh nghi p áp d ng hình th c nh t ký ch ng t , hình th c này bao g m các lo i s sau: Nh t ký ch ng t , B ng kê, s cái, s ho c th k toán chi ti t. Hình th c nh t ký ch ng t có 10 nh t ký ch ng t , ư c ánh s t 1 n 10. T i doanh nghi p s d ng c 10 lo i ch ng t này và các b ng kê tương ng. Căn c ghi chép vào các nh t ký ch ng t các ch ng t g c, các s th chi ti t, các b ng kê và các b ng phân b . H th ng s k toán: 13
 14. Báo cáo th c t p + Nh t ký ch ng t s 1: Ghi có tài kho n 111-Ti n m t + Nh t ký ch ng t s 2: Ghi có tài kho n 112- Ti n g i NH + Nh t ký ch ng t s 5: Ghi có tài kho n 331- ph I tr ngư i bán + Nh t ký ch ng t s 7: Ghi có các tài kho n 142, 153, 214, 334, 621, 622, 627... t p h p chi phí s n xu t kinh doanh toàn doanh nghi p. + Nh t lý ch ng t s 8: Ghi có các tài kho n 155, 156, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 632, 641, 642, 711, 811, 911... + Nh t ký ch ng t s 9: Ghi có tài kho n 221, 212, 213... + Nh t ký ch ng t s 10: Ghi có tài kho n 121, 129, 141... B ng kê: b ng kê s 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11... Hàng ngày căn c vào các ch ng t ,k toán ki n tra nh kho n và ghi vào s chi ti t có liên quan ( s chi tiêt thành ph m; s chi ti t thanh toán v i ngư i mua, ngư i bán; th kho...) Cu i tháng, trên cơ s s li u t ng h p c a các s chi ti t, ch ng t k toán vào các b ng kê, nh t ký ch ng t có liên quan, s li u ch ng t các nh t ký ch ng t ư c ưa vào s cái, tính ra s dư cu i kỳ c a các tài kho n trên s cái . ng th i l p b ng t ng h p chi ti t t các s chi ti t. S li u s cái và m t s ch tiêu chi ti t trong nh t ký ch ng t và các b ng t ng h p chi ti t dùng l p BCTC. 14
 15. Báo cáo th c t p Sơ : H ch toán k toán theo hình th c nh t ký ch ng t S qu Ch ng t g c S (th ) h ch Toán chi ti t B ng kê B ng phân b Nh t ký ch ng t B ng t ng h p chi ti t S cái Báo cáo t i chính : Ghi cu i tháng : Ghi hàng ngày : Quan h i chi u Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n v n và công n cũng như tình hình tài chính và k t qu kinh doanh trong kỳ (kỳ k toán năm) . Ch k toán áp d ng trong công ty: Th c hi n theo quy t nh s 1141-TC/Q /C KT ngày 01/11/1995 c a b trư ng b tài chính v vi c ban hành ch k toán doanh nghi p, niên k toán b t u ngày 01/11/2004 n31/12/2004. Th c hi n theo lu t k toán và các quy nh v qu n lý tài chính c a Nhà nư c hi n hành. 15
 16. Báo cáo th c t p PH N III: NH N XÉT VÀ KI N NGHI V CÔNG TÁC K TOÁN NVL, CCDC T I CÔNG TY TNHH NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG Nh n xét chung v công tác k toán k toán NVL, CCDC t i công ty. Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung là m t trong nh ng doanh nghi p nhà nư c có quá trình phát tri n g n li n v i ti n trình phát tri n kinh t c a t nư c. Công ty ã g p r t nhi u khó khăn trư c s chuy n i c a n n kinh t t nư c. Tuy nhiên công ty ã n l c h t mình có ư c v trí như ngày hôm nay, các s n ph m c a công ty ã chi m lĩnh ư c th trư ng trong nư c và th gi i. có ư c thành công các cán b công nhân viên c a công ty ã ph i c g ng r t nhi u c bi t ó là s óng góp c a công tác t ch c k toán. Trư c s h i nh p kinh t Qu c t òi h i công ty ph i ngày càng hoàn thi n hơn n a, kh c ph c d n nh ng h n ch còn t n t i. Nh ng ưu i m và k t qu t ư c V b máy k toán phù h p v i c i m t ch c và quy mô s n xu t kinh doanh c a công ty, b máy k toán ư c t ch c theo hình th c t p trung, toàn b công tác k toán ư c t p trung t i phòng tài chính k toán. Vi c v n d ng hình th c này có ưu i m là m b o s lãnh o t p trung, m b o ch c năng cung c p thông tin y , k p th i, chính xác, ph c v cho ho t ng c a doanh nghi p. M i nhân viên k toán ph trách m t s ph n hành công vi c khác nhau, t o i u ki n cho vi c i sâu tìm hi u công vi c ư c giao và nâng cao nghi p v , phát huy h t kh năng c a mình. i u ó m b o nguyên t c hi u qu , ti t ki m, và h p tác hoá trong lao ng. V phương pháp trình t h ch toán và h th ng s sách ch ng t Công ty ã áp d ng hình th c ghi s nh t ký ch ng t h ch toán. Ưu i m là phù h p v i quy mô c a công ty, m b o tính chuyên môn hoá cao. Các b ng bi u, s sách k toán ư c công ty th c hi n tương i y , ghi chép c n th n rõ ràng, có h th ng tuân th úng ch k toán do B tài chính và Nhà nư c quy nh. c bi t, thu n l i cho công vi c ghi chép k toán, công 16
 17. Báo cáo th c t p ty ã s d ng thêm m t s lo i s ngoài hình th c nh t ký ch ng t như: B ng t ng h p nh p xu t t n NVL, CCDC, B ng t ng h p chi ti t ph i tr ngư i bán... V tài kho n k toán s d ng: Công ty ã s d ng úng các tài kho n do ch k toán hi n hành quy nh. V công tác h ch toán NVL, CCDC Công tác thu mua NVL, CCDC: phòng k ho ch và phòng k toán v n luôn k t h p ch t ch ra k ho ch thu mua h p lý, không có tình tr ng t n ng hay thi u h t NVL ph c v cho s n xu t, t o i u ki n thu n l i h p lý cho vi c qu n lý và luân chuy n ch ng t m t cách thông su t, h n ch sai sót, tăng cư ng ki m tra giám sát l n nhau gi a các b ph n. M t khác công ty ã thi t l p ư c m i quan h lâu năm v i các ơn v cung ng v t tư nên giá c tương i n nh, t ó tránh ư c tình tr ng thi u h t, gián o n s n xu t. Công vi c k toán t i kho ư c th c hi n khá nghiêm túc và thư ng xuyên ư c ki m tra i chi u v i k toán NVL, CCDC t i phòng k toán. V khâu s d ng NVL, CCDC: phòng k ho ch s n xu t và phòng k thu t ph i h p ra m c s d ng v t li u căn c vào tình hình s n xu t th c t và các yêu c u v v t li u c a t ng lo i s n ph m hàng hoá, t ng ơn t hàng. Vì v y ã ti t ki m áng k chi phí NVL, h giá thành s n ph m. V t ch c k toán chi ti t NVL, CCDC: các th t c nh p-xu t kho ư c th c hi n tương i ch t ch , các ch ng t ư c thi t l p y . Giá NVL nh p kho ư c xác nh theo giá th c t xu t kho ư c tính theo ơn giá ích danh. Hàng t n kho c a công ty ư c b o qu n trong i u ki n hi n i và khoa h c, thu n l i cho vi c nh p xu t kho và ki m tra. Bên c nh nh ng ưu i m và k t q a t ư c, trong công tác k toán nói chung và k toán NVL, CCDC nói riêng c a công ty còn nhi u v n t nt i c n kh c ph c hoàn thi n hơn n a b máy k toán. 1.2. Nh ng khó khăn t n t i V phân lo i k toán NVL, CCDC 17
 18. Báo cáo th c t p Vì kh i lư ng NVL, CCDC công ty r t l n v i nh ng tính ch t công d ng, quy cách khác nhau. Nên vi c phân lo i NVL, CCDC m t cách khoa h c là r t c n thi t. Tuy nhiên công vi c này công ty chưa t ư c hi u qu như như yêu c u ó là chưa l p s danh I m v t tư s p x p các lo i v t li u d n n khó khăn trong công tác qu n lý và công tác k toán. VD như: m i lo i NVL thép bao g m các lo i thép ng, thép t m, thép tròn...m i lo i thì l i có nhi u kích c khác nhau... V h th ng tài kho n k toán s d ng Chưa th hi n tính linh ho t trong vi c s d ng các tài kho n NVL, CCDC. ó là vì công ty chưa m tài kho n c p 3, c p 4 thu n ti n cho vi c theo dõi t ng lo i t ng nhóm, t ng th NVL,CCDC... V hình th c s k toán áp d ng t i công ty Vi c s d ng hình th c nh t ký ch ng t tuy có nhi u ưu i m và thu n l i nhưng ây là m t hình th c khá ph c t p nên c n nhân viên có trình chuyên môn cao và tính c n th n trong công vi c. Công ty ã m m t s lo i s theo dõi tình hình thanh toán v i ngư i bán...nhưng không mang l i hi u qu công vi c. V t ch c b máy k toán Các nhân viên k toán còn ph i kiêm nhi m nhi u ph n hành k toán, gây khó khăn trong vi c th c hi n các ch chính sách k toán và không mb o ư c tính chuyên môn hoá trong lao ng, có th làm gi m hi u qu công vi c. M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác k toán NVL,CCDC t i công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Cơ Khí Quang Trung K toán là b ph n c u thành c a h th ng qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ng th i là công c c l c c a Nhà nư c trong vi c ch o n n kinh t qu c dân. Vì v y em xin m nh d n ưa ra m t s ý ki n hoàn thi n hơn công tác k toán NVL ,CCDC t i công ty: M t là: Xây d ng h th ng danh i m v t li u hoàn ch nh và th ng nh t h p lý gi a kho và phòng k toán cũng như các phòng liên quan là vi c c n thi t. Có s danh i m v t li u s giúp ch vi c qu n lý v t li u ư c t t hơn, h ch toán s 18
 19. Báo cáo th c t p chính xác hơn, t o i u ki n thu n l i cho vi c vi tính hoá k toán v t li u, góp ph n gi m b t kh i lư ng công vi c, cung c p thông tin k p th i ph c v yêu c u qu n lý, ch o s n xu t kinh doanh. Mu n l p ư c s danh I m v t li u thì i u trư c tiên ph i làm t t công tác phân lo i v t li u không ch phân lo i v t li u, mà ph i phân ra chi ti t hơn trong t ng lo i ó. V t li u ph i ư c phân lo i trên vai trò, công d ng c a t ng v t li u trong quá trình s n xu t kinh doanh, trong m i lo i l i ư c căn c vào tính ch t, c I m khác nhau phân lo i. M i lo i v t li u s ư c theo dõi chi ti t trên s k toán... Ngoài ra vi c phân lo i dư c th c hi n t t s l p dư c s danh i m v t li u, t o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý và h ch toán nguyên li u, v t li u, CCDC. Hai là: V hình th c s k toán áp d ng t i công ty. Hi n nay công ty ang áp d ng hình th c s nh t ký ch ng t ph n ánh và theo dõi các nghi p v kinh t phát sinh là h p lý. Tuy nhiên, k toán NVL ã s d ng thêm m t s lo i s theo dõi quá trình thanh toán v i ngư i bán và tình hình bi n ng c a NVL, CCDC như: B ng t ng h p chi ti t ph i tr ngư i bán, B ng kê nh p xu t t n NVL,CCDC tình hình thanh toán v i ngư i bán(nhà cung c p v t tư) ...Nhưng theo em vi c l p b ng t ng h p ph i tr ngư i bán là không c n thi t vì th c ch t vi c vào b ng t ng h p này g n gi ng như vào nh t ký ch ng t s 5. Ba là: Vi c t ch c b máy k toán. Hi n nay các nhân viên k toán c a công ty còn ph i kiêm nhi u ph n hành.(VD như Nhân viên k toán 2 k toán thành ph m , ngân hàng, giá thành, ph i thu khách hàng) Vi c kiêm nhi m này không m b o ư c tính chuyên môn hoá trong lao ng có th làm gi m hi u qu làm vi c. B n là: H th ng tài kho n s d ng. Công ty chưa th hi n ư c tính linh ho t trong vi c s d ng tài kho n k toán liên quan n NVL, CCDC Công ty nên m thêm m t s tài kho n c p 3, 4 t o i u ki n thu n l i cho vi c áp d ng k toán máy sau này.( VD: Công ty có th theo dõi NVL chính TK152 như: TK 1521 g m có thép, s t, Inox...thì có th m thêm tài kho n c p 3 như: TK15211- thép g m có: TK152111- Thép t m 2m*4m*1,5m 19
 20. Báo cáo th c t p TK152112- thép t m 2m*4,25m*2,5m TK152113- Thép tròn 20