Xem mẫu

 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: Công tác k toán t i công ty TNHH R c R Châu Á 1
 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------- M CL C 1 PH N 1: GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY ........ 3 2 3 3 Quá trình thành l p và ho t ng c a công ty TNHH R c R Châu Á ............................................................................................ 3 4 PH N 2: TH C T CÔNG TÁC K TOÁN T I DOANH NGHI P .............................................................................................. 12 5 12 6 KT V N B NG TI N .............................................................. 12 7 KT ti n m t ................................................................................... 12 II. KT TÀI S N C NH VÀ CÔNG C D NG C ......... 17 8 31 9 KT CÁC KHO N THANH TOÁN: CÁC KHO N PH I THU, PH I TR , PH I N P ....................................................... 31 10 KT các kho n ph i thu ............................................................... 31 11 Ph i thu khách hàng .................................................................... 31 11.2 KT thu nh p khác........................................................ 40 12 PH N 3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: ............... 50 13 PH N 4: NH N XÉT VÀ KI N NGH ............................... 51 14 4.1. ánh giá v b máy K toán .............................................. 51 4.1.1 V cơ c u t ch c b máy K toán .......................... 51 4.1.2 V hình th c s ......................................................... 51 4.1.3 V phân công lao ng k toán. ................................ 52 4.2 V trang thi t b ........................................................... 52 2
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 PH N 1: GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY 2 3 Quá trình thành l p và ho t ng c a công ty TNHH R c R Châu Á 1.1.1. L ch s thành l p c a công ty: - Tên công ty: Công ty TNHH TM KT & DV R c R Châu Á - Tên ti ng Anh: Glowing Asia Company Limited - a ch : 150 ư ng 304, phư ng 25, qu n Bình Th nh,TP H Chí Minh - Văn phòng ho t ng: 298 Phan Xích Long, phư ng 2, qu n Phú Nhu n, TP H Chí Minh - i n tho i: (+848) 35178897 fax: (+848) 35178896 - Email: info@glowingasia.com Công ty TNHH R c R Châu Á ư c thành l p tháng 6 năm 2009, là m t doanh nghi p ch y u cung c p các gi i pháp t ng th v âm thanh và ánh sáng khách hàng l a ch n. “gi i pháp t ng th ” bao g m (nhưng không gi i h n) cung c p các s n ph m âm thanh ánh sáng, thi t k , k thu t, c v n, thi t b k thu t và nh ng d ch v h u mãi liên quan n vi c bán nh ng s n ph m này. Nh ng thành viên ã tham gia vào vi c thành l p Glowing k t h p kinh nghi m c áo và ki n th c c a h v s c trưng và th trư ng k thu t Châu Á nói chung và Vi t Nam nói riêng, v i m c tiêu thành l p Glowing không nh ng là m t nhà phân ph i nh ng s n ph m ánh sáng và âm thanh chuyên nghi p, mà còn chú tr ng vào vi c cung c p các thi t k theo tiêu chu n qu c t , k thu t và d ch v b o trì cho các s n ph m mà Glowing i di n. 1.1.2. Ch c năng và nhi m v c a công ty: - Cung c p nh ng ý tư ng và công ngh m i nh t, ánh giá nhu c u c a khách hàng, tìm ki m sáng t o, gi i pháp chi phí hi u qu cho nh ng d án ơn gi n và ph c t p. Cam k t v d ch v c a công ty là m b o h th ng c a khách hàng s úng thi t k và th c hi n theo úng thông s k thu t. - Công ngh hi n nay òi h i ph i l p k ho ch c n th n t ư c k t qu t t nh t. i ngũ nhân viên c a công ty s làm vi c v i khách hàng cung 3
 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------- c p nh ng gi i pháp t ng th cho nh ng yêu c u (thách th c) âm thanh và ánh sáng c a khách hàng. Khách hàng s nh n ư c s quan tâm cá nhân và tư v n chuyên môn t các chuyên gia lành ngh c a công ty, nh ng ngư i s giúp khách hàng phân lo i các thông s k thu t và nh ng l i ích c a thi t b m i nh t. - Công ty s k t h p h th ng thi t k v i công ngh t i tân áp ng chính xác yêu c u c a khách hàng và cung c p m t gói tùy ch nh bao g m c u hình, dây i n, l p t và ào t o. Kinh nghi m c a nhân viên công ty s giúp khách hàng s d ng Glowing Asia t giai o n c v n, thi t k n k thu t và l p t các d án c th c a khách hàng. 1.2. T ch c b máy qu n lý c a công ty: B máy qu n lý c a công ty bao g m: - Giám c i u hành - Giám c d án - Giám c phát tri n kinh doanh - Giám c tài chính 1.3. Nh ng ng d ng và th trư ng c a công ty: Lĩnh v c âm thanh: Lĩnh v c ánh sáng: R p chi u phim Ánh sáng ki n trúc: N i th t và ngo i Câu l c b th t Âm thanh thương m i Câu l c b Nhà th Hi u ng ánh sáng: N i th t và ngo i Trung tâm karaoke th t Trung tâm bi u di n ngh thu t Ánh sáng nư c (nh ng ng d ng H th ng PA xách tay và c nh dư i nư c và nơi m ư t) Thu âm/phát thanh LED (n i th t, ngo i th t, èn ư ng) Nơi thi u th thao sân v n ng H p êm Sân kh u Máy chi u (thương m i, n i th t…) Nhà hát Sân kh u Công viên gi i trí Công viên gi i trí TV và nh ng ng d ng Film TV và nh ng ng d ng Film Studio studio Th trư ng c bi t H th ng CCTV (tương t và IP) Máy t o khói và sương mù Màn nư c (hình chi u) 4
 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4 Dòng s n ph m c a công ty • Artemide: T p oàn Artemide là m t trong nh ng ngư i d n u toàn c u v lĩnh v c ánh sáng dân d ng và h th ng chi u sáng chuyên nghi p cao c p. T a l c t i Pregnana Milanese, hi n t i t p oàn Artimide có s phân b phong phú qu c t , các c a hàng gi i thi u s n ph m riêng l m c nh ng thành ph quan tr ng nh t trên th gi i và h th ng“c a hàng trong c a hàng” trong các c a hàng chi u sáng và n i th t uy tín nh t. • BBE: ư c thành l p năm 1998, BBE b t u s nghi p s n xu t kinh doanh èn giao thông LED, hi n nay h có hơn 20% th ph n Trung Qu c. u năm 2004, BBE ã phát minh ra phiên b n èn ư ng LED cao c p. Hi n nay h xu t kh u èn ư ng LED, bóng èn LED và èn giao thông LED, t i hơn 80 qu c gia trên th gi i. BBE là H th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch p thu n ISO9001: 2000, h u h t các s n ph m c a h có CE, ROHS và/ho c gi y ch ng nh n UL. Thành viên c a BBE bao g m các chuyên gia quang h c, i n, nhi t và ki n trúc. • DTS: ây là nh ng s n ph m DTS mang tính tri t lý cho 25 năm - t o ra nh ng s n ph m có hi u qu cao, m nh m và áng tin c y, m c giá có th ch p nh n ư c và cho c ng ng r ng l n. R t s m nh ng s n ph m này s ư c b sung nh ng m u mã c a công ngh cao c p ph c v cho nh ng yêu c u ngư i s d ng hơn n a. DTS ang tăng cư ng lĩnh v c R&D v i nh ng ngu n l c m i và v i nh ng c ng tác quan tr ng bên ngoài, b i vì các tiêu chu n v hi u qu r t cao thì c n thi t h tr cho s phát tri n c a công ty. R&D c a DTS giúp nh ng k ho ch và thi t k s n ph m th h m i, s d ng nh ng công c thi t k tiên ti n nh t hi n có. Nhưng s nghiên c u th t s b t ngu n t bên ngoài, cùng v i các k thu t viên s lý nh ng v n th c s c a công vi c chuyên môn hàng ngày. i u này cho phép DTS t o ra nh ng s n ph m theo yêu c u c a các chuyên gia th c th , v gi i h n các c tính k thu t và giá c . • Pelco: Pelco là ngư i ng u th gi i trong vi c thi t k , phát tri n và s n xu t các video và h th ng an ninh, và ý tư ng thi t b cho m i ngành công nghi p. V i l ch s lâu i và uy tín c a vi c cung c p nh ng s n ph m ch t lư ng cao và d ch v khách hàng c bi t, Pelco ã tr thành nhà cung c p s n ph m ư c săn ón nh t trong ngành công ngh an ninh. 5
 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ho t ng t nhà máy s n xu t liên h p l n nh t c a ngành công nghi p, ngư i cung c p uy tín nh t c a máy quay vòm kín áo, và mái che, ki m soát truy c p i n t , h th ng ma tr n video, th h thu video k thu t s k ti p, nh ng gi i pháp IP, và nh ng h th ng truy n d n các s i cáp quang cho video/d li u-và nhi u hơn n a-theo u i ch tiêu 100% s hài lòng c a khách hàng. .... Như là m t s n ph m sáng t o l n, Pelco còn s n xu t m t s lư ng l n các thi t b c bi t bao g m phòng ch ng cháy n và nh ng bao ngoài i u áp máy quay, nh ng v an toàn cao, và h th ng nh v nh nhi t pan-tilt-zoom. Pelco s n xu t công ngh - acclaimed Spectra, Camclosure, Endura và dòng s n ph m Digital Sentry. • Pulsa: t tr s t i trung tâm Cambrige Anh, Pulsa phát tri n và s n xu t i u khi n i n t và h th ng chi u sáng cung c p c t lõi c a nhi u h th ng cài t công ngh cao trên th gi i. Tri t lý c a Pulsar là t o ra s n ph m có th ư c t ng h p vào như m t lo t các ng d ng thi t k r ng, như v y làm cho vi c u tư vào s n ph m c a công ty R c R Châu Á là m t l a ch n h p lý khi ưa vào cân nh c so sánh các ch c năng c a chúng, cùng v i cam k t v ch t lư ng và d ch v khách hàng là không ng th hai sau b t kì ai. Xuyên su t l ch s c a Pulsa luôn luôn n m b t công ngh tiên ti n nh t, và ngày nay cũng không ngo i l , nh ng phát tri n g n ây trong thi t b LED năng su t cao ã ư c khai thác b i Pulsa cung c p cho khách hàng c a mình v i t m quan tr ng c a s n ph m chi u sáng LED r t thích h p cho gi i trí và ki n trúc. Là nh ng ti n b công ngh , khách hàng có th ch c ch n r ng Pulsa s ti p t c phát tri n nh ng gi i pháp i u khi n và ánh sáng tiên ti n. • TOA: TOA ư c dành riêng cho s phát tri n, s n xu t và phân ph i nh ng s n ph m an toàn. TOA ư c thành l p t i Kobe, Nh t B n hơn 70 năm trư c ây. T t c nh ng s n ph m c a TOA u mang tên TOA. TOA ho t ng t i hơn 100 qu c gia trên toàn thê gi i, v i hơn 1500 nhân viên và doanh s l n hơn 300 tri u USD. Các cơ s s n xu t c a TOA ư c tìm th y h u h t m i khu v c th trư ng l n. Nh ng cơ s này có danh ti ng v thi t k và ch t o chính xác, k t qu trong b n ch ng nh n tin c y c a nh ng s n ph m TOA. Gi i h n r ng c a nh ng s n ph m âm thanh c a TOA bao g m âm ly, loa, máy pha tr n, h th ng micro không dây, b x lý k thu t s và m ng lư i âm 6
 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------- thanh. S n ph m an ninh bao g m camera CCTV, DVR và các h th ng tích h p ư c s d ng trong an ninh và ng d ng truy n thông. 1.5 Tình hình t ch c th c hi n công tác k toán 1.5.1 Hình th c t ch c công tác k toán: B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo mô hình t p trung. Các nghi p v k toán chính phát sinh ư c t p trung phòng k toán c a công ty. T i ây th c hi n vi c t ch c hư ng d n và ki m tra th c hi n toàn b phương pháp thu th p x lý thông tin ban u, th c hi n y chi n lư c ghi chép ban u, ch h ch toán và ch qu n lý tài chính theo úng quy nh c a B tài chính, cung c p m t cách y chính xác k p th i nh ng thông tin toàn c nh v tình hình tài chính c a công ty. T ó tham mưu cho Ban Giám c ra bi n pháp các quy nh phù h p v i ư ng l i phát tri n c a công ty. 1.5.2 T ch c b máy k toán: Công ty TNHH TM KT & DV R c R Châu Á là ơn v h ch toán c l p có tài kho n riêng, có con d u riêng và có quy n quy t nh v m i ho t ng tài chính c a doanh nghi p, phòng tài v theo dõi ho t ng thu chi tài chính c a Công ty th c hi n toàn b công tác h ch toán t vi c x lý ch ng t n khâu l p báo cáo tài chính. SƠ B MÁY K TOÁN K toán trư ng 7
 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------- K toán K toán K toán ti n v t tư, thanh Th qu lương và công c toán BHXH d ng c , Nhi m v c a t ng b ph n: - K toán trư ng: K toán trư ng có nhi m v t ch c công tác k toán tài chính th ng kê và b máy k toán công tác phù h p v i t ch c s n xu t kinh doanh c a Công ty. K toán trư ng ph i ch u trách nhi m trư c Công ty, các cơ quan c p trên và pháp lu t v công vi c thu c trách nhi m và quy n h n c a mình, l p báo cáo tài chính. Là ngư i báo cáo tr c ti p các thông tin kinh t tài chính v i giám c và các cơ quan có th m quy n khi h yêu c u, giúp Giám c Công ty t ch c ch o th c hi n toàn b công tác k toán, th ng kê, thông tin kinh t h ch toán kinh t t i Công ty. Tham gia l p k ho ch s n xu t kinh doanh, l p và giám sát k ho ch v n lưu ng cho s n xu t kinh doanh năm k ho ch, tính vòng quay v n lưu ng, theo dõi s bi n ng ngu n v n công ty, l p k ho ch và thu n p ngân sách, trích l p các qu theo ch . - K toán t ng h p: T p h p chi phí và tính giá v n hàng hóa, nh kỳ tham gia ki m kê s lư ng s n ph m t n kho. K toán t ng h p ki m tra tính úng n c a các ch ng t , các bi u m u k toán do các b ph n k toán th c hi n, i chi u s li u gi a các b ph n k toán, xác nh tính úng n h p l c a các ch ng t s li u, khi phát hi n sai sót báo cho k toán viên ki m tra l i. - K toán ti n lương: Có nhi m v thanh toán lương và BHXH và các kho n ph c p theo lương, l p và phân b ti n lương. Trích n p BHXH cho cơ quan ch c năng, theo dõi chi t m ng và thanh toán các kho n thanh toán n i b theo úng quy nh c a Công ty ra như: t m ng,công tác phí, chi ti p khách, thanh toán t m ng, các kho n ph i thu n i b như ti n i n, nư c…. - K toán TSC v t tư hàng hoá: L p k ho ch trích kh u hao cơ b n TSC hàng quý, năm. ăng ký k ho ch kh u hao cơ b n v i c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i các doanh nghi p c c thu và T ng Công ty hoá ch t Vi t Nam. Theo dõi s bi n ng v s lư ng, ch t lư ng và a i m s d ng c a TSC trong Công ty. Tham gia ki m kê nh kỳ TSC theo ch quy nh, tham gia ánh giá l i TSC theo yêu c u c a Nhà nư c ho c theo yêu c u qu n lý c a 8
 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Công ty, tham gia nghi m thu các TSC m i mua, c i t o nâng c p và s a ch a l n hoàn thành. Ph i h p v i các phòng liên quan làm th t c thanh lý TSC Theo dõi ph n ánh k p th i m i phát sinh làm thay i s lư ng, ch t lư ng v t tư thành ph m trong kỳ. L p b ng phân b giá tr v t tư vào CPSX kinh doanh Tham gia ki m kê nh kỳ ho c t xu t v t tư thành ph m t n kho, l p biên b n ki m kê theo quy nh, phát hi n các v t tư ng, ch m luân chuy n, thành ph m quá h n, kém ph m ch t báo cáo K toán trư ng… - Th qu : Qu n lý ti n m t thu chi theo ch ng t c th , có trách nhi m b o qu n ti n và các gi y t có giá tr như ti n, các ch ng t thu chi. M c dù có s phân chia gi a các ph n h ch toán m i nhân viên trong phòng m nhi m m t công vi c ư c giao nhưng gi a các b ph n u có s k t h p hài hoà, h tr nhau hoàn thành t t nhi m v chung. Vi c h ch toán chính xác trung th c các nghi p v kinh t phát sinh t ng khâu là ti n cho nh ng khâu ti p theo và m b o cho toàn b h th ng h ch toán không m c sai sót, các y u t ó t o i u ki n k toán t ng h p xác nh úng k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty và qua ó có bi n pháp h u hi u kh c ph c ph n u cho k ho ch s n xu t kỳ t i. 1.5.3 Hình th c k toán: - Hình th c k toán áp d ng: Nh t Ký Chung Ch ng t g c ho c b ng t ng h p ch ng t g c Nh t ký chuyên dung S (th ) k toán chi ti t (Nh t ký c bi t) Nh t ký chung S cái B ng t ng h p chi ti t 9
 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------- B ng cân i s phát sinh Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u, ki m tra 1.5.4 Các chu n m c, ch , chính sách k toán áp d ng t i công ty: - Niên k toán: b t u t ngày 01/01 k t thúc vào ngày 31/12 - ơn v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t Nam, h ch toán t giá th c t - Ch k toán áp d ng: Ch k toán Doanh Nghi p v a và nh - Các chính sách k toán áp d ng: Nguyên t c xác nh các kho n ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti n ang chuy n g m: • Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và tương ương ti n; • Nguyên t c và phương pháp chuy n i các ng ti n khác ra ng ti n s d ng trong k toán theo t giá th c t ; Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: • Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Trung bình tháng theo giá th c t • Phương pháp tính giá tr hàng t n kho: ( u kỳ + nh p trong kỳ) – xu t trong kỳ • Phương pháp h ch toán hàng t n kho: kê khai thư ng xuyên • L p d phòng gi m giá hàng t n kho: Chưa có Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC : • Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, TSC vô hình, thuê tài chính) • Phương pháp kh u hao TSC (h u hình, TSC vô hình, thuê tài chính) Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t ng s n u tư: • Nguyên t c ghi nh n b t ng s n u tư. • Phương pháp kh u hao b t ng s n u tư. Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư tài chính: 10
 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------- • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư vào công ty con, công ty lien k t, v n góp vào cơ s KD ng ki m soát; • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư ch ng khoán ng n h n, dài h n; • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư ng n h n, dài h n; • Phương pháp l p d phòng gi m giá u tư ch ng khoán ng n h n, dài h n; Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí i vay • Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí i vay: Vay ngân hàng & vay cá nhân. • T l v n hóa chi phí i vay ư c s d ng xác nh chi phí i vay ư c v n hóa trong kỳ. Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí khác: • Chi phí tr trư c • Chi phí khác • Phương pháp phân b chi phí tr trư c • Phương pháp và th i gian phân b l i th thương m i Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr Nguyên t c và phương pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u: • Nguyên t c ghi nh n v n u tư ch s h u, th ng dư v n CP, v n khác c a ch s h u. • Nguyên t c ghi nh n chênh l ch ánh giá l i tài s n • Nguyên t c ghi chênh l ch t giá • Nguyên t c ghi chênh l ch t giá, l i nhu n chưa phân ph i Nguyên t c và phương pháp ghi nh n doanh thu: • Doanh thu bán hàng • Doanh thu cung c p d ch v • Doanh thu ho t ng tài chính • Doanh thu h p ng xây d ng Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí tài chính Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoàn l i Các nghi p v d phòng r i ro h i oái Các nguyên t c và phương pháp k toán khác 11
 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 PH N 2: TH C T CÔNG TÁC K TOÁN T I DOANH NGHI P 5 6 KT V N B NG TI N 7 KT ti n m t 1.1 N i dung: Ti n m t c a công ty bao g m: ti n Vi t Nam(VND), ngo i t Ti n m t c a công ty thu t bán hàng, cung c p d ch v và các kho n khác (như ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n ư c chia)…v…v. Ti n m t chi tr cho ngư i cung c p hàng hóa và d ch v , chi tr cho ngư i lao ng, chi khác t ho t ng kinh doanh...v…v… 1.2 Nguyên t c k toán Ch ph n ánh vào tài kho n ti n m t, ngo i t th c t ã nh p qu ti n m t. i v i nh ng kho n ti n thu ư c chuy n n p ngay vào Ngân hàng (không qua qu ti n m t) thì không ghi vào tài kho n 111 mà ghi vào tài kho n 113- ti n ang chuy n Khi ti n hành nh p, xu t qu ti n m t ph i có phi u thu, phi u chi có ch ký c a ngư i nh n, ngư i giao K toán qu ti n m t ch u trách nhi m m s k toán qu ti n m t, ghi chép hàng ngày, liên t c theo trình t phát sinh các kho n thu, chi, xu t, nh p ti n m t, ngo i t . Th qu là ngư i ch u trách nhi m qu n lý và nh p xu t qu ti n m t, ngo i t . Hàng ngày th qu ph i ki m kê s t n qu ti n m t th c t và ti n hành i chi u v i s li u c a s qu ti n m t và th qu ph i ki m tra l i xác nh nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch. 1.3 Phương pháp k toán: 1.3.1 Ch ng t : theo dõi lư ng ti n bán hàng, nh p qu , các kho n thu khác, các kho n ti n xu t qu k toán s d ng phi u thu, phi u chi, biên lai thu ti n. 1.3.2 Tài kho n: -111: ti n m t -1111: ti n “VND” -1112: ti n “USD” 12
 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------- N Có - Các kho n ti n m t, ngo i t , - Các kho n ti n m t, ngo i t , ngân ngân phi u nh p qu . phi u xu t qu . - S ti n m t th a qu phát - S ti n m t thi u qu phát hi n khi hi n khi ki m kê. ki m kê. Sơ k toán t ng h p ti n m t 411 111 15*, 21*… Nh n v n góp c a các Chi ti n m t mua v t tư ch s h u b ng ti n m t hàng hoá, TSC … 311, 341… 627,641,641,811… Vay ng n h n, dài h n Chi ti n m t nh p qu ti n m t chi phí 511,512,515,711… 311,331,334,338… Doanh thu, thu nh p Chi ti n m t khác b ng ti n m t tr n 131,138,141,144… 121,128,221,222,223,228… Thu h i các kho n n , Chi ti n m t ng trư c b ng ti n m t i u tư 144,244 121,128,221,222,228… Thu h i các kho n u Chi ti n m t i ký tư b ng ti n m t cư c, ký qu 3381 1381 Ki m kê qu ti n m t Ki m kê qu ti n phát hi n th a m t phát hi n thi u 1.3.3 S sách k toán - S qu ti n m t - S cái 111 1.3.4 Ví d minh h a: công ty TNHH R c R Châu Á k toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên, n p thu doanh nghi p theo phương pháp kh u tr . Có nh ng phát sinh sau: - S dư ngày 31/7 c a TK 1112 là 94.700.000 (chi ti t: 5.000 USD) 13
 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Trong tháng 8 có các nghi p v sau: 1. Ngày 5-8, nh p kho hàng hóa chưa thanh toán cho ngư i bán, giá hóa ơn là 3.000 USD. 2. Ngày 6-8, xu t bán ch u cho Caravel Hotel 200 camera quan sát, ơn giá 30 USD/camera 3. Ngày 15-8, nh p qu 5.000 USD do Caravel tr n 4. Ngày 25-8, chi ti n m t 2.300 USD thanh toán cho ngư i bán T giá th c t bình quân trên th trư ng ngo i t là: - 5/9: 18.950 /USD - 15/9: 18.962 /USD - 6/9: 18.952 /USD - 18/9: 18.960 /VND - T giá xu t ngo i t ư c tính theo phương pháp bình quân gia quy n vào cu i tháng. nh kho n: (1) N TK 156: 56.850.000 (3.000 x 18.950 /USD) Có TK 331: 56.850.000 (3.000 x 18.950 /USD) (2) N TK 131: 113.712.000 (6.000 x 18952 /USD) Có TK 511: 113.712.000 (6.000 x 18952 /USD) (3) N TK 111(1112): 94.810.000 (5.000 x 18.962 /VND) Có TK 131: 94.760.000 (5.000 x 18.952 /VND) Có TK 515: 50.000 ng th i ghi ơn: N TK 007: 5.000 USD (4) 94.700.000 + 94.810.000 T giá bình quân = = 18.951 5.000 + 5.000 Chi ngo i t tr n ngư i cung c p hàng hóa: N TK 331: 43.587.300 (2.300 x 18951 /USD) N TK 635: 2.300 Có TK 111(1112): 43.587.300 (2.300 x 18951 /USD) ng th i ghi: Có TK 007: 2.300 USD 1.3.5 Nh n xét: Cách làm c a doanh nghi p v i lý thuy t tương i gi ng nhau. Ti n t i qu c a công ty bao g m ti n VND và ngo i t . M i nghi p v thu, chi ti n m t và vi c b o qu n ti n m t t i qu do th qu c a công ty là anh k toán th c hi n. T t c ghi chép hàng ngày u ư c anh Tân th c hi n c n th n, liên t c 14
 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------- theo úng trình t phát sinh các kho n thu chi qu ti n m t, ngo i t và tính ra s t n qu ti n m t m i th i i m. 2. KT ti n g i trong ngân hàng 2.1 N i dung: Là kho n ti n công ty g i vào Ngân hàng m t tài kho n riêng c a công ty bao g m: v n lưu ng, qu doanh nghi p b ng ti n ng Vi t Nam, ngo i t . 2.2 Nguyên t c: Căn c ho ch toán trên tài kho n ti n g i ngân hàng là gi y báo Có, báo N ho c s ph là nh ng ch ng t do ngân hàng cung c p kèm theo ch ng t g c. Khi nh n ư c ch ng t c a ngân hàng g i n k toán ph i ki m tra i chi u v i ch ng t g c kèm theo. N u có chênh l ch gi a s li u trên s sách k toán c a công ty, s li u c a ch ng t g c v i s li u trên ch ng t c a Ngân hàng thì doanh nghi p ph i thong báo cho Ngân hàng bi t cùng i chi u, xác minh và x lý k p th i. Cu i tháng v n chưa xác nh ư c thì k toán ghi s theo gi y báo c a Ngân hàng. S chênh l ch ghi trên tài kho n 1388 – Tài s n thi u ch x lý ho c ghi vào tài kho n 3388 – Tài s n th a ch x lý. Sang tháng sau, ph i ti p t c ki m tra, i chi u tìm nguyên nhân chênh l ch i u ch nh l i s li u ã ghi s . 2.3 Phương pháp k toán 2.3.1 Ch ng t : Gi y n p ti n, y nhi m chi, y nhi m thu, gi y báo N , gi y báo Có, b n sao kê khai, s ph c a Ngân hàng. 2.3.2 Tài kho n: - 112 - “ti n g i ngân hàng” - 1121 – ti n Vi t Nam: các kho n ti n Vi t Nam g i t i Ngân hàng - 1122 – ngo i t : các kho n ngo i t ang g i t i Ngân hàng N Có - Các kho n ti n g i vào Ngân hàng - Các kho n ti n rút ra t Ngân hàng - Chênh l ch th a chưa rõ nguyên - Chênh l ch thi u chưa rõ nguyên nhân nhân Sơ k toán ti n g i ngân hàng 111 112 111 G i ti n m t vào ngân Rút TGNH v nh p hàng qu ti n m t 411,311,341 15*, 21*… 15 Nh n v n góp c a các ch s Chi TGNH mua v t tư h u ho c i vay b ng TGNH hàng hoá TSC …
 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3.3 Ví d minh h a: - Ngày 4-2, tr n công ty TNT 1.225.305 VND b ng ti n g i ngân hàng Căn c vào gi y y nhi m chi, nh kho n: N TK 331 : 1.225.305 Có TK 1121 : 1.225.305 - Ngày 5-2, xu t qu ti n m t g i vào ngân hang 28.000.000 VND, căn c vào gi y báo có c a ngân hàng, k toán ghi s : N TK 112 (1121): 28.000.000 Có TK 111 (1111): 28.000.000 - Ngày 16-2, nh n ư c gi y báo Có c a ngân hàng v kho n ti n do công ty VN Tech tr n b ng chuy n kho n 15.800.000: N TK 112 (1121): 15.800.000 Có TK 131: 15.800.000 2.3.4 Nh n xét: Công ty thư ng s d ng ti n g i ngân hàng trong các phát sinh như chi ti n tr cho ngư i bán hàng ( y nhi m chi), ho c thu ti n c a khách hàng (nh thu 16
 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------- h ). Ưu i m c a chi tr ti n qua ngân hàng là tránh ư c s c ng k nh trong công vi c, không s r i ro khi i ư ng.… II. KT TÀI S N C NH VÀ CÔNG C D NG C 1. KT tài s n c nh 1.1. KT tài s n c nh 1.1.1 c i m TSC trong công ty: Công ty R c R Châu Á s d ng hình th c tài s n thuê ho t ng. Ch có nh ng máy móc văn phòng như máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy fax, máy i n tho i, và nh ng v t d ng s d ng trong văn phòng là do công ty mua s m. 1.1.2 Phân lo i TSC : - TSC thu c quy n s h u c a công ty: máy tính, máy fax, i n tho i, máy in, máy photocopy… - Tài s n i thuê: tr s ho t ng c a văn phòng công ty 1.1.3 ánh giá TSC : theo quy nh hi n hành h ch toán TSC ph i ph n ánh theo ba ch tiêu: nguyên giá, giá tr hao mòn, giá tr còn l i. 1.1.3.1 Nguyên giá: - Nguyên giá TSC thu c quy n s h u c a công ty: Giá mua th c t ph i tr + các kho n thu + các chi phí liên quan. Trong ó các kho n thu không bao g m các kho n thu ư c hoàn l i. - TSC thuê tài chính: kho n thanh toán ti n thuê t i thi u hàng tháng 1.1.3.2 Giá tr hao mòn: là s gi m d n giá tr s d ng và giá tr s d ng và giá tr c a tài s n c nh do tham gia s n xu t kinh doanh, do bào mòn t nhiên, do ti n b k thu t… trong quá trình ho t ng c a tài s n c nh. 1.1.3.3 Giá tr còn l i: giá tr còn l i trên s sách k toán c a tài s n c nh và s kh u hao lũy k (ho c giá tr hao mòn lũy k ) c a tài s n c nh tính n th i i m báo cáo Giá tr còn l i = Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k 1.1.4 Phương pháp k toán 1.1.4.1 Ch ng t : • Biên b n giao nh n TSC • Biên b n thanh lý TSC • Phi u thu, phi u chi 17
 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.4.2 Tài kho n: TK 211 – Tài s n c nh h u hình. Tài kho n này dùng ph n nh giá tr hi n có, tình hình tăng gi m các lo i TSC h u hình c a ơn v theo nguyên giá. N Có - Nguyên giá TSC h u hình tăng do Nguyên giá TSC h u hình gi m do : mua s m, do xây d ng cơ b n hoàn - i u chuy n cho ơn v khác, do thành bàn giao, do ư c c p phát, bi u, như ng bán, thanh lý. tăng… - Tháo b t m t s b ph n c a TSC . - i u ch nh tăng nguyên giá TSC do ánh gía l i, m t mát. xây l p, trang b thêm ho c do s a ch a c i t o, nâng c p. - Tăng nguyên giá do ánh giá l i … Dư: Nguyên giá TSC hi n có ơn v. TK 001 – Tài s n thuê ngoài. TK này ph n ánh giá tr c a t t c các lo i TSC , công c , d ng c , mà ơn v i thuê v s d ng, giá tr tài s n ghi vào TK 001 – là giá tr tài s n ư c hai bên th ng nh t trong h p ng thuê TSC . N Có Giá tr TSC thuê ngoài tăng trong kỳ Giá tr TSC thuê ngoài gi m khi tr Dư: Giá tr TSC thuê ngoài hi n có TK 213 – TSC vô hình: TK này ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng c a toàn b TSC vô hình c a doanh nghi p theo ch tiêu nguyên giá. nh kho n gi ng như TSC h u hình. Bên N : tăng, bên Có: gi m. TK 212 – TSC thuê tài chính: TK này ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng c a toàn b TSC thuê tài chính c a doanh nghi p. nh kho n gi ng như TSC h u hình. Bên N : tăng, bên Có: gi m. TK 133 – thu GTGT ư c kh u tr : Ph n ánh s thu GTGT u vào ư c kh u tr , ã kh u tr và còn ư c kh u tr 18
 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------- N Có S thu GTGT u vào ư c kh u - S thu GTGT c a hàng hóa d ch v tr phát sinh trong kỳ mua ư c gi m giá, tr l i ngư i bán - S thu GTGT u vào ã kh u tr - K t chuy n s thu GTGT u vào không ư c kh u tr - S thu GTGT u vào ã hoàn l i Dư: s thu GTGT u vào còn ư c kh u tr , thu GTGT u vào ư c hoàn l i nhưng Ngân sách chưa tr l i 1.1.4.3 S sách k toán: - Nh t ký chung - S cái ti n m t 1.1.4.4 Ví d minh h a: o Rút ti n m t mua máy tính ngày 05-4 h t 8.356.000 VND. Ta có N TK 211 : 8.356.000 Có TK 111 : 8.356.000 1.1.4.5 Nh n xét: công ty TNHH R c R Châu Á là m t công ty m i thành l p, ho t ng v i văn phòng i thuê, tài s n ch y u ã ư c mua s m t m i u thành l p nên trong tháng r t ít nghi p v phát sinh v TSC . Ch y u hàng tháng là ti n tr thuê nhà. 1.2 KT hao mòn TSC 1.2.1 Phương pháp kh u hao TSC : công ty R c R Châu Á làm k toán hao mòn TSC theo phương pháp tính m c kh u hao hàng tháng. M c kh u hao hàng Nguyên giá Nguyên giá = tháng S s d ng x 12 Năm s d ng :12 tháng Hay có th tính theo công th c dư i ây: M c kh u M c kh u M c kh u hao M c kh u hao hao c a = hao c a + tăng them trong - gi m i trong tháng tháng này tháng trư c tháng này này 1.2.2 Phương pháp k toán 1.2.2.1 Ch ng t : 19
 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Th TSC - Khung th i gian s d ng TSC 1.2.2.2 Tài kho n: S d ng TK 214 – hao mòn TSC N Có Giá tr hao mòn gi m xu ng Giá tr hao mòn tăng lên Dư: giá tr hao mòn hi n có 1.2.2.3 S sách k toán: - S nh t ký chung - S k toán chi ti t s d ng - B ng tính và phân b hao mòn TSC 1.2.2.4 Ví d minh h a: Hàng tháng, trích kh u hao tính vào chi phí qu n lý 13.745.000 VND. Ta có N TK 642: 13.745.000 Có TK 214: 13.745.000 ng th i ghi: N TK 009: 13.745.000 2. KT công c d ng c 2.1 Phương pháp k toán 2.1.1 Ch ng t : - Hóa ơn GTGT - Phi u kê mua hàng - Phi u nh p kho - Phi u xu t kho CCDC - Gi y báo h ng CCDC 2.1.2 Tài kho n: - S d ng TK 153 – công c , d ng c N Có - Giá tr th c t c a công c d ng c - Giá tr th c t c a công c d ng c nh p kho do mua, t ch , thuê ngoài, xu t kho do mua, t ch , thuê ngoài, nh n góp v n liên doanh… nh n góp v n liên doanh… - Giá tr công c , d ng c dùng - Giá tr công c , d ng c tr l i cho cho thuê nh p l i kho. ngư i bán. - Tr giá th c t c a công c , d ng c - Tr giá th c t c a công c , d ng c th a phát hi n khi ki m kê. thi u phát hi n khi ki m kê. - K t chuy n tr giá th c t c a công - K t chuy n tr giá th c t c a công, c , d ng c t n kho cu i kỳ. c d ng c t n kho u kỳ. Dư: tr giá th c t c a công c , d ng c t n kho. 20