Xem mẫu

 1. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KĨ THUẬT MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG NHÚNG BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB FRAME RELAY SVTH: Lê Thanh - 107102197 Trần Quốc Thắng - 107102195 Lớp 07DTHK TP. HỒ CHÍ MINH 2010 1|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 2. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay Báo cáo thực hành Lab Frame Relay 2|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 3. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay Mục Lục Mục Lục................................................................................................3 I.Mô hình:..............................................................................................4 1.Trên Viso:............................................................................................................................4 2.Trên GNS3:......................................................................................................................... 5 II.Thực hiện:........................................................................................6 1.File cấu hình download bằng Solar wind:..........................................................................6 a.Router Hanoi:.................................................................................................................. 6 Router Haiphong:............................................................................................................... 9 b.Router Danang:............................................................................................................. 12 c.Router Saigon:...............................................................................................................15 d.Router Cantho:.............................................................................................................. 17 e.Frame relay switch:....................................................................................................... 19 2.Bảng định tuyến và IP từng router:............................................................................. 21 III.Các giao thức:...............................................................................27 3|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 4. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay I. Mô hình: 1. Trên Viso: 4|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 5. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay 2. Trên GNS3: 5|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 6. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay II. Thực hiện: 1. File cấu hình download bằng Solar wind: a. Router Hanoi: !* Hanoi.CiscoConfig ! !* IP Address : 20.0.0.97 ! !* Community : abc ! !* Downloaded ! 10/17/2010 6:22:19 PM by ! SolarWinds Config ! Transfer Engine Version ! 5.5.0 ! interface Loopback1 ! ip address 11.0.0.1 version 12.4 255.0.0.0 service timestamps debug ! datetime msec interface Loopback2 service timestamps log ip address 12.0.0.1 datetime msec 255.0.0.0 no service password- ! encryption interface Loopback3 ! ip address 13.0.0.1 hostname Hanoi 255.0.0.0 ! ! boot-start-marker interface Loopback4 boot-end-marker ip address 14.0.0.1 ! 255.0.0.0 enable password cisco ! ! interface Loopback5 no aaa new-model ip address 15.0.0.1 ! 255.0.0.0 resource policy ! ! interface Serial0/0 memory-size iomem 5 no ip address ip flow-cache timeout encapsulation frame- active 1 relay ! serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 ip cef no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/0.1 ! multipoint ! ip address 20.0.0.97 ! 255.0.0.0 ! frame-relay map ip ! 20.0.0.95 101 broadcast ! frame-relay map ip ! 20.0.0.96 102 broadcast ! frame-relay interface-dlci ! 101 ! frame-relay interface-dlci ! 102 ! 6|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 7. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay ! ! interface Serial0/1 ! ! no ip address ! shutdown ! serial restart-delay 0 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! line con 0 interface Serial0/2 line aux 0 no ip address line vty 0 4 shutdown password telnet serial restart-delay 0 login no dce-terminal-timing- ! enable ! ! end interface Serial0/3 no ip address shutdown serial restart-delay 0 no dce-terminal-timing- enable ! interface FastEthernet1/0 ip address 10.0.0.97 255.0.0.0 ip route-cache flow duplex auto speed auto ! router rip network 10.0.0.0 network 11.0.0.0 network 12.0.0.0 network 13.0.0.0 network 14.0.0.0 network 15.0.0.0 network 20.0.0.0 ! ip http server no ip http secure-server ip flow-export source FastEthernet1/0 ip flow-export version 5 ip flow-export destination 10.0.0.95 9996 ! ! ! snmp-server community abc RW snmp-server ifindex persist ! ! ! control-plane ! ! 7|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 8. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay 8|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 9. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay Router Haiphong: !* haiphong.CiscoConfig interface Loopback1 !* IP Address : 20.0.0.95 ip address 21.0.0.1 !* Community : abc 255.0.0.0 !* Downloaded ! 10/17/2010 6:24:03 PM by interface Loopback2 SolarWinds Config ip address 22.0.0.1 Transfer Engine Version 255.0.0.0 5.5.0 ! interface Loopback3 ! ip address 23.0.0.1 version 12.4 255.0.0.0 service timestamps debug ! datetime msec interface Loopback4 service timestamps log ip address 24.0.0.1 datetime msec 255.0.0.0 no service password- ! encryption interface Loopback5 ! ip address 25.0.0.1 hostname haiphong 255.0.0.0 ! ! boot-start-marker interface Serial0/0 boot-end-marker no ip address ! encapsulation frame- ! relay no aaa new-model ip route-cache flow ! serial restart-delay 0 resource policy clock rate 64000 ! no dce-terminal-timing- memory-size iomem 5 enable ip flow-cache timeout ! active 1 interface Serial0/0.1 ! multipoint ! ip address 20.0.0.95 ip cef 255.0.0.0 ! frame-relay map ip ! 20.0.0.97 201 broadcast ! frame-relay interface-dlci ! 201 ! ! ! interface Serial0/1 ! ip address 60.0.0.97 ! 255.0.0.0 ! serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/2 ! ! no ip address ! shutdown ! serial restart-delay 0 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/3 ! no ip address 9|Lê Thanh – Trần Quốc Thắng 07DTHK
 10. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay shutdown serial restart-delay 0 no dce-terminal-timing- enable ! router rip network 20.0.0.0 network 21.0.0.0 network 22.0.0.0 network 23.0.0.0 network 24.0.0.0 network 25.0.0.0 network 60.0.0.0 ! ip http server no ip http secure-server ip flow-export source Serial0/0 ip flow-export version 5 ip flow-export destination 10.0.0.95 9996 ! ! ! snmp-server community abc RW snmp-server ifindex persist ! ! ! control-plane ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ! end 10 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 11. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay 11 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 12. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay b. Router Danang: !* danang.CiscoConfig ! !* IP Address : 20.0.0.96 ! !* Community : abc interface Loopback1 !* Downloaded ip address 31.0.0.1 10/17/2010 6:25:25 PM by 255.0.0.0 SolarWinds Config ! Transfer Engine Version interface Loopback2 5.5.0 ip address 32.0.0.1 255.0.0.0 ! ! version 12.4 interface Loopback3 service timestamps debug ip address 33.0.0.1 datetime msec 255.0.0.0 service timestamps log ! datetime msec interface Loopback4 no service password- ip address 34.0.0.1 encryption 255.0.0.0 ! ! hostname danang interface Loopback5 ! ip address 35.0.0.1 boot-start-marker 255.0.0.0 boot-end-marker ! ! interface Serial0/0 ! no ip address no aaa new-model encapsulation frame- ! relay resource policy ip route-cache flow ! serial restart-delay 0 memory-size iomem 5 clock rate 64000 ip flow-cache timeout no dce-terminal-timing- active 1 enable ! ! ! interface Serial0/0.1 ip cef multipoint ! ip address 20.0.0.96 ! 255.0.0.0 ! frame-relay map ip ! 20.0.0.97 301 broadcast ! frame-relay interface-dlci ! 301 ! ! ! interface Serial0/1 ! ip address 30.0.0.97 ! 255.0.0.0 ! serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/2 ! ! ip address 60.0.0.95 ! 255.0.0.0 ! serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 12 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 13. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay no dce-terminal-timing- ! enable ! ! end interface Serial0/3 no ip address shutdown serial restart-delay 0 no dce-terminal-timing- enable ! router ospf 100 log-adjacency-changes redistribute rip subnets network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 100 ! router rip redistribute ospf 100 metric 3 network 20.0.0.0 network 31.0.0.0 network 32.0.0.0 network 33.0.0.0 network 34.0.0.0 network 35.0.0.0 network 60.0.0.0 ! ip http server no ip http secure-server ip flow-export source Serial0/0 ip flow-export version 5 ip flow-export destination 10.0.0.95 9996 ! ! ! snmp-server community abc RW snmp-server ifindex persist ! ! ! control-plane ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login 13 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 14. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay 14 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 15. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay c. Router Saigon: !* saigon.CiscoConfig ! !* IP Address : 30.0.0.95 ! !* Community : abc interface Loopback1 !* Downloaded ip address 41.0.0.1 10/17/2010 6:26:26 PM by 255.0.0.0 SolarWinds Config ! Transfer Engine Version interface Loopback2 5.5.0 ip address 42.0.0.1 255.0.0.0 ! ! version 12.4 interface Loopback3 service timestamps debug ip address 43.0.0.1 datetime msec 255.0.0.0 service timestamps log ! datetime msec interface Loopback4 no service password- ip address 44.0.0.1 encryption 255.0.0.0 ! ! hostname saigon interface Loopback5 ! ip address 45.0.0.1 boot-start-marker 255.0.0.0 boot-end-marker ! ! interface Serial0/0 ! ip address 30.0.0.95 no aaa new-model 255.0.0.0 ! ip route-cache flow resource policy serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 memory-size iomem 5 no dce-terminal-timing- ip flow-cache timeout enable active 1 no fair-queue ! ! ! interface Serial0/1 ip cef ip address 40.0.0.95 ! 255.0.0.0 ! ip route-cache flow ! serial restart-delay 0 ! clock rate 64000 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/2 ! no ip address ! shutdown ! serial restart-delay 0 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/3 ! no ip address ! shutdown ! serial restart-delay 0 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! 15 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 16. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay ! router eigrp 100 redistribute ospf 100 metric 512 10 255 255 1500 network 40.0.0.0 network 41.0.0.0 network 42.0.0.0 network 43.0.0.0 network 44.0.0.0 network 45.0.0.0 auto-summary ! router ospf 100 log-adjacency-changes redistribute eigrp 100 subnets network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 100 ! ip http server no ip http secure-server ip flow-export source Serial0/1 ip flow-export version 5 ip flow-export destination 10.0.0.95 9996 ! ! ! snmp-server community abc RW snmp-server ifindex persist ! ! ! control-plane ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! ! end 16 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 17. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay d. Router Cantho: !* cantho.CiscoConfig ! !* IP Address : 40.0.0.97 resource policy !* Community : abc ! !* Downloaded memory-size iomem 5 10/17/2010 6:28:13 PM by ip flow-cache timeout SolarWinds Config active 1 Transfer Engine Version ! 5.5.0 ! ip cef ! ! version 12.4 ! service config ! service timestamps debug ! datetime msec ! service timestamps log ! datetime msec ! no service password- ! encryption ! ! ! hostname cantho ! ! ! boot-start-marker ! boot-end-marker ! ! ! ! ! no aaa new-model ! 17 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 18. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay ! interface ! FastEthernet1/0 ! ip address 50.0.0.97 ! 255.0.0.0 ! ip route-cache flow ! duplex auto interface Loopback1 speed auto ip address 51.0.0.1 ! 255.0.0.0 router eigrp 100 ! network 40.0.0.0 interface Loopback2 network 50.0.0.0 ip address 52.0.0.1 network 51.0.0.0 255.0.0.0 network 52.0.0.0 ! network 53.0.0.0 interface Loopback3 network 54.0.0.0 ip address 53.0.0.1 network 55.0.0.0 255.0.0.0 auto-summary ! ! interface Loopback4 ip http server no ip http secure-server ip address 54.0.0.1 ip flow-export source 255.0.0.0 FastEthernet1/0 ! ip flow-export version 5 interface Loopback5 ip flow-export destination ip address 55.0.0.1 10.0.0.95 9996 255.0.0.0 ! ! ! interface Serial0/0 ! ip address 40.0.0.97 snmp-server community 255.0.0.0 abc RW ip route-cache flow snmp-server ifindex serial restart-delay 0 persist clock rate 64000 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! no fair-queue control-plane ! ! interface Serial0/1 ! no ip address ! shutdown ! serial restart-delay 0 ! no dce-terminal-timing- ! enable ! ! ! interface Serial0/2 ! no ip address ! shutdown line con 0 serial restart-delay 0 exec-timeout 0 0 no dce-terminal-timing- line aux 0 enable line vty 0 4 ! ! interface Serial0/3 ! no ip address end shutdown serial restart-delay 0 no dce-terminal-timing- enable ! 18 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 19. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay e. Frame relay switch: ! no aaa new-model version 12.4 ! service timestamps debug datetime msec resource policy service timestamps log datetime msec ! no service password-encryption memory-size iomem 5 ! ! hostname framerelay ! ! ip cef boot-start-marker ! boot-end-marker ! ! ! ! frame-relay switching 19 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
 20. Báo cáo thực hành Lab Frame Relay ! ! ! interface Serial0/1 ! no ip address ! encapsulation frame-relay ! serial restart-delay 0 ! clock rate 128000 ! no dce-terminal-timing-enable ! frame-relay lmi-type cisco ! frame-relay intf-type dce ! frame-relay route 201 interface Serial0/0 101 ! ! ! interface Serial0/2 ! no ip address ! encapsulation frame-relay ! serial restart-delay 0 ! clock rate 128000 ! no dce-terminal-timing-enable ! frame-relay lmi-type cisco ! frame-relay intf-type dce ! frame-relay route 301 interface Serial0/0 102 interface Serial0/0 ! no ip address interface Serial0/3 encapsulation frame-relay no ip address serial restart-delay 0 shutdown clock rate 128000 serial restart-delay 0 no dce-terminal-timing-enable no dce-terminal-timing-enable frame-relay lmi-type cisco ! frame-relay intf-type dce ip http server frame-relay route 101 interface Serial0/1 201 no ip http secure-server frame-relay route 102 interface Serial0/2 301 ! 20 | L ê T h a n h – T r ầ n Q u ố c T h ắ n g 07DTHK
nguon tai.lieu . vn