Xem mẫu

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 07MT BÁO CÁO GVHD:Ths Trần Thị Hồng Hạnh Nhóm thực hiện:Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thị Kim Lê Hữu Lợi
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 4.4.3 Trao đổi thông tin 4.4.4 Hệ thống văn bản 4.4.5 Kiểm soát tài liệu
 3. 1 4.4.3 Trao đổi thông tin 1 1 Trao đổi thông tin nội bộ giửa các cấp Yêu cầu Và các bộ phận khác nhau của tổ chức Thiết lập,thực hiện,duy trì Tiếp nhận thông tin từ các bên hữu một thủ quan bên ngoài và lập văn bản tục bằng văn bản Thông tin ra bên ngoài các khía cạnh nhằm MT có ý nghĩa của tổ chức,và lập thành văn bản Quyết định thông tin của tổ chức
 4. 4.4.3 Trao đổi thông tin Trao đổi Các bên hữu quan Nội b ộ thông bên ngoài tin -Mục tiêu,chỉ -Khiếu nại tiêu MT từ công -Sự không đồng dân phù hợp,hành cư,khách động hàng -Khắc -Sự tuân thủ phục,phòng của các nhà ngừa cung -Các sự cố ứng,thầu phụ
 5. 4.4.3 Trao đổi thông tin 1.MỤC ĐÍCH 2.PHẠM VI THỦ TỤC 3.TL LIÊN TRAO QUAN ĐỔI THÔNG TIN Ơ Ồ S H . 6 4.ĐỊNH NGHĨA 5.NỘI DUNG
 6. 4.4.3 Trao đổi thông tin 1 Các cuộc họp,các lớp đào tạo Hình 2 Bản trách nhiệm và quyền hạn thức truyền 3 Các quyết định,các thủ tục,hướng dẫn đạt thông tin 4 Phiếu đề xuất yêu cầu sửa đổi 5 Các báo cáo, các thông báo, Đặc biệt thành lập mạng điện tử nội bộ,đảm bảo thông tin kịp thời và nhanh chóng
 7. 2 2 4.4.4 Hệ thống văn bản Mô tả chính sách tổng thể và HTQLMT Add Your Text Mô tả trách nhiệm,quyền hạn và các Sổ bước công việc chung để đảm bảo Tay Add Your Text Thực hiện theo một quy đinh thống Thủ tục nhất Add Your Text Mô tả chính chi tiết các bước thực hiện Hướng dẫn công việc công việc Add Your Text Hồ sơ môi trường Tài liệu biểu mẫu về hoạt động Add Your Text QLMT
 8. 4.4.4 Hệ thống văn bản Tài liệu được xem là yếu tố cốt lõi của HTQLMT *Chính sách MT *Sổ tay HTQLMT *Thủ tục hoặc các hướng dẫn/các quy trình /quy định *Chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao để XĐ các yêu cầu chính cua HTQLMT Tài liệu tương tác với các yếu tố cốt lõi *Thủ tục vận hành ở các phòng ban *Lịch hiệu chỉnh thiết bị *Các biểu mẫu kiểm tra được kiểm soát *Các biểu mẫu báo cáo được kiểm soát *Các sổ tay hướng dẫn Sổ tay MT mô tả chi tiết cơ cấu hoạt động và giới thiệu các tài liệu cốt lõi của HTQLMT
 9. 4.4.4 Hệ thống văn bản Trách nhiệm áp dụng của các phòng ban và lưu hồ sơ -Phục lục/lịch sử kiểm soát/danh sách phân bố -Chính sách MT -Mô tả từng yếu tố của HTQLMTách XĐ khía cạnh MT đáng kể -Cách tiếp cận các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác -Cách thiết lập chỉ tiêu và mục tiêu -Các tổ chức củng cố HTQLMT -Cách đào tạo công nhân -Các thông tin liên lạc -Cách kiểm soát tài liệu -XĐ và kiểm soát các quá trình chính -Chuẩn bị và đáp ứng tình trạng khẩn cấp -Xử lý và điều tra sự không phù hợp -Các yếu tố khác tùy vào hoàn cảnh của từng tổ chức
 10. 4.4.4 Hệ thống văn bản Các thành phần cơ bản trong chương trình QLMT -Mục tiêu và chỉ tiêu hàng năm -Kế hoạt hành động -Theo dõi và đo lường tính liên tục Các thành phần cơ bản trong thủ tục HTQLMT -Phục lục/lịch sử kiểm soát/danh sách phân bố -Thủ tục áp dụng cho toàn tổ chức +XĐ khía cạnh MT +Luật pháp và các yêu cầu khác +Đào tạo năn lực và khả năng +Thông tin liên lạc nội bộ +Thông tin liên lạc bên ngoài +Kiểm soát tài liệu
 11. 4.4.4 Hệ thống văn bản +Thay đổi quá trình quản lý +Quản lý người cung cấp/bán hàng +Chuẩn bị và đáp ứng tình huống khần cấp +Hiệu chỉnh bảo trì thiết bị +Đánh giá KQ thực hiện +Hành đông khắc phục phòng ngừa +Quản lý hồ sơ +Đánh giá HTQLMT ,xem xet lãnh đạo
 12. 4.4.4 Hệ thống văn bản Ngoài ra có cá thủ tục /hướng dẫncông việccho hoạt động dặc biệt của nhà máy(tùy theo điềukiện,hoàn cảnh của từng tổ chức) -Quản lý chất thải -Xử lý nước thải -Quản lý hóa chất -Các hình vẽ ,danh sách mẫu đơn...
 13. 3 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 1 Vị trí lưu trữ tài liệu phải được xác định Tài liệu được xem xét thường kì,có duyệt lại khi cần thiết và 2 phê duyệt theo thẩm quyền một cách thích hợp Phiên bản hiện hành của các tài liệu tương ướng có sẵn nơi 3 các hoạt động chủ yếu đang tiến hành 3 Mọi tài liệu lỗi thời có nhận dạng nhằm ngăn ngừa việc sử 4 dụng sai Tài liệu thực tế ,dễ đọc,dễ hiểu được nhận dạng,lưu trữ và 5 dễ dàng truy cập Tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ,tài liệu bên ngoài và chúng 6 được kiểm soát
 14. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 1 Tài liệu nội bộ:Sổ tay môi trường,các thủ tục,hướng dẫn công iệc,các biểu mẫu,các quyết định nội bộ 1.1 Trách nhiệm biên soạn,kiểm tra và phê duyệt tài liệu nội bộ Tên tài liệu Biên soạn Kiểm tra Phê duyệt Sổ tay MT Đại diện lãnh Phó giám đốc Giám đốc đạo Thủ tục Trưởng/Phó Phó giám đốc Giám đốc trưởng đơn vị Hướng dẫn Chuyên viên Trưởng/Phó Phó giám đốc trưởng đơn vị Biểu mẫu Được thực hiện theo các thủ tục/hướng dẫn liên quan
 15. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
 16. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu B1 Yêu cầu soạn thảo/sửa đổi tài liệu CÁC Xem xét, phê duyệt yêu cầu B2 BƯỚC THỰC B3 Soạn thảo HIỆN B4 Phê duyệt B5 Ban hành, phân phối/thu hồi B6 Trách nhiệm áp dụng của các phòng ban và lưu hồ sơ
 17. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu
 18. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu
 19. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 2. Tài liệu bên ngoài công Kiểm công văn văn đến soát đi tài liệu fax đến trên /fax đi máy tính
 20. 4.4.5 Kiểm soát tài liệu
nguon tai.lieu . vn