Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do da duoc soat xet cho ky hoat dong 6 thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2017 – Tap doan Dau khi Viet Nam

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mot so noi dung cua bao cao tai chinh: tai san dai han, tai san co dinh, tai san dai han khac, von chu so huu, nguon kinh phi va quy khac, loi nhuan tu hoat dong kinh doanh, luu chuyen tien thuan tu hoat dong kinh doanh...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.37 M, số trang : 71 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ