Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Một số nội dung của báo cáo tài chính: tài sản dài hạn, tài sản cố định, tài sản dài hạn khác, vốn chủ sở hữu, nguồn kinh phí và quỹ khác, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.37 M, số trang : 71

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ