Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Các nội dung chính của báo cáo tài chính bao gồm: báo cáo của ban tổng giám đốc; báo cáo kiểm toán độc lập; bảng cân đối kế toán hợp nhất; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; báo cáo lưu chuyển tiền hợp nhất; thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.42 M, số trang : 16

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ