Bao cao tai chinh hop nhat da duoc kiem toan cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2018 – Tap doan Dau khi Viet Nam

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Cac noi dung chinh cua bao cao tai chinh bao gom: bao cao cua ban tong giam doc; bao cao kiem toan doc lap; bang can doi ke toan hop nhat; bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hop nhat; bao cao luu chuyen tien hop nhat; thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.42 M, số trang : 16 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ