Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Báo cáo tài chính...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nội dung của báo cáo bao gồm các nội dung: báo cáo của ban Tổng giám đốc; báo cáo soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ; bảng cân đối kế toán giữa niên độ; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ; báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ; thuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.86 M, số trang : 62

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ