Báo cáo tài chính Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Báo cáo tài chính...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Một số nội dung trong báo cáo tài chính như: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế; lợi nhuận sau thu thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.93 M, số trang : 63

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ