Báo cáo Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      22      0
Mã tài liệu g875tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học Tác giả Bánh Bèo Loại file PDF Số trang 4 Dung lượng 0.12 M Lần tải 0 Lần xem 22
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay

  1. PHAT TRI^N NGU6N NHAN Ll/C NONG NGHI£P, NONG THON dVlETNAMHieNNAY Phi Van Hanh * Hien nay, ndng dan vkn la Iflc Ifldng ddng trieu lao ddng t h a n h nien ndng thon dang dao nha't trong xa hoi Viet Nam. Vi the, can cd viec lam d'n dinh thi chi cd 12% to't ndng nghiep, nong dan va ndng thon la ndi nghiep pho thong trung hoc, 3,11% cd trinh dung ed tam quan trong dae biet trong trong do chuyen mdn ky t h u a t tfl trung cap trd len sfl nghiep ddi mdi da't nfldc theo dinh hfldng (tha'p hdn 4 lan so vdi thanh nien dd thi). XHCN. Giai quyet td't va'n de ndng nghiep, Vdi trinh do nhU vay khd cd the ap dung ndng dan va ndng thon thflc sfl la chia khoa tien bo ky t h u a t trong san xua't ndng nghiep dat tdi sfl phat trien ben vflng. Nghi quyet ed flng dung cong nghe cao, dii sflc canh 26- NQ TW ciia ban cha'p hanh Trung fldng tranh vdi hang hoa ndng san trong khu vflc Dang kbda X ve ndng nghiep, ndng dan va va cflng khd cd the tim dUde viec lam d trong ndng thon la chu trfldng kip thdi va dung cac doanh nghiep ddi hoi lao dong phai qua luc. Day la nghi quyet dUdc danh gia la cd dao tao dat trinh do tay nghe cao. Tinh each nhin toan dien ve Knh vUe nong nghiep, trang nguon lao ddng trinh do tha'p, chUa ndng thon va cuoc so'ng ciia ngfldi ndng dan. dUde dao tao nghe, san xua't nhd le, phan Trong dd, Nghi quyet da ehi ra; Tang cfldng tan, nang lUc flng dung khoa hoc cdng nghe dao tao, boi dfldng kien thflc khoa hoc ky va flng dung vao thiic tien cdn han che cflng thuat san xua't nong nghiep tien tien, hien vdi sU thieu kien thflc tac phong va tinh ky dai cho ndng dan; dao tao nghe cho bo phan luat, ky nang lao dong nen khd dap flng con em ndng dan de chuyen nghe, xua't khau dfldc yeu cau ddi bdi cdng nghiep hoa, hien lao dong; dong thdi tap trung dao tao nang dai hoa ndng nghiep, ndng thon dan den thu cao kien thflc cho can bo quan ly, can bo cd nhap ciia lao ddng ndng thon cdn cd khoang sd. Hinh thanh chUdng trinh muc tieu qud'c each kha xa so vdi thu nhap lao dong d gia ve dao tao nghe, phat trien nguon nhan thanh thi. Day la nhflng rao can Idn nha't liic; bao dam hang nam dao tao khoang 1 trong giai doan hien nay vdi nguon Iflc lao trieu lao ddng ndng thon. dong d ndng thon. Thflc te d nfldc ta hien nay cd khoang 10 Qua trinh dd thi hoa ndng thon dien ra trieu ho ndng dan vdi hdn 30 trieu lao dong vdi to'c do cao nhUng mang nang tinh tfl phat trong do tuoi, nhflng mdi ed 17% trong sd'dd dfldc dao tao chu yeu tbdng qua cae Idp tap huan khuye'n ndng sd sai. Trong so 16,5 Phi Van Hanh, Hoc vi?n Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh. QUAN LY KINH Tt SJi 27 (7+8/2008)
  2. PHAT T R I ^ N N G U O N NHAN LIJC NONG NGHlEP N O N G T H O N 0 NL/OC TA HIEN NAY MOI TRlrtTNG KINH DOANH nen cdng nghiep - dich vu ndng thon khd theo mua vu. Day thiic sU la sU lang phi Idn. phat trien; mdi trUdng tU nhien hi pha vd, Trong thiic te nhieu gia dinh ndng dan da sinh thai ma't can bang; thu nhap ciia ndng phai dUa ngUdi ra thanh phd' de kiem them dan tuy dUde cai thien nbung cdn tha'p; sU viec lam luc nong nhan. Giai phap nay tuy chenh lech gifla cac vung, gifla ndng thon va giai quyet dUde va'n de viec lam trUde mat do thi nay cang each xa. Tac dong ciia qua nhUng lai gay ra nhieu hau qua ve van de xa trinh mat da't va sfl thieu chuan hi viec hoi ke ca viec sii dung tre em trong cac cdng chuyen do'i nghe cho ndng dan da thuc day viec nang nhoc d cac vung ndng thon. Mat tinh trang di dan tfl do tim viec lam d dd thi khac, tinh trang tren cung la nguyen nhan hoac cac khu cdng nghiep d phia nam. Nhieu dong thdi cung la thu pham ciia khdng it te ndi, Iflc Ifldng lao dong d dong ruong da so'la nan xa hoi dien ra d dia ban ndng thon trong phu nfl, ngfldi gia va tre em. Tfl dd d i n den nhflng luc ndng nhan, tao can trd khdng nhd tinh trang san xua't ndng nghiep ba'p benh; trong tien trinh xay diing nong thon mdi. thu nhap tfl lao dong ndng nghiep khdng cd De phat trien nguon nhan lUc ndng thon lai nen ngfldi lao dong de dang coi nbe san vdi cha't lUdng ngay cang cao dap flng yeu xua't tren dong ruong. cau cua nen ndng nghiep theo hfldng bien Nguyen nhan chu yeu dan tdi cha't Ifldng dai, xay dflng ndng thon van minh va tien bo ngudn nhan Iflc d ndng thon tha'p, anh trflde bet can cbdm lo phat trien ddng bd hfldng den tien trinh phat trien chinh la do kinh te xa boi d ndng thon. Chi cd nhfl vay mdi trfldng kinh te, van hda - xa boi ndng mdi tao nhflng deu kien vat cha't can thiet thon chfla thflc sfl thay ddi Idn theo hfldng cho viec nang cao chat Ifldng ngudn nhan phat trien ben vflng tren Id trinh cdng Iflc. Den Ifldt nd vdi cha't Ifldng mdi nguon nghiep boa - hien dai hoa. Tren thflc te, nhan lUc se trd thanh dong lUc thuc day sii nen tang dau tien cua nguon nhan liic la phat trien kinh te xa hoi tren chinh dia ban the trang va sflc khoe, day la ket qua td'ng bo sinh so'ng va san xua't. hdp cua nhieu nhan to: Mdi trfldng ve sinh, Phat trien nguon nhan liic cho ndng thon cham sdc sflc khoe ban dau, che do dinh Viet Nam la nhiem vu lien quan den nhieu dfldng, kham chfla benh, dieu kien the due, mat ddi song nhU thu nhap, mdi trUdng, giao the thad, hfldng t h u van boa hoe tap... due, y te va dao tao nghe, can cd sU tham gia Thflc te hien nay, nhflng yeu to' tren d eua nhieu nganh, nhieu ca'p tfl Trung fldng nhieu vung ndng thon chfla dfldc dam bao tdi dia phfldng. Cdng tac phat trien nguon nen the chat, sflc vdc ciia cfl dan ndng thon nhan Iflc ndng thon ciia nganh ndng nghiep kem hdn d dd thi. Ty le tre em suy dinh va phat trien ndng thon can tap trung vao dfldng cao hdn, chieu cao va can nang trung cae linh vUc va boat ddng chinh sau : binh kem hdn. Dieu nay chflng td chat Ve y te, giao due: trUdc het can tuyen Ifldng lao dong ndng thon trong tfldng lai truyen giao due va giup dd cU dan ndng thon cang kem hdn d thanh thi. ve sflc khoe sinh san, dinh dfldng, cham sdc Trdng khi dd, khu vUc ndng thon hien nay sflc khoe ban dau, xay diing cac cdng trinh dat chat, ngUdi ddng, binh quan dien tich ve sinh mdi trUdng can ban, dam bao cho da't ndng nghiep tinh theo dau ngUdi thap ngUdi dan ndng thon dfldc hUdng mot che do nen kha nang sii dung thdi gian lad dong d cham sdc y te dat chat lUdng vdi cac bien nong thon cdn ban che, viec canh tac chu phap td'ng hdp nhU: dau tU cac trung tam y yeu dfla vao lao dong thu cdng, lao dong lai te, nha ho sinh, be thong benh vien dia 81(27(7+8/2008) QUAN LY KINH Tt
  3. [TOI MOI TRUDTNG KINH DOANH PHAT T R I ^ N N G U O N NHAN Li;c N O N G NGHIEP, NONG T H O N d NLfOC TA Ht$N NAY phUdng bao gom ca cd sd ha tang, trang thiet ed gia tri qud'c te cho lao ddng xua't khau ke hi va doi ngfl. can bo dam bao cha't lUdng. ea d Knh vUc cdng nghiep va dich vu. Thuc hien he trd mot phan bao hiem y te cho To' chflc cac dich vu cung cap tbdng tin ve cU dan ndng thon va 100% eho ddi tUdng ed hoi dao tao va thi trUdng nghe nghiep cho chinh sach, ddi tfldng khd khan. Dong thdi, lao dong ndng thon, ca'p chflng ehi nghe gan khong the khdng quan tam phat trien sii vdi the lao dong cho ngfldi lao dong nong nghiep giao due va dao tao d ndng thon. Day thon. Xay dflng quy vay vd'n de giup ngUdi la nhan to' quyet dinh nang cao cha't lUdng lao dong hoe nghe. Ca'p hoe bd'ng hoc nghe nguon nhan lUe. TrUdc m l t , tang dau tU cho eho cac ddi tUdng chinh sach, ndng dan d giao due va dao tao bang nhieu nguon vd'n vung phai t h u hoi da't, cho ngUdi nghed huy dong khac nhau: ngan sach nha nUde, khdng cd da't. ngan sach dia phUdng, eac td chflc, cae ca Cd chinh sach dai ngo thoa dang nham nhan... de xay dflng cd sd vat cha't - ky thu hut Iflc Ifldng lao dong cd trinh do cao ve thuat: trUdng Idp, trang thiet hi day va hoc ndng thon. Thiic te cho tha'y, nhflng lao day dii cho hoc sinh nha't la vflng sau, vung dong Uu tfl nha't cua ndng thon sau khi hpc xa. Da dang hoa hinh thflc dao tao, tao dieu d cac trUdng thUdng cd xu hUdng mud'n tim kien td't nhat eho moi ngUdi ve cd hoi hoe tap each d lai eac thanh phd' - ndi cd nhieu cd hoi nang cao trinh do hoc van, chuyen mdn ky thuat. Phan ludng dao tao hoc sinh sau tim viec lam va thu nhap cao va phat trien trung hoc cd sd, tao dieu kien cho eac em cd tri thflc. the tim dfldc nganh nghe phu hdp vdi sflc Do'i mdi cdng tac khuye'n nong theo hfldng hoc va dieu kien kinh te cua gia dinh. Nha de to' chflc ciia ndng dan, ciia cong dong chii nfldc can c6 chinh sach bd trd cho hoe sinh dong trong viec dinh hfldng tiep thu tien bo ngheo nong thon de cae em ed dieu kien hoe khoa hoe ky thuat, trong cdng tac danh gia len cao theo nang liic va nguyen vong. Cac hieu qua, danh gia ap dung khoa hoc cdng dia phfldng can cd ke hoach dao tao nghe cho nghe, danh gia vai trd hieu qua ciia dich vu ndng dan mot each phong phu phu hdp vdi khuye'n ndng. Tai vung khd khan bd trd xay sfl phat trien cua vung mien, khu vflc, trong dflng he thd'ng khuye'n ndng tfl nguyen do dd coi trong cac nghe phuc vu tnic tiep sfl ndng dan dieu hanh vdi sii trd giup ciia nha phat trien cua ndng nghiep. Cd chinh sach nUde. Tai vung thuan ldi khuye'n khich xa khuyen khich ve da't dai, vd'n, khoa hoc cdng hoi hoa dich vu ky thuat cd chi tra phi. nghe, thue... eho eac thanh phan kinh te, - To chflc cae dich vu cung cap thong tin cong ddng dan cfl dau tU vao linh vUe dao tao ve cd hoi dao tao va thi trUdng nghe nghiep nghe; dac biet Uu dai cae doanh nghiep, ddn cho lao dong ndng thon, cap chflng chi nghe vi sU dung lao dong trong va ngoai nUde tU gan vdi the lao dong cho ngfldi lao ddng ndng to' ebfle dao tao nghe. thon. Xay dflng quy vay vd'n de giflp ngfldi Nha nfldc tien hanh xay dflng bo giao lao ddng hoc nghe. Cap hoe bd'ng hoc nghe trinh chuan, quy trinh chuan, cung ca'p tai eho eac ddi tfldng chinh sach, ndng dan d lieu, phfldng tien giang day, dao tao can bo vung phai t h u hoi da't, cho ngfldi ngheo giang day eho cac cd sd tren. Tien hanh kiem khong cd da't. tra va giam sat cae cd sd dao tao ciia ca dia - Hd trd cae td chflc ndng dan cflng ddng phfldng, Trung fldng, tfl nhan,... Xay dflng gdp xay dflng cac quy dao tao nghe de chii tieu chuan, tien hanh thi tuyen va cap bang dong to' chflc day nghe cho lao dong ndng QUAN LY KINH TE Sfi 27 (7+8/2009)
  4. PHAT TRI^N NGUON NHAN LUC NONG NGHI$P, NONG THON 6 NLfOC TA HIEN NAY MOI TRUONG KINH DOANH Q j ^ thon chuyen r a khdi s a n xua't nong nghiep cao t h u n h a p eho ngfldi lao ddng, lam ed sd de ho chu dong chon n g a n h nghe, chon de cai t h i e n moi m a t cho nguon n h a n Iflc d trUdng day nghe, chon c a n bo de dao tao. ndng thdn gdp p h a n q u a n trong thflc hien - T a n g cUdng dao tao lUc lUdng lao dong t h i n g ldi Nghi quyet 26-NQ/T.U' cua Ban tre d k h u viic ndng thon, mot m a t dap flng chap b a n h T r u n g fldng Dang kbda X./. yeu cau cua cac n g a n h nghe; m a t k h a c phuc vu yeu cau xua't k h a u lao dong, vdi tfl each la ngudn cung cap sflc lao ddng doi dao cho cac Knh vflc k h a c n h a u ciia n e n k i n h te. TAI LIEU THAM KHAO Nhflng n a m vfla q u a cho tha'y Ifle Ifldng • Nghi quyet so 26-NQ/T.U, ngay 8 thang 5 xua't k h a u lao dong chii yeu tfl ndng thdn. nam 2008 ve nong nghiep, nong dan, nong Day da va d a n g la giai p h a p q u a n trong de thon". Ban chap hanh Trung Udng Dang giai quyet lao dong ddi dfl d ndng thon dong khoa X. thdi gan vdi cai t h i e n t h u n h a p va n a n g cao • ChUdng trinh hanh dong cua Chinh phii thUc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thfl 7 Ban Chap t r i n h do t a y n g h e eho lao dong, k h i ngfldi hanh TW Dang khoa X ve nong nghiep, nong lao dong h e t hdp ddng se trd ve dia phfldng dan, nong thon, Thang 8 / 2008 da dfldc t r a n g bi kien thflc k h o a hoc ky • Tong cue Thong ke (2006-2008), Men gidm t h u a t n h a t dinh. thong ke cac nam 2005,2006, 2007. - Coi trong chinh sach d a u tfl p h a t trien • Quyet dinh so 201/2001/QD cua Thu tUdng ket ca'u ba t a n g nong thdn, k h o n g ngflng md Chi'nh phu ngay 28 thang 12 nam 2001 ve rong eac loai h i n h dich vu, p h a t trien n g a n h viec phe duyet "Chien lUOc phat trien giao due nghe... tao r a n h i e u cdng a n viec lam, n a n g 2001-2010". 50 27(7+8/2009) QUAN LY KINH TE

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Báo cáo Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
g875tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Báo cáo khoa học
Thể loại
nguồn nhân lực, mô hình quản lý, kinh nghiệm quốc tế, quản lý kinh tế, nghiên cứu kinh tế, kinh tế thị trường
Loại file
PDF
Số trang
4
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
22
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Bao-cao-Phat-trien-nguon-nhan-luc-nong-nghiepA-nong-thon-o-Viet-Nam-hien-nay.PDF[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT