Xem mẫu

  1. T P CHÍ KHOA H C, ð i h c Hu , S 66, 2011 TH C TR NG V N ð U TƯ PHÁT TRI N NÔNG NGHI P T NH TH A THIÊN HU VÀ ðÁNH GIÁ HI U QU QUA CH S ICOR Nguy n Văn Toàn, ð i h c Hu Tr n Vi t Nguyên, Văn phòng UBND t nh Th a Thiên Hu TÓM T T Hi u qu v n ñ u tư phát tri n nông nghi p t nh Th a Thiên Hu có vai trò quan tr ng trong s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, trên cơ s khái quát lý thuy t v ch s ICOR, phân tích th c tr ng v n ñ u tư phát tri n, bài vi t t p trung ñánh giá hi u qu v n ñ u tư phát tri n nông nghi p, các ngành trong lĩnh v c nông nghi p t nh Th a Thiên Hu giai ño n 2001-2010 có so sánh v i hi u qu v n ñ u tư phát tri n các lĩnh v c khác và so sánh v i bình quân chung c a c nư c, và m t s nư c trên th gi i. K t qu nghiên c u ch ra r ng ch s ICOR t nh Th a Thiên Hu th p hơn m c chung c nư c, riêng ICOR lĩnh v c nông nghi p tăng cao trong giai ño n 2007-2010. Trong ñó, ICOR ngành th y s n r t th p, hi u qu v n ñ u tư phát tri n ngành th y s n t nh Th a Thiên Hu ñ t m c cao, ngành th y s n còn thi u nhi u v n; trong khi các công trình k t c u h t ng nông nghi p nh t là các công trình h ch a nư c ng t, các công trình th y l i, b o v môi trư ng, phòng ch ng thiên tai t i t nh Th a Thiên Hu nh ng năm v a qua ñã ñư c ñ u tư m t lư ng v n l n (m c dù t tr ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p trong t ng v n ñ u tư phát tri n c a t nh còn th p hơn nhi u t tr ng GDP lĩnh v c nông nghi p trong GDP chung c a t nh) nhưng chưa ñóng góp nhi u vào tăng trư ng GDP lĩnh v c nông nghi p. 1. ð t v n ñ V n ñ u tư cùng v i lao ñ ng, khoa h c công ngh là nh ng nhân t gi vai trò quan tr ng hàng ñ u ñóng góp vào s phát tri n kinh t xã h i c a các qu c gia ñã ñư c các nhà kinh t chính tr cũng như các nhà kinh t h c trên th gi i kh ng ñ nh. Nông nghi p là lĩnh v c mà s n ph m c a nó, b t c qu c gia, lãnh th , ñ a phương nào dù mu n hay không v n ph i ñư c ñ m b o, cha ông ngày xưa ñã nói “phi nông b t n”. Trong xu hư ng công nghi p hóa, hi n ñ i hóa c a các qu c gia, lãnh th , các ñ a phương, t tr ng nông nghi p trong n n kinh t ngày càng gi m nhưng ñi u ñó không có nghĩa là s n lư ng nông nghi p gi m, ho c nông nghi p không còn quan tr ng n a. M c dù t tr ng nông nghi p trong cơ c u n n kinh t gi m, nhưng yêu c u s n lư ng nông nghi p hàng năm ph i tăng. M c dù t c ñ tăng ch m hơn lĩnh v c công nghi p và d ch v , ñ c bi t Vi t Nam, t nh Th a Thiên Hu hi n nay, t tr ng nông 183
  2. nghi p trong n n kinh t ñang m c cao, ngu n l c và lao ñ ng lĩnh v c nông nghi p chi m t tr ng l n và gi vai trò r t quan tr ng. Ngày nay, nhi u qu c gia trên th gi i như Indonesia, Philipin, các nư c châu Phi… ñã ph i r t khó khăn do thi u lương th c, th c ph m; Vi t Nam là qu c gia ñã nh n ra ñi u này, do v y ñã có vi c ñi u ch nh chính sách trong phát tri n nông nghi p, nh v y ñã ñ t ñư c m t s thành t u nh t ñ nh không nh ng ñ m b o an ninh lương th c mà còn xu t kh u m t s lư ng l n s n ph m nông nghi p v i giá tr cao. Tuy nhiên, cơ c u ngành ngh , trình ñ s n xu t trong lĩnh v c nông nghi p còn nhi u y u kém c n ph i ñư c ñ u tư thích ñáng, vi c nâng cao hi u qu v n ñ u tư phát tri n nông nghi p là m t trong nh ng gi i pháp ñ th c hi n ñi u ñó. T nh Th a Thiên - Hu là m t trong năm t nh, thành ph thu c khu v c kinh t tr ng ñi m mi n Trung n m trong vùng phát tri n kinh t năng ñ ng c a c nư c, có v trí quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ñ t nư c. Tuy nhiên, cơ c u kinh t lĩnh v c nông nghi p t nh Th a Thiên Hu hi n nay v n còn nhi u b t c p, t c ñ tăng trư ng lĩnh v c nông nghi p m c th p, cơ c u ngành ngh trong lĩnh v c nông nghi p phát tri n chưa phù h p v i yêu c u. ð phát tri n x ng t m v i v trí c a mình, ñáp ng yêu c u phát tri n m i, t nh Th a Thiên Hu ñang t p trung huy ñ ng m i ngu n l c cho phát tri n kinh t - xã h i. Trong giai ño n 2001-2010, t ng v n ñ u tư hàng năm ñ t m c cao, v n ñ u tư lĩnh v c nông nghi p t nh Th a Thiên Hu tăng nhanh ñ n năm 2010 ñã vư t 1.000 t ñ ng, trong khi cơ c u v n ñ u tư phát tri n gi a các ngành trong lĩnh v c nông nghi p còn b t c p, công tác qu n lý vi c huy ñ ng và s d ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p v n còn nhi u h n ch , làm gi m hi u qu v n ñ u tư phát tri n nông nghi p, do v y vi c tìm ra nguyên nhân ñ ñ nh hư ng, có gi i pháp nâng cao hi u qu ñ u tư phát tri n nông nghi p t nh Th a Thiên Hu là yêu c u c p thi t. Bài vi t s t p trung khái quát m t s n i dung th c tr ng v m c v n ñ u tư, t c ñ tăng trư ng, cơ c u v n ñ u tư phát tri n nông nghi p và ñánh giá hi u qu v n ñ u tư phát tri n t nh Th a Thiên Hu giai ño n 2001-2010 thông qua ch s ICOR như sau: 2. Ch s ICOR (Incremental Capital Output Ratio) D a vào tư tư ng c a Keynes, hai nhà kinh t h c là Roy Harrod Anh và Evsay Domar M ñã cùng ñưa ra mô hình gi i thích m i quan h gi a tăng trư ng và ñ u tư các nư c phát tri n. Mô hình này cũng ñư c s d ng r ng rãi các nư c ñang phát tri n ñ xem xét m i quan h gi a tăng trư ng kinh t và v n ñ u tư. H s ICOR (k) bi u hi n m i quan h gi a m c tăng s n lư ng ñ u ra và m c v n ñ u tư, là ch tiêu ph n ánh hi u qu c a v n ñ u tư, ñư c xác ñ nh theo công th c: k = ∆K/∆Y, ý nghĩa c a k là v n ñ u tư ph i tr thêm cho vi c t o thêm m t ñơn v k t qu s n xu t. H s ICOR càng l n ch ng t chi phí cho k t qu tăng trư ng càng cao, 184
  3. nó ph thu c vào m c ñ khan hi m ngu n d tr và tính ch t c a công ngh s n xu t; các nư c phát tri n h s ICOR thư ng cao hơn các nư c ñang phát tri n và m i nư c thì h s ICOR luôn có xu hư ng tăng lên khi kinh t càng phát tri n. ICOR m t s nư c có xu hư ng tăng và các nư c phát tri n thư ng cao hơn các nư c ñang phát tri n. S li u th ng kê cho th y ICOR thư ng n m trong kho ng 3 và 4 trong th k 19, nhưng h s ICOR khác nhau ñáng k gi a các ngành kinh t . ICOR c a nư c ta thư ng m c cao, trong các năm 2001-2007 là 5,2 cao g p rư i ñ n g p hai nhi u nư c xung quanh trong th i kỳ ñ u công nghi p hoá. các nư c thành công, ICOR c a h th i kỳ ñ u công nghi p hóa là trên dư i 3. B ng 1. Tăng trư ng GDP và ICOR m tt s nư c ðông Á. ICOR Tăng GDP ð u tư/GDP Qu c gia Giai ño n (%) (%) (l n) Hàn qu c 1961 – 1980 7,9 23,3 3,0 ðài Loan 1961 – 1980 9,7 26,2 2,7 Indonesia 1981 – 1995 6,9 25,7 3,7 Thái Lan 1981 – 1995 8,1 33,3 4,1 Trung Qu c 2001 – 2006 9,7 38,8 4,0 Vi t Nam 2001 – 2005 7,49 39,1 5,1 2006 – 2010 Vi t Nam 6,9 42,7 6,1 (ư c tính) Ngu n: TS. Vũ Như Thăng, Vi n Chi n lư c và Chính sách tài chính - B Tài chính. 3. Th c tr ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p t nh Th a Thiên Hu (ðơn v tính: %) ð th 1. T tr ng v n ñ u tư phát tri n so v i GDP giai ño n 2001-2010. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n S K ho ch và ð u tư, C c Th ng kê Th a Thiên Hu . 185
  4. - T tr ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p ñ t m c th p so v i t tr ng v n ñ u tư phát tri n toàn xã h i (theo giá th c t ) và ñ c bi t là so v i lĩnh v c d ch v (ñ th 1). Do nh ng năm g n ñây t nh Th a Thiên Hu thu hút m nh ngu n v n ñ u tư phát tri n vào khách s n và nhà hàng. Xu hư ng t tr ng v n ñ u tư phát tri n có tăng t th p hơn ñ n cao hơn lĩnh v c công nghi p k t năm 2007. - T c ñ tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p tăng qua các năm nhưng không n ñ nh, m c tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n trong các ngành thu c lĩnh v c nông nghi p chưa h p lý (t c ñ tăng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p so v i v n ñ u tư phát tri n toàn xã h i và các lĩnh v c khác qua các năm t 2001-2010 th hi n qua ñ th s 2). ðơn v tính: % ð th 2. Tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n các lĩnh v c t nh Th a Thiên Hu giai ño n 2001-2010. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n s li u c a S K ho ch và ð u tư Th a Thiên Hu . Trong giai ño n 2001-2005, t c ñ tăng v n ñ u tư chung là 15,5% trong khi t c ñ tăng lĩnh v c nông nghi p là 32,04%, giai ño n 2006-2010 t c ñ tăng v n ñ u tư phát tri n là 21,93%, trong khi t c ñ tăng trong lĩnh v c nông nghi p là 25,4%. ði u này cho th y, vi c ñ u tư phát tri n nông nghi p ñã ñư c quan tâm, tuy nhiên khi xét t c ñ tăng hàng năm cho th y, m c tăng gi m v n ñ u tư phát tri n hàng năm không n ñ nh, các năm 2002 và 2005 v n ñ u tư phát tri n th p hơn năm trư c li n k . - V n ñ u tư phát tri n nông nghi p có tăng trong cơ c u v n ñ u tư phát tri n nhưng chưa tương x ng v i t tr ng nông nghi p trong cơ c u GDP n n kinh t (ñ th 3). V n ñ u tư phát tri n nông nghi p giai ño n 2001-2005 chi m kho ng 11,3% ñ n giai ño n 2006-2010 chi m kho ng 13,4% (c a lĩnh v c công nghi p tương ng là 18 và 28,8%, lĩnh v c d ch v là 70,7 và 57,8%). T tr ng lĩnh v c nông nghi p trong GDP nh ng năm qua có xu hư ng gi m d n (t 21,6% năm 2006 xu ng còn 15,1% năm 2010, GDP lĩnh v c nông nghi p tăng bình quân hàng năm 2,1% giai ño n 2006-2010), ñi u này ñúng v i ch trương công nghi p hóa, hi n ñ i hóa, gi m t tr ng 186
  5. nông nghi p trong n n kinh t ; Tuy nhiên, l c lư ng lao ñ ng trong lĩnh v c nông nghi p còn chi m t tr ng l n (gi m t 42,2% năm 2005 xu ng còn 36,8% năm 2010) do v y m c ñ u tư cho lĩnh v c nông nghi p như v y là chưa tương x ng v i vai trò và v trí c a nó hi n nay nhưng c n ph i nâng cao hi u qu v n ñ u tư phát tri n lĩnh v c này. ðơn v tính: (%) ð th 3. T tr ng v n ñ u tư phát tri n các lĩnh v c. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n s li u c a S K ho ch và ð u tư Th a Thiên Hu . - Giá tr và cơ c u v n ñ u tư phát tri n các ngành trong lĩnh v c nông nghi p chưa h p lý. (ñ th 4 và ñ th 5). ðơn v tính: T ñ ng ð th 4. Giá tr v n ñ u tư phát tri n nông nghi p 2001-2010. Ngu n s li u: S K ho ch và ð u tư Th a Thiên Hu . Giá tr v n ñ u tư phát tri n cho lĩnh v c th y l i l n, chi m t tr ng cao (41% giai ño n 2001-2005 và 63,5% giai ño n 2006-2010), ngành nông nghi p chi m t tr ng 37,6% (2001-2005), 26,3% (2006-2010), trong khi lĩnh v c th y s n v i m c ñ u tư th p và gi m rõ r t trong giai ño n 2006-2010 so v i giai ño n 2001-2005 (16,9% giai 187
  6. ño n 2001-2005 và 6,1% giai ño n 2006-2010), ngành lâm nghi p chi m t tr ng 2% giai ño n 2001-2005 và 4,3% giai ño n 2006-2010. ði u này là ch trương th c hi n kiên c hóa kênh mương và ñ u tư cho các công trình ñê, kè sông, bi n theo các chương trình c a t nh và Trung ương ñ c bi t là vi c ñ u tư xây d ng ñ p h Tru i, h T Tr ch, h th ng liên h M Xuyên – Niêm – Thi m – Môi, h Châu Sơn… ðây là nh ng công trình l n ñ u tư phát tri n k t c u h t ng, ngăn m n, ñi u hòa nư c ng t, phòng ch ng l t, bão, nư c bi n dâng, ph c v tư i, tiêu. Chương trình ñ u tư phát tri n ñánh b t, nuôi, tr ng th y s n ñư c xem là th m nh c a t nh nhưng m c ñ ñ u tư còn khiêm t n. Ho t ñ ng th y s n còn quá ph thu c vào ñi u ki n tư nhiên, nh ng thi t h i lũ l t ñã làm gi m ñáng k ho t ñ ng ñ u tư th y s n, ho t ñ ng nuôi tôm và các loài th y s n khác chưa t t, nh t là công tác phòng, ch ng d ch b nh; v sinh ao nuôi… ðơn v tính: % ð th 5. Cơ c u v n ñ u tư phát tri n các ngành nông nghi p 2001-2010. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n s li u c a S K ho ch và ð u tư Th a Thiên Hu . Trong giai ño n t i, sau khi h th ng k t c u h t ng tương ñ i ñ m b o, t nh Th a Thiên Hu c n t p trung phát tri n chi u sâu trong lĩnh v c nông nghi p: ð u tư gi ng, k thu t, thi t b nuôi tr ng th y s n, ñ u tư hi n ñ i hoá thi t b , tàu thuy n ñánh b t xa b , th c hi n t t công tác “d n ñi n, ñ i th a” ñ tăng năng su t, và ñ c bi t nh t là ñ u tư l n cho ngu n nhân l c trong phát tri n nông nghi p, ñào t o, b i dư ng thích ñáng cho ñ i ng cán b qu n lý h p tác xã nông nghi p, phát tri n các mô hình m i trong h p tác xã nông nghi p ñ công nghi p hóa, hi n ñ i hóa nông nghi p và phát tri n nông thôn. - T c ñ tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n các ngành trong lĩnh v c nông nghi p qua các năm không n ñ nh, nhi u năm tăng trư ng âm so v i năm trư c li n k , nhưng t c ñ tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n chung c a lĩnh v c nông nghi p có xu hư ng gi vai trò quân bình c a các ngành, ñi u này th hi n v n ñ u tư phát tri n nông nghi p thi u nhi u, có s ñi u ch nh m nh v n ñ u tư phát tri n cho các 188
  7. ngành trong nông nghi p qua các năm (ñ th 6). V n ñ u tư phát tri n các ngành th y l i, th y s n tăng m c cao (giai ño n 2001-2005 tương ng là 47,53 và 36,6; giai ño n 2006-2010 là 37,25 và 92,06%), m c tăng gi m hàng năm thay ñ i ñ t ng t, không n ñ nh cũng như trong lĩnh v c nông nghi p chung. ðơn v tính: % ð th 6. T c ñ tăng v n ñ u tư phát tri n các ngành nông nghi p. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n s li u c a S K ho ch và ð u tư Th a Thiên Hu . 4. Hi u qu v n ñ u tư phát tri n nông nghi p t nh Th a Thiên Hu qua ch s ICOR - ICOR t nh Th a Thiên Hu th p hơn ICOR c a c nư c, trong khi ICOR lĩnh v c nông nghi p quá cao so v i ICOR bình quân chung c a t nh, ñ c bi t là giai ño n 2007-2010, trong giai ño n năm 2006 tr v trư c ICOR nông nghi p th p hơn ICOR lĩnh v c d ch v (b ng 3). Nguyên nhân c a tình tr ng này là do t nh ñang t p trung ñ u tư cho các công trình l n g m nh ng công trình k t c u h t ng nông nghi p và b o v môi trư ng, phòng ch ng thiên tai. B ng 3. ICOR t nh Th a Thiên Hu theo lĩnh v c. ðơn v tính: L n Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T nh Th a Thiên Hu 6,00 4,70 3,70 4,16 5,50 3,85 3,57 Lĩnh v c công nghi p 1,99 0,96 1,50 2,48 3,95 2,37 2,09 Lĩnh v c d ch v 10,36 9,32 6,06 5,76 5,60 4,85 4,72 Lĩnh v c nông nghi p 7,92 6,40 5,62 15,96 41,41 13,97 30,51 Ngu n: Tính toán t s li u c a S K ho ch và ð u tư, C c Th ng kê t nh Th a Thiên Hu 189
  8. - Qua ñ th 7 cho th y, t tr ng v n ñ u tư phát tri n ngành th y s n th p hơn so v i các ngành khác và có xu hư ng gi m d n. ðơn v tính: % ð th 7. T tr ng v n ñ u tư phát tri n các ngành trong lĩnh v c nông nghi p so v i GDP. Ngu n s li u: Tính toán t ngu n S K ho ch và ð u tư, C c Th ng kê Th a Thiên Hu . - ICOR ngành th y s n r t th p, th p hơn nhi u so v i ICOR nông nghi p và ICOR chung c a t nh Th a Thiên Hu , ICOR các ngành nông và lâm nghi p tăng gi m ñ t bi n, khi quá cao (các năm 2004, 2006, 2007 và 2009) khi quá th p (2005 và 2008), ch s này cho th y hi u qu v n ñ u tư nông nghi p th p ph n ánh ñúng th c t t nh Th a Thiên Hu ñang t p trung ñ u tư l n cho h t ng k thu t lĩnh v c nông nghi p nh t là th y l i, các công trình h ch a, ñê kè nhưng chưa ñóng góp nhi u trong gia tăng s n lư ng ngành nông nghi p… riêng hi u qu v n ñ u tư ngành th y s n ñ t m c cao (b ng 4), ngành th y s n còn thi u nhi u v n. B ng 4. ICOR các ngành, nhóm ngành trong nông nghi p. ðơn v tính: L n Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lĩnh v c nông nghi p chung 7,92 6,40 5,62 15,96 41,41 13,97 30,51 Các ngành nông nghi p và 11,86 -132,70 7,52 14,71 -61,80 17,23 lâm nghi p Ngành th y s n 3,41 0,77 2,01 -88,44 1,39 3,37 Ngu n s li u: Tính toán t ngu n S K ho ch và ð u tư, C c Th ng kê Th a Thiên Hu . 5. K t lu n Trong giai ño n 2001-2010, t tr ng v n ñ u tư phát tri n (k c lĩnh v c nông nghi p) t nh Th a Thiên Hu ñ t m c cao, cao hơn bình quân chung c nư c và các nư c trong th i kỳ công nghi p hóa. T c ñ tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n nông 190
  9. nghi p tăng qua các năm nhưng không n ñ nh, m c tăng trư ng v n ñ u tư phát tri n trong các ngành thu c lĩnh v c nông nghi p chưa h p lý, v n ñ u tư phát tri n nông nghi p có tăng trong cơ c u v n ñ u tư phát tri n nhưng chưa tương x ng v i t tr ng nông nghi p trong cơ c u GDP n n kinh t , giá tr và cơ c u v n ñ u tư phát tri n các ngành trong lĩnh v c nông nghi p chưa h p lý, t tr ng v n ñ u tư phát tri n ngành th y s n th p hơn so v i các ngành khác và có xu hư ng gi m d n. Ch s ICOR t nh Th a Thiên Hu th p hơn so v i bình quân chung c nư c, riêng ICOR lĩnh v c nông nghi p tăng cao trong giai ño n 2007-2010, trong ñó ICOR ngành th y s n r t th p, ñi u này ph n ánh hi u qu v n ñ u tư phát tri n ngành th y s n t nh Th a Thiên Hu ñ t m c cao, ngành th y s n còn thi u nhi u v n; trong khi các công trình k t c u h t ng nông nghi p nh t là các công trình h ch a nư c ng t, các công trình th y l i, b o v môi trư ng, phòng ch ng thiên tai t i t nh Th a Thiên Hu nh ng năm v a qua ñã ñư c ñ u tư m t lư ng v n l n (m c dù v y, t tr ng v n ñ u tư phát tri n nông nghi p trong t ng v n ñ u tư phát tri n c a t nh còn th p hơn nhi u t tr ng GDP lĩnh v c nông nghi p trong GDP chung c a t nh) nhưng tăng trư ng GDP lĩnh v c nông nghi p v n m c th p. Trong th i gian t i, t nh Th a Thiên Hu c n tăng cư ng huy ñ ng v n ñ u tư phát tri n cho ngành th y s n và ưu tiên ñ u tư chi u sâu trong lĩnh v c nông nghi p nh m gia tăng tăng trư ng kinh t trong lĩnh v c này./. TÀI LI U THAM KH O 1. David Begg, Stanley Fischer Rudiger and Dorn Busch, Economics – the third edition. 2. N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Trư ng ð i h c Kinh t Qu c dân, Nxb. Th ng kê, 1999. 3. William Easterly, The elusive quest for grow, Nxb. Lao ñ ng Xã h i, 2009. 4. Nguy n B ch Nguy t, T Quang Phương, Giáo trình kinh t ñ u tư, Nxb. ð i h c Kinh t Qu c dân, Hà N i, 2007. 5. Tr n Vi t Nguyên, M t s gi i pháp ch y u huy ñ ng và s d ng v n ñ u tư công t nh Th a Thiên Hu giai ño n 2011-2020, T p chí Khoa h c Xã h i mi n Trung, s 2 (10) (2010). 6. Tr n Vi t Nguyên, Th c tr ng v n ñ u tư công t nh Th a Thiên – Hu và m t s d báo nhu c u giai ño n 2011-2020, T p chí Khoa h c, ð i h c Hu , s 62A, 2010. 7. Niên giám th ng kê các năm 2004, 2008, 2009 c a C c Th ng kê Th a Thiên Hu . 191
  10. THE REAL SITUATION IN THE DEVELOPMENT OF CAPITAL INVESTMENT IN AGRICULTURE OF THUA THIEN HUE PROVINCE AND SOME EVELUATIONS THROUG ICOR Nguyen Van Toan, Hue University Tran Viet Nguyen, The department of people’s committee of Thua Thien Hue province SUMMARY The development of investing Capital in argriculture of Thua Thien Hue province plays an important role in the economic-social development of Thua Thien Hue province, based on the ICOR’s theory and the analysis of the real situation of capital investment , the article will focus on evaluating the development of capital investment efficiency in the argricultural field and its sectors comparing to that in other fields, to that of Viet Nam and other coutries . The capital investment efficiency of agricultural development in Thua Thien Hue has an important role in the economic-social development of Thua Thien Hue province. On the basis of general theory of ICOR index, analyzing the current status of development investment capital, this article focus on evaluating the effectiveness of capital investment in agricultural development, the agricultural sectors in the province of Thua Thien Hue period 2001-2010, compared with the efficiency of capital investment in the development of other sectors and compared with the national average, and some nations of the world. Research results indicated that ICOR of Thua Thien Hue province is lower than that in the whole country, ICOR of agriculture sector increased during the period 2007-2010, that in the fisheries sector is very low, capital efficient development of aquaculture in Thua Thien Hue province reached a high level. Fisheries lacks capital, while the infrastructure works, especially the agricultural works of freshwater reservoirs, irrigation works, environmental protection, disaster prevention in the province of Thua Thien Hue for the past feww years has been a large amount of capital investment (Although the proportion of investment in agricultural development investment capital of the province is developing a much lower proportion of agricultural GDP in the GDP of the province) but did not contribute much to the GDP growth of agricultural sector business. 192
nguon tai.lieu . vn