Xem mẫu

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT Lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, muèn tån t¹i v÷ng, ph¸t triÓn vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh, mçi doanh nghiÖp ph¶i vËn ®éng tÝch cùc, ph¸t huy t×m tßi mäi biÖn ph¸p gi¶m thiÓu chi phÝ vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Bëi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin vÒ thÞ trêng vÒ nguån kh¸ch trªn c¬ së c¸c th«ng tin vÒ cung, cÇu vµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp t×m ra c¬ cÊu s¶n phÈm tèi u, x¸c ®Þnh ®îc gi¸ b¸n hîp lý ®¶m b¶o võa tËn dông ®îc nguån lùc hiÖn cã, võa mang l¹i lîi nhuËn cao. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ®iÒu nãi trªn yÕu tè con ngêi ®ãng vai trß quan träng h¬n c¶, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m thÝch ®¸ng. V× vËy ®Ò tµi "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n " lµ ®Ò tµi em lùa chän cho luËn v¨n tèt nghiÖp". 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi. * Môc ®Ých: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu kü h¬n ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong c«ng ty , hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n , tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n . * NhiÖm vô: 1. Nghiªn cøu vÊn ®Ò lý luËn vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh trong ngµnh c¬ khÝ 2. Ph©n tÝch vÊn ®Ò vÒ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ Sîn 3. §a ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n Bïi V¨n ChuyÒn 1 K49QTKD
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT 3. §èi tîng ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. * §èi tîng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ: vÊn ®Ò lao ®éng vµ sö dông lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh chuyªn ngµnh c¬ khÝ , víi c¸c ®Æc ®iÓm vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. * Ph¹m vi: ChØ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë ph¹m vi m« tøc lµ ë mét doanh nghiÖp cô thÓ ë ®©y lµ C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n . VÒ t×nh h×nh sè liÖu kh¸ch s¹n chuyªn ®Ò còng chØ giíi h¹n trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh n¨m 1998, 1999, 2000 vµ 1 vµi n¨m tíi. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch: Nghiªn cøu s¸ch b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh, c¸c b¸o c¸o vÒ thùc tr¹ng sö dông lao ®éng trong t×nh h×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch tõ ®ã rót ra c¸c híng ®Ò xuÊt. + Ph¬ng ph¸p thèng kª: Tõ viÖc nghiªn cøu chØ tiªu gi÷a c¸c n¨m em sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª ®Ó so s¸nh vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi tõ ®ã ®a ra kÕt luËn t×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty. Ngoµi c¸c ph¬ng ph¸p trªn ®Ò tµi cßn ¸p dông ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu so s¸nh hÖ thèng c¸c th«ng tin ®iÒu tra thùc tÕ kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu sÏ lµm t¨ng thªm tÝnh chÝnh x¸c vµ thuyÕt phôc cho ®Ò tµi. 4. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò: PhÇn I: C¬ së lý luËn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n PhÇn II: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Bïi V¨n ChuyÒn 2 K49QTKD
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT PhÇn I c¬ së ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty quy chÕ tõ s¬n a.c¬ së lý luËn chung vÒ biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty quy chÕ tõ s¬n I. C¸c chØ tiªu cô thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 1 Yªu cÇu ®èi víi c¸c chØ tiªu: ViÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông trong mçi doanh nghiÖp lµ cÇn thiÕt, th«ng qua chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ lao ®éng cña doanh nghiÖp m×nh so s¸nh víi kú tríc, so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh c¸c doanh nghiÖp trong cïng ®Þa bµn, ®Ó thÊy râ viÖc sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp m×nh ®· tèt hay cha, tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu trong viÖc tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cao h¬n. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong tõng doanh nghiÖp kh«ng thÓ nãi mét c¸ch chung chung mµ ph¶i th«ng qua mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n, lîi nhuËn b×nh qu©n trªn mét nh©n viªn, hiÖu qu¶ sö dông thêi gian lao ®éng ngoµi c¸c chØ tiªu trªn, dùa trªn c¬ së chi phÝ lao ®éng ta cßn cã hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng qua c¸c chØ tiªu doanh thu trªn 1000® tiÒn l¬ng, lîi nhuËn thu ®îc trªn 1000 ® tiÒn l¬ng. Tuy nhiªn c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + C¸c chØ tiªu ph¶i ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nguyªn t¾c chung cña ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nã ph¶i ph¶n ¸nh ®îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng sèng th«ng qua quan hÖ so s¸nh vÒ kÕt qu¶ kinh doanh víi chi phÝ vÒ lao ®éng sèng. Bïi V¨n ChuyÒn 3 K49QTKD
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT + C¸c chØ tiªu ph¶i cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch chung nhÊt toµn diÖn nhÊt, bao qu¸t nhÊt, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kh¸ch s¹n. V× vËy ph¶i cã chØ tiªu tæng hîp trong hÖ thèng. MÆt kh¸c nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ h¬n s©u s¾c h¬n ®ßi hái trong hÖ thèng chØ tiªu ph¶i cã c¸c chØ tiªu bé phËn qua nh÷ng chØ tiªu nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trªn tõng bé phËn. Tõ ®ã rót ra ®îc nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë toµn doanh nghiÖp. + HÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶i cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt ®Ó th«ng qua hÖ thèng chØ tiªu ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng. + HÖ thèng c¸c chØ tiªu nµy ph¶i thèng nhÊt víi nhau ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt so s¸nh ®îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng gi÷a c¸c bé phËn trong mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh víi nhau. * C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chung. + ChØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng (W) W= (1) Trong ®ã: W: N¨ng suÊt lao ®éng TR: Tæng doanh thu T: Tæng sè lao ®éng N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n lµ mét chØ tiªu tæng hîp, cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch chung nhÊt cña hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña toµn bé doanh nghiÖp. Qua n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ta cã thÓ so s¸nh gi÷a c¸c kú kinh doanh víi nhau. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cho ta thÊy, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m) th× trung b×nh mét lao ®éng t¹o ra doanh thu lµ bao nhiªu. + ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn b×nh qu©n (N): Bïi V¨n ChuyÒn 4 K49QTKD
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT N= (2) Trong ®ã: N: Lîi nhuËn b×nh qu©n 1 lao ®éng LN: Tæng lîi nhuËn T: Tæng sè lao ®éng §©y lµ mét chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë kh¸ch s¹n, nã cho ta thÊy mét lao ®éng cña doanh nghiÖp t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn (th¸ng, quý, n¨m) nã ph¶n ¸nh møc ®é cèng hiÕn cña mçi ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn ®Ó tÝch luü t¸i s¶n xuÊt më réng trong ®¬n vÞ vµ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ níc. ChØ tiªu nµy cã thÓ tÝnh cho toµn bé doanh nghiÖp hoÆc lµ tõng bé phËn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸, so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë tõng bé phËn, tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë tõng bé phËn. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ë tõng bé phËn: §Ó viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®îc cô thÓ s©u s¾c cÇn ph¶i cã c¸c chi tiÕt mang tÝnh ®Æc thï cho tõng bé phËn lao ®éng: + Bé phËn qu¶n lý: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông ë bé phËn nµy rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p v× kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c nh©n tè kh¸c, vµ sù biÓu hiÖn cña nã ph¶i qua mét thêi gian dµi, chi phÝ lao ®éng ë bé phËn nµy mang tÝnh trÝ ãc. Do ®ã hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸ tríc tiªn ë kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + §èi víi tæ kÕ to¸n: HiÖu qu¶ lao ®éng ®îc ®¸nh gi¸ qua viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch thèng kª, ph©n tÝch kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é thÓ lÖ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi vô cña nhµ níc. + §èi víi bé phËn s¶n xuÊt th× hiÖu qu¶ lao ®éng ë bé phËn nµy ®- îc ®¸nh gi¸ kh¸ ®¬n gi¶n th«ng qua n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mät c«ng nh©n trong mét ngµy , th¸ng , quý ,n¨m … Bïi V¨n ChuyÒn 5 K49QTKD
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT + Tæ tu söa: ChÊt lîng cña c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu vÒ sè giê m¸y mãc ch¹y an toµn trong ngµnh, sè ngµy an toµn trong n¨m vµ tr×nh ®é kü thuËt cña nh©n viªn trong tæ. + Tæ dÞch vô kh¸c: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña tæ chøc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu. = (1) = (2) II. Mét sè nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty 1. Nh©n tè bªn trong: - Tæ chøc qu¶n lý trong c«ng ty + Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý tõng bé phËn ®ång thêi ®i cïng víi chÊt lîng cña mçi nh©n viªn phï hîp víi ®ßi hái chÊt lîng cña mçi c«ng viÖc, mçi chøc danh. V× vËy ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt bè trÝ ®óng ngêi ®óng viÖc vµ ®óng thêi ®iÓm cÇn thiÕt. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý tøc lµ ®èi víi c«ng viÖc phøc t¹p, nh÷ng c«ng viÖc hay ¸p dông m¸y mãc hiÖn ®¹i th× cÇn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é cao, cßn nh÷ng lao ®éng ch©n tay ®¬n gi¶n kh«ng cÇn sù trî gióp cña m¸y mãc th× chØ cÇn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp vµ trung b×nh. VËy ph©n c«ng lao ®éng hîp lý sÏ gióp kh¸ch s¹n tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ nh©n lùc, tiÕt kiÖm chi phÝ søc lao ®éng vµ ngîc l¹i nÕu kh«ng th× dÉn ®Õn l·ng phÝ søc lao ®éng, sö dông lao ®éng kh«ng hiÖu qu¶ dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. + §Þnh møc lao ®éng ph¶i lµ ®Þnh møc lao ®éng trung b×nh tiªn tiÕn cã nghÜa lµ møc c«ng viÖc mµ muèn thùc hiÖn ®îc ph¶i cã chót Ýt s¸ng t¹o, cè g¾ng phÊn ®Êu tuy nhiªn kh«ng qu¸ khã nhng còng kh«ng ph¶i ai còng lµm ®îc, nh vËy sÏ dÉn ®Õn ch¸n n¶n hoÆc tr©y lêi dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông kh«ng cao. Tuy nhiªn ®Ó x©y dùng mét ®Þnh Bïi V¨n ChuyÒn 6 K49QTKD
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT møc lao ®éng hîp lý kh«ng ph¶i lµ dÔ mµ cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè.kh¸c + Qu¶n lý lao ®éng b»ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng khuyÕn khÝch lao ®éng lµm viÖc b»ng c¸c chÕ ®é thëng ph¹t. Qu¶n lý lao ®éng theo h×nh thøc ph©n c«ng lao ®éng theo ca kÝp, theo tæ ®éi. Trong kh¸ch s¹n tæ chøc tr¶ l¬ng thêng theo 2 h×nh thøc: L¬ng theo s¶n phÈm vµ theo cÊp bËc thêi gian. + TuyÓn chän vµ ®µo t¹o lao ®éng. Th«ng thêng th× ®èi víi kh¸ch s¹n míi thµnh lËp viÖc tuyÓn chän lao ®éng tõ bªn ngoµi lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. §èi víi c¸c kh¸ch s¹n ®ang ho¹t ®éng th× viÖc tuyÓn chän tõ bªn ngoµi lµ cÇn thiÕt trong trêng hîp kh«ng cã ®ñ ngêi hoÆc kh«ng cã ngêi ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm chøc vô hoÆc vÞ trÝ nµo ®ã. NÕu tuyÓn chän kh«ng kü tuyÓn chän sai, tuyÓn theo c¶m tÝnh hoÆc theo mét søc Ðp nµo ®ã sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ vÒ kinh tÕ x· héi. §µo t¹o ®Ó trang bÞ kiÕn thøc hoÆc thªm kiÕn thøc vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho ngêi lao ®éng. + Quy tr×nh c«ng nghÖ: Mét c¸i m¸y muèn ch¹y tèt th× c¸c bé phËn cña nã ph¶i ho¹t ®éng ®Òu ®Æn, ¨n khíp víi nhau cã nghÜa r»ng ®Ó chÊt lîng phôc vô kh¸ch s¹n cao th× kh«ng cã nghÜa lµ c¸c bé phËn ho¹t ®éng rêi r¹c, kh«ng ¨n khíp mµ chóng ph¶i phô thuéc vµo nhau, cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, nhËn ®îc mäi th«ng tin kh¸c cña nhau. H¬n n÷a do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n mµ mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. + C¸c c«ng cô ®ßn bÈy kinh tÕ. TiÒn l¬ng lµ sè lîng tiÒn lµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc sau mét thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh hoÆc sau khi ®· hoµn thµnh mét khèi lîng c«ng viÖc nµo ®ã. TiÒn l¬ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ m¹nh mÏ nhÊt ®èi víi ngêi lao ®éng v× tiÒn l¬ng lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n dµnh cho tiªu dïng c¸ Bïi V¨n ChuyÒn 7 K49QTKD
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT nh©n biÓu hiÖn díi d¹ng tiÒn tÖ ®îc ph©n phèi cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo sè lîng mµ mçi ngêi ®· cèng hiÕn. Nhng ®Ó tiÒn l¬ng thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ th× c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng ph¶i ®îc xÐt trªn 2 khÝa c¹nh: quü l¬ng vµ ph¬ng ¸n ph©n phèi l¬ng. + Quü tiÒn l¬ng: §©y lµ tæng sè tiÒn mµ c¬ së kinh doanh dïng ®Ó tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng sau mét thêi gian lao ®éng nhÊt ®Þnh, quü nµy nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× ®îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é l¬ng kho¸n bao gåm 2 h×nh thøc kho¸n lµ kho¸n theo thu nhËp h¹ch to¸n vµ theo tæng thu nhËp. + §èi víi h×nh thøc kho¸n theo thu nhËp. Tæng thu nhËp = Tæng doanh thu - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu hµng ho¸ - Chi phÝ kh¸c ngoµi l¬ng Sau ®ã tæng thu nhËp ®îc ph©n chia nh sau: Mét phÇn dïng ®Ó tr¶ l¬ng ®ã lµ quü l¬ng. Quü tiÒn l¬ng thùc tÕ = * Tæng thu nhËp thùc tÕ Trong ®ã: §¬n gi¸ l¬ng kho¸n = PhÇn cßn l¹i ®îc ph©n phèi cho c¸c quü: Nép ng©n s¸ch, nép quü tËp trung cña ngµnh, lËp quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü phóc lîi khen thëng. §èi víi h×nh thøc kho¸n theo thu nhËp h¹ch to¸n. Thu nhËp h¹ch to¸n = Tæng thu nhËp trÝch nép ng©n s¸ch - TrÝch nép c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. Quü tiÒn l¬ng thùc tÕ = Thu nhËp h¹ch to¸n thùc tÕ - Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo §M - Quü phóc lîi x· héi theo §M Thùc hiÖn c¬ chÕ kho¸n tiÒn l¬ng theo hai ph¬ng ph¸p trªn lµ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta. Mçi kh¸ch s¹n tuú theo t×nh h×nh cô thÓ vµ ®Æc ®iÓm cña m×nh mµ ¸p dông chÕ ®é l¬ng kho¸n nµo cho phï hîp. + ChÕ ®é ph©n phèi tiÒn l¬ng Bïi V¨n ChuyÒn 8 K49QTKD
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT Khi thùc hiÖn viÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cÇn dùa trªn c¸c yÕu tè c¬ b¶n: * Tr×nh ®é tay nghÒ * HÖ sè thµnh tÝch Trong ®ã thêng tÝnh 8 giêi lµm viÖc b»ng mét ngµy c«ng. Nh÷ng thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éng lín h¬n 8 giê th× ph¶i quy ®æi sè thêi gian lµm viÖc ngoµi giê ra ngµy c«ng theo hÖ sè thÝch hîp. Cßn yÕu tè bËc thî, chøc vô lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng møc l¬ng c¬ b¶n, møc l¬ng c¬ b¶n nµy kh¸c nhau ®èi víi c¸c cÊp bËc chøc vô kh¸c nhau. HÖ sè thµnh tÝch lµ yÕu tè ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng. §iÒu nµy quan träng trong c¸ch tÝnh vµ x¸c ®Þnh hÖ sè thµnh tÝch vµ sù chªnh lÖch gi÷a c¸c hÖ sè nµy kh«ng nªn qu¸ nhá ®Ó tr¸nh sù b×nh qu©n trong ph©n phèi l¬ng vµ còng kh«ng qu¸ lín g©y ra møc chªnh lÖch nhiÒu vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Ngoµi ra cÇn chó ý: §èi víi mét sè chøc danh cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh gi¸m ®èc ,phã gi¸m ®èc ,kÕ to¸n trëng,c¸c trëng phßng … th× ph¶i ®îc céng thªm mét sè u ®·i. §èi víi nh©n viªn lµm viÖc trong m«i trêng ®éc h¹ith× ph¶i ®îc céng thªm mét sè u ®·i trong khi lµm viÖc. Ph©n lo¹i lao ®éng trong c«ng ty . §ã lµ nh÷ng nhãm ngêi trong tËp thÓ lao ®éng cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc ph©n ®Þnh vµ theo nh÷ng tiªu thøc cô thÓ vµ mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng nhãm ®ã, nÕu ph©n theo ®é tuæi th× ®èi víi nh÷ng ngµnh thuéc lÜnh vùc dÞch vô th× ®é tuæi trung b×nh cña ngêi lao ®éng cµng th× ®ã lµ mét u thÕ, bëi v× ngêi lao ®éng trÎ hä thêng l¨ng ®éng h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc Nhng ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh c¬ khÝ nãi riªng th× ®ã cha h¼n lµ u thÕ. NÕu ®é tuæi trung b×nh cña ngêi lao ®éng qu¸ trÎ th× thÝch hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc phôc vô nhng l¹i Ýt Bïi V¨n ChuyÒn 9 K49QTKD
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp, cßn nÕu ®é tuæi trung b×nh qu¸ cao th× nhiÒu kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp nhng l¹i kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc c©n cã søc khoÎ , NÕu ph©n theo giíi tÝnh ®ã lµ nh÷ng nhãm ngêi tËp thÓ lao ®éng ®îc ph©n ®Þnh theo tiªu thøc giíi tÝnh. Bëi tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt kh«ng cã s¶n phÈm dÞch vô .V× thÕ mµ tû lÖ n÷ giíi chiÕm tû lÖ nhá trong tæng sè lao ®éng, ë trong tõng bé phËn tû lÖ nam giíi vµ n÷ giíi lµ kh¸c nhau - §éi ngò lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cã t¸c ®éng tÝch cùc nhÊt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy x©y dùng mét ®éi ngò lao ®éng hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lµ môc tiªu quan träng cña c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý lao ®éng. Víi mét ®éi ngò lao ®éng nh thÕ nµo lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Mét ®éi ngò lao ®éng bao giê còng cÇn hai mÆt lµ sè lîng vµ chÊt lîng. + VÒ sè lîng lao ®éng: Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i c¨n cø vµo ®©u ®Ó tÝnh to¸n sè lîng lao ®éng hîp lý. Mét ®éi ngò lao ®éng cã sè lîng lao ®éng hîp lý tøc lµ sè lîng lao ®éng ®ã võa ®ñ so víi khèi lîng c«ng viÖc kh«ng thõa kh«ng thiÕu, chØ cã ®¶m b¶o ®îc møc lao ®éng nh vËy th× vÊn ®Ò sö dông lao ®éng míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. + ChÊt lîng lao ®éng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng vÒ tr×nh ®é häc vÊn tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tay nghÒ, tr×nh ®é cßn phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña tõng c«ng viÖc mµ hä cã thÓ ph¸t huy mét c¸ch tèi ®a kh¶ n¨ng cña hä. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao th× ngêi lao ®éng ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ng- êi lao ®éng vÒ tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷, ngo¹i h×nh, kh¶ n¨ng giao tiÕp. Tuy nhiªn ë mçi kh¸ch s¹n c¸c yªu cÇu nµy lµ kh¸c nhau. Bïi V¨n ChuyÒn 10 K49QTKD
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT - C¬ së vËt chÊt kü thuËt: Kh¸ch s¹n cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i míi. Sè lîng lín th× cÇn sö dông Ýt lao ®éng ch©n tay vµ sö dông nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn, tay nghÒ cao. Ngoµi ra ®èi víi tõng bé phËn, lao ®éng trong kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp tuy nhiªn trang thiÕt bÞ m¸y mãc vÉn ®îc ¸p dông vµo trong qu¸ tr×nh lao ®éng ë nh÷ng bé phËn nµo mµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cã thÓ thay thÕ ®îc lao ®éng th× bé phËn ®ã sö dông Ýt lao ®éng h¬n vµ viÖc qu¶n lý sö dông lao ®éng ë bé phËn ®ã ®¬n gi¶n h¬n (ë bé phËn bÕp ch¼ng h¹n cã bé phËn röa b¸t sÏ gi¶m ®îc lao ®éng röa b¸t). Nh vËy ë nh÷ng bé phËn nh thÕ ¸p dông m¸y mãc vµo qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch th× viÖc thay thÕ lao ®éng b»ng m¸y mãc lµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: + §èi víi nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp th× viÖc ¨n uèng, sinh ho¹t hay mäi u ®·i kh¸c ngoµi l¬ng thëng trong kh¸ch s¹n lµ rÊt quan träng nã còng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng phôc vu. NÕu ngêi lao ®éng cã tinh thÇn søc khoÎ tèt th× hä lµm viÖc sÏ cã hiÖu qu¶, h¨ng h¸i nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc h¬n vµ ngîc l¹i. 2. Nh©n tè bªn ngoµi - Nguån kh¸ch ®èi víi kh¸ch s¹n: Kh¸ch víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ giíi tÝnh, quèc tÞch, tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp, ®Þa vÞ x· héi vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý lµ mét yÕu tè cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng hîp lý th× cÇn ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu t©m lý d©n téc, thµnh phÇn x· héi, ®é tuæi, nghÒ nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t©m sinh lý cña kh¸ch du lÞch ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ng- êi lao ®éng vÒ ®é tuæi, giíi tÝnh, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ x¸c ®Þnh h×nh thøc phôc vô kü thuËt phôc vô thÝch hîp mét c¸ch t¬ng xøng vµ ®¸p øng ®îc ®óng vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch, hiÓu râ ý muèn cña kh¸ch lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó Bïi V¨n ChuyÒn 11 K49QTKD
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT tæ chøc lao ®éng mét c¸ch tèt nhÊt vµ nã quyÕt ®Þnh híng ®i trong thêi gian tíi cña kh¸ch s¹n. - C¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng: ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi, quü phóc lîi x· héi chÕ ®é b¶o hiÓm ngêi lao ®éng nh»m ®¶m b¶o lîi Ých cho ngêi lao ®éng còng nh tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi lao ®éng ph¶i ®ãng gãp. Nã gióp cho viÖc sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n, lao ®éng lµm viÖc n¨ng suÊt h¬n, sù trung thµnh lín h¬n, tinh thÇn ®îc n©ng cao h¬n, lµm gi¶m bít khã kh¨n khi bÞ èm ®au, bÖnh tËt, khi vÒ hu... §èi víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi chñ, lÉn c«ng nh©n ®Òu ph¶i ®ãng gãp hµng th¸ng trªn c¬ së thu nhËp hµng th¸ng cña c«ng nh©n. - LuËt ph¸p: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ níc ®· ban hµnh luËt lao ®éng víi nh÷ng quy chÕ qu¶n lý nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. Do ®ã viÖc chÊp hµnh c¸c quy chÕ ®ã ph¶i ®îc thùc hiÖn ë mäi h×nh thøc doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp liªn doanh... §Ó tr¸nh nh÷ng doanh nghiÖp chØ v× lîi Ých tríc m¾t mµ lîi dông ngêi lao ®éng b¾t ngêi lao ®éng lµm viÖc víi cêng ®é cao g©y ch¸n n¶n kiÖt søc cho ngêi lao ®éng. LuËt ph¸p lµ còng ®Ó b¶o vÖ ngêi lao ®éng gióp hä gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn, tranh chÊp trong ph¹m vi lµm viÖc cña hä. Do vËy luËt ph¸p ph¶i râ rµng vµ c«ng minh, xö lý c«ng b»ng víi mäi ngêi. Bïi V¨n ChuyÒn 12 K49QTKD
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT B Thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng ë c«ng ty Quy chÕ tõ s¬n i.vµi nÐt vÒ c«ng ty Quy chÕ tõ s¬n 1. s¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë c«ng ty 1.1:LÞch sö h×nh thµnh. Ngµnh c«ng nghiÖp nÆng lµ mét trong nh÷ng nghµnh kinh tÕ quan träng cña mét quèc gia trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp quèc tÕ .Vµ tríc sù cÇn thiÕt cña c¸c s¶n phÈm Bul«ng vµ ®ai èc ®èi víi nÒn kinh t Õ quèc d©n .Bé c«ng nghiÖp nÆng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Nhµ m¸y Quy chÕ Tõ S¬n vµo gµy 18 th¸ng 11n¨m 1963 vµ thµnh lËp l¹i vµo ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 1993 .Nay ®æi tªn thµnh C«ng ty Quy chÕ Tõ S¬n (c¨n cø vµo th«ng b¸o sè 3LCTB ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1993cña v¨n phßng chÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña thñ tíng ChÝnh phñ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc .Vµ theo quyÕt ®Þnh sè 2410QD – TCCB ngµy 25 th¸ng 8n¨m 2000 cña Bé trëng C«ng nghiÖp ®æi tªn nhµ m¸y quy chÕ Tõ S¬n thµnh c«ng ty Quy ChÕ Tõ S¬n thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiªt bÞ c«ng nghiÖp C«ng ty Quy chÕ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ Níc vµ cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ cã con dÊu riªng , ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng .Víi vÞ trÝ n»m c¸ch thñ ®« Hµ néi 18Km vÒ phÝa B¾c , ®©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt thuËn léi cho viÖc lu th«ng hµng ho¸ , s¶n phÈm cña c«ng ty . s¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i bu l«ng ®ai èc theo TCVN cã tÝnh l¾p lÉn cao, boa gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu dá lµ bul«ng tinh vµ bul«ng th« , vßng ®ªm vÝt c¸c loËi , phô tïng ot« , m¸y kÐo ,may¬ xe ®¹p …. Ngoµi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu kÓ trªn nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¶n phÈm c«ng nghiÖp phô phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c vïng phô cËn quanh vïng . Tõ sù thµnh lËp cña c«ng ty nã ®· thu hót ®îc mét sè lîng lín lùc l- îng lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng v× thÕ mµ nã thóc ®Èy ®îc nÒn kinh tÕ trong vïng ph¸t triÓn m¹nh. Bïi V¨n ChuyÒn 13 K49QTKD
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT 1.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn . Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc chia lµm 2 giai ®o¹n chÝnh theo c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta. Giai ®o¹n 1:B¾t ®Çu tõ khi thµnh lËp (1963) cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh 217/H§BT ngµy 14-11-1987 nay lµ chÝnh phñ ra ®êi .Do c¬ chÕ qu¶n lý theo kiÓu hµnh chÝnh bao cÊp theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®iÒu tiÕt nhµ m¸y chØ lo kh©u s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Nhµ níc bµn giao .Tuy vËy trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y lu«n lu«n s¶n xuÊt vµ ®¹t vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra s¶n lîng cã n¨m lªn tíi 1700 tÊn (n¨m1976) ®¹t 112% kÕ ho¹ch vît 12% kÕ ho¹ch bµn giao vµ n¨m1979 ®¹t 25 triÖu tÊn ®¹t 118% kÕ ho¹ch vît chØ tiªu 18% . Giai ®oan 2 : Tõ khi cã quyÕt ®Þnh 217/H§BT cho ®Õn nay lµ giai ®o¹n Nhµ níc xo¸ bá chÕ ®ä bao cÊp .C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc dÇn dÇn chuyÓn tõng bíc sang tù ho¹ch to¸n kinh doanh vµ vË ®äng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc .V× thÕ mµ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ nhµ m¸y Quy chÕ nãi riªng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh vËt t nhiªn liÖu ,thÞ tr¬ng tiªu thô s¶n phÈm ,sù c¹nh tranh ví hµng ngo¹i nhËp dÉn ®Ðn c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n ,c«ng nh©n thiÕu viÖc lµm ,thu nhËp thÊp kh«ng ®¶m b¶o cuéc sèng .MÆc dï ®· gËp nhiÒu khã kh¨n nhung c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc nh÷mg khã kh¨n ®ã .Tù tiÒm kiÕm thÞ trêng c¶i tæ toµn bé khoa hoc kü thuËt , c¸c chu tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc gi¶m bít biªn chÕ ,x¾p xÕp l¹i nh©n sù ,bªn c¹nh ®ã cè g¾ng kh¾c phôc hËu qu¶ do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i .Tõ ®ã c«ng ty ®· tõng bíc lín m¹nh cô thÓ lµ æn ®Þnh ®¬vj viÖc lµm ,tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬c n©ng cao mét c¸ch ®¸ng kÓ ®Î ®¶m b¶o cuéc sèng .T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lu«n kh¶ quan vµ ph¸t triÓn theo triÒu híng tÝch cùc. Bïi V¨n ChuyÒn 14 K49QTKD
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT Ngµy 25-8-2000 Bé Trëng Bé C«ng nghiÖp ®· ký quyÕt ®Þnh sè 2410/Q§ - TCCB vÒ viÖc ®æi tªn nhµ m¸y Quy chÕ Tõ S¬n thµnh c«ng ty Quy chÕ Tõ S¬n trùc thuéc tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Tªn gia dÞch quèc tÕ lµ: TUSON FASTENER COMPANY (TUFACO) Trô së chÝnh ®Æt t¹i : ThÞ trÊn Tõ S¬n-huyÖn Tõ S¬n –tØnh B¾c Ninh 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý. 2.1. Ban gi¸m ®èc. Lµ c¬ quan ®Çu n·o cña mçi bé m¸y qu¶n lý cuèi cïng, lµ n¬i quy ®Þnh c¬ cÊu ho¹t ®éng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ còng lµ n¬i gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña bé m¸y qu¶n lý. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ban gi¸m ®èc cã ý nghÜa ®Æc biÖt. Ban gi¸m ®èc t×m viÖc lµm cho CBCNV trong c«ng ty. ViÖc tham gia ®Êu thÇu ký kÕt hîp ®ång cã thµnh c«ng hay kh«ng chÝnh lµ nhê tµi n¨ng, uy tÝn, khÐo lÐo trong giao tiÕp, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Sù n¨ng ®éng cña ban gi¸m ®èc. Do vËy ban gi¸m ®èc kh«ng nh÷ng lµ nh÷ng kü thuËt mµ cßn lµ nh÷ng nhµ kinh tÕ ®Ó ®¶m ®¬ng c«ng viÖc. *.Gi¸m ®èc c«ng ty. Nh ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn, c«ng ty ®îc thµnh lËp tõ sù chuyÓn ®æi cña doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sang. Do ®ã, gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ ngêi bæ nhiÖm vÒ ®iÒu hµnh c«ng ty gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n nhiÖm vô yÕu sau: + NhËn vµ sö dông, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao cho c«ng ty ®Ó thùc hiÖn môc tiªu Nhµ níc giao. Bïi V¨n ChuyÒn 15 K49QTKD
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT + QuyÕt ®Þnh gi¸ mua gi¸ b¸n s¶n phÈm dÞch vô, ban hµnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªu chuÈn s¶n phÈm, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. + QuyÕt ®Þnh viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c chøc vô: Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (nÕu cã). Bæ nhiÖm miÔn nhiÖm c¸c chøc vô trëng phßng, phã phßng, ban chuyªn m«n, nghiÖp vô trong c«ng ty. + Gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty, ®¶m b¶o tinh gi¶m cã hiÖu qu¶. Tæ chøc viÖc thi tuyÓn chuyªn m«n , vÒ nghiÖp vµ thùc hiÖn cã nÒ nÕp chÕ ®é nhËn xÐt c¸n bé trong c«ng ty theo ®Þnh kú. Gi¸m ®èc cã quyÒn tuyÓn chän lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng cña Nhµ níc. Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c néi quy, quy chÕ nh»m thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ kû luËt lao ®éng, b¶o hé lao ®éng kü thuËt an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp. Trêng hîp kh«ng ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, gi¸m ®èc cã quyÒn vµ cã tr¸ch nhiÖm chØ ®Þnh s¶n xuÊt, gi¸m ®èc cã quyÒn khen thëng nh÷ng ngêi cã thµnh tÝch. §ång thêi thi hµnh kû luËt ®Õn møc buéc th«i viÖc nh÷ng ngêi vi ph¹m néi quy, quy chÕ, ¸p dông trong c«ng ty, cho th«i viÖc hoÆc chÊm døt hîp ®ång lao ®éng nh÷ng ngêi kh«ng ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt theo néi quy cña c«ng ty theo hîp ®ång ®· kÕt kÕt. Gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn nghÜa vô nép c¸c kho¶n thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c kho¶n kh¸c. LËp ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty tr×nh lªn tæng c«ng ty còng nh c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®iÒu hµnh cña m×nh. * Phã gi¸m ®èc. Bïi V¨n ChuyÒn 16 K49QTKD
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT Lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc ®ång thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiemÑ vô tr¸ch nhiÖm ®îc uû quyÒn hoÆc ph©n c«ng. * Phã gi¸m ®èc cã chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. - §îc gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp chØ huy thèng nhÊt s¶n xuÊt kü thuËt hµng ngµy. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ viÖc chuÈn bÞ s¶n xuÊt, giao nhiÖm vô s¶n xuÊt, bè trÝ ®iÒu khiÓn lao ®éng trong néi bé c«ng ty cho ®Õn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt lîng theo kÕ ho¹ch. Tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt th¸ng, tuÇn, ngµy cho toµn c«ng ty phèi hîp víi kÕ to¸n trëng dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n phÈm míi. Nghiªn cøu, x©y dùng ph¬ng híng c¸c kÕ ho¹ch tiÕn bé kü thuËt l©u dµi hµng n¨m cho c«ng ty. Tæ chøc b¶o dìng vµ qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ, dông cô, b¶o ®¶m m¸y mãc ho¹t ®éng ®Òu ®Æn phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt gióp gi¸m ®èc quy ®Þnh c¸c chÕ ®é c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. Cã quyÒn kû luËt víi nh÷ng ngêi vi ph¹m kû luËt s¶n xuÊt, kû luËt lao ®éng. Cã quyÒn ®Þnh chØ c«ng t¸c, ®×nh chØ s¶n xuÊt ®èi víi nh÷ng ngêi vi ph¹m an toµn lao ®éng vµ b¸o c¸o gi¸m ®èc. Cã quyÒn ®Ò nghÞ n©ng bËc l¬ng cho CBCNV vµ tham gia xÐt duyÖt n©ng bËc ®Þnh kú, cã quyÒn khen thëng, c«ng nhËn c¸nbé cã thµnh tÝch s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch trong ph¹m vi vµ møc ®é ®- îc gi¸m ®èc uû quyÒn. 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ph©n xëng 2.2.1. V¨n phßng xÝ nghiÖp :lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty cã chøc n¨ng tham mu trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý hµnh chÝnh, qñn trÞ ®êi sèng,qu¶n lý nhµ trÎ mÉu gi¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ kÕt Bïi V¨n ChuyÒn 17 K49QTKD
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT qu¶ ho¹t ®éng c¸c mÆt c«ng t¸c ®ã. V¨n phßng xÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. * NhiÖm vô cña v¨n phßng xÝ nghiÖp. Thu thËp tæng hîp t×nh h×nh cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña (xÝ nghiÖp) c«ng ty. Gióp gi¸m ®èc tæ chøc chuÈn bÞ hoÆc theo dâi ®«n ®èc viÖc chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, ®Ó ban hµnh trong c«ng ty hoÆc tr×nh lªn cÊp trªn. LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng quý, 6 th¸ng n¨m cña c«ng ty. Bè trÝ lÞch lµm viÖc hµng tuÇn, hµng th¸ng cña gi¸m ®èc. Tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c kú häp cña gi¸m ®èc, cña c«ng ty. Tæ chøc phæ biÕn c¸c v¨n b¶n cña cÊp tªn vµ cña c«ng ty theo dâi ®«n ®èc vµ kiÓm tra hoÆc tæ chøc sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng, xëng, ph©n ph©n xëng ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt vµ ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña cÊp trªn vµ cña c«ng ty. §¶m b¶o mèi quan hÖ c«ng t¸c cña gi¸m ®èc, c«ng ty víi bªn ngoµi. qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hµnh chÝnh, x¸c nhËn c¸c v¨n b¶n giÊy tê vÒ hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn. Lu tr÷ ®¸nh m¸y, in Ên tµi liÖu ph¸t c¸c v¨n b¶n b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Qu¶n lý con dÊu, qu¶n lý tæ chøc tèt c«ng t¸c th«ng tin liªn l¹c táng néi bé c«ng ty, hÖ thèng ®ienÑ b¸o trong c«ng ty tõ bªn trong ra bªn ngoµi, qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ m¸y in, m¸y ch÷. Phô vô tiÕp kh¸c, thùc hiÖn vÒ sinh c«ng céng,vÖ sinh n¬i lµm viÖc cña bé phan¹ l·nh ®¹o. Tæ chøc qu¶n lý « t« con c¶ vÒ thiÕt bÞ con ngêi vµ tæ chøc ®iÒu vËn: 2.2.2. Phßng tæ chøc lao ®éng. Phßng tæ chøc lao ®éng lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc gi¸m ®èc c«ng ty cã chøc n¨ng thammu cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùctæ chøc nh©n sù ®µo t¹o vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng trong toµn c«ng ty. Bïi V¨n ChuyÒn 18 K49QTKD
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT * NhiÖm vô. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý c¸c hÖ thèng, c¸c biÖn ph¸p lµm viÖc cña bé m¸y qu¶n lý. Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc tæ chøc x©y dùng c¸c chøc danh vµ tiªu chuÈn nghiÖp vô cña viªn chøc trong ph¹m vi c«ng ty. - Lµm c¸c thñ tôc tuyÓn dông, tiepÐ nhËn , bè trÝ, thuyªn chuyÓn cho th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc theo ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña gi¸m®èc. §iÒu ®éng bè trÝ s¾p xÕp CBCNV trong néi bé c«ng ty. Qu¶n lý theo dâi ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ph©n phèi thu nhËp quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty. NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ CBCNV. Thèng kª nh©n sù , nhËn xÐt thêng kú CBCNV . ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu ®Ò nghÞ khen thëng kû luËt CBCNV trong c«ng ty. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng. ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæ chøc viÖc bæ tóc , kÌm cÆp n©ng bËc cho c«ng nh©n. 2.2.3.Phßng s¶n xuÊt kinh doanh , * Chøc n¨ng. Phßng s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét d¬n vÞ trùc thuéc gi¸m ®èc c«ng ty lµm c«ng t¸c kinh tÕ tham mu cho gi¸m ®èc trªnlÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. nghiªn cøu thÞ trêng cung cÇu, x©y dùng kÕ ho¹hc chuÈn bÞ mäi ®ieue fkiÖn x©y dùng c¸c dÞnh møc lao ®éng ®¬ngi¸ tiÒn l¬ng vµ ®ieuÌ hµnh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm ®¶mb¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. * NhiÖm vô. Bïi V¨n ChuyÒn 19 K49QTKD
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tr- êng :C§GTVT TËp hîp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt tµi chÝnh cña c«ng ty. x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n ng¾n h¹n vµ kÕ ho¹ch t¸c t¸c nghiÖp vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm. S¶n xuÊt dông cô khu«n, cèi, gµ l¾p... hµng th¸ng, quý, n¨m tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®ã. Tæ chøc ®iÒu ®é s¶n xuÊt,qu¶n lý s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dông cô khu«n cèi phôc vô cho s¶n xuÊt, qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña c¸c ph©n xëng chÝnh, phô, dÞch vô trùc thuéc c«ng ty. Nghiªn cøu thÞ trêng tæ chøc c«ng t¸c marketing, kü kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong c«ng ty vµ tæ chøc xÐt duyÖt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Híng dÉn ghiÖp vô c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cho c¸c d¬doanh nghiÖp vÞ vµ nh©n viªn kÕ ho¹ch ë c¸c ®¬n vÞ trong toµn c«ng ty. 2.2.4.Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. * Chøc n¨ng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµ ®¬nvÞ trùc thuéc gi¸m ®èc c«ng ty cã chøc n¨ng tham mu gióp cho gi¸m ®èc qu¶n lý tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kª to¸n, h¹ch to¸n thèng kª, b¸o c¸o theo quy ®Þnh. * NhiÖm vô: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, lËp thêi, liªn tôc, cã hÖ thèng vÒ sè liÖu vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña lao ®éng vËt t, tiÒn vèn t×nh h×nh thanh to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt, tæng s¶n phÈm, kÕt qu¶ lç l·i vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi cÊp trªn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®ång thêi ®¶mb¶o yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. Thu thËp tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ Bïi V¨n ChuyÒn 20 K49QTKD