Xem mẫu

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng 1: kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  5 5   I.C«ng t¸c Qu¶n trÞ vµ Qu¶n trÞ nh©n sù  trong doanh nghiÖp      1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ  5 doanh nghiÖp       2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  7     3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  9   II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù  10     1.Ph©n tÝch c«ng viÖc  10     2.TuyÓn dông nh©n sù  14     3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  18     4.§¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n sù  21   III.C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña  26 viÖc hoµn thiÖn c«ng          t¸c qu¶n trÞ nh©n sù       1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n  26 sù      2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng  30 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng  32 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a­ Hµ Néi    I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp  32     1.LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty xe ®¹p­ xe  32 m¸y §èng §a­ Hµ Néi      2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty  33 1
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6     3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty  34     4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty  35     5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty  36   II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña  38 c«ng ty(98­99­00)     1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty  38     2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty  40 theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh       doanh     3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  41 cña c«ng ty    III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña  44 c«ng ty(98­99­00)     1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty  44     1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty  44     1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty  47     2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng  49 ty      3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  53 trong c«ng ty      3.1.T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n sù  53     3.2.T×nh h×nh ph¸t triÓn nh©n sù  56     4.T×nh h×nh ®∙i ngé nh©n sù trong c«ng ty  56     5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty  59 Ch¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  63 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a­ Hµ Néi     I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ  63 nh©n sù cña c«ng ty      1.Ph©n tÝch c«ng viÖc  65 2
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6     2.TuyÓn dông nh©n sù  66     3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  67     4.§¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n sù  68   II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong  70 thêi gian tíi     1.Ph¬ng híng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng  70 ty trong thêi gian        tíi     2.§Þnh híng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña  71 c«ng ty trong thêi gian       tíi   III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  73 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i   C«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a­ Hµ Néi  KÕt luËn 81 Tµi liÖu tham kh¶o 82 Lêi nãi ®Çu Qu¶n   trÞ   nh©n   sù   lµ  mét  lÜnh   vùc   ®Æc   biÖt   quan  träng,  v× “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n  trÞ con ngêi”. ThËt vËy qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong  bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã  mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ. TÇm quan träng cña yÕu tè con ngêi trong bÊt cø  mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm  vãc lín ®Õn ®©u, ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc  nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng ai phñ nhËn  ®îc. Trong doanh nghiÖp mçi con ngêi lµ mét thÕ giíi  riªng   biÖt   nÕu   kh«ng   cã   ho¹t   ®éng   qu¶n   trÞ   th×   ai  3
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 thÝch lµm g× th× lµm, mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc,  v« kû luËt, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i  quyÕt vÊn ®Ò nµy, nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt  ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× c¶m nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng vµ sù  cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong bÊt  cø mét doanh nghiÖp  nµo cho nªn t«i ®∙ lùa chon ®Ò  tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n  trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a ­ Hµ  Néi”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a ­ Hµ Néi, qua nghiªn  cøu c«ng t¸c qu¶n  trÞ   nh©n   sù   cña   c«ng   ty   t«i   thÊy   c«ng   t¸c   nµy   ®îc  c«ng ty thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn do cßn cã  mét vµi khã kh¨n cho nªn c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm  h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c nµy. V× thÕ cho nªn  t«i   ®∙   m¹nh   d¹n   ®a   ra   mét   sè   biÖn   ph¸p   nh»m   hoµn  thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty. §Ò tµi cña t«i gåm 3 ch¬ng: ­Ch¬ng 1: Kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. ­Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c  qu¶n trÞ nh©n sù t¹i   c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a ­ Hµ Néi. ­Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  t¸c qu¶n trÞ nh©n sù      t¹i c«ng ty xe ®¹p­xe m¸y §èng §a­Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i xin  ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Vò  Thuú D¬ng­Th¹c sü­ Trëng Khoa Qu¶n trÞ Doanh NghiÖp  vµ   sù   gióp   ®ì   nhiÖt   t×nh   cña   c¸c   c¸n   bé   c«ng   nh©n  4
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 viªn phßng tæng hîp cña c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng  §a­ Hµ Néi. 5
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Ch¬ng 1 kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù I.C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ nh©n sù   trong doanh  nghiÖp 1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp Qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   ®îc   hiÓu   lµ   tæng   hîp   c¸c  ho¹t   ®éng   ®îc   thùc   hiÖn   nh»m   ®¹t   ®îc   môc   tiªu   x¸c  ®Þnh th«ng qua sù nç lùc cña ngêi kh¸c trong cïng mét  tæ chøc. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc, mét nghÖ  thuËt vµ lµ mét nghÒ. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc: mäi ho¹t  ®éng   qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Òu   cã   mét   néi   dung   lµ  nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®∙ ®Ò ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶  nhÊt. §ã lµ mét m«n khoa häc bao gåm nh÷ng kiÕn thøc  c¬ b¶n gióp nh÷ng ngêi trong c¬ng vÞ qu¶n lý phèi hîp  nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®îc c¸c nhiÖm vô ®∙ ®Ò  ra. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt: lµ khoa  häc vÒ qu¶n lý con ngêi víi c¸c t×nh huèng cô thÓ mµ  kh«ng ph¶i ai còng biÕt vËn dông thÝch hîp trong ®iÒu  kiÖn   doanh   nghiÖp   cña   m×nh.   Sù   thµnh   c«ng   cña   nã  kh«ng   chØ   phô   thuéc   vµo   tri   thøc,   kinh   nghiÖm,   tµi  n¨ng kinh doanh cña nhµ qu¶n lý mµ ®éi khi cã c¶ vËn  may. 6
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÒ: nhµ qu¶n trÞ  ph¶i ®îc ®µo t¹o cã bµi b¶n, viÖc ®µo t¹o th«ng qua  trêng líp, kiÕn thøc bæ xung cËp nhËt… 1.2.C¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp  *Ho¹ch ®Þnh   Lµ   qu¸   tr×nh   x¸c   ®Þnh   c¸c   môc   tiªu   cña   doanh  nghiÖp vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu  ®ã. Nh vËy chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh lµ nh»m x©y dùng môc  tiªu ph¸t triÓn  t¬ng lai cña doanh nghiÖp. T¹o c¬ së  tiÒn   ®Ò   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   ®Ò   ra   c¸c  nguyªn t¾c øng phã víi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®æi trªn  thÞ   trêng   t¹o   ®iÒu   kiÖn   râ   rµng   cho   viÖc   kiÓm   tra  thùc hiÖn. Ho¹ch ®Þnh lµ ho¹t ®éng quan träng quyÕt  ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña  mét doanh nghiÖp. Ho¹ch ®Þnh lµ mét qu¸ tr×nh, mét t©m tr¹ng, mét  hµnh ®éng híng vÒ t¬ng lai. *Tæ chøc  Lµ viÖc x¸c lËp m« h×nh, ph©n c«ng vµ giao nhiÖm  vô   cho   mçi   cÊp   vµ   cho   mçi   nh©n   viªn   trong   doanh  nghiÖp. Tæ chøc cßn bao gåm viÖc uû nhiÖm cho c¸c cÊp  qu¶n trÞ vµ cho c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh ®Ó hä cã thÓ  thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ã  lµ viÖc x¸c lËp nh÷ng khu©n mÉu vµ mèi quan hÖ t¬ng  t¸c gi÷a c¸c phÇn mµ mçi bé phËn, mçi nh©n viªn trong  doanh   nghiÖp   ®¶m   nhËn.   Bëi   vËy   bé   m¸y   tæ   chøc   kinh  doanh   cña   doanh   nghiÖp   cÇn   ph¶i   ®îc   x©y   dùng   trªn  nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh. *L∙nh ®¹o ®iÒu hµnh   Bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®îc môc  tiªu cña doanh nghiÖp vµ t¹o lËp sinh khÝ cho tæ chøc  qua viÖc tèi ®a ho¸ hiÖu suÊt c«ng viÖc. Nã bao gåm  7
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 viÖc ra chØ thÞ, huÊn luyÖn vµ duy tr× kû luËt trong  toµn   bé   m¸y,   g©y   ¶nh   hëng   vµ   t¹o   høng   thó   víi   c¸c  nh©n viªn cÊp díi, khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó t¹o ra  mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i. *KiÓm so¸t   Bao   gåm   viÖc   thiÕt  lËp  c¸c  tiªu   chuÈn   vµ   lîng  ho¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu  chØnh   nÕu   kÕt   qu¶   kh«ng  ®óng   víi   môc   tiªu   Ên   ®Þnh.  ViÖc lîng ho¸ c¸c thµnh qu¶ ®¹t ®îc bao gåm trong nã  viÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ, kiÓm ®iÓm chÝnh s¸ch  vµ giao tiÕp nh©n sù, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o vÒ chi  phÝ vµ vÒ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. KiÓm   so¸t   cã   vai   trß   rÊt   quan   träng,   bao   trïm  toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc tiÕn hµnh  tríc,   trong   vµ   sau   khi   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   kinh  doanh. C¸c   chøc   n¨ng   cña   qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   cã   mèi  quan hÖ chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i vµ ¶nh hëng lÉn  nhau. Trong c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp  th× hai chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc lµ quan träng  nhÊt kh«ng chØ v× chóng quyÕt ®Þnh ®Õn t¬ng lai vµ sù  thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cß v×  hai chøc n¨ng nµy rÊt khã ph¸t hiÖn ra sai sãt, thêi  gian ph¸t hiÖn ra sai sãt cµng dµi th× chi phÝ tr¶  cho sù kh¾c phôc nh÷ng sai sãt Êy cµng lín.  2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  2.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù  Nh©n   sù   lµ   mét   trong   c¸c   nguån   lùc   quan   träng  quyÕt  ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú  mét doanh nghiÖp nµo. V× vËy vÊn ®Ò nh©n sù lu«n ®îc  quan t©m hµng ®Çu. 8
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph¸t biÓu kh¸c nhau vÒ qu¶n trÞ  nh©n sù: Theo gi¸o s ngêi Mü Dimock “Qu¶n trÞ nh©n sù bao  gåm toµn bé c¸c biÖn ph¸p vµ thñ tôc ¸p dông cho nh©n  viªn cña mét tæ chøc vµ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c trêng  hîp x¶y ra cã liªn quan tíi mét lo¹i c«ng viÖc nµo  ®ã”. Cßn   gi¸o   s  Felix   Migro   th×   cho   r»ng:   “Qu¶n   trÞ  nh©n sù lµ mét nghÖ thuËt chän lùa nh©n viªn míi vµ  sö dông c¸c nh©n viªn cò sao cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­ îng   c«ng   viÖc   cña   mçi   ngêi   ®Òu   ®¹t   møc   tèi   ®a   cã  thÓ”. VËy  qu¶n   trÞ   nh©n   sù   ®îc   hiÓu  lµ   mét   trong   c¸c  chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt  tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi con ngêi g¾n víi c«ng  viÖc cña hä trong bÊt cø tæ chøc nµo. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng võa mang tÝnh  khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt v× qu¶n trÞ nh©n sù  lµ mét lÜnh vùc g¾n bã nhiÒu ®Õn v¨n ho¸ tæ chøc vµ  chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ nh©n v¨n h¬n bÊt cø mét lÜnh  vùc qu¶n trÞ nµo kh¸c. 2.2.TÇm quan träng cña qu¶n trÞ nh©n sù YÕu tè gióp ta nhËn biÕt ®îc mét xÝ nghiÖp ho¹t  ®éng   tèt   hay   kh«ng   ho¹t   ®éng   tèt,   thµnh   c«ng   hay  kh«ng   thµnh  c«ng   chÝnh   lµ   lùc   lîng  nh©n   sù  cña  nã­  nh÷ng con ngêi cô thÓ víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng  kiÕn. Mäi thø cßn l¹i nh: m¸y mãc thiÕt bÞ, cña c¶i  vËt chÊt, c«ng nghÖ kü thuËt ®Òu cã thÓ mua ®îc, häc  hái ®îc, sao chÐp ®îc, nhng con ngêi th× kh«ng thÓ.  V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qu¶n trÞ nh©n sù cã vai  trß thiÕt yÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña  doanh nghiÖp . 9
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Trong   doanh   nghiÖp   qu¶n   trÞ   nh©n   sù   thuéc   chøc  n¨ng chÝnh cña nhµ qu¶n trÞ, gióp nhµ qu¶n trÞ ®¹t ®­ îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ngêi kh¸c. C¸c nhµ  qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, ®êng lèi,  chñ  tr¬ng   cã   tÝnh   chÊt   ®Þnh  híng   cho   sù   ph¸t   triÓn  cña doanh nghiÖp do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi biÕt  nh×n xa tr«ng réng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ngêi  thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò  ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh, kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn  thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc  cña nh©n viªn, v× vËy cho nªn cã thÓ nãi r»ng: “mäi  qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c  mÆt kinh tÕ x∙ héi cña vÊn ®Ò lao ®éng. §ã lµ mét vÊn  ®Ò chung cña x∙ héi, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung  ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho  ngêi lao ®éng hëng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Qu¶n trÞ nh©n sù g¾n liÒn víi mäi tæ chøc, bÊt kú  mét c¬ quan tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i cã bé phËn nh©n  sù. Qu¶n trÞ nh©n sù  lµ mét thµnh tè quan träng cña  chøc n¨ng qu¶n trÞ, nã cã gèc rÔ vµ c¸c nh¸nh  tr¶i  réng   kh¾p   n¬i   trong   mäi   tæ   chøc.   Qu¶n   trÞ   nh©n   sù  hiÖn diÖn ë kh¾p c¸c phßng ban, bÊt cø cÊp qu¶n trÞ  nµo còng cã nh©n viªn díi quyÒn v× thÕ ®Òu ph¶i cã  qu¶n trÞ nh©n sù. Cung c¸ch qu¶n trÞ nh©n sù  t¹o ra  bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cho mét doanh nghiÖp . §©y còng  lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i  cña mét doanh nghiÖp . Qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t  ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, nã lµ ho¹t ®éng  bÒ   s©u   ch×m   bªn   trong   doanh   nghiÖp   nhng   l¹i   quyÕt  ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp .  2.3.C¸c néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n sù  10
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Qu¶n   trÞ   nh©n   sù   lµ  mét  ho¹t   ®éng   cña   qu¶n   trÞ  doanh nghiÖp, lµ qu¸ tr×nh tæ chøc nguån lao ®éng cho  doanh nghiÖp, lµ ph©n bè sö dông nguån lao ®éng mét  c¸ch   khoa   häc   vµ   cã   hiÖu   qu¶   trªn   c¬   së   ph©n   tÝch  c«ng   viÖc,   bè   trÝ   lao   ®éng   hîp   lý,   trªn   c¬   së   x¸c  ®Þnh   nhu   cÇu   lao   ®éng   ®Ó   tiÕn   hµnh   tuyÓn   dông   nh©n  sù, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ®¸nh gi¸ nh©n sù  th«ng qua viÖc thùc hiÖn. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù cã thÓ kh¸i qu¸t theo   s¬ ®å sau Ph©n tÝch c«ng viÖc: x¸c  ®Þnh néi dung ®Æc ®iÓm cña  tõng c«ng viÖc, ®¸nh gi¸  tÇm quan träng cña nã, vµ  TuyÓn dông nh©n sù: chiªu  mé vµ chän ra nh÷ng ngêi cã  kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng  viÖc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n  sù: gióp ngêi lao ®éng x¸c  ®Þnh ®îc môc tiªu híng ®i  cña m×nh, t¹o m«i trêng  §¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n  sù: nh»m kÝch thÝch ngêi  lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶  kinh doanh, thùc hiÖn môc  3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  11
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6                  3.1.ThuyÕt   X:   ThuyÕt   con   ngêi   kinh  tÕ(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).  ThuyÕt nµy cho r»ng: b¶n chÊt cña con ngêi lµ lêi  biÕng, m¸y mãc, v« tæ chøc. Con ngêi chØ lµm viÖc cÇm  chõng   ®Ó   kiÕm   sèng   vµ   lu«n   tr¸nh   nÐ  c«ng   viÖc,   chØ  thÝch vËt chÊt kh«ng cÇn giao lu b¹n bÌ héi nhãm. V×  vËy   c¸ch   gi¶i   quyÕt   hîp   lý   nhÊt   lµ   ph©n   chia   c«ng  viÖc   thµnh   c¸c   thao   t¸c   lÆp   ®i   lÆp   l¹i   ®Ó   dÔ   häc.  Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn gi¸m s¸t,  ®«n  ®èc,   kiÓm   tra   viÖc   thùc  hiÖn   cña   c¸c   nh©n   viªn  thõa hµnh. Sö dông hÖ thèng cã t«n ty trËt tù râ rµng  vµ mét chÕ ®é khen thëng, trõng ph¹t nghiªm kh¾c. Víi  phong c¸ch qu¶n lý nµy sÏ lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy  lo l¾ng vµ sî h∙i. Hä chÊp nhËn c¶ c¸c c«ng viÖc nÆng  nhäc v× l¬ng cao vµ ngêi chñ hµ kh¾c. Trong ®iÒu kiÖn  nh thÕ ngêi lao ®éng sÏ c¶m thÊy mÖt mái, tæn h¹i ®Õn  søc khoΠvµ tinh thÇn, thiÕu ®i ãc s¸ng t¹o trong qu¸  tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. §iÒu nµy ¶nh h­ ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp  .          3.2.ThuyÕt Y: ThuyÕt con ngêi x∙ héi(Gregor,  Maslow, Likest).   ThuyÕt  nµy  ®¸nh   gi¸   tiÒm   Èn   trong   con   ngêi   lµ  nh÷ng kh¶ n¨ng rÊt lín cÇn ®îc kh¬i gîi vµ khai th¸c.  Con ngêi ë bÊt kú c¬ng vÞ nµo còng cã tinh thÇn tr¸ch  nhiÖm cao vµ lµm viÖc hÕt søc ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng  viÖc ®îc giao. Ai còng thÊy m×nh cã Ých vµ ®îc t«n  träng,   ®îc   chia   sÎ   tr¸ch   nhiÖm,   ®îc   tù   kh¼ng   ®Þnh  m×nh.   Tõ   c¸ch   nh×n   nhËn   vµ   ®¸nh   gi¸   nµy   th×   ph¬ng  ph¸p qu¶n lý ®îc ¸p dông lµ th«ng qua sù tù gi¸c, t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn chñ ®éng lµm viÖc vµ  kiÓm tra c«ng viÖc cña m×nh. Nhµ qu¶n lý ph¶i tin t­ ëng chñ ®éng l«i cuèn nh©n vµo c«ng viÖc, cã quan hÖ  12
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m lÉn nhau gi÷a cÊp trªn vµ cÊp  díi.   Víi   phong   c¸ch   qu¶n   lý   nµy   ngêi   nh©n   viªn   tù  thÊy m×nh quan träng vµ cã vai trß trong tËp thÓ cµng  cã   tr¸ch   nhiÖm   h¬n   víi   c«ng   viÖc   ®îc   giao   phã.   Tù  nguyÖn tù gi¸c lµm viÖc, tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó  tiÒm   n¨ng   cña   b¶n   th©n   ®Ó   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc   mét  c¸ch tèt nhÊt.          3.3.ThuyÕt Z: Cña c¸c xÝ nghiÖp NhËt B¶n.  ThuyÕt   nµy   cho   r»ng   ngêi   lao   ®éng   sung   síng   lµ  ch×a kho¸ dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao. Sù tin tëng  tuyÖt ®èi vµo ngêi lao ®éng, sù tÕ nhÞ trong c xö vµ  phèi hîp chÆt chÏ trong tËp thÓ lµ c¸c yÕu tè quyÕt  ®Þnh   ®Õn   sù   thµnh   c«ng   cña   qu¶n   trÞ   nh©n   sù   trong  doanh   nghiÖp.   Theo   thuyÕt   nµy   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   quan  t©m ®Õn nh©n viªn cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®îc  häc hµnh, ph©n chia quyÒn lîi thÝch ®¸ng c«ng b»ng.  Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy tin tëng vµ  trung thµnh víi doanh nghiÖp, coi doanh nghiÖp nh nhµ  cña m×nh. Nhng ®«i khi phong c¸ch qu¶n lý nµy l¹i t¹o  cho nh©n viªn trë nªn û l¹i, thô ®éng trong c«ng viÖc  ®«i   khi   ¶nh   hëng   tíi   tiÕn   ®é   ho¹t   ®éng   cña   doanh  nghiÖp.  ii.néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 1.1.Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch c«ng  viÖc *Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc t×m hiÓu  vµ x¸c ®Þnh néi dung, ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®o  lêng gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña nã ®Ó ®Ò ra c¸c  tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt mµ ngêi thùc hiÖn  13
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 c«ng viÖc cÇn ph¶i cã. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét néi  dung quan trong cña qu¶n trÞ nh©n sù , nã ¶nh hëng  trùc   tiÕp   ®Õn   c¸c   néi   dung   kh¸c   cña   qu¶n   trÞ   nh©n  sù . *Môc ®Ých:  ­§a   ra   c¸c   tiªu   chuÈn   cÇn   thiÕt   ®Ó   tiÕn   hµnh  tuyÓn   dông   nh©n  sù   sao   cho   viÖc  tuyÓn   dông   nh©n  sù  ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. ­ChuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o vµ båi dìng tr×nh ®é  ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. ­Ph©n   tÝch   c«ng  viÖc   lµm   c¨n   cø  ®Ó   x©y   dùng  vµ  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ngoµi ra nã cßn gióp cho  viÖc nghiªn cøu vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. ­Cung   cÊp   c¸c   tiªu   chuÈn   ®Ó   ®¸nh   gi¸   chÊt   lîng  thùc hiÖn c«ng viÖc. 1.2.Néi dung cña ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n   tÝch   c«ng   viÖc   ®îc   thùc   hiÖn   qua   n¨m   bíc  sau:   M« t¶  X¸c  Tiªu §¸nh  XÕp  c«ng  ®Þnh  chuÈn  gi¸  lo¹i  viÖc c«ng  vÒ nh©n  c«ng  c«ng     *Bíc 1: M« t¶ c«ng viÖc  ThiÕt lËp mét b¶n liÖt kª vÒ c¸c nhiÖm vô, chøc  n¨ng,   quyÒn   h¹n,   c¸c   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn   vµ   ®ét  xuÊt, c¸c ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c quan  hÖ trong c«ng viÖc… 14
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 §Ó m« t¶ c«ng viÖc trong thùc tÕ cã sö dông mét  sè biÖn ph¸p sau: ­Quan s¸t: Quan s¸t trùc tiÕp xem c«ng viÖc ®îc  thùc hiÖn nh thÕ nµo t¹i n¬i lµm viÖc. ­TiÕp xóc trao ®æi: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn  víi chÝnh nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc ®ã, víi cÊp trªn  trùc   tiÕp   cña   hä,   ®«i   khi   víi   ®ång   nghiÖp   cña   hä.  Cuéc tiÕp xóc trao ®æi sÏ cho phÐp ta thu thËp ®îc  nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, t¹o c¬ héi ®Ó trao ®æi vµ  gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cha râ rµng. Trong khi quan s¸t  cã thÓ sö dông mét sè dông cô cÇn thiÕt nh: giÊy bót  ®Ó ghi chÐp, ®ång hå ®Ó bÊm giê. ­B¶n c©n hái: Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c b¶n c©u hái  ®îc th¶o ra  ph¸t réng r∙i cho c¸c c«ng nh©n viªn vµ  nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®Ó hä tr¶ lêi.  C©u hái ®a ra ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, nhng kh«ng nªn  qu¸ chi tiÕt, tû mû. *Bíc 2: X¸c ®Þnh c«ng viÖc  Lµ viÖc thiÕt lËp mét v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nhiÖm  vô,   chøc   n¨ng   quyÒn   h¹n,   c¸c   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn  ®ét  xuÊt,   c¸c   mèi   quan   hÖ   trong  c«ng   t¸c,   c¸c   tiªu  chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng viÖc. B»ng viÖc xem xÐt  c¸c th«ng tin thu thËp ®îc tõ thùc tÕ trong  b¶n m«  t¶, cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm bÊt hîp lý cÇn thay  ®æi,   nh÷ng   néi   dung   thõa   cÇn   lo¹i   bá   vµ   nh÷ng   néi  dung thiÕu cÇn bæ xung. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc b¶n m« t¶  c«ng viÖc míi theo tiªu chuÈn cña c«ng viÖc. *Bíc 3: §Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù   Lµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt,  h×nh   thøc   mµ   ngêi   ®¶m   nhËn  c«ng   viÖc   ph¶i   ®¹t   ®îc.  15
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau, sè lîng vµ møc ®é  yªu cÇu còng kh¸c nhau. Nh÷ng yªu cÇu hay ®îc ®Ò cËp ®Õn: ­Søc khoÎ( thÓ lùc vµ trÝ lùc). ­Tr×nh ®é häc vÊn. ­Tuæi t¸c, kinh nghiÖm. ­Ngo¹i   h×nh,   së   thÝch   c¸   nh©n,   hoµn   c¶nh   gia  ®×nh. C¸c tiªu chuÈn ®a ra sÏ ®îc x¸c ®Þnh râ lµ ë møc  nµo: cÇn thiÕt, rÊt cÇn thiÕt hay chØ lµ mong muèn. *Bíc 4: §¸nh gi¸ c«ng viÖc   Lµ viÖc ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña  mçi   c«ng   viÖc.   ViÖc   ®Ênh   gi¸   c«ng   viÖc   ph¶i   chÝnh  x¸c,   kh¸ch   quan,   ®©y   lµ   mét   nhiÖm   vô   hÕt   søc   quan  träng, bëi v× gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mçi c«ng  viÖc ®îc ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc l¬ng  t¬ng xøng cho c«ng viÖc nµy. ChÊt lîng cña c«ng t¸c  ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Cã 2 nhãm ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: Nhãm 1: C¸c ph¬ng ph¸p tæng qu¸t. ­Ph¬ng   ph¸p   ®¸nh   gi¸   tÊt   c¶   c¸c   c«ng   viÖc   cïng   mét lóc: héi ®ång ®¸nh gi¸ sÏ häp l¹i ®Ó cïng xem xÐt  c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ bµn b¹c ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn  vÒ møc ®é phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña c«ng viÖc. ­Ph¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp: viÖc ®¸nh gi¸ ®îc  tiÕn hµnh b»ng c¸ch so s¸nh lÇn lît mét c«ng viÖc nµy  víi c«ng viÖc kh¸c. 16
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 ­Ngoµi   ra   cßn   cã   mét   sè   ph¬ng   ph¸p   kh¸c:   ph¬ng  ph¸p ®¸nh gi¸ theo c¸c c«ng viÖc chñ chèt, ph¬ng ph¸p  ®¸nh   gi¸   theo   møc   ®é   ®éc   lËp   tù   chñ   khi   thùc   hiÖn  c«ng viÖc… *Nhãm   2:   C¸c   ph¬ng   ph¸p   ph©n   tÝch:   xem   xÐt   c¸c  c«ng   viÖc   theo   tõng  yÕu  tè   riªng   biÖt,   sau   ®ã   tæng  hîp l¹i thµnh mét ®¸nh gi¸ chung. ­Ph¬ng ph¸p cho ®iÓm: mçi yÕu tè ®îc ®¸nh gi¸ ë  nhiÒu møc ®é kh¸c nhau t¬ng ®¬ng víi mét sè ®iÓm nhÊt  ®Þnh. ­Ph¬ng ph¸p Corbin: theo s¬ ®å vÒ sù chu chuyÓn  th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp.   Thu thËp Xö lý th«ng  Ph¸t ra quyÕt  th«ng tin    tin   ®Þnh Th«ng tin ph¶n håi ­Ph¬ng   ph¸p   Hay   Metra:   HÖ   thèng   ®iÓm   ®îc   tr×nh  bÇy díi d¹ng 3 ma trËn. M¶ng   1:  kh¶  n¨ng:   lµ   toµn   bé   nh÷ng   n¨ng  lùc  vµ  phÈm chÊt cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. M¶ng 2: ãc s¸ng t¹o: thÓ hiÖn møc ®é s¸ng t¹o, t  duy cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dÉn d¾t  vÊn ®Ò. M¶ng 3: tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ cuèi cïng. Theo   ph¬ng   ph¸p   nµy   kÕt   qu¶   c«ng   viÖc   cÇn   ®¸nh  gi¸ lµ tæng sè ®iÓm céng l¹i tõ 3 ma trËn trªn. *Bíc 5: XÕp lo¹i c«ng viÖc. 17
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6   Nh÷ng c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng nhau sÏ  ®îc xÕp vµo thµnh mét nhãm. ViÖc xÕp lo¹i c«ng viÖc  nh  thÕ   nµy   rÊt   tiÖn   lîi   cho   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   trong  c«ng viÖc. 2.TuyÓn dông nh©n sù  Trong mét doanh nghiÖp, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n  sù thµnh c«ng tøc lµ t×m ®îc nh÷ng ngêi thùc sù phï  hîp víi c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt to lín. Doanh nghiÖp  nhËn ®îc mét nguån nh©n sù xøng ®¸ng, hoµn thµnh tèt  c«ng viÖc ®îc giao gãp phÇn vµo viÖc duy tr× sù tån  t¹i   vµ   ph¸t   triÓn   cña   doanh   nghiÖp.   B¶n   th©n   nh÷ng  ngêi ®îc tuyÓn vµo c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ  së trêng cña m×nh sÏ rÊt høng thó vµ an t©m víi c«ng  viÖc. Ngîc l¹i nÕu viÖc tuyÓn dông nh©n sù kh«ng ®îc  thùc hiÖn ®óng th× sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc  t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng ty vµ ngêi lao ®éng. 2.1.Nguån tuyÓn dông *Nguån tuyÓn dông tõ trong néi bé doanh nghiÖp . TuyÓn dông nh©n sù trong néi bé doanh nghiÖp thùc  chÊt lµ qu¸ tr×nh thuyªn chuyÓn ®Ò b¹t, cÊt nh¾c tõ  bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, tõ c«ng viÖc nµy sang  c«ng viÖc kh¸c, tõ cÊp nµy sang cÊp kh¸c. H×nh thøc tuyÓn dông trong néi bé doanh nghiÖp cã  nh÷ng u ®iÓm sau: ­Nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®îc thö th¸ch vÒ  lßng   trung   thµnh,   th¸i   ®é   nghiªm   tóc,   trung   thùc,  tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ Ýt bá viÖc. ­Nh©n viªn cña doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng, thuËn lîi  h¬n   trong   viÖc   thùc   hiÖn   c«ng   viÖc,   nhÊt   lµ   trong  thêi gian ®Çu ë c¬ng vÞ tr¸ch nhiÖm míi. Hä ®∙ lµm  18
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 quen,   hiÓu   ®îc   môc   tiªu   cña   doanh  nghiÖp   do   ®ã   mau  chãng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc míi vµ biÕt  c¸ch ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã. ­H×nh thøc tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang  lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng sÏ t¹o ra sù thi ®ua  réng r∙i gi÷a c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc, kÝch thÝch  hä lµm viÖc tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ t¹o ra hiÖu suÊt  cao h¬n. Tuy  nhiªn   ¸p   dông   h×nh   thøc  nµy  còng   cã  mét  sè  nhîc ®iÓm sau: ­ViÖc   tuyÓn   dông   nh©n   viªn   vµo   chøc   vô   trèng  trong doanh nghiÖp theo kiÓu th¨ng chøc néi bé cã thÓ  g©y nªn hiÖn tîng chai l×, s¬ cøng do c¸c nh©n viªn  ®îc th¨ng chøc ®∙ quen víi c¸ch lµm viÖc cña cÊp trªn  tríc ®©y, hä sÏ dËp khu©n v× thÕ mÊt ®i sù s¸ng t¹o,  kh«ng dÊy lªn ®îc kh«ng khÝ thi ®ua míi. ­Trong   doanh   nghiÖp   dÔ   h×nh   thµnh   nªn   c¸c   nhãm  “øng viªn kh«ng thµnh c«ng”, hä lµ nh÷ng ngêi ®îc øng  cö vµo c¸c chøc vô nhng kh«ng ®îc tuyÓn chän tõ ®ã cã  t©m lý kh«ng phôc l∙nh ®¹o, chia bÌ ph¸i g©y mÊt ®oµn  kÕt. *Nguån   tuyÓn   dông   nh©n   sù   tõ   bªn   ngoµi   doanh  nghiÖp . Lµ   viÖc   tuyÓn   dông   nh©n   viªn   tõ   thÞ   trêng   lao  ®éng bªn ngoµi doanh nghiÖp . ¦u ®iÓm cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn  ngoµi doanh nghiÖp : ­Gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu chuyªn gia,  nh÷ng nh©n viªn giái, qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc  danh phï hîp. 19
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 ­C¸c   nh©n   viªn   míi   thêng   tá   ra   n¨ng   næ,   chøng  minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ  cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt cao. Nhîc ®iÓm tån t¹i cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n  sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp : ®ã lµ ngêi ®îc tuyÓn  dông ph¶i mÊt mét thêi gian ®Ó lµm quen víi c«ng viÖc  vµ doanh nghiÖp. Do ®ã hä cã thÓ cha hiÓu râ ®îc môc  tiªu, lÒ lèi lµm viÖc cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy cã  thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. C¸c h×nh thøc thu hót øng cö viªn tõ bªn ngoµi:  th«ng qua qu¶ng c¸o, th«ng qua v¨n phßng dÞch vô lao  ®éng, tuyÓn sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c trêng §¹i häc  vµ mét sè h×nh thøc kh¸c. 2.2.Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù  Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù gåm c¸c bíc sau:             ChuÈn bÞ tuyÓn dông    Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn nghiªn cøu  hå s¬ Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c  nghiÖm, s¸t h¹ch c¸c øng  cö viªn KiÓm tra søc khoÎ 20 §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ  ra quyÕt ®Þnh
nguon tai.lieu . vn