Xem mẫu

 1. Lêi nãi ®Çu §Ó níc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã. Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn ®¾c lùc hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tríc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay tæ chøc ®ã ph¶i lµm lµ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m ®îc yÕu tè con ngêi lµ ®· n¾m trong tay ®îc h¬n nöa thµnh c«ng. Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc víi mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña ViÖn luyÖn kim ®en nãi riªng, cïng víi mét sè kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc nghiÖm em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë ViÖn luyÖn kim ®en". 1
 2. Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc I. Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp 1. B¶n chÊt: - ë bÊt kú mét doanh nghiÖp, mét tæ chøc dï lín hay nhá th× yÕu tè con ngêi lu«n ®îc coi träng nhÊt, bëi nã quyÕt ®Þnh phÇn lín thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét tæ chøc. Bëi vËy mµ qu¶n trÞ nh©n lùc lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong sù qu¶n lý ®ã. - Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ: Tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót h×nh thµnh, x©y dùng, sö dông vµ duy tr× ph¸t triÓn mét lùc lîng lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng cña tæ chøc, ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu vµ tho¶ m·n ngêi lao ®éng tèt nhÊt. - Qu¶n trÞ nh©n lùc víi môc ®Ých nh»m sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp vµ cung cÊp cho doanh nghiÖp nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ®ãng gãp cã hiÖu suÊt cña tõng c¸ nh©n ngêi lao ®éng, qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp liªn quan ®Õn 2 vÊn ®Ò. + Thø nhÊt lµ qu¶n lý con ngêi: Lµ viÖc qu¶n lý h»ng ngµy ®èi víi tËp thÓ lao ®éng, x©y dùng nh÷ng ª kÝp, ®îc ®iÒu ®éng, ®iÒu phèi t¹o ra trong doanh nghiÖp, cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt. + Thø hai lµ tèi u ho¸ nguån lùc: Lµ c«ng t¸c s¾p ®Æt cña nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm, nh÷ng kü thuËt cô thÓ vµ nh÷ng c«ng cô 2
 3. ®Ó n¾m ®îc nh÷ng th«ng sè kh¸c nhau trong chÝnh s¸ch nh©n sù nh: ViÖc lµm, tiÒn l¬ng, ®µo t¹o vµ quan hÖ x· héi. 3
 4. 2. TÇm quan träng cña qu¶n trÞ nh©n lùc: - Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo viÖc khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc: vèn, c¬ së vËt chÊt, tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ngêi lao ®éng, c¸c yÕu tè nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ t¸c ®éng l¹i víi nhau. Trong ®ã nguån tiÒm n¨ng cña con ngêi lµ quyÕt ®Þnh nhÊt. - Con ngêi, b»ng s¸ng t¹o, lao ®éng miÖt mµi cña m×nh, lao ®éng trÝ ãc, lao ®éng ch©n tay ®· ph¸t minh ra nh÷ng dông cô tõ ban ®Çu lµ th« s¬ cho ®Õn ph¸t triÓn c«ng nghÖ cao, khoa häc kü thuËt cao nh ngµy nay ®· phôc vô ®îc nhu cÇu b¶n th©n vµ ph¸t triÓn x· héi. V× vËy ®Ó mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng tèt, tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh mong muèn hay kh«ng th× ®Òu phô thuéc vµo nguån nh©n lùc tõ con ngêi chñ thÓ cña mäi ho¹t ®éng. - XuÊt ph¸t tõ va trß cña yÕu tè con ngêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ë ®ã ngêi lao ®éng lµ yÕu tè cÊu t¹o lªn tæ chøc. Bëi vËy mµ nguån nh©n lùc lµ mét nguån vèn quý gi¸. II. Nh÷ng néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc - Qu¶n trÞ nh©n lùc trong doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: + Ph©n tÝch c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc + TuyÓn dông lao ®éng, thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ngêi lao ®éng + §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc + Thï lao lao ®éng, chÕ ®é khen thëng. 4
 5. 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét nhiÖm vô kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mét nhµ qu¶n trÞ, ®ã lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông, ph©n tÝch c«ng viÖc lµ c¬ së lµ nÒn t¶ng cho qu¸ tr×nh sö dông nh©n lùc cã hiÖu qu¶ sau nµy. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ qu¸ tr×nh thu thËp nh÷ng t liÖu vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã hÖ thèng liªn quan ®Õn mét viÖc cô thÓ nh»m lµm râ b¶n chÊt cña tõng c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ tãm t¾t vÒ nhiÖm vô cña c«ng viÖc nµo ®ã trong mèi t¬ng quan cña c«ng viÖc kh¸c. TiÕn tr×nh c«ng viÖc ®îc ph©n tÝch thùc hiÖn qua c¸c bíc c¬ b¶n, m« t¶ c«ng viÖc, x¸c ®Þnh c«ng viÖc, ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù, ®¸nh gi¸ c«ng viÖc vµ xÐt l¹i c«ng viÖc. 2. TuyÓn dông lao ®éng: TuyÓn dông lao ®éng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc còng nh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi tuyÓn dông lao ®éng lµ qu¸ tr×nh lùa chän nh÷ng ngêi lao ®éng phï hîp, ph¸t hiÖn tiÒm n¨ng lao ®éng theo ®óng yªu cÇu cña doanh nghiÖp. - Trong tuyÓn dông lao ®éng cÇn ph¶i lµm tèt yªu cÇu tuyÓn dông, ph¶i g¾n víi môc tiªu xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch lao ®éng cña ng êi tuyÓn dông. - CÇn ph¶i tuyÓn chän ®îc nh÷ng ngêi phï hîp víi c«ng viÖc c¶ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, t c¸ch ®¹o ®øc, së thÝch, c¸ tÝnh cña ngêi lao ®éng, yªu thÝch c«ng viÖc m×nh lµm. 5
 6. - Qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng sÏ gióp cho tæ chøc tr¸nh ® îc nh÷ng rñi ro, khi tuyÓn ngêi kh«ng ®óng viÖc sÏ gÆp nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng tæ chøc kinh doanh. Tõ ®ã lµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nguån lùc kh¸c. - C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ®îc tiÕn hµnh qua c¸c bíc: + Dù b¸o vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông. + Ph©n tÝch nh÷ng c«ng viÖc cÇn ngêi, ®a ra c¸c tiªu chuÈn tuyÓn chän. + X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng, nguån cung øng nh©n sù. + TiÕn hµnh c¸c bíc tuyÓn chän + TiÕp nhËn ngêi tuyÓn chän. - ViÖc tuyÓn dông nh©n lùc cña doanh nghiÖp dùa vµo 2 nguån, nguån bª trong vµ nguån bªn ngoµi. + Nguån bªn trong: Lµ nh÷ng ngêi ®ang lµm trong doanh nghiÖp nhng muèn thuyªn chuyÓn hoÆc ®Ò b¹t vµo nh÷ng vÞ trÝ c«ng t¸c míi, ®Ó n¾m râ ®îc nguån néi bé, c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i lËp hå s¬ nh©n sù, hå s¬ ph¸t triÓn nh©n sù, s¾p xÕp lo¹i nh©n sù, th«ng tin vÒ mçi nh©n viªn ®îc thu thËp, cËp nhËt díi d¹ng c¸c b¶ng tãm t¾t vµ lu tr÷ trong lo¹i hå s¬ ®Çu. §ã lµ c¸c d÷ liÖu vÒ tr×nh ®é häc vÊn, së thÝch nghÒ nghiÖp, còng nh nh÷ng së thÝch c¸ nh©n kh¸c, c¸c kü n¨ng vµ n¨ng lùc lµm viÖc cña mçi ngêi. + Nguån tuyÓn dông bªn ngoµi: Trong c¸c hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o, c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c c¬ së d¹y nghÒ, ®ã lµ nh÷ng n¬i cung cÊp nguån nh©n lùc dåi dµo, c¸ch lµm phæ biÕn lµ cho mét sè bé phËn nh©n sù cña doanh nghiÖp hay tæ chøc liªn hÖ víi c¸c Trung t©m trªn, gÆp gì ngêi lao 6
 7. ®éng, sinh viªn, häc nghÒ ®Ó giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp cïng víi nhu cÇu tuyÓn dông, víi c¸ch ®ã doanh nghiÖp sÏ t×m ®îc nh÷ng øng cö viªn cã triÓn väng ngay tõ khi cßn ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr - êng. + Qua c¸c c¬ quan tuyÓn dông: thÞ trêng lao ®éng ph¸t triÓn th× cµng cã nhiÒu tæ chøc chuyªn tr¸ch vÒ tuyÓn dông nh©n sù nh c¸c Trung t©m t vÊn viÖc lµm, tuú theo c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng mµ nh÷ng Trung t©m trªn sÏ ®¶m nhËn c¸c kh©u tuyÓn dông th«ng qua c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp tæ chøc ®ang cÇn ngêi. + Ngoµi ra c«ng t¸c tuyÓn chän cßn th«ng qua nh÷ng ngêi quen biÕt giíi thiÖu. - TuyÓn chän con ngêi vµo lµm viÖc ph¶i g¾n víi sù ®ßi hái cña c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. - Yªu cÇu cña tuyÓn chän con ngêi vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp ph¶i lµ: tuyÓn chän nh÷ng ngêi cã tr×nh chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt. - TuyÓn ®îc nh÷ng ngêi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc, víi doanh nghiÖp. - TuyÓn ®îc nh÷ng ngêi cã ®ñ søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi trong doanh nghiÖp víi nhiÖm vô ®îc giao. - NÕu tuyÓn chän kh«ng kü, tuyÓn chän sai, tuyÓn theo c¶m tÝnh hoÆc theo mét søc Ðp nµo ®ã sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ nhiÒu mÆt vÒ kinh tÕ vµ x· héi. - TuyÓn chän nh©n lùc ®îc tiÕn hµnh qua nhiÒu ph¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm. 7
 8. - Tr¾c nghiÖm trÝ th«ng minh, vÒ sù quan t©m ®Õn c«ng viÖc, vÒ nh©n c¸ch v.v.. - Mét sè doanh nghiÖp khi t×m ngêi lµm nh÷ng chøc vô quan träng hay ®ßi hái nh÷ng ngêi cã tÝnh n¨ng lµm viÖc, hä thêng tham kh¶o nh÷ng ý kiÕn cña ngêi quen, b¹n bÌ, hay nh©n viªn ®ang lµm viÖc trong doanh nghiÖp. + Mçi doanh nghiÖp hay tæ chøc tuyÓn chän nh©n lùc tuú thuéc theo yªu cÇu cña c«ng viÖc mµ m×nh cÇn ®Ó lùa chän, sö dông nguån nh©n lùc bªn trong hay bªn ngoµi. - TuyÓn chän bª trong th× tiÕt kiÖm ®îc kinh phÝ, nguån nh©n lùc ë ®ã dåi dµo. - TuyÓn chän bªn ngoµi cã thÓ c¶i thiÖn ®îc chÊt lîng nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi kÌm theo ®ã lµ møc ®é rñi ro cao trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña vÞ trÝ cÇn tuyÓn, chi phÝ tèn kÐm h¬n. 3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - Lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt cao lµ yÕu tè cùc kú quan träng gióp cho doanh nghiÖp giµnh ®îc th¾ng lîi trong c¸c c«ng cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, thùc tÕ ®· chøng minh r»ng ®Çu t vµo yÕu tè con ngêi mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Sau ®ã míi tíi sù ®Çu t trang thiÕt bÞ míi, nhÊt lµ víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. - §µo t¹o lµ cñng cè g©y dùng nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp, nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng kü n¨ng cho ngêi lao ®éng ®Ó hä hiÓu biÕt nh÷ng c«ng viÖc mµ hä ®ang lµm. - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Lµ qu¸ tr×nh cñng cè nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng kinh nghiÖm nh»m hoµn thiÖn h¬n nh÷ng c«ng viÖc 8
 9. cña ngêi lao ®éng ®Ó hä cã kh¶ n¨ng thÝch øng h¬n, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. - §µo t¹o båi dìng tay nghÒ, kü n¨ng lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, ®Ó hä hoµn thµnh trong c«ng viÖc. - Môc tiªu cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp, nh»m sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp, th«ng qua viÖc gióp ®ì cho ngêi lao ®éng hiÓu râ h¬n c«ng viÖc, n¾m v÷ng kü n¨ng, kiÕn thøc c¬ b¶n víi tinh thÇn tù gi¸c cao trong c«ng viÖc, thùc hiÖn tèt nh÷ng chøc n¨ng hä ®îc giao, thÝch øng víi sù thay ®æi, c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt cao. - Lý do chÝnh mµ nhiÒu doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph¸t huy trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc hay (qu¶n lý nh©n lùc giái) lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cã tån t¹i hay ph¸t triÓn cña tæ chøc hay doanh nghiÖp ®ã. - §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 4. Thï lao - lao ®éng: - Thï lao lao ®éng ®îc biÓu hiÖn lµ tæng c¸c kho¶n mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc tõ phÝa ngêi sö dông lao ®éng th«ng qua quan hÖ viÖc lµm cña hä víi tæ chøc. Thï lao lao ®éng bao gåm: + Thï lao c¬ b¶n: Lµ phÇn thï lao cè ®Þnh cßn gäi lµ thï lao cøng mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc mét c¸ch thêng kú díi d¹ng tiÒn c«ng hay tiÒn l¬ng. 9
 10. + Thï lao phÇn mÒm: gäi lµ c¸c kho¶n khuyÕn khÝch, ®ã lµ c¸c kho¶n ngoµi tiÒn c«ng hay tiÒn l¬ng ®Ó tr¶ cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nh»m khuyÕn khÝch hä t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c¸c kho¶n nµy th«ng thêng lµ tiÒn thëng, tiÒn hoa hång, tiÒn ph©n chia kÕt qu¶ s¶n xuÊt. + Phóc lîi x· héi cho ngêi lao ®éng: ®ã lµ phÇn thï lao gi¸n tiÕp ®îc tr¶ cho ngêi lao ®éng díi d¹ng hç trî nh»m ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña ngêi lao ®éng bao gåm: B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, c¸c chÕ ®é phô cÊp kh¸c, c¸c chÕ ®é nghØ ng¬i v.v.. - Thï lao lao ®éng lµ phÇn v« cïng quan träng, khuyÕn khÝch sù nhiÖt t×nh cña ngêi lao ®éng thï lao lao ®éng tu©n theo chÕ ®é quy ®Þnh tiÒn l¬ng cña Nhµ níc, nã ph¶i hÊp dÉn, khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng, t¹o ®éng lùc ®Ó c«ng nh©n viªn lµm viÖc. - §¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng: Thï lao ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ lµm viÖc víi thµnh tÝch vµ cèng hiÕn cña ngêi lao ®éng. V× vËy chÝnh s¸ch x¸c ®Þnh lµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¶i gi¸m s¸t vµ kiÓm tra thËt chÆt chÏ nh÷ng ng¬× lµm viÖc, ph¶i ph©n chia c«ng viÖc ra thµnh tõng bé phËn ®¬n gi¶n. - Con ngêi cã thÓ chÞu ®ùng ®îc c«ng viÖc rÊt nÆng nhäc vÊt v¶, khi hä ®îc tr¶ l¬ng cao h¬n, hä cã thÓ tu©n theo c¸c møc s¶n xuÊt ®· Ên ®Þnh hoÆc sÏ lµ cao h¬n møc Êy. - Bëi vËy mµ môc tiªu cña qu¶n trÞ nh©n lùc lµ tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm tõ ®ã sÏ lµm cho con ngêi ®îc t«n träng, ®îc tho¶ m·n trong lao ®éng vµ ph¸t triÓn ®îc nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña hä. 10
 11. Ch¬ng II Thùc tr¹ng qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i ViÖn luyÖn kim ®en I. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty - ViÖn luyÖn kim ®en tiÒn th©n lµ Ph©n viÖn luyÖn kim Th¸i nguyªn, ®îc thµnh lËp ngµy 8/11/1972 theo quyÕt ®Þnh sè 15/CL cña Bé trëng Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim. - Trô së cña ph©n viÖn ®Æt t¹i tiÓu khu T©n Thµnh, thµnh phè Th¸i nguyªn. - Ngµy 17/3/1979 Ph©n viÖn ®îc ®æi thµnh ViÖn luyÖn kim ®en theo quyÕt ®Þnh sè 119/CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ. N¨m 1981, ViÖn chuyÓn trô së vÒ x· V¨n B×nh, huyÖn Thêng TÝn - Hµ T©y. ViÖn trë thµnh thµnh viªn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 03/CP ngµy 25/1/1996 cña ChÝnh phñ, trong ®ã: + Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Tham gia ph¬ng híng vµ chiÕn lîc kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh luyÖn kim. + Nghiªn cøu triÓn khai c¸c vÊn ®Ò khoa häc c«ng nghÖ, thuéc lÜnh vùc luyÖn kim ®en bao gåm: chuÈn bÞ nguyªn liÖu, c¸c c«ng nghÖ luyÖn gang thÐp, c¸n vµ gia c«ng kim lo¹i vµ hîp kim ®Æc biÖt. + Biªn so¹n vµ nghiªn cøu c¸c tiªu chuÈn, c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh luyÖn kim ®en. + X©y dùng qui tr×nh ph©n tÝch ho¸ häc vµ cÊu tróc cña kim lo¹i vµ nguyªn liÖu. 11
 12. + T vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt gang thÐp hîp kim vµ hîp kim ®Æc biÖt, nhËn s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c mÆt hµng thÐp hîp kim, Fª R« hîp kim vµ thÐp x©y dùng. + Møc vèn doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm n¨m 2002 lµ 21.925.000® Trong ®ã: - Vèn ph¸p ®Þnh: 15.925.000.000 - Vèn ng©n s¸ch : 1.635.000.000 - Vèn tù bæ sung : 3.524.000.000 - Vèn kh¸c :0 II. §Æc ®iÓm kinh tÕ ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ViÖn luyÖn kim ®en - ViÖn luyÖn kim ®en lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc - §îc phÐp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ luyÖn thÐp, gang, hîp kim, s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thÐp hîp kim, Fª R«, hîp kim vµ thÐp x©y dùng, thÐp sö dông trong chÊn th¬ng chØnh h×nh. 1. C¬ cÊu tæ chøc: - Víi nhiÖm vô c«ng t¸c quy ho¹ch, nghiªn cøu thiÕt kÕ, thÝ nghiÖm, c¸c c«ng tr×nh, má luyÖn kim, c«ng t¸c tæ chøc ®îc h×nh thµnh ë c¸c khèi. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña ViÖn ViÖn tr­ë ng C¸c tr­ëng phßng Phßng Phßng Phßng Phßng TC-KT KH-KD Kü thuËt TC-HC 12 §éi §éi §éi §éi s¶n xuÊt 1 2 3
 13. * Khèi c¬ quan chøc n¨ng gåm c¸c phßng, v¨n phßng, tæ chøc lao ®éng. - Phßng kÕ ho¹ch - Phßng tµi vô - Phßng ®êi sèng qu¶n trÞ. * Khèi c¬ quan nghiªn cøu bao gåm c¸c phßng: + Phßng nghiªn cøu thÐp + Phßng nghiªn cøu gang + Phßng ho¸ nhiªn liÖu + Phßng ho¸ liÖu + Phßng tuyÓn kho¸ng + §Êt biÕn + LuyÖn kim bét * Khèi thiÕt kÕ bao gåm: - ThiÕt kÕ c«ng nghÖ má - ThiÕt kÕ c«ng nghÖ luyÖn kim - ThiÕt kÕ mÆt b»ng - ThiÕt kÕ n¨ng lîng - ThiÕt kÕ x©y dùng - ThiÕt kÕ c¬ khÝ 13
 14. - Dù to¸n - Can in - §éi kh¶o s¸t * Khèi thùc nghiÖm - Xëng tuyÓn kho¸ng - Xëng hoµn nguyªn - Xëng c¬ ®iÖn - Víi quy m« tæ chøc ®· ®¸p øng ®îc quy ho¹ch thiÕt kÕ, kh«i phôc, më réng khu gang thÐp Th¸i Nguyªn va tiÕp qu¶n c¸c nhµ m¸y ë phÝa Nam sau ngµy gi¶i phãng. - Nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc thÐp, gang, vËt liÖu nguyªn liÖu phôc vô luyÖn kim tríc m¾t còng nh phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn nay ë níc ta. * N¨m 1996: ViÖn cïng mét sè c¬ quan s¸t nhËp trë thµnh ViÖn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. - Víi chøc n¨ng nhiÖm vô: Tham gia x©y dùng ph¬ng híng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh luyÖn kim. - Nghiªn cøu triÓn khai c¸c vÊn ®Ò khoa häc c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc luyÖn kim tríc m¾t còng nh phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn nay ë níc ta. * N¨m 1996: ViÖn cïng mét sè c¬ quan s¸t nhËp trë thµnh ViÖn cña Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam. - Víi chøc n¨ng nhiÖm vô: Tham gia x©y dùng ph¬ng híng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh luyÖn kim. 14
 15. - Nghiªn cøu triÓn khai c¸c vÊn ®Ò khoa häc c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc luyÖn kim ®en bao gåm: - ChuÈn bÞ nguyªn liÖu, c«ng nghÖ luyÖn gang thÐp, c¸n vµ gia c«ng kim lo¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt gang, thÐp hîp kim. §Æc biÖt s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c mÆt hµng: thÐp hîp kim, Fª R« hîp kim vµ thÐp x©y dùng. - §Ó ®¸p øng víi nhiÒu chøc n¨ng nhiÖm vô trªn c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn hiÖn nay bao gåm c¸c ®¬n vÞ sau: + Ban gi¸m ®èc + Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ + Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh + Phßng kÕ ho¹ch (s¶n xuÊt - kinh doanh) + Phßng tµi vô + Phßng nghiªn cøu luyÖn kim + Phßng thÝ nghiÖm + Xëng thùc nghiÖm luyÖn kim + Xëng thùc nghiÖm rÌn ®Ëp + Xëng thùc nghiÖm c¸n + Xëng thùc nghiÖm kÐo d©y + Phßng c¬ ®iÖn + Phßng dÞch vô kü thuËt - Víi m« h×nh tæ chøc nµy ViÖn ®· ®¸p øng ®îc nh÷ng môc tiªu cña ViÖn trong giai ®o¹n tríc m¾t vµ ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ho¸ trong giai ®o¹n hiÖnnay. 15
 16. - HiÖn nay c«ng t¸c tæ chøc cña ViÖn ®ang tù hoµn thiÖn m×nh, c¶i tiÕn tæ chøc, bæ sung nh÷ng c¸n bé trÎ ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n chÝnh quy, c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt cã n¨ng lùc vÒ nghiªn cøu, tæ chøc nghiªn cøu, s¶n xuÊt vµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ ®Ó ®¸p øng nh÷ng môc tiªu tríc m¾t vµ nh÷ng môc tiªu l©u dµi. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ trong ViÖn. * Héi ®ång khoa häc: - Chøc n¨ng nhiÖm vô: Lµ mét tæ chøc cã chøc n¨ng tham mu gióp ®ì cho ViÖn trëng nh÷ng vÊn ®Ò vÒ viÖc gi¶i quyÕt, vÊn ®Ò khoa häc c«ng nghÖ - kü thuËt c«ng nghÖ míi vÒ luyÖn kim. + NhiÖm vô: Gióp cho ViÖn trëng vÒ viÖc gi¶i quyÕt, ®æi míi c«ng t¸c, khoa häc c«ng nghÖ vµ kü thuËt, t vÊn vµ xem xÐt gióp Gi¸m ®èc viÖc ®Çu t c«ng nghÖ kü thuËt míi. - Tæ chøc xÐt duyÖt c¸c luËn chøng khoa häc - c«ng nghÖ, c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¸c tiªu chuÈn tríc khi ®a ra duyÖt ë cÊp trªn, tæ chøc xÐt duyÖt vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ, c¸c ph¸t minh, c¸c s¸ng chÕ, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: * Chøc n¨ng: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ Phßng chuyªn m«n, cã chøc n¨ng tham mu gióp ViÖn trëng, §¶ng uû ®iÒu hµnh lÜnh vùc tæ chøc bé m¸y c¸n bé vµ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, thanh tra, quèc phßng, an ninh vµ b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé. - Tham mu gióp cho ViÖn trëng theo dâi, phèi hîp c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ViÖn, c«ng t¸c v¨n th lu tr÷, th viÖn, thi ®ua khen thëng, 16
 17. b¶o vÖ, y tÕ, tù vÖ, quan hÖ víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖm lµm viÖc cho c¸n bé ®i c«ng t¸c. * NhiÖm vô: Chñ tr× nghiªn cøu, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc ®Ó x©y dùng ®Ò ¸n ®æi míi, c¶i c¸ch hÖ thèng tæ chøc vµ x©y dùng biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn. - Nghiªn cøu x©y dùng, tr×nh ViÖn trëng, ban hµnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n tæ chøc biªn chÕ c¸c Phßng chøc n¨ng, c¸c Phßng thÝ nghiÖm, c¸c xëng thùc nghiÖm hoÆc s¶n xuÊt. - Tham mu gióp ViÖn trëng quyÕt ®Þnh tuyÓn chän bè trÝ, ph©n c«ng, c«ng t¸c, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm khen thëng, kû luËt vµ ®iÒu ®éng c¸n bé theo quy chÕ, qu¶n lý c¸n bé. - Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp vÒ thµnh lËp t¸ch, nhËp, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ cò vµ c¸c Phßng chuyªn m«n nghiÖp vô. + X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ theo kÕt qu¶ c«ng viÖc, híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc, h¹ bËc l¬ng, thëng, chÕ ®é hu trÝ, th«i viÖc khen thëng, kû luËt vµ b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn c¸n bé vµ ngêi lao ®éng. + Phô tr¸ch vµ thùc hiÖn c«ng t¸c quèc phßng, tuyÓn qu©n, dù bÞ, ®éng viªn, c«ng t¸c an ninh, b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé c¬ quan. + Tham gia x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ cña ViÖn vÒ lÜnh vùc tæ chøc hÖ thèng m¹ng líi, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. 17
 18. + Qu¶n lý lu tr÷, hå s¬ nh©n sù cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¬ quan. + X©y dùng c¸c b¶ng b¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh, s¬ kÕt, tæng kÕt cña ViÖn. + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷ hå s¬, v¨n b¶n tµi liÖu gèc. + Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng cña c¬ quan lµ thêng trùc Héi ®ång thi ®ua khen thëng cña ViÖn. + Qu¶n lý c«ng t¸c y tÕ c¬ quan, thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Phèi hîp víi c¸c Phßng chøc n¨ng, ®¬n vÞ, tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o, tiÕp kh¸ch. + Lµm nhiÖm vô lÔ t©n, ®èi néi vµ ®èi ngo¹i ®Çu mèi tæ chøc, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ®Þa ph¬ng. * Phßng KÕ ho¹ch - vËt t + Chøc n¨ng: Lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mu gióp ViÖn trëng ®iÒu hµnh lÜnh vùc kÕ ho¹ch - vËt t - x©y dùng c¬ b¶n thèng kª vµ kinh doanh. - NhiÖm vô: X©y dùng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - nghiªn cøu trong n¨m kÕ ho¹ch vµ cho kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. - LËp dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt - nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Çu t 5 n¨m vµ 10 n¨m. - X©y dùng c¸c dù to¸n chi phÝ trong s¶n xuÊt- nghiªn cøu - x©y dùng c¬ b¶n, lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X©y dùng ph¬ng ¸n vµ tæ chøc t×m kiÕm thÞ trêng. 18
 19. - Mua s¾m cÊp ph¸t vËt t, nguyªn, nhiªn liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ… phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu. - Qu¶n lý, ®iÒu ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu, qu¶n lý thiÕt bÞ tµi s¶n, x©y dùng kÕ ho¹ch söa ch÷a. + Lµm nhiÖm vô kinh doanh mua b¸n vËt t tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt- nghiªn cøu. * Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh - Chøc n¨ng: Lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mu gióp ViÖn trëng ®iÒu hµnh lÜnh vùc tµi chÝnh - kÕ to¸n cña ViÖn theo luËt, ph¸p lÖnh. - NhiÖm vô: Nghiªn cøu chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh doanh vµ chÝnh s¸ch thuÕ doanh nghiÖp, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p vÒ tµi chÝnh tham gia héi nhËp kinh tÕ. - Ghi chÐp tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, vèn, vËt t cña c¬ quan. - Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch, ho¹t ®éng kinh tÕ x¸c ®Þnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña ViÖn, cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho c¸c phßng chøc n¨ng vµ l·nh ®¹o phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thèng kª kÕ to¸n tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ, b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ níc khi cã yªu cÇu. - Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng tæ chøc héi th¶o vµ Héi nghÞ liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n cña ViÖn. 19
 20. * Phßng nghiªn cøu luyÖn kim: - Chøc n¨ng: lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mu gióp ViÖn trëng ®iÒu hµnh lÜnh vùc nghiªn cøu luyÖn kim, qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, tiªu chuÈn vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña chÝnh phñ, c¸n bé, ngµnh vµ quy ®Þnh cña ViÖn. - NhiÖm vô: Gióp ViÖn trëng chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn kü thuËt trong lÜnh vùc luyÖn kim ®en, tham gia x©y dùng ph ¬ng h- íng chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh luyÖn kim ®en. - Nghiªn cøu triÓn khai c¸c vÊn ®Ò khoa häc c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc luyÖn kim ®en bao gåm: chuÈn bÞ nhiªn liÖu c«ng nghÖ, gang, luyÖn gang, thÐp vµ gia c«ng kim lo¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÐp hîp kim vµ hîp kim ®Æc biÖt. - Nghiªn cøu vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ vµ ®Ò tµi øng dông triÓn khai, qu¶n lý thèng nhÊt vÒ tiªu chuÈn chÊt l - îng s¶n phÈm, nhiªn liÖu hµng ho¸, biªn so¹n c¸c tiªu chuÈn s¶n phÈm thuéc ngµnh luyÖn kim ®en. - Nghiªn cøu vµ tæ chøc phæ biÕn viÖc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu míi phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng tæ chøc c¸c héi nghÞ khoa häc kü thuËt. * Phßng thÝ nghiÖm: (thÝ nghiÖm ho¸ ph©n tÝch, thÝ nghiÖm c¬ lý) - Chøc n¨ng: Lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng gióp cho c¸c ®¬n vÞ lµm c«ng t¸c thÝ nghiÖm, kiÓm nghiÖm s¶n phÈm nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt. - NhiÖm vô: X©y dùng quy tr×nh ph©n tÝch ho¸ häc, cÊu tróc kim lo¹i phôc vô cho nghiªn cøu vËt liÖu kim lo¹i. 20