Xem mẫu

  1. Tóm tắt đề tài Tên đề tài:  SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CBR XÁC ĐỊNH CHI PHÍ RỦI RO  TRONG QUI TRÌNH ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM Học viên thực hiện: Tôn Long Phước  MSHV CH0301052 Lớp CH01 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Mỹ Dung 1.   Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài:   Đưa ra hướng giải quyết bài toán ước lượng chi phí rủi ro trong qui trình ước  lượng chi phí phần mềm của giai đoạn đầu tiên trong mô hình quản lí phần  mềm.Trong đề tài này tác giả đề nghị sử dụng phương pháp CBR để giải  quyết bài toán. 2.   Vấn đề giải quyết trong luận văn:   Giải bài toán ước lượng chi phí rủi ro trên bằng phương pháp CBR(Case  Based Reasoning) 3.   Cách thức giải quyết:   Biễu diễn các dự án thành các Case. Sử dụng thuật toán tìm độ tương tự của các Case để ược lượng chi phí cho  dự án cần ước lượng trong ngữ cảnh mới. 4.   Các đóng góp chính của tác giả trong đề tài:    Vận dụng phương pháp CBR để giải quyết bài toán ước lượng chi phí rủi  ro.  Biễu diễn các dự án phần mềm thành các Case ♦ Theo hai hướng biễu diễn.  Thông thường.
  2.  Ontology.  Xác định được độ tương tự giữa các Case(thông qua các công  thức đã xây dựng).  Ước lượng được chi phí rủi ro của các dự án mới trong ngữ cạnh  hiện hành.  Xây dựng công cụ hổ trợ việc ước lượng chi phí(Công cụ trên máy đơn,  trên Web). 5.   Cài đặt và thực nghiệm đã tiến hành:    Cài đặt công cụ ứng dụng trên máy đơn bằng ngôn ngữ Visual Studio  2005 với hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server 2000.(tập dữ liệu nền là  các dự án đã được thực hiện trong năm 2004 của các công ty tin học)  Xây dựng Website hỗ trợ người dùng ước lượng trực tuyến và đồng  thời cho phép người dung cập nhật tri thức nền từ website này cho ứng  dụng máy đơn. 6.   Tài liệu tham khảo  : [1] Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Việt Hà mô hình ước   lượng sớm chi phí phần mềm lập luận theo tình huống. FAIR 05. [2] Vũ Công Tuấn  Quản Trị Dự Án, NXB TP HCM 1999  [tr 105­tr143] [3]  Lê Minh Trung, Trương My Dung giao trinh môn quan li dư an trương  ̃ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ Đai hoc Công nghê thông tin  năm 2005 ̣ ̣ ̣ [4] Arnd Huchzermeier and Christoph H.Loch WHU Germany and INSEAD  France Project manager under risk. 2003 [5] Software Project Management by Bob Hughes and Mike Cotterel ,2003
  3. [6] Bhattachaya, S, V. Krishnan, V. Mahajan 1998. Managing new product  definition in highly dynamic environments. Management Sct. 44 S50­S64 [7] Faulkner, TW. 1996 Applying option thinking to R&D valuation . Res­ Teck. Management (My­June) 50­56 [8] Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements by Dale  F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond and Phil Walker 2002 [9] Risk Analysis Techniques GARP FRM Exam Review Class Notes  Ian   Hawkins September 1998 [10] Chandy, R.K, GJ Tells 1998 Organizing for radical product innovation.  J Marking Res. 35 474­487. [11]   Information   technology   project   management   ByJack   T.Marchewka  2002 [chapter 06,07] [12]   Jason   Charvat,   A   guide   to   the   Project   Management   Body   of  Knowledge 2002 [13] Fundamentals of Project Management by James P. Lewis AMACOM  Books 1995 [14] Integrated Methodology for Project Risk Management 2002 Alfredo del  Can, P.E., M.ASCE,1 and M. Pilar de la Cruz, P.E.2 [15] Software Project Management by Bob Hughes and Mike Cotterel 2003 Website  www.itknowledge.com www.cbr­ib.org  www1.jsc.nasa.gov www.cocomo.com www.palasidia.com
  4. www.ipmu.com University of Kaiserlautern CBR website  AI­CBR: Salford University Website
nguon tai.lieu . vn