Xem mẫu

  1. •^mt HlNH T H A N H V A PHAT TRI^N THI TRLTONG NHAN TAI - Y^u T 6 HANG OAU o i NANG CAO NANG LLTC CANH TRANH COA N^N KINH T^ VIET NAM TRONG B 6 | CANH TOAN CAU HOA N g u y e n T h e Anh" Kinh te hoc hien dai va cac ly thuyet ve nhan tai theo cac tieu chi nhU: 1) Theo tinh ldi the canh tranh toan cau deu tho'ng nhat chat tac nghiep nhU: ve chinh tri, quan sii, quan diem cho rang: Ldi the canh tranh ciia quan ly kinh te, khoa hoc ky thuat, van hoa nguon nhan liic la yeu to' cd tinh quyet dinh nghe thuat. 2) Theo mflc do cdng hien Idn nhat den sii hinh thanh, nuoi dUdng va phat nhd, cd the chia ra: nhan tai ndi chung, chi trien ldi the canh tranh cua quo'c gia trong nhan tai cd cdng hien Idn ddi vdi xa hoi; canh tranh toan cau. Nhan tai, tfl lau da nhan tai kiet xuat, chi nhan tai cd cdng hien dUdc coi la "nguyen khi cua quo'c gia", la tai cd tinh thdi dai. 3) Theo cap quan ly, cd nhan san va la sflc manh vd hinh cua quo'c gia tai quyet sach, nhan tai chap hanh, nhan tai trong moi bien cd cua lich sii, la bat nhan quan ly... Theo cd cau tri thflc ca nhan, cd phat trien cua thdi dai kinh te tri thflc. Thi dang cd cau theo mat ngang, cd dang cd cau trUdng nhan tai la phan cd't loi nhat cua thi theo chieu doc... trUdng sflc lao dong. Vi the, viec hinh thanh Trong nen kinh te thi trUdng hien dai, va phat trien thi trUdng nhan tai khdng chi nhan tai dUdc phan chia thanh 3 loai: nhan cd vai trd dac biet quan trong ddi vdi viec tao tai tam vi md, nhan tai tam trung md va lap, nuoi dUdng va phat trien ldi the canh nhan tai tam vi md. 1) Nhan tai tam vi md, tranh ciia nen kinh te ma con cd vai trd dac con goi la nhflng nhan tai bac cao, nhan tai biet quan trong ddi vdi sU phat trien ciia thi chien lUdc. Loai nhan tai nay cd anh hUdng trUdng sflc lao dong. va tac dong rat Idn ddi vdi he tho'ng kinh te 1. Dinh dang cau true va cd che hoat - xa hoi. Nhan tai bac cao mang tam quyet dong ciia thi trifdfng nhan tai sach dUa vao boat dong tam vi md, gifl vi tri chii dao trong cac tang Idp nhan tai. Thong Theo dai tfl dien kinh te thi trUdng: qua hoat ddng quyet sach cua ban than "nhan tai la nhflng ngUdi trdng dieu kien xa nhan tai tam vi md, dUa ra muc tieu quyet hoi nhat dinh, cd nang liic va ky nang cao, sach cho nhan tai bac trung md, bac vi md vdi tinh lao ddng sang tao ciia ban than ciia cac dia phUdng, cac nganh. Dia vi nhan trong thiic tiln boat dong xa hoi, cd kha nang gdp phan cdng hien nao dd ddi vdi sii phat trien cua xa hoi, cua nhan loai". De Nguyen The Anh, Thac si kinh te, Ph6 Giam doc Cong phat hien, bdi dUdng, sii dung va quan ly ty Xay d\Jng cong trinh 547, Tong Cong ty Xay dung nhan tai, can phai phan chia cac loai hinh cong trinh giao thong 5, Bo GTVT. Sli 27 (7+8/2008) QUAN Lt KINH Tt
  2. i'i^lllil NGHIEN CIJ^ • TRAO DO! HiNH THANH VA P H A T T R I ^ N THj TRUONG N H A N T A I - Y^U T(3 H A N G O A U o i N A N G CAO... tai tam vi md dUdc quyet dinh bdi cac dac lUdng nhieu, chie'm ty trong tUdng ddi Idn diem: cd tri liic hdn ngUdi, cd kien thflc trong tong so' n h a n tai. Nhan tai tam vi md uyen bac; cd tam nhin toan cue; cd nhan phai tiep n h a n sii chi dao va che Udc bcli quan va tam nhin chien lUdc; cd kha nang nhflng quyet sach ciia n h a n tai tam vi md can cfl vao dieu kien thUc te de xuat dUdc tU va n h a n tai tam trung md, nhUng trong he tUdng chie'n lUdc, vach ra quyet sach chie'n tho'ng kinh te xa hoi ho van cd tinh doc lap. lUdc va can cfl vao sii bien doi cac dieu kien, Nhan tai vi mo la ngUdi quan triet va thiic dUa ra quan diem chie'n lUdc mdi; cd sflc thi quyet sach tam vi md va trung md; do quan triet, sflc tUdng tUdng khoa hoc va dd quyet sach dung dan ciia n h a n tai tam vi tinh than mao hiem hdp ly, cd tai tim ra md va trung md chi cd the thiic hien day dii khau then chd't phat trien kinh te - xa hoi. sau khi da dUdc n h a n tai tam vi md linh 2) Nhan tai tam trung md, con goi la nhan hoi, nam bat vflng chac. N h a n tai bac vi md tai bac trung, d bac trung gian trong he la mang lUdi phan hoi tin tiic ve quyet sach tho'ng kinh te - xa hoi, lay hoat dong tam cua tam vT mo va tam trung md; do gan bd trung md la khach the quyet sach, chuyen vdi ddi so'ng kinh te xa hoi, nam bat nhanh mdn nghien cflu nhflng van de gifla tam vi thong tin chinh xac ve nhflng bien ddi cua md va tam vi md. Chflc trach cua loai nhan tinh hinh kinh te xa hoi va kip thdi phan tai nay la sau khi nam bat dUdc sU hUdng anh lai cho n h a n tai bac cao va bac trung dan chi dao ciia quyet sach tam cao, ket do dd tranh dUdc nhflng nham l l n , sai sot hdp vdi nganh chuyen mdn, thiic te dia ve quyet sach cua n h a n tai tam vi md va phUdng va qua di sau dieu tra, phan tich, trung md. Nhan tai bac vi md la doi hau hi, can nhac xac dinh dUdc quyet sach cua cap tao ngudn ciia n h a n tai bac trung md, do minh. Tac dung ciia nhan tai bac trung md dUdc ren luyen d cap cd sd cd nhieu kinh bieu hien cu the qua nhflng mat nhU: vi tri nghiem thiic tien va dan dan dUdc de bat, bd sung cho doi ngu n h a n tai vi md va d bac trung gian cua nhan tai bac trung md trung md. Cd the hinh dung cau true nhan la d lien ket gifla tam vT md va tam vi md, tai ciia nen kinh te quo'c dan theo sd do phat huy tac dung trung gian gifla hai tam hinh thap. Day cung la phan cd't loi trong cd tren; nhan tai bac trung md vfla cd tinh thap nhan dung ciia nen kinh te thi trUdng tUdng ddi doc lap, viia khdng phai tuan va cua thi trUdng siic lao ddng. theo mot md hinh cd' dinh nao, neu dUa ra dUdc quyet sach thich dang se cd tac dung chi dao va khudn mau ddi vdi tam vi md; Sa do 1: Cau tnic nguon lire nhan tai, nhan nhan tai bac trung md la nguon bd sung cho dung va thi truofng truorng siic lao dong nhan tai bac cao (nhan tai chien lUdc), la cd't can ciia boat dong kinh te' tam trung md, cd nhieu hieu biet ve hoat dong cua ca Thi triitfng nhan Nhan dung tam dung tam vi mo ~y /Nham tam VI md va tam vi md. 3) Nhan tai tam vi /tai bac \. VI mo / VI mo md, con goi la nhan tai tam cd sd, la phan /Thi Nhannen tang ciia he tho'ng kinh te - xa hoi, lay /trucmg dung / nhan / Nhan tai \ tim boat dong tam nhd, tam doanh nghiep lam / dung tam bac trung mo Irung / trung mo i khach the cho quyet sach, triic tiep chi dao, quan ly boat dong kinh te cu the cua xa hoi, / Thi trUcmg nhan / Nhan ti^i \ Nhan dung / dung tam vi mo / bftc vi mo \ tam vi mo cua doanh nghiep. Nhan tai tam vi md cd so' QUAN LY KINH TE 8427(7+8/2008)
  3. HlNH THANH VA PHAT T R I ^ N T H | TRUONG NHAN TAI - V f u T 6 HANG DAU 0 ^ NANG CAO.. NGHIEN ClAJ - TRAO DOI Su di chuyen/luan chuyen cua cac nhan kinh te yeu cau nhan tai ma dUa nhan tai tai tam vi md, trung md va vi md trong nen den. 5) Nguyen tac canh tranh song tuyen, kinh te thi trUdng canh tranh g^n lien vdi sii tflc la ddn vi can ngfldi chon ngUdi, ca nhan hinh thanh va phat trien cua thi trUdng nhan tai chon chflc nghiep. nhan tai. Trong nen kinh te thi trUdng, di Nhu the, viec di chuyen nhan tai cung chuyen nhan tai chiu sii dieu tiet ciia quy theo quy luat cung - cau cua thi trUdng sflc luat gia tri va pham vi khdng gian ma xa hoi lad ddng. Vi the, de hinh thanh thi trUdng yeu cau. Dieu then chd't ciia sU di chuyen nhan tai thi phai xac lap quyen lUa chon nhan tai trong thi trUdng sflc lao dong la viec lam, chflc nghiep cua nhan tai; xac lap nhan tai mud'n cd quyen lUa chon nghe quyen liia chon nhan tai cua ddn vi dung nghiep, phai xay diing mdi trUdng ben ngoai ngUdi; xac lap che do sd hflu sflc lao dong cua cho sU di chuyen de thich flng vdi sU phat ca nhan; tach biet gifla quyen sd hflu sflc lao trien cua nen kinh te thi trUdng dinh hudng ddng va quyen sii dung sflc lao dong. Dd xa hoi chii nghia d Viet Nam; tien hanh dieu cung la cd sd de quy luat gia tri phat huy tac tiet cd hieu qua d tam vi md, dat dUdc sU sSp dung dieu tiet cung - cau thi trUdng nhan xep, phan bd hdp li nhan tai, tai nguyen, tai. Trong dd, cd che hinh thanh gia ca sflc ngudn vd'n quo'c gia. Su di chuyen nhan tai lao ddng cua nhan tai chiu sii chi phoi cua phai theo chuan tac ke hoach, phan anh tinh cac yeu to'dac thu nhfl: ca nhan nhan tai can quy luat va ban chat di chuyen nhan tai. Di cfl vao y thich ban than, nang liic, cac dieu chuyen nhan tai trong thi trUdng sflc lao kien va hoan canh cdng tac do ddn vi dung dong gdm nhflng nguyen tac cu the la: 1) ngUdi thuc hien, che do dai ngo, lUa chon Theo sd trUdng ca nhan, sii lUu dong phai chflc vu, ddn vi cdng tac va cfldng vi cdng tac theo nguyen tac ca nhan phat huy dUdc mat thich hdp; ddn vi dung ngUdi thi can cfl vao manh. 2) Nguyen tac tien len theo tai nang, nhu cau kinh te thflc te va nghiep vu tuyen can cfl vao thfl bac ciia nhan tai, tien banh dung nhan tai phai phu hdp vdi dieu kien di chuyen thich hdp lam cho nhan tai phat tuyen dung ciia ddn vi. huy day du nang liic, vi tri cdng tac thich Thi trUdng nhan tai la bo phan quan hdp vdi tai nang. 3) Nguyen tac nang cae trong nhat cua thi trUdng sflc lao dong, dd la dUdc hieu suat cdng tac, tflc la sau khi di thi trUdng tri tue va ky thuat cae. Thi chuyen, hieu suat cdng tac dUdc nang len trUdng sflc lao dong ndi chung cd the chia (chi cd di chuyen hdp ly thi mdi nang dUdc thanh ba bac: 1) Thi trUdng lao dong tri hieu suat). 4) Nguyen tac theo nhu cau kinh nang cao, chii yeu bao gdm cac loai ngUdi lad te trong sii dung nhan tai, tflc la ddi vdi dong ky thuat chuyen nganh va quan ly; 2) nhflng dia phUdng, nganh nghe, td chflc, Thi trUdng sflc lao ddng tay nghe gidi; 3) Thi doanh nghiep dich thflc cd nhu cau bd sung, trUdng sflc lao ddng pho thong. Vdi vi tri, vai hd trd nang liic nhan tai va lao dong thi phai trd la phan cd't loi ciia thi trUdng sflc lao giup ve nhan tai; ngUdc lai, ddi vdi cac dia dong, thi trUdng nhan tai cd tinh dac thu la: phUdng, nganh nghe, ddn vi dich xac khdng tinh tho'ng nhat, tinh binh dang, tinh ldi ich cd nhu cau kinh te, thi sii dung cac hinh tUdng hd, la sii tong boa mdi quan he ve thflc ddn bay kinh te, phap luat... khong dua cung - cau nhan tai. Theo nghia hep, thi nhan tai vao; ddi vdi nhflng dia phUdng, trUdng nhan tai la chi ndi trao ddi sflc lao nganh nghe ddn vi tam thdi chUa cd nhu cau ddng nhan tai, ca nhan nhan tai va ddn vi kinh te thi trUdc het phai xuc tien cac nhu dung ngfldi canh tranh lUa chon vdi nhau, cau kinh te, rdi sau dd mdi can cfl mflc do dem lai nhieu ldi ich, dieu kien thuan ldi va S(i 27 (7+8/2008) QUAN LY KINH T(
  4. [wn NGHIEN Cinj - TRAO DOI HlNH THANH VA PHAT T R I ^ N T H I TRUONG NHAN TAI - Y^U T 6 H A N G D A U oi N A N G CAC. dam bao cho mot cd cau lam viec. Theo 3) Cd che tien lUdng (tien lUdng la gia ca nghia rong, thi trUdng nhan tai chi mdi quan sflc lao dong ciia nhan tai, la ddn hay quan he va linh vUc nhat dinh ve ndi cung cap va trong nhat dieu tiet sii lUu thong nhan tai). nhu cau nhan tai trong thi trUdng sflc lao 2. Mot so phi:forng hvidng, giai p h a p dong. Phan loai thi trUdng nhan tai theo t h u c d a y sii h i n h t h a n h v a d i e u t i e t t h i tieu chi cau true nhan tai (cd the gdm: thi trifcfng n h a n t a i of Viet N a m . trUdng nhan tai cap vi md, trung md va cap vi md); theo tieu chi dia ly (cd the chia thanh 2.1. Khuyen khich sU di chuyen nhan nhflng diem thi trUdng nhan tai nhU thii dd, tdi tu do, hinh thdnh thi triidng nhan thanh pho, thi xa, tinh, huyen, vung, tieu tdi cd tinh canh tranh. vung...); theo tieu chi nganh nghe; theo quy Trong nen kinh te thi trUdng va hoi md (thi trUdng nhan tai quo'c gia, thi trUdng nhap kinh te' quo'c te, sU di chuyen lao ddng nhan tai quo'c te...). Thi trUdng nhan tai la tu do gifla cac vung, mien, gifla cac ddn vi, cd sd ciia cd che chu chuyen nhan tai, la thiic doanh nghiep trong nUdc va gifla cac doanh chat lUu dong cua nhan tai, la bo phan hdp nghiep trong nUdc vdi cac doanh nghiep thanh tat yeu cua thi trUdng sflc lao dong nUdc ngoai theo quy luat cung - cau, gia ca ndi rieng, he tho'ng cac loai thi trUdng trong va canh tranh ciia thi trUdng sflc lao dong la nen kinh te ndi chung, cd tac dung Idn ddi mot tat yeu khach quan. Nhan tai la ngudn vdi sii phat trien kinh te thi trUdng dinh nhan liic cd't ldi ciia quo'c gia, cung can dUdc hudng xa hoi chu nghia d Viet Nam. khuyen khich tii do di chuyen. Nhan tai cd Cd che van hanh ciia thi trUdng nhan tai the tuy thich, diia vao ldi the, diem manh ve diia tren cac dieu kien va yeu to' chii yeu nhU chuyen mdn va nhu cau ciia xa hoi dUdc tii sflc canh tranh, cung cau, lUdng bong... Cd do Ilia chon chflc nghiep, nhan chflc cl mot che dd gdm ba mat chii yeu la: ddn vi, dia phUdng, khdng chiu sii khdng 1) Cd che canh tranh (thi trUdng nhan tai che ciia quan ly ddn vi cii, ho khau va cac la ndi hai ben nhan tai va ddn vi dflng ngfldi quan he nhan sU khac. Tii do lUu dong ciia canh tranh vdi nhau; khi cung nhd hdn cau nhan tai la cd sd tao ra sii canh tranh nhan thi canh tranh gifla cac ddn vi dung ngUdi de tai, khien cho ngUdi cd tai nang cd the hoc lo thu hut gianh dUdc nhan tai, canh tranh Uu the thong qua canh tranh, cd the gianh gifla cac nhan tai vdi nhau, khi cung Idn hdn dUdc nhieu cd hoi tien than, thong qua dd cau thi canh tranh gifla cac nhan tai vdi thuc day phat trien kinh te xa hoi. Khau nhau de the hien rd tai nang cua minh). then chd't cua di chuyen tii do nhan tai la 2) Cd che cung va cau (mau thuan gifla quyen tii chii chon chflc nghiep va lam cho cung va cau trong thi trUdng nhan tai van xa hoi hinh t h a n h cd che giam sat lanh dao ddng dieu tiet cung va cau ve nhan tai, tfl dd cac ddn vi do'i vdi viec sii dung cac nhan tai. thich flng hdn vdi nhu cau phat trien kinh te Co' nhien, khong the tdn tai viec hoan toan - xa hoi. Trong thi trUdng nhan tai, nhan tai tu do lUu dong n h a n tai dUdc ma phai xay la ben cung va ddn vi can nhan tai la ben dung dUdc mdi trUdng phap luat, mdi cau cd vi tri binh dang, cd quyen ldi canh trUdng kinh te, van hoa - xa hoi ciia di tranh binh dang, khdng hi anh hUdng bdi cac chuyen nhan tai; tien hanh dieu hoa cd hieu nhan tai ben ngoai. Do dd, thi trUdng nhan qua d tam vi md cho thich flng vdi sfl phat tai cd the phan anh rat nhanh nhay, kip thdi trien kinh te - xa hoi, tfl dd lam cho nhan cac mau thuan va tinh hinh cung cau ciia thi tai, tai nguyen, tien vd'n dat dUdc sU phan trUdng nhan tai). bd hdp ly. QUAN LY KINH ^i S5 27 (7+8/2008)
  5. HlNH THANH VA PHAT T R I ^ N THj TRL/dNG NHAN TAI - Y^U T(5 HANG OAU 0 ^ NANG CAC. NGHIEN CUU - TRAO DOI 2.2. Nhd nudc dieu tiet vi md thi cd the phat huy tri tue nhan t a i , hoan thien trUdng nhdn tdi nham tao ra sU di cd cau tap the va ca the nhan tai, phat ddng chuyen nhdn tdi hop ly tinh than nd liic cua nhan tai, nang cao Cd ba md thflc cd ban cua thi trUdng nhan nang liic xa hoi ciia nhan tai, ngan chan tU tai dfldc xem xet, liia chgn: tUdng xd cflng va phat huy tinh Uu viet de sii 1) Md thflc phoi hdp ke hoach, tranh dung hdp ly nhan tai. Qua dd, mot so' dia phUdng hoac nganh cd nhan tai qua tap dfldc sU lUu dong tu phat cua nhan tai trung dUdc md thong; dia phUdng hoac trong xa hoi, tien cho viec tap trung nhan nganh thieu nhan tai dUdc bd sung, tang tai nhUng lai gap khd khan trong viec de cUdng, cd tac dung phat huy nhan tai ve xuat nhflng yeu cau thUdng xuyen, toan nhieu mat. dien, linh boat ve lUu dong nhan tai de thich flng vdi viec xa hoi boa san xuat Idn Chinh sach ve di chuyen nhan tai hdp ly ciia nen kinh te thi trUdng. can cu the cho tflng loai nhan tai. 2) Md thflc thi trUdng va Chinh phu cung Ddi vdi di chuyen nhan tai tam vi md, can dieu tiet, dac diem chu yeu la Chinh phu xac can cfl vao cac loai hinh san nghiep, he lap cd che dieu tiet vi md thi trUdng nhan tho'ng nganh chuyen mdn... trong pham vi tai, vfla dinh hudng va dat gidi ban sii van toan quo'c de tien hanh di chuyen nhan tai d tam vi md. Mflc do di chuyen ciia nhan tai hanh ciia thi trUdng nhan tai vfla gia tang bac cao cd the dieu tiet cd cau nhan tai trong do tu do ciia lUu dong nhan tai. pham vi toan quo'c, khdng che phUdng hudng 3) Md thflc thi trfldng dieu tiet, dac diem di chuyen ciia chii the luu thong nhan tai chu yeu la thi trUdng nhan tai khdng cd sU bac cao trong ca nUdc. Muc dich cua chinh dieu tiet va khdng che ciia Chinh phu; thi sach di chuyen nhan tai tam vT md la dieu trUdng nhan tai hoan toan do tac ddng tii chinh cd cau chung cac nhan tai trong pham phat ciia cd che thi trUdng dan den sii lUu vi toan xa hoi, lam cho cd cau chung ve nhan thong tii phat ciia nhan tai, an chfla nhieu tai trong ca nUdc dUdc dieu chinh dat trang riii ro gay nen mat on dinh kinh te — xa hoi. thai tdi Uu, dieu boa tinh hinh phan bd nhan De tao ra sii di chuyen nhan tai hdp ly, tai trong xa hoi, thoa man nhu cau ciia xa Nha nUdc can quan ly, dieu tiet vi md thi hoi ve nhan tai va sU chi vien chat xam ciia trUdng nhan tai. Sii di chuyen nhan tai hdp pham vi toan xa hoi. ly la sii lUu ddng nhan tai thich hdp vdi nhu Ddi vdi di chuyen nhan tai tam trung md, cau phat trien kinh te - xa hoi, giup quy mflc do bien dong nhan tai bac trung can pham hoa, hdp ly hoa viec sii dung nhan tai, dfldc ket cau, dieu tiet trong pham vi mflc do thuc day sii phat trien khoa hoc ky thuat, tam trung md, ket hdp vdi sfl kiem soat, sU kinh te - xa hoi. Su hdp ly trdng di chuyen thoa hiep gifla cac doanh nghiep, nganh, nhan tai the hien hoan toan tren cac mat chuyen mdn... ve phUdng hudng va sd lUdng chii yeu: Mot la, xay diing cd cau td chflc di di chuyen nhan tai gifla cac dia phfldng. chuyen nhan tai; Hai la, nganh phu trach Muc tieu cua chinh sach dieu tiet nhan tai chuyen ve lao ddng nhan tai (nganh ndi vu, tam trung md la hinh thanh cd cau hdp ly nganh lao ddng thUdng binh va xa bdi...) doi ngfl nhan tai cap trung md nhfl cd cau tang cUdng cdng tac quan ly hdp ddng lao chuyen mdn, cd cau tri nang, cd cau do tuoi, dong, bd nhiem, de bat, mien nhiem...; Ba cd cau pham chat, cd the ket hdp lai, dat la, xay diing chinh sach cu the ve di chuyen bieu suat cao va sflc canh tranh cao cho nen cac loai nhan tai. Di chuyen nhan tai hdp ly kinh te, tdifluhoa cd cau tap the nhan tai, Sii 27 (7+8/2008) QUAN LY KINH Tt
  6. NGHIEN ClAJ - TRAO DOI HiNH T H A N H VA PHAT T R I ^ N THI TRUONG NHAN TAI - Y^U TO HANG D A U D ^ N A N G CAC. thich ling va dap flng nhu cau phat trien ciia tai, Nha nUdc can cd cac chinh sach va cd xa hoi. Ddi vdi di chuyen nhan tai tam vi md, che cu the, ddng bo ve dai ngo nhan tai, ve do nhan tai bac thap bien dong trong pham phat hien, nuoi dUdng, sii dung va phat vi nhd, noi bo ddn vi, mflc do bien ddng cd trien nhan tai d ca ba cap do: nhan tai tam the dieu chinh cd cau sfl dung nhan tai va vi md, nhan tai tam trung md va nhan tai kiem seat phUdng hudng, sd'lUdng di chuyen tam vi md. nhan tai trong noi bd cac ddn vi nen Nha 2.4. Xod hd cdc rdo can hiiu hinh vd nUdc chi dinh hudng tieu chuan, cd che di vd hinh nhdm xdy dUng mot thi trUdng chuyen, trao quyen tii chu cho cac ddn vi nhdn tdi canh tranh Idnh manh, cdng trong viec di chuyen, sii dung nhan tai thuoc hang vd hinh ddng, cd sU quan ly vd noi bo ddn vi. dieu tiet vi md cua Nhd nUdc 2.3. Nhd nUdc cd chinh sdch ddi ngo Qua trinh hinh thanh va phat trien thi nhdn tdi, hd trcf ddo tao, xdy dUng cd trUdng nhan tai cd tinh canh tranh d Viet che phdt hien, nuoi dudng, sii dung vd Nam dang gap phai mot so' rao can hflu hinh phdt trien ngudn lUc nhdn tdi cua quoc va vd hinh nhU nan "chay chflc, chay quyen"; gia theo cd cau hdp ly d cd ba loai cap che do tien lUdng chUa hdp ly, chUa thiic sii do: nhdn tdi tdm vi md, nhdn tdi tdm trong dung nhan tai dan de'n nan "chay mau trung md vd nhdn tdi tdm vi md chat xam" tfl trong nUdc ra nUdc ngoai va tfl Hien nay, nUdc ta cd khoang 2,6 trieu khu viic hanh chinh - sU nghiep ra khu vUc ngUdi cd trinh do dai hoc trd len, chie'm 4,5% doanh nghiep, n h a t la k h u viic doanh lao ddng ca nUdc (ca nUdc hien cd khoang nghiep dau tU nUdc ngoai v.v... Thiic trang tren 60 trieu ngUdi trong do tuoi lao dong, dd khdng chi can trd sii hinh thanh mot thi trong dd cd tren 45 trieu lao dong dang tai trUdng nhan tai canh tranh lanh manh, tao nghiep), trong dd cd 18 nghin thac sy, 16 ra sii mat can ddi cung - cau nhan tai cd tinh nghin tien sy va tien sy khoa hoc, hdn 6 gia tao d mot so'khu viic, ma con anh hUdng nghin giao sU va phd giao sU. Tri thflc lam tieu ciic den sii xac lap cau true thi trUdng viec trong khu vUc sU nghiep chie'm 71%, nhan tai hdp ly, anh hUdng den hieu nang khu vUc hanh chinh chie'm 22% va khu viic cua sii di chuyen nhan tai d ca tam vi mo, kinh doanh chie'm 7%. Tri thflc Viet Nam d tam trung md va tam vi md./. nfldc ngoai cd khoang 40 van ngUdi, chie'm 10% cong ddng ngUdi Viet Nam d nUdc ngoai, trong do cd nhieu chuyen gia gidi lam TAI LIEU THAM KHAO viec d nhflng linh viic cdng nghe cao. Day la • Ban Tuyen giao Trung Udng (2009), "Thong ngudn vd'n tri tue va tiem nang nhan tai kha bao noi bo mot sd ket qua 10 nam thUc hien Idn cua quo'c gia. Doi ngu tri thflc nay neu Nghi quyet Trung Udng 2 (khoa VIII) ve khoa hoc va cong nghe". Ha Noi 4/2009. dfldc thu hut va trong dung hdp ly se mot • Ha Duy Ldi (2007), Tu duy chien iMc kinh mat, la nhflng cd may cai trong viec dao tao, doanh todn cau - nhdn to tao nen thdnh cong nuoi dUdng ngudn Iiic nhan tai trong tUdng cua doanh nghiep Viet Nam trong boi canh lai cua quo'c gia, mat khac la ngudn cung cap hoi nhdp kinh ti'quo'c te, luan van thac sy kinh te. liic lUdng nhan tai chii yeu cho phat trien • Le Ngoc (2000), NhUng xu hiidng kinh te kinh te - xa hoi d ca ba cap do: vi md, trung trong the'ky XXI, Nha xuat ban Khoa hoc Ky md va vi md. thuat, Ha Noi. • Dai tfl dien kinh te thi trUdng, Vien Nghien Vi the, cung vdi viec hoach dinh chien cflu va phd bien tri thflc Bach khoa bien tap lUdc xay dUng va phat trien ngudn lUc nhan va xuat ban. Ha Noi, 1998. QUAN Lt KINH T£ So 27 (7+8/2008)