Xem mẫu

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN XÂY DỰNG NĂNG LỰC NHẰM LOẠI BỎ HÓA CHẤT
BẢO VỆ THỰC VẬT POP TỒN LƯU TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT
BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ
KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

Hà Nội - 2015

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU THUỘC NHÓM CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY TẠI VIỆT NAM

HIỆN TRẠNG

MỤC LỤC

MỤC LỤC...................................................................................................5
.
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT............................9
1. Khái niệm về hóa chất BVTV.............................................................9
2. Phân loại hóa chất BVTV....................................................................10
2.1 Phân loại theo các gốc hóa học....................................................10
2.2 Phân loại theo công dụng.............................................................12
2.3 Phân loại theo nhóm độc.............................................................13
2.4 Phân loại theo thời gian hủy........................................................14
3. Ảnh hưởng của hóa chất BVTV tồn lưu đến môi trường....................15
3.1 Ô nhiễm môi trường đất..............................................................16
3.2 Ô nhiễm môi trường nước...........................................................17
3.3 Ô nhiễm môi trường không khí...................................................18
3.4 Ảnh hưởng của hóa chất BVTV lên con người và động vật.......18
CHƯƠNG II
LỊCH SỬ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THÀNH CÁC KHU VỰC TỒN LƯU
.
HÓA CHẤT BVTV THUỘC NHÓM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY......24
1. Tình hình sử dụng hóa chất BVTV tại Việt Nam................................24
2. Lịch sử sử dụng và sản xuất hóa chất BVTV POP..............................26
2.1 Sử dụng DDT trong y tế và quân đội...........................................26
2.2 Sử dụng DDT trong nông nghiệp................................................28
2.3 Sản xuất hóa chất BVTV POP.....................................................29
3. Tình hình nhập lậu hóa chất BVTV....................................................30

5

nguon tai.lieu . vn