Báo cáo Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam – Kết quả điều tra hộ gia đình...

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Báo cáo đưa ra tổng quan về các thông tin chủ yếu từ cơ sở dữ liệu VARHS12, so sánh kết quả điều tra của những năm trước; mở rộng cơ sở dữ liệu lặp lại theo thời gian. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo báo cáo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 8.96 M, số trang : 350

Xem mẫu

Chi tiết

 1. .‚748lô,875$+•*,$ô†1+11*7+11u07n,7ˆ1+ ĈҺ&Ĉ,ӆ0.,1+7ӂ1Ð1*7+Ð19,ӊ71$0 .ӂ748ҦĈ,ӄ875$+Ӝ*,$ĈÎ1+1Ð1*7+Ð1 1Ă07Ҥ,7ӌ1+ 1
 2. ôz&ô,ƒ0.,1+7‚11*7+19,…71$0 2
 3. .‚748lô,875$+•*,$ô†1+11*7+11u07n,7ˆ1+ 0ͤ&/ͤ& /͜,*,͚,7+,ʃ89 /͜,&ɟ0Ɇ1 11 0͞Ĉɣ8 13 &+ɈɆ1*1*+Ê2ĈÏ,Ĉ,ɽ8.,ʃ16͐1*9¬$11,1+/ɈɆ1*7+Ͱ& 16 *,͚,7+,ʃ8 16 %,ɻ1Ĉ͘1*ĈÏ,1*+Ê2 16 *,È2'ͤ& Ĉ,ɽ8.,ʃ16͐1* $172¬17+Ͱ&3+ɥ0 7Ï07ɫ7 &+ɈɆ1*/$2Ĉ͘1*9¬7+81+ɩ3 &È&+2ɝ7Ĉ͘1*7ɝ27+81+ɩ3͞1Ð1*7+Ð19,ʃ71$0 +2ɝ7Ĉ͘1*/¬0&Ð1*Ă1/ɈɆ1*9¬Ĉɳ&Ĉ,ɿ07+¬1+9,Ç1+͘*,$ĈÎ1+ +Î1+7+ͨ&9¬0ͨ&7,ɽ1/ɈɆ1* 37 /$2Ĉ͘1*/¬0&Ð1*Ă1/ɈɆ1*9¬7+81+ɩ3+͘*,$ĈÎ1+ 7Ï07ɫ7 &+ɈɆ1*'2$1+1*+,ʃ3+͘*,$ĈÎ1+3+,1Ð1*1*+,ʃ3 *,͚,7+,ʃ8 7Ͷ/ʃ'2$1+1*+,ʃ3+͘*,$ĈÎ1+ Ĉɳ&Ĉ,ɿ0&ͦ$'2$1+1*+,ʃ3+͘*,$ĈÎ1+ Ĉɣ87Ɉ9¬+,ʃ848ɟ+2ɝ7Ĉ͘1*&ͦ$'2$1+1*+,ʃ3+͘*,$ĈÎ1+ +ɝ1&+ɻĈ͐,9͚,6Ͱ3+È775,ɿ1'2$1+1*+,ʃ31+͎ 7Ï07ɫ7 61 &+ɈɆ1*Ĉɡ7Ĉ$, 3+Æ1%͔9¬3+Æ10ɟ1+Ĉɡ7Ĉ$, *,ɡ
 4. ôz&ô,ƒ0.,1+7‚11*7+19,…71$0 7Ͷ/ʃ+͘&+Ă118Ð,9¬48
 5. .‚748lô,875$+•*,$ô†1+11*7+11u07n,7ˆ1+ '$1+0ͤ&+Î1+ +uQK7ăQJWUɉ͟QJ*'3EuQKTXkQÿɤXQJɉ͝L 
 6. 13 +uQK7ͷOʄOɞPSKiW &3,
 7. +uQK7KD\ÿ͕LWͷOʄK͙QJKqRWKHRWʆQKJLDLÿRɞQ 
 8. +uQK%LɼQÿ͙QJÿyLQJKqRTXDQăPWKHRWʆQK 
 9. 19 +uQK3KkQSK͑LWKXQKɪSWtFKOŸ\WURQJQăPYj19 +uQK7ͷOʄK͙iSGͥQJKuQKWKͩF[ͭOêUiFWKɠL 
 10. +uQK7ͷOʄK͙VͭGͥQJQɉ͛FVɞFKOjQJX͓QQɉ͛FFKtQKÿʀX͑QJÿXQQɢX 
 11. +uQK1JX͓QQăQJOɉͣQJFKtQKGjQKFKRQɢXăQ 
 12. +uQK7ͷOʄK͙JLDÿuQKFyQJɉ͝LEʈ͑PWXɤQWUɉ͛F 
 13. +uQK&iFEʄQKSK͕ELɼQQKɢWÿ͑LY͛LWKjQKYLrQK͙JLDÿuQKWXɤQTXD 
 14. +uQK&KʆV͑ÿDGɞQJWKͱFSKɦP +uQK6͑OɉͣQJFiFQJX͓QSURWHLQÿɉͣFWLrXWKͥJL͝WUɉ͛F +uQK7ͷOʄFiFKRɞWÿ͙QJWKHRORɞLKuQKWɞLFiFWʆQK 
 15. 33 +uQK&ɇFɢXÿ͙WX͕LWKHRORɞLKuQKKRɞWÿ͙QJEuQKTXkQWʆQK WUXQJEuQK
 16. 36 +uQK7ͷOʄODRÿ͙QJFyKͣSÿ͓QJ +uQK7KXQKɪSUzQJFͧDFiFK͙JLDÿuQKFyYjNK{QJFyWKjQKYLrQOjPF{QJăQOɉɇQJ +uQK7KXQKɪSEuQKTXkQFͧDK͙JLDÿuQKWͫFiFKRɞWÿ͙QJ ¶ÿ͓QJ
 17. +uQK7ͷOʄWKXQKɪSWUXQJEuQKFͧDK͙JLDÿuQKWͫFiFKRɞWÿ͙QJ͟ FiFWʆQK 
 18. +uQK7ʆOʄK͙FyGRDQKQJKLʄSK͙JLDÿuQK 
 19. +uQK'RDQKQJKLʄSK͙JLDÿuQKWKHRÿɴFÿLʀP GRDQKQJKLʄSWtQKWKHR

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ