Xem mẫu

BÁO CÁO CHƯƠNG 3 CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Danh sách nhóm 5: Phạm Minh Ngọc M2714047 Nguyễn Thị Kim Pha M2714055 Nguyễn Trần Trọng Vinh M2714086 MỤC LỤC MÔ HÌNH CHIẾT KHẦU DÒNG TIỀN MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DỰA VÀO LỢI NHUẬN KINH TẾ MÔ HÌNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DÒNG TIỀN CỦA VCSH CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN CÁC THAY THẾ CHO CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN Định giá cổ phiếu phổ thông Định giá doanh nghiệp ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG Định giá hoạt động của doanh nghiệp bằng cách chiết khấu dòng tiền tự do từ các hoạt động tại các WACC. Định giá tài sản phi hoạt động, Cộng các giá trị của tài sản và tài sản phi hoạt động cho ra giá trị doanh nghiệp. Xác định và định giá các trái quyền tài chính không thuộc tài sản của công ty. Trừ đi giá trị các trái quyền không thuộc vốn chủ sở hữu từ giá trị doanh nghiệp để xác định giá trị của cổ phiếu phổ thông. Để định giá cổ phiếu, chia giá trị vốn chủ sở hữu cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá trị hoạt động Giá trị TS phi hoạt động Giá trị DN Giá trị vốn CSH Giá CP ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn