Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch Tên thủ tục : vụ Internet Cơ quan thực Vụ Viễn thông hiện : Nội dung : Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp Thủ tục dịch vụ Internet - Báo cáo tháng: Trước ngày 10 hàng tháng, doanh nghiệp báo cáo những thông tin về việc cung cấp dịch vụ của tháng trước đó về Bộ Thông tin và Truyền thông. - Trình tự thực hiện: - Báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng Một hàng năm, doanh nghiệp báo cáo những thông tin của năm trước - Trung tâm Internet Việt Nam, Vụ Viễn thông sẽ tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp Qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử); - Cách thức thực hiện; Thông qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo tháng, Báo cáo năm của doanh nghiệp theo các mẫu biểu - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông; Trung tâm chính: Internet Việt Nam - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch Tài chính - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông - Báo cáo tháng: Phụ lục 2 - Mẫu biểu báo cáo tháng gửi Bộ Thông - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có tin và Truyền thông và đề nghị đính kèm): - Báo cáo năm: Phụ lục 3 - Mẫu biểu báo cáo năm gửi Bộ Thông tin và Truyền thông - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ Không tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành thông về viễn thông Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số chính: điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet
nguon tai.lieu . vn