Xem mẫu

  1. Bánh xe màu Ph n 1 Làm th nào chúng tôi tên và riêng bi t các màu s c trên bánh xe màu là m t ch đ có g c r trong khoa h c v t lý, tr c quan nh n th c, và truy n th ng ngh thu t. Đó là nh ng gì tôi mu n khám phá . Đi u này có v như xem xét l i nhàm chán, nhưng n u b n đ c t t c các bài vi t trong tu n này, b n có th k t thúc hoàn toàn xét l i các bánh xe màu-ít nh t đó là nh ng gì x y ra v i tôi. Khi ánh sáng tr ng là cong ho c khúc x b ng m t lăng kính ho c m t c u v ng, nó chia tách thành m t màu chuy n ti p liên t c c a các màu s c. Trong ph m vi mà ph m n, không có phân chia rõ ràng gi a các màu s c. đ xu t bao bì màu s c quang ph quanh m t vòng tròn c a vi c sáp nh p hai k t thúc, đ và tím. K t qu là m t vòng tròn s c, t t hơn đư c bi t đ n như m t bánh xe màu. Newton quan sát th y r ng các màu s c phai l t trôi ch y vào nhau. Nhưng trong sơ đ c a mình, ông đã xác đ nh b y màu s c mà chúng tôi đã bi t đ n như là ROYGBIV (đ , cam, vàng, xanh lá, xanh, chàm, và tím). Truy n th ng gi a các ngh sĩ đã đư c đ th chàm và ph i t p trung vào sáu màu cơ b n. Chúng tôi s xem xét các màu s c mà Newton và cùng th i v i ông g i là "nguyên th y" mà chúng ta g i là "ti u h c." Ph n 2
  2. Ngh sĩ thư ng liên quan , vàng, và xanh như là cơ b n nh t, ho c ti u h c, màu s c. N u b n h i h u h t các ngh sĩ l a ch n ba ng sơn phù h p v i hình nh tinh th n c a h trong màu cơ b n, h s r t có th ch n m t cái gì ó như cadmium , vàng cadmium, và xanh . T Hy L p và La Mã Ph c hưng, h u h t m i ngư i nghĩ r ng màu xanh lá cây nên ư c bao g m như là m t ti u h c. Như chúng tôi ã ghi nh n trên m t bài trư c, màu xanh lá cây th c s có ch nhô thêm tâm lý hơn so v i màu vàng. Nó ư c c p nhi u hơn thư ng xuyên hơn trong ngôn ng ti ng Anh. Ý tư ng là b n nên có th pha m i màu khác ra trong ba màu sơ b . B n có th nh n th y r ng v i các ngh sĩ truy n th ng màu sơ b c a b n có th tr n cam rõ ràng. Bánh xe màu c a truy n th ng c a ngh sĩ, " trên, th hi n màu vàng, , xanh và kho ng cách ngay c ph n ba vòng tròn xung quanh. H n h p c a các màu , màu xanh, màu vàng và t o secondaries. Nh ng màu s c trung h c là màu tím, màu xanh lá cây và màu da cam. Chúng xu t hi n
  3. t i 2, 6, và 10:00 trên bánh xe màu s c truy n th ng. Nhưng trong s th t khi tôi v bánh xe này, tôi ã không sơn nh ng secondaries . N u tôi ã c g ng, h ã có th i ra nhi u duller. Như chúng ta s th y trong bài vi t trong tương lai, chúng tôi có th m t m t cái nhìn tươi lúc s p x p toàn b . Ph n 3 M t màu s c mà gi m t v trí tr c ti p trên bánh xe. Trong th gi i c a s c t và màu pha tr n, các c p màu là: vàng-tím, -xanh lá cây, và xanh da cam. Khi s c t b sung ư c tr n l n v i nhau, h k t qu trong m t trung l p màu xám, có nghĩa là, m t màu xám không có nh n d ng s c. i u này là khá quen thu c v i t t c nh ng ai ã l a xung quanh v i sơn. Nhưng trong lĩnh v c c a afterimages, ánh sáng pha tr n, và nh n th c tr c quan, vi c b sung cho c p hơi khác nhau. Màu xanh là màu vàng i di n, không ph i màu da cam. B n có th th y đi u này cho chính mình v i các sơ đ trên. Nhìn ch m ch m vào gi a vòng tròn đ y màu s c cho 20 giây. Sau đó chuy n hư ng nhìn c a mình vào gi a c a vòng tròn màu tr ng và thư giãn m t
  4. c a b n. Nh ng màu s c b sung nên n i lên. Lưu ý r ng afterimage c a màu xanh là màu vàng và ngư c l i. Nhưng n u b n đã pha tr n có màu vàng và màu xanh như sơn, b n s không nh n đư c m t màu xám, b n mu n có đư c m t màu xanh lá cây. Trong th c t , s c t có th hành x unpredictably khi tr n. H n h p không luôn luôn trên đư ng th ng rút ra gi a hai màu s c b t đ u. Làm th nào đ đi u này nh hư ng đ n cách mà chúng tôi thi t k m t bánh xe màu? Trư c tiên, b n ph i quy t đ nh xem b n mu n th đ i di n cho th c t c a các s c t ho c hành vi c a các màu trong m t quang ho c m t lĩnh v c toán h c. Nói cách khác, bánh xe màu s c c a b n ho c là ph i đ i di n cho th gi i lý tư ng c a các màu quang h c, ho c trên th gi i v t ch t c a sơn, nhưng không có bánh xe duy nh t có th th hi n chính xác c hai màu . Bánh xe màu bao g m kích thư c c a grayness so v i cư ng đ , đư c g i là chroma, cũng thư ng đư c g i là bão hòa. Đây là bánh xe, màu s c truy n th ng c a các ngh sĩ đã th c hi n nh ng năm trư c đây, mà đi vào s không chroma trung tâm.
  5. . m t thu t ng phát minh c a Albert Munsell, là m c đ dao đ ng gi a m t màu trung l p và s rung đ ng hay tinh khi t.
nguon tai.lieu . vn