Xem mẫu

  1. Code : LOGO COMPANY NAME Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: Document name: BẢNG KÊ XUẤT NHẬP TỒN HÀNG NGÀY Stt Tên hàng hoá Size Đầu ngày Nhập trong Xuất trong Tồn cuối ngày Ghi chú ngày ngày Người lập bảng