Xem mẫu

  1. Soá HS: 701/………………/HS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Sao y baûn chính 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….………………………………………… ………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Giaáy ñeà nghò sao y (theo maãu, 01 baûn). Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn