Xem mẫu

  1. Số HS: 613/………………/CÑBHXH-TS-XNS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Vöøa giaûi quyeát trôï caáp thai sản, vöøa xaùc nhaän soå BHXH (choát soå) 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng (1) (2) (3) I. Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn: 1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu 67a-HD, 03 baûn) 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc baûn sao giấy chứng sinh cuûa con, (01 bản) 3. Baûn sao giaáy chöùng nhaän tyû leä thöông taät 21% trôû leân, (01 baûn) 4. Baûn sao hoà sô nhaän con nuoâi theo quy ñònh, (01 boä) 5. Baûn sao giaáy chöùng töû của con hoặc của mẹ, (01 bản) 6. Soå khaùm thai. 7. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 8. Soå BHXH. (01 quyeån) 9. File döõ lieäu: Göûi qua Email, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II. Hoà sô xaùc nhaän soå (choát soå) BHXH. Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teâân trong DS baùo giaûm ( maãu 3a-TBH); Ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT. 1. Soå BHXH xaùc nhaän quaù trình ñoùng BHXH (01 quyeån/ngöôøi) 2. QÑ naâng löông, QÑ ñieàu chænh löông, Phaàn I: Thai saûn: 1. Ngöôøi lao ñoäng khaùm thai, saåy thai, keá hoaïch hoaù hoà sô goàm: 1,6,7. 2. Ngöôøi lao ñoäng sinh con hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,5,6,7. 3. Ngöôøi lao ñoäng nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 04 thaùng tuoåi hoà sô goàm caùc muïc 1,4,6,7. Ngaøy nhaän keát quaû:.……./…….…/200…. TP.HCM, ngày……../……../ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn