Xem mẫu

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Số HS: 610/……………….../CÑBHXH Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Hoà sô hưu trí, trôï caáp BHXH haøng thaùng chuyeån ñi (chuyeån ñi BHXH tænh, thaønh khaùc). 1. Ho, teân ngöôøi yeâu caàu:……………………………………………………Điện thoại:……………………. 2. Ñòa chæ lieân laïc (ghi roõ ñöôøng, phöôøng xaõ, quaän huyeän, tænh thaønh phoá): ...................................................... …………………………………………….………………………………………….............................................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Ñôn ñeà nghò chuyeån nôi nhaän löông höu, trôï caáp BHXH haøng thaùng (Maãu soá 16- HSB, 01 baûn) 2. Giaáy uyû quyeàn coù xaùc nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn theo quy ñònh (01 baûn) 3. Ngaøy nhaän keát TP.Hồ Chí Minh, ngày………/………/200…… Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn