Xem mẫu

  1. Số HS: 609/……………/CÑBHXH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Hoà sô höu trí, trợ cấp BHXH haøng thaùng chuyển ñeán (do ngöôøi höôûng trôï caáp mang ñeán). 1. Hoï teân ngöôøi höôûng :………………………………………………………… Điện thoại:…………………… 2. Ñòa chæ lieân laïc (ghi roõ ñöôøng, phöôøng xaõ, quaän huyeän, tænh thaønh phoá): ...................................................... …………………………………………….………………………………………….............................................. ST Loại giấy tờ, biểu mẫu Số T lượng (1) (2) (3) 1. Hoà sô höôûng cheá ñoä höu trí, trôï caáp BHXH haøng thaùng (01 bộ) 2. Ñôn ñeà nghò chuyeån nôi nhaän löông höu, trôï caáp BHXH haøng thaùng (Maãu soá 16-HSB, 01 baûn) 3. Giaáy giôùi thieäu traû löông höu vaø trôï caáp BHXH (Maãu soá C77-HD, 01 baûn) 4. Giaáy giôùi thieäu di chuyeån (Maãu 17-HSB, 01 baûn) 5. Giaáy uyû quyeàn coù xaùc nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn theo quy ñònh (01baûn) 6. Bieân baûn veà tình traïng hoà sô taïi thôøi ñieåm nhaän hoà sô neáu hoà sô bò maát nieâm phong vaø phaûi coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa ngöôøi noäp hoà sô . Löu yù: Hoà sô khi tieáp nhaän phaûi coøn nguyeân nieâm phong, khoâng bò raùch hoaëc maát nieâm phong… Neáu bò maát nieâm phong phaûi laäp bieân baûn veà tình traïng hoà sô, coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa ngöôøi noäp hoà sô . Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……../200……. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn