Xem mẫu

  1. Soá HS: 608/………………/CÑBHXH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Trôï caáp BHXH 01 laàn. 1. Tên ngöôøi noäp hoà sô:……………………………………………………… Điện thoại ……….………… 2. Ñòa chæ lieân laïc (ghi roõ ñöôøng, phöôøng xaõ, quaän huyeän, tænh thaønh phoá): ...................................................... …………………………………………….………………………………………….............................................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Soå BHXH (01 quyeån) 2. Ñôn ñeà nghò höôûng trôï caáp BHXH moät laàn theo maãu 14-HSB coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù taïi TP.HCM (01 bản) 3. Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä BHXH hoặc Vaên baûn chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng hoặc Hôïp ñoàng lao ñoäng heát thôøi haïn. Neáu maát, phaûi coù ñôn côù maát coù xaùc nhaän theo quy ñònh (01 baûn) 4. Bieân baûn giaùm ñònh y khoa keát luaän suy giaûm khaû naêng LĐ töø 61% trôû leân ( 03baûn) 5. Visa dòch sang tieáng Vieät coù xaùc nhaän cuûa cô quan dòch thuaät; baûn photocopy veù maùy bay (01 baûn, neáu coù) 6. Giaáy uûy quyeàn coù thò thöïc cuûa ñòa phöông nôi thöôøng truù hoaëc taïm truù (01 baûn) - Löu yù: BHXH thaønh phoá khoâng tröïc tieáp nhaän hoà sô höôûng BHXH 1 laàn. Hoà sô noäp cho BHXH Quaän (Huyeän) nôi ngöôøi lao ñoäng ñang cö truù. Ngaøy nhaän keát quaû:.………../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày….…/…..…/200….. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn