Xem mẫu

  1. Số HS: 607/………………/CÑBHXH-TUAÁT COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Giải quyết chế ñộ Tử tuất. 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:………………… 3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động). STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Soå BHXH. (01 quyeån) 2. Giaáy chöùng töû hoaëc giaáy baùo töû hoaëc quyeát ñònh cuûa toøa aùn tuyeân boá ngöôøi lao ñoäng ñaõ cheát. (03 baûn) 3. Neáu cheát do TNLÑ, BNN (keå caû cheát trong thôøi gian ñieàu trò laàn ñaàu) thì boå sung bieân baûn ñieàu tra TNLÑ, beänh aùn ñieàu trò BNN. (03 baûn) 4. Tôø khai hoaøn caûnh gia ñình theo maãu 09-HSB. (03baûn) 5. Giaáy xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi thaân nhaân cuûa ngöôøi LÑ khi coøn soáng phaûi nuoâi döôõng cö truù . (03baûn) 6. Giaáy chöùng nhaän cuûa nhaø tröôøng nôi ñang hoïc ñoái vôùi tröôøng hôïp con coøn ñi hoïc töø ñuû 15 tuoåi ñeán döôùi 18 tuoåi. (02 bản) 7. Bieân baûn giaùm ñònh möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng cuûa thaân nhaân ngöôøi cheát töø 81% trôû leân. (03 bản) 8. Hoà sô höu trí hoaëc trôï caáp BHXH haøng thaùng (01 bộ, neáu coù) 1. NLÑ ñang tham gia BHXH, ñang baûo löu thôøi gian tham gia BHXH cheát: hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4. Tröôøng hôïp coù thaân nhaân ñuû ñieàu kieän nhaän tuaát haøng thaùng theo quy ñònh, ngoaøi hoà sô neâu treân caàn boå sung theâm caùc muïc: hoaëc 5, hoaëc/vaø 6 hoaëc/vaø 7. 2. Ngöôøi höôûng löông höu hoaëc ñang höôûng trôï caáp TNLÑ - BNN haøng thaùng vôùi möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng treân 61% cheát: hoà sô goàm caùc muïc 2,4, 8 (neáu coù). Tröôøng hôïp coù thaân nhaân ñuû ñieàu kieän nhaän tuaát haøng thaùng theo quy ñònh, ngoaøi hoà sô neâu treân caàn boå sung theâm caùc muïc: hoaëc 5, hoaëc/vaø 6 hoaëc/vaø 7. Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200……….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn