Xem mẫu

  1. Số HS: 606/…………/CÑBHXH-HÖU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hồ sơ: Giải quyết chế ñộ höu trí. 1. Tên đơn vị, cá nhân:……………………………………………….………………Mã đơn vị:…….................. 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………………... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng 1. Soå BHXH., (01 quyeån) 2. Hoà sô goác (lyù lòch ñöôïc cô quan xaùc nhaän tröôùc 1991, caùc giaáy tôø coù lieân quan ñeán quaù trình coâng taùc ñoái vôùi ngöôøi coù thôøi gian tham gia BHXH chöa ñöôïc duyeät treân soå, 01 baûn) 3. Baûn sao quyeát ñònh chuyeån ngaønh vaø caùc quyeát ñònh phong quaân haøm, (01baûn, neáu coù) 4. Quyeát ñònh nghæ vieäc höôûng cheá ñoä höu trí hoaëc vaên baûn chaám döùt HÑLÑ hoaëc HÑLÑ ñaõ heát thôøi haïn, (03 baûn) 5. Giaáy chöùng nhaän bò nhieãm HIV do ruûi ro beänh ngheà nghieäp (02 baûn, neáu coù) 6. Vaên baûn xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa NLĐ coù yeáu toá ñoäc haïi (02 baûn) 7. Ñôn ñeà nghò giaûi quyeát cheá ñoä höu trí, maãu 12-HSB (01 bản) 8. Bieân baûn keát luaän möùc suy giaûm khaû naêng lao ñoäng (KNLÑ) töø 61% trôû leân cuûa hoäi ñoàng giaùm ñònh y khoa (03 bản) 9. Ñôn ñeà nghò höôûng BHXH coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù sau khi chaáp haønh xong hình phaït tuø (maãu soá 13A- HSB hoaëc maãu 13B-HSB, 02 bản) 10. Baûn sao giaáy chöùng nhaän chaáp haønh xong hình phaït tuø (02 bản) 11. Baûn sao quyeát ñònh trôû veà nöôùc ñònh cö hôïp phaùp (02 bản) 12. Baûn sao quyeát ñònh cuûa toøa aùn tuyeân boá maát tích trôû về (02 bản) 1. \Ngöôøi ñang tham gia BHXH nghæ höu, hoà sô goàm caùc muïc 1,3,4. Neáu soå BHXH chöa ñöôïc duyeät thì noäp theâm hoà sô neâu taïi muïc 2. 2. Ngöôøi ñang tham gia BHXH nghæ höu: coù 15 naêm laøm coâng vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,6. 3. Ngöôøi ñang tham gia BHXH nghæ höu theo ñieàu kieän suy giaûm KNLÑ töø 61%, hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,8. 4. Ngöôøi ñang baûo löu soå BHXH nam ñuû 60 tuoåi, nöõ ñuû 55 tuoåi, hoà sô goàm caùc muïc 1,3,7. 5. Ngöôøi ñang baûo löu soå BHXH, coù 15 naêm laøm vieäc naëng nhoïc ñoäc haïi, hoà sô goàm caùc muïc 1,3,6,7. 6. Ngöôøi ñang baûo löu soå BHXH, nghæ höu theo ñieàu kieän suy giaûm KNLÑ töø 61%, hoà sô goàm caùc muïc 1,3,7,8. Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200…… TP.Hồ Chí Minh, ngày……/…..…/200…… Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn