Xem mẫu

  1. Số HS: 401/……………………../THE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp thẻ BHYT 1. Tên cơ quan, đơn vị:……………………………………………..…………………Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 01a-TBH, 01 bản) 2 Phiếu nộp tiền (01 bản photo) 3 File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ghi chú: - File dữ liệu của mẫu 01a-TBH. Ngày trả kết quả :…………./………../200… …. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
nguon tai.lieu . vn