Xem mẫu

  1. Soá HS: 313/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Traû soå BHXH cuûa ñoái töôïng tham gia BHXH döôùi 12 thaùng ñaõ nghæ vieäc Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 1. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Quyeát ñònh nghæ vieäc (01 baûn) 2. Baûn sao CMND coù sao y (01 baûn) 3. Khaùc: Ngaøy traû soå:……………../…………/200…. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn