Xem mẫu

  1. Soá HS: 312/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Xaùc nhaän ñang tham gia BHXH 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän cuûa caù nhaân (Theo maãu, trang 88 coâng vaên 1438/HD-BHXH, 07/09/2007 cuûa BHXH TP.HCM, 02 baûn) Ghi chuù : Loaïi hoà sô naøy giaûi quyeát ngay TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)