Xem mẫu

  1. Soá HS: 311/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Xaùc nhaän quaù trình ñoùng BHXH, Baûo hieåm thaát nghieäp. 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teân trong danh saùch baùo giaûm ( maãu 3a-TBH) vaø ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT, BHTN. 1. Xaùc nhaän quaù trình ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm thaát nghieäp (Maãu 01/SHB-XN, 01 baûn/ngöôøi). 2. Tôø bìa soå BHXH (môùi) 3. Ngaøy traû keát quaû:……../……./200… TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: Ñôn vò keâ khai chính xaùc vaø ñaày ñuû quaù trình ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm thaát nghieäp cuûa ngöôøi lao ñoäng vaøo maãu 01/SBH-XN. Caùc ñôn vò vaøo trang web: www.bhxhhcm.org.vn ñeå laáy maãu 01/SBH-XN.
nguon tai.lieu . vn